af­xa­ze­Tis assr ka­no­ni “af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos de­pu­tat­Ta ar­Cev­ne­bis Ta­o­ba­ze~ af­xa­ze­Tis assr ka­non­Si cvli­le­be­bis Se­ta­nis Se­sa­xeb.

af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wo ad­gens:

Se­ta­nil iq­nes ka­non­Si “af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos de­pu­tat­Ta ar­Cev­ne­bis Se­sa­xeb~ Sem­de­gi cvli­le­be­bi da da­ma­te­be­bi:

(...)

2. af­xa­ze­Tis assr me­Tor­me­te mow­ve­vis uze­na­e­si sab­Wos ar­Cev­ne­bis Ca­ta­re­bis pe­ri­od­Si res­pub­li­ka­Si erov­ne­baT­So­ri­si ur­Ti­er­To­bis sta­bi­li­za­ci­is au­ci­leb­lo­bas­Tan da­kav­Si­re­biT, “af­­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos ar­Cev­ne­bis Se­sa­xeb~ af­xa­ze­Tis assr ka­no­nis me-15 muxls, ro­gorc dro­e­bi­Ti zo­ma, da­e­ma­tos Sem­de­gi Si­na­ar­sis Se­niS­v­na: “ar­Cev­ne­bis Ca­ta­re­bi­sas sa­ar­Cev­no ol­qeb­Si ## 7, 8, 9, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 57, 58, 60, 62 de­pu­ta­to­bis kan­di­da­te­bad Se­uZ­li­aT mo­na­wi­le­o­bis mi­Re­ba mxo­lod af­xa­zi erov­ne­bis pi­rebs, ol­qeb­Si “# # 1, 2, 5, 13, 16, 17, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48, 49, 50, 52, 56, 59, 61, 64, 65 _ mxo­lod qar­T­ve­li erov­ne­bis pi­rebs, xo­lo da­nar­Cen ol­qeb­Si _ sxva erov­ne­ba­Ta pi­rebs~.

11. 53-e mux­lis me­o­re na­wi­li Ca­mo­ya­lib­des Sem­de­gi re­daq­ci­iT:

“de­pu­ta­to­bis kan­di­da­ti ar­Ce­u­lad iT­v­le­ba, Tu man mi­i­Ro xme­bis um­rav­le­so­ba sxva kan­di­dat­Tan Se­da­re­biT amom­r­Ce­vel­Ta ra­o­de­no­bis mi­u­xe­da­vad, rom­le­bic ar­Cev­neb­Si mo­na­wi­le­ob­d­nen~.

12. es ka­no­ni Za­la­Si Se­dis mi­Re­bis mo­men­ti­dan.

af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos Tav­m­j­do­ma­re v. ar­Zin­ba.

1991 wlis 27 ag­vis­to.

(ga­ze­Ti “af­xa­ze­Tis xma~, # 142, 1991 wlis 30 ag­vis­to)