af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos dad­ge­ni­le­ba af­xa­ze­Tis assr 1991 wlis 27 ag­vis­tos ka­­no­nis “af­xa­ze­Tis assr kon­s­ti­tu­ci­a­Si (Zi­ri­Ta­di ka­no­ni) cvli­le­be­bis Se­ta­nis Se­sa­xeb~ sa­­moq­me­dod Se­mo­Re­bis Ta­o­ba­ze

af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wo ad­gens:

sa­moq­me­dod Se­mo­Re­bul iq­nes af­xa­ze­Tis assr 1991 wlis 27 ag­vis­tos ka­no­ni “af­xa­ze­Tis assr kon­s­ti­tu­ci­a­Si (Zi­ri­Ta­di ka­no­ni) cvli­le­be­bis Se­ta­nis Se­sa­xeb~, sa­qar­T­ve­lo­sa da af­xa­ze­­Tis uze­na­e­si sab­Wo­e­bis mi­er af­xa­ze­Tis assr po­li­ti­kur-sa­mar­T­leb­ri­vi sta­tu­sis Se­sa­xeb ga­­daw­y­ve­ti­le­bis mi­Re­bis mo­men­ti­dan.

af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos Tav­m­j­do­ma­re v. ar­Zin­ba.

1991 wlis 27 ag­vis­to.

(ga­ze­Ti “af­xa­ze­Tis xma~, # 145, 1991 wlis 5 seqtemberi)