afxazeTis assr uzenaesi sabWos dadgenileba saqarTvelos kp afxazeTis reskomis saq­mianobis SeCerebis Sesaxeb

skkp centraluri komitetis saqmianobis SeCerebasTan, saqarTvelos kompartiis saqmia­no­bis akrZalvasTan da e.w. sagangebo mdgomareobis saxelmwifo komitetisadmi mxardaWeris Ta­obaze saqarTvelos kompartiis afxazeTis reskomis gancxadebasTan dakavSirebiT, afxazeTis assr uzenaesi sabWo adgens:

1. SeCerdes afxazeTis assr teritoriaze saqarTvelos kompartiis afxazeTis reskomis saq­mianoba.

2. saxalxo deputatTa sabWoebis aRmasrulebelma komitetebma, moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad, gaataron RonisZiebani partiuli komitetebis muSakTa SromiTi mowyobisa da socialuri dacvisaTvis.

afxazeTis assr uzenaesi sabWos Tavmjdomare v. arZinba

q. soxumi, 1991 wlis 27 agvisto

(gazeTi @afxazeTis xma@, # 145, 5 seqtemberi1991 weli)