af­xa­ze­Tis assr XI I mow­ve­vis uze­na­e­si sab­Wos pir­ve­li se­si­is 1992 wlis 23 iv­li­sis dadge­ni­le­bis “af­xa­ze­Tis assr 1978 wlis kon­s­ti­tu­ci­is moq­me­de­bis Sew­y­ve­ti­sa da af­xa­ze­­Tis ssr 1925 wlis kon­s­ti­tu­ci­is aR­d­ge­nis Se­sa­xeb~ po­li­ti­kur-sa­mar­T­leb­ri­vi Se­fa­se­ba

1992 wlis 23 iv­liss af­xa­ze­Tis av­to­no­mi­u­ri res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos de­pu­ta­te­bis na­­wil­ma mo­ax­di­na sa­xel­m­wi­fo ga­dat­ri­a­le­ba par­la­men­tu­ri gziT, ris Se­de­ga­dac ga­uq­me­bu­lia af­xa­zeT­Si de­mok­ra­ti­is pir­ve­li ylor­te­bi da pir­ve­li mo­na­po­va­ri: mra­val­par­ti­u­lo­ba, eko­no­mi­kis mra­val­w­yo­bi­a­no­ba da aR­d­ge­ni­lia pro­le­ta­ri­a­tis diq­ta­tu­ra, ga­uq­me­bu­lia mi­wis, war­mo­e­bis sa­Su­a­le­ba­Ta ker­Zo sa­kuT­re­ba da ga­moc­xa­de­bu­lia sa­kuT­re­bis sa­er­To-sa­xel­m­wi­fo­eb­ri­vi for­ma. 1925 wlis af­xa­ze­Tis ssr kon­s­ti­tu­ci­is sa­moq­me­dod Se­mo­Re­bis mi­za­nia af­xa­ze­Tis te­­ri­to­ri­a­ze sa­xel­m­wi­fo xe­li­suf­le­bis da­mo­u­ki­deb­lad gan­xor­ci­e­le­bis mcde­lo­ba.

mag­ram af­xa­ze­Tis 1925 wlis kon­s­ti­tu­ci­is me-4 mux­lis Se­sa­ba­mi­sad af­xa­ze­Ti ar war­mo­ad­gens sru­luf­le­bi­an su­ve­re­nul sa­xel­m­wi­fos, ram­de­na­dac mi­si su­ve­re­ni­te­ti Sez­Ru­du­li iyo sa­qar­T­ve­los ssr, ami­er­kav­ka­si­is sab­Wo­Ta so­ci­a­lis­tu­ri fe­de­ra­ci­u­li res­pub­li­ki­sa da ssr kav­Si­ris kon­s­ti­tu­ci­eb­Si mi­Ti­Te­bul far­g­leb­Si (af­xa­ze­Tis ssr kon­s­ti­tu­ci­is me-5 mux­lis me­o­re na­wi­li).

af­xa­ze­Tis assr 1925 wlis kon­s­ti­tu­ci­is ana­li­zi­dan ga­mom­di­na­re, af­xa­ze­Ti Ta­vi­si sa­mar­T­leb­ri­vi bu­ne­biT war­mo­ad­gen­da erov­nul-sa­xel­m­wi­fo­eb­riv av­to­no­mi­ur war­mo­naqmns sa­qar­T­ve­los ssr Se­mad­gen­lo­ba­Si. Se­sa­ba­mi­sad, 1978 wlis kon­s­ti­tu­ci­is Ta­nax­mad, af­xa­ze­Tis po­li­ti­kur-sa­mar­T­leb­ri­vi sta­tu­si 1925 wlis kon­s­ti­tu­ci­iT gan­saz­R­v­ru­li sa­mar­T­leb­ri­vi mdgo­ma­re­o­bis adek­va­tu­ria.

