afxazeTis umaRlesi sabWos dadgenileba afxazeTis respublikis saxelmwifo mmarTvelobis organoebis xelmZRvanelebis movaleobis Semsruleblebis daniSvnis Sesaxeb

afxazeTis umaRlesi sabWo adgens:

dainiSnon movaleobis Semsruleblad:

janmrTelobis dacvis ministris _ amx. jangvelaZe meri mixeilis asuli;

mrewvelobis ministris _ amx. prilepo iuri petres Ze;

energetikis, transportisa da kavSirgabmulobis ministris _ amx. dopua guram xonelis Ze;

finansTa ministris _amx. siWinava ramaz borisis Ze;

vaWrobis ministris _ amx. mxiTariani giorgi ardaSis Ze;

Sinagan saqmeTa ministris _ amx. anqvabi aleqsandre zolotinskis Ze.

afxazeTis umaRlesi sabWos Tavmjdomare v. arZinba

q. soxumi 1992 wlis 8 maisi.

(gazeTi Республика Абхазия, 84, 1992 wlis 13 maisi)