afxazeTis assr uzenaesi sabWos dadgenileba @saqarTvelos respublikis konsti­tu­ci­aSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze@ saqarTvelos respublikis kanonis Se­saxeb

saqarTvelos respublikis 1991 wlis 31 ivlisis kanonma @saqarTvelos respublikis kon­sti­tuciaSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze@, gaafarTova ra saqarTvelos res­pub­likis prezidentis uflebamosilebani, misca mas afxazeTis assr kanonebis moqmedebis Se­Ce­rebis da maTi ganmeorebiT ganxilvisaTvis avtonomiuri respublikis umaRles sabWoSi gag­zav­nis ufleba SemdgomSi gadawyvetilebis 2/3-iT dadasturebiT. amas garda, mas mieca avto­no­miuri respublikis umaRlesi sabWos dadgenilebebis, avtonomiuri respublikis ministrTa sab­Wos dadgenilebebisa da gankargulebebis  moqmedebis SeCerebis ufleba, Tu isini ewina­aR­mde­gebian saqarTvelos respublikis konstitucias da kanonebs.

@saqarTvelos respublikis konstituciaSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Ta­o­ba­ze@ kanoni miRebulia afxazeTis assr amJamad momqmedi konstituciis darRveviT, romlis Ta­nax­madac afxazeTis assr umaRlesi sabWo uflebamosilia damoukideblad, afxazeTis assr umaR­lesi sabWos deputatebis xmaTa umravlesobiT gadawyvitos nebismieri sakiTxi, romelic mikuTvnebulia afxazeTis assr gamgeblobas.

imis gaTvaliswinebiT, rom @saqarTvelos respublikis konstituciaSi cvlilebebisa da da­matebebis Setanis Taobaze@ saqarTvelos respublikis kanoni miRebulia calmxrivad, saqar­Tve­los respublikis umaRlesi sabWos uflebamosilebaTa gadametebiT da xelyofs afxazeTis suverenitets