რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: აფხაზეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭო. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭო. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე
1935 1937 1978 1990 1991 1992 1993 1994
1935
აფხაზეთის სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის ძირითადი კანონი (კონსტიტუცია), 1935 წლის 7 იანვარი.         
1937
აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუცია (ძირითადი კანონი), 1937 წლის 2 აგვისტო.         
1978
აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუცია (ძირითადი კანონი), 1978 წლის 6 ივნისი.         
1990
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის სახელმწიფოებრიობის დაცვის სამართლებრივი გარანტიების შესახებ, 1990 წლის 25 აგვისტო.         
დეკლარაცია აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელმწიფო სუვერენიტეტის შესახებ, 1990 წლის 25 აგვისტო.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ მეთერთმეტე მოწვევის უზენაესი საბჭოს მეათე სესიის შესახებ, 1990 წლის 31 აგვისტო.         
აფხაზეთის ასსრ კანონი აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციაში (ძირითადი კანონი) ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ, 1990 წლის 4 დეკემბერი.         
1991
აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ, 1991 წლის 28 თებერვალი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ–ში სრულიად საკავშირო რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ, 1991 წლის 28 თებერვალი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება ცენტრალური ბანკის შესახებ აფხაზეთის ასსრ კანონის ამოქმედების წესის შესახებ, 1991 წლის 28 თებერვალი.         
აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კანონი აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციაში (ძირითადი კანონი) ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 28 თებერვალი.         
აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციაში (ძირითადი კანონი) ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ აფხაზეთის ასსრ კანონის ამოქმედების წესის თაობაზე, 1991 წლის 28 თებერვალი.         
აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კანონი საყოველთაო–სახალხო კენჭისყრის (აფხაზეთის ასსრ რეფერენდუმის) შესახებ, 1991 წლის 28 თებერვალი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს ზ. კ. გამსახურდიას, 1991 წლის 15 მარტი.         
სსრ კავშირის ფედერაციის საბჭოს წევრთა, რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენელთა განცხადება, 1991 წლის 7 მაისი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება № 59 , 1992 წლის 27 მაისი.         
აფხაზეთის ასსრ კანონი აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციაში (ძირითადი კანონი) ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 9 ივლისი.         
აფხაზეთის ასსრ კანონი აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციაში (ძირითადი კანონი) ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 27 აგვისტო.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ 1991 წლის 27 აგვისტოს კანონის სამოქმედოდ შემოღების თაობაზე, 1991 წლის 27 აგვისტო         
აფხაზეთის ასსრ კანონი აფხაზეთის ასსრ საყოველთაო–სახალხო კენჭისყრის (რეფერენდუმის ) შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 27 აგვისტო.         
აფხაზეთის ასსრ კანონი აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დეპუტატთა არჩევნების თაობაზე აფხაზეთის ასსრ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 27 აგვისტო.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს კომპარტიის აფხაზეთის რესკომის საქმიანობის შეჩერების შესახებ, 1991 წლის 27 აგვისტო.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების თაობაზე საქართველოს რესპუბლიკის კანონის შესახებ, 1991 წლის 27 აგვისტო.         
აფხაზეთის ასსრ დროებითი კანონი აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს მიერ ორგანოებისა და თანამდებობის პირების არჩევისა და დანიშვნის წესის შესახებ, 1991 წლის 27 აგვისტო.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ დროებითი კანონის აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს მიერ ორგანოებისა და თანამდებობის პირების არჩევისა და დანიშვნის შესახებ ძალაში შესვლის თაობაზე, 1991 წლის 27 აგვისტო.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის ასსრ 1991 წლის 9 ივლისის კანონის, აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციის 92–ე მუხლის მე–14 პუნქტში და 156–ე მუხლში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე, საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულების მოქმედების შეჩერების შესახებ, თაობაზე, 1991 წლის 27 აგვისტო.         
აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება № 57, 1991 წლის 29 დეკემბერი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს განცხადება, 1991 წლის 29 დეკემბერი.         
1992
აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება № 58, საჯარისო ნაწილების 5482, 3697 მეთაურებისათვის ვაკანტური ადგილების დაკავებისა და დანიშვნის უფლების მიცემის შესახებ, 1992 წლის 4 იანვარი.         
აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა სამხედრო საბჭოსადმი, საქართველოს რესპუბლიკის დროებითი მთავრობისადმი, 1992 წლის 14 თებერვალი.         
