afxazeTis umaRlesi sabWos dadgenileba afxazeTis respublikis ministrTa sabWos Tavmjdomaris arCevis Sesaxeb

afxazeTis umaRlesi sabWo adgens:

arCeul iqnes: afxazeTis respublikis ministrTa sabWos Tavmjdomared amx. zarandia ivane (vaJa) ilarionis Ze.

afxazeTis umaRlesi sabWos Tavmjdomare v. arZinba

q. soxumi, 1992 wlis 5 maisi.

(gazeTi Республика Абхазия, 82, 1992 wlis 9 maisi)