af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos ka­no­ni af­xa­ze­Tis so­ci­a­lis­tu­ri sab­Wo­Ta res­pub­li­kis sa­xel­wo­de­bis Sec­v­lis Se­sa­xeb

af­xa­ze­Tis so­ci­a­lis­tu­ri sa­Wo­Ta res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wo ad­gens:

Se­ic­va­los af­xa­ze­Tis so­ci­a­lis­tu­ri sab­Wo­Ta res­pub­li­kis sa­xel­wo­de­ba da ami­e­ri­dan ewo­dos mas af­xa­ze­Tis res­pub­li­ka.

af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos Tav­m­j­do­ma­re v. ar­Zin­ba.

1992 wlis 23 iv­li­si.

(ga­ze­Ti «Республика Абхазия», № 138, 1992 wlis 28 iv­li­si. sa­ku­Ta­ri Tar­g­ma­ni)