აფხაზეთის ასსრ კანონი აფხაზეთის ასს რესპუბლიკაში საგანგებო მდგომარეობის სამართლებრივი რეჟიმის თაობაზე კანონში დამატებათა შეტანის შესახებ, 1992 წლის 26 თებერვალი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთში მართლწესრიგისა და კანონიერების უზრუნველყოფის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ, 1992 წლის 26 თებერვალი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა ქცევის განსაკუთრებული რეჟიმის შემოღების შესახებ, 1992 წლის 26 თებერვალი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის კანონი აფხაზეთის რესპუბლიკაში სახელმწიფო მმართველობის ზოგიერთი ორგანოს დაქვემდებარების შესახებ, 1992 წლის 5 მარტი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარესთან დროებითი საბჭოს შექმნის შესახებ, 1992 წლის 6 მარტი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესიი საბჭოს დადგენილება მოქალაქეთა ქცევის საგანგებო წესების შესახებ დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1992 წლის 10 აპრილი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება საკონსტიტუციო კომისიის შესახებ, 1992 წლი 10 აპრილი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის სუვერენიტეტის ეკონომიკური საფუძვლების უზრუნველყოფის შესახებ აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილების ჩამონათვალში დამატებების შეტანის თაობაზე, 1992 წლის 28 აპრილი.         
აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ, 1992 წლის 5 მაისი.         
აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების ხელმძღვანელების მოვალეობის შემსრულებლების დანიშვნის შესახებ, 1992 წლის 8 მაისი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განცხადება, 1992 წლის 12 მაისი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დადგენილების თაობაზე, 1992 წლის 3 ივნისი.         
აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განცხადება, 1992 წლის 24 ივნისი.         
სამხედრო ნაწილების მოქმედების კოორდინაციის საბჭო. № 021 ბრძანების ამონაწერი, 1992 წლის 2 ივლისი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის მეთორმეტე მოწვევის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1992 წლის 23 ივლისი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ 1978 წლის კონსტიტუციის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, 1992 წლის 23 ივლისი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის სახელწოდების შეცვლის შესახებ, 1992 წლის 23 ივლისი         
აფხაზეთის რესპუბლიკის კანონი აფხაზეთის რესპუბლიკის ახალი სახელმწიფო სიმბოლიკის შესახებ, 1992 წლის 23 ივლისი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს რესპუბლიკას შორის ხელშეკრულების პროექტის შესახებ, 1992 წლის 23 ივლისი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის კანონი ტრანზიტის გადასახადის შესახებ, 1992 წლის 23 ივლისი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება დეპუტატთა ფრაქცია დემოკრატიული აფხაზეთის შემდგომი მუშაობის წესის შესახებ, 1992 წლის 29 ივლისი.         
აფხაზეთის ასსრ XII მოწვევის უზენაესი საბჭოს პირველი სესიის 1992 წლის 23 ივლისის დადგენილების პოლიტიკურ–სამართლებრივი შეფასება, 1992 წლის 29 ივლისი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა საქართველოს რესპუბლიკის სახემწიფო საბჭოსადმი, 1992 წლის 12 აგვისტო.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს საბჭოს, 1992 წლის 16 აგვისტო.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვ. გ. არძინბას მიმართვა, 1992 წლის 18 აგვისტო.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვ. არძინბას მიმართვა გაეროს გენერალურ მდივანს ბუტროს ბუტროს გალის, 1992 წლის 27 აგვისტო.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის ზოგიერთი დასახლებული პუნქტის ძირძველი დასახელების აღდგენის შესახებ, 1992 წლის 4 დეკემბერი.         
1993
მიმართვა, 1993 წლის 23 მარტი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა მსოფლიო საზოგადოების ხალხებსა და სახელმწიფოთა მთავრობებს, 1993 წლის 23 მარტი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვ. არძინბას მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბ. ნ. ელცინს, 1993 წლის 15 მაისი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვ. არძინბას მიმართვა გაეროს გენერალურ მდივანს ბ–ნ ბუტროს ბუტროს გალის, 1993 წლის 21 მაისი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვ. არძინბას მიმართვა აფხაზეთში მოწესრიგების გაერთიანებულ კომისიას, 1993 წლის 11 სექტემბერი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვ. არძინბას მიმართვა გაეროს გენერალურ მდივანს კოფი ანანს, 1993 წლის 16 სექტემბერი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვ. არძინბას მიმართვა ჩრდილო კავკასიის ხალხებსა და რესპუბლიკების, მხარეებისა და ოლქების ხელმძღვანელებს, 1993 წლის 18 სექტემბერი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვ. არძინბას მიმართვა რუსეთის ფედერაციის მთავრობის თავმჯდომარეს ვ. ს. ჩერნომირდინს, 1993 წლის 21 სექტემბერი.         
1994
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის ზოგიერთი დასახელებული პუნქტის ძირძველი დასახელების აღდგენის შესახებ, 1994 წლის 9 სექტემბერი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის კონსტიტუცია, 1994 წლის 26 ნოემბერი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28259