af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos dad­ge­ni­le­ba af­xa­ze­Tis ass res­pub­li­ka­Si sru­li­ad sa­­kav­Si­ro re­fe­ren­du­mis Ca­ta­re­bis Se­sa­xeb

af­xa­ze­Ti mra­va­le­rov­nu­li res­pub­li­kaa. mas­Si mSvi­do­ba da Se­Tan­x­me­bu­lo­ba Se­iZ­le­ba Se­nar­­Cu­ne­bul iq­nes res­pub­li­ka­Si mcxov­re­bi yve­la xal­xe­bis az­ris gaT­va­lis­wi­ne­bi­sa da er­Tob­li­vi Za­lis­x­me­vis gziT.

“ada­mi­a­nis uf­le­ba­Ta dek­la­ra­ci­is~ Se­sa­ba­mi­sad yo­vel mo­qa­la­qes mi­ni­We­bu­li un­da hqon­des uf­le­ba imi­sa, rom ga­moT­q­vas Ta­vi­si az­ri ne­bis­mi­er sa­ar­se­bod mniS­v­ne­lo­van sa­kiT­x­ze.

ami­tom mo­qa­la­qe­Ta mo­na­wi­le­o­ba ssr kav­Si­ris sru­li­ad sa­kav­Si­ro re­fe­ren­dum­Si ma­Ti ga­nu­­yo­fe­li uf­le­baa.

ze­mox­se­ne­bu­li­dan ga­mom­di­na­re, af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wo ad­gens:

1991 wlis 17 marts mi­vi­RoT mo­na­wi­le­o­ba sru­li­ad sa­kav­Si­ro re­fe­ren­dum­Si ssr kav­Si­ris Se­nar­Cu­ne­bis au­ci­leb­lo­bis sa­kiT­x­ze.

da­e­kis­ros ssrk sa­xal­xo de­pu­ta­tis ar­Cev­ne­bis # 669 so­xu­mis te­ri­to­ri­u­li sa­ar­Cev­no ol­qis sa­ol­qo sa­ar­Cev­no ko­mi­si­as re­fe­ren­du­mis Ca­ta­re­ba ssr kav­Si­ris Se­nar­Cu­ne­bis au­ci­leb­lo­bis sa­kiT­x­ze.

da­e­kis­roT qa­la­qe­bis so­xu­mis, gag­ris, tyvar­Ce­lis, ase­ve gu­da­u­Tis, so­xu­mis, gul­rif­Sis ra­i­o­ne­bis sa­ub­no sa­ar­Cev­no ko­mi­si­ebs sru­li­ad sa­kav­Si­ro re­fe­ren­du­mis Ca­ta­re­bis sa­ub­no sa­ar­Cev­no ko­mi­si­e­bis mo­va­le­o­ba.

res­pub­li­kur­ma cen­t­ra­lur­ma sa­ar­Cev­no ko­mi­si­am Seq­m­nas sa­ar­Cev­no ko­mi­si­e­bi sru­li­ad sa­kav­Si­ro re­fe­ren­du­mis Ca­sa­ta­reb­lad oCam­Ci­ri­sa da ga­lis ra­i­o­neb­Si.

es dad­ge­ni­le­ba Za­la­Si Se­dis mi­si ga­moq­vey­ne­bis mo­men­ti­dan.

af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos Tav­m­j­do­ma­re v. ar­Zin­ba.

1991 wlis 28 Te­ber­va­li.

(ga­ze­Ti “af­xa­ze­Tis xma~, # 37, 1991 wlis 5 mar­ti)