afxazeTis avtonomiuri sabWoTa socialisturi respublikis kanoni sayovelTao-saxalxo kenWisyris (afxazeTis assr referendumis) Sesaxeb

()

muxli 1. sayovelTao-saxalxo kenWisyris (afxazeTis assr referendumis) mcneba.

afxazeTis ass respublikaSi xalxi axorcielebs, sabWoTa xelisuflebas rogorc saxalxo deputatTa sabWoebis meSveobiT, aseve uSualod referendumis gziT.

aRniSnul kanonSi referendumi gaigeba rogorc saSualeba miRebul iqnas afxazeTis assr moqalaqeebis mier sayovelTao-saxalxo kenWisyriT afxazeTis assr kanonebi da sxva gadawyvetilebani saxelmwifo cxovrebis umniSvnelovanesi sakiTxebis garSemo.

()

muxli 4. sakiTxebi, romlebic gaaqvT afxazeTis assr referendumze.

afxazeTis assr referendumze gaaqvT winadadebani im sakiTxebze, romlebic afxazeTis gamgeblobaSi Sedis.

afxazeTis assr referendumze ar gaaqvT sakiTxebi afxazeTis saxelmwifoebriobis likvidaciis Sesaxeb, misi sazRvrebis Secvlisa da teritoriuli mTlianobis Secvlis Taobaze.

muxli 5. afxazeTis assr referendumis daniSvnis ufleba.

afxazeTis assr referendumis daniSvnis ufleba aqvs afxazeTis assr uzenaes sabWos, xolo sesiebs Soris periodSi, afxazeTis assr uzenaesi sabWos prezdiums.

referendums im sakiTxebze, romlebic afxazeTis assr konstituciis Sesabamisad ganekuTvneba afxazeTis assr uzenaesi sabWos nebas, niSnavs afxazeTis assr uzenaesi sabWo.

(...)

muxli 24. afxazeTis assr referendumis Sedegebis Sejameba.

(...)

gadawyvetileba (kanoni an sxva gadawyvetileba), romelic daisva referendumze, CaiTvleba miRebulad, Tu kenWisyraSi monawileobda moqalaqeTa naxevarze meti, romlebic Seyvanili iqnen kenWisyris siaSi da referendumis Sedegad igi moiwona moqalaqeTa naxevarze metma, romlebmac monawileoba miiRes kenWisyraSi.

1991 wlis 28 Tebervali

(gazeTi "afxazeTis xma",1991 wlis 28 Tebervali)