uka­no­nod mi­Re­bu­li ga­daw­y­ve­ti­le­bis da­sa­sa­bu­Teb­lad uze­na­e­si sab­Wos se­si­am mi­mar­Ta af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos de­pu­tat­Ta jgu­fis mi­er 1990 wlis 25 ag­vis­tos uka­no­nod ga­moc­xa­de­bul dek­la­ra­ci­as af­xa­ze­Tis sa­xel­m­wi­fo su­ve­re­ni­te­tis Se­sa­xeb, ro­me­lic Sem­deg ga­uq­me­bul iq­na 1990 wlis 31 ag­vis­tos af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos sa­gan­ge­bo se­si­is mi­er, ro­gorc do­ku­men­ti, ro­me­lic ar ga­mo­xa­tav­da af­xa­ze­Tis mo­sax­le­o­bis um­rav­le­so­bis ne­bas da ris Se­sa­xe­bac euw­ya msof­lio sa­zo­ga­do­eb­ri­o­bas.

am­g­va­rad, mo­ce­mu­li ga­daw­y­ve­ti­le­be­bis mi­Re­bis mo­ti­vad ar Se­iZ­le­ba Ca­iT­va­los af­xa­ze­Tis sa­xel­m­wi­fo su­ve­re­ni­te­tis Se­sa­xeb uka­no­nod mi­Re­bu­li dek­la­ra­cia. yu­rad­sa­Re­bia is faq­ti, rom 1992 wlis 23 iv­li­sis se­si­is ga­daw­y­ve­ti­le­ba mi­Re­bul iq­na af­xa­ze­Tis assr 1978 wlis Zi­ri­Ta­di ka­no­nis tra­di­ci­u­li dar­R­ve­viT. am­de­nad, af­xa­ze­Tis sa­zo­ga­do­eb­riv-po­li­ti­ku­ri cxov­re­bis im­de­nad mniS­v­ne­lo­va­ni sa­kiT­xe­bi, ro­go­ri­caa:

1. af­xa­ze­Tis assr 1978 wlis kon­s­ti­tu­ci­is moq­me­de­bis Sew­y­ve­tis Se­sa­xeb;

2. res­pub­li­kis sa­xel­wo­de­bis Sec­v­lis Se­sa­xeb;

3. ka­no­ni axa­li sa­xel­m­wi­fo­eb­ri­vi sim­bo­li­kis Se­sa­xeb;

4. 1925 wlis kon­s­ti­tu­ci­a­Si cvli­le­le­bis Se­ta­nis Se­sa­xeb;

5. reg­la­men­t­Si cvli­le­be­bis Se­ta­nis Se­sa­xeb,

TiT­qos spon­ta­nu­rad aRiZ­ra se­si­is mim­di­na­re­o­bis dros da Se­ta­nil iq­na da­ma­te­biT dRis wes­rig­Si. es faq­ti er­T­xel ki­dev aS­ka­rad mow­mobs af­xa­ze­Tis uze­na­e­si sab­Wos msa­xu­re­bas jgu­fu­ri, kla­nu­ri in­te­re­se­bi­sad­mi.

af­xa­ze­Tis assr kon­s­ti­tu­ci­is 162-e mux­lis Ta­nax­mad “af­xa­ze­Tis assr kon­s­ti­tu­ci­a­Si cvli­le­be­bis Se­ta­na xde­ba af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos ga­daw­y­ve­ti­le­biT, ro­mel­sac Re­bu­lobs af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos de­pu­tat­Ta sa­er­To ric­x­vis um­rav­le­so­ba, ara­nak­leb xme­bis ori me­sa­me­di­sa~ (mux­li 94).

ra­sak­vir­ve­lia, kon­s­ti­tu­ci­u­ri cvli­le­be­bis mi­sa­Re­bad sa­Wi­roa 43 de­pu­ta­tis xma. kon­s­ti­tu­ci­is moq­me­de­bis Sew­y­ve­ta war­mo­ad­gens Zi­ri­Ta­di ka­no­nis ga­uq­me­bis erT-erT for­mas. se­si­as es­w­re­bo­da sul 36 de­pu­ta­ti da xme­bis daT­v­la ar war­mo­eb­da.

af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos saq­mi­a­no­bis ana­lizs im das­k­v­nam­de miv­ya­varT, rom am da sxva ga­daw­y­ve­ti­le­be­bis mi­Re­ba war­mo­ad­gen­da av­to­ri­ta­ru­li re­Ji­mi­sa da erov­nu­li gan­sa­kuT­re­­bu­lo­bis le­gi­ti­ma­ci­is ka­non­zo­mi­er Se­degs av­to­no­mi­u­ri res­pub­li­kis xe­li­suf­le­bis umaR­le­si sa­xel­m­wi­fo or­ga­no­e­bis mmar­T­ve­lo­ba­Si.

sav­se­biT cxa­dia, rom uze­na­e­si sab­Wos de­pu­tat­Ta jgu­fis Sem­de­gi na­bi­ji iq­ne­ba af­xa­ze­Tis axa­li kon­s­ti­tu­ci­is mi­Re­ba, ro­me­lic ga­mo­ric­xavs av­to­no­mi­u­ri res­pub­li­kis mo­sax­le­o­bis um­rav­le­so­bis dam­cav sa­mar­T­leb­riv me­qa­nizms da amiT sa­bo­lo­od da­a­ka­no­nebs um­ci­re­so­bis diq­ta­tu­ras um­rav­le­so­bis mi­marT.

uze­na­e­si sab­Wos 1992 wlis 23 iv­li­sis uka­no­no ga­daw­y­ve­ti­le­bis Se­de­gad faq­ti­u­rad lik­vi­­di­re­bu­lia av­to­no­mi­u­ri res­pub­li­kis Ta­vad uze­na­e­si sab­Wos, ro­gorc xe­li­suf­le­bis war­mo­­mad­gen­lo­bi­Ti or­ga­nos ar­se­bu­li sa­mar­T­leb­ri­vi ba­za. aqe­dan ga­mom­di­na­re yve­la Se­de­giT _ TviT­­daT­xov­na, ro­gorc af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos mTe­li saq­mi­a­no­bis ka­non­zo­mi­e­ri Se­de­gi.

ze­moT Tqmu­li­dan ga­mom­di­na­re, af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos se­sia ad­gens:

1. af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos de­pu­tat­Ta jgu­fis 1992 wlis 23 iv­li­sis ga­daw­y­ve­ti­le­ba “af­xa­ze­Tis assr 1978 wlis kon­s­ti­tu­ci­is moq­me­de­bis Sew­y­ve­ti­sa da af­xa­ze­Tis ssr 1925 wlis kon­s­ti­tu­ci­is aR­d­ge­nis Se­sa­xeb~ war­mo­ad­gens po­li­ti­kur Ta­maSs, ro­me­lic mi­mar­Tu­lia sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kas­Tan av­to­no­mi­u­ri res­pub­li­kis sa­xel­m­wi­fo­eb­riv-sa­mar­T­leb­ri­vi ur­Ti­er­To­bis xe­lov­nu­rad Sew­y­ve­ti­sa­ken.

2. av­to­no­mi­u­ri res­pub­li­kis axa­li kon­s­ti­tu­ci­is mi­Re­bam­de Zi­ri­Tad ka­no­nad Ca­iT­va­los af­xa­ze­Tis assr 1978 wlis kon­s­ti­tu­cia, ro­gorc av­to­no­mi­u­ri res­pub­li­kis sa­zo­ga­do­eb­riv-sa­xel­m­wi­fo­eb­ri­vi mow­yo­bis er­Ta­der­Ti po­li­ti­kur-sa­mar­T­leb­ri­vi aq­ti.

3. Ca­iT­va­los Za­la­da­kar­gu­lad yve­la aq­ti, ro­me­lic mi­i­Ro af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos se­si­am 1992 wlis 23 iv­liss.

af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos sa­xe­liT

af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos Tav­m­j­do­ma­ris pir­ve­li mo­ad­gi­le T. na­da­re­iS­vi­li.

so­xu­mi,1992 wlis 29 iv­li­si.

(ga­ze­Ti “af­xa­ze­Tis xma~, #121, 1992 wlis 1 ag­vis­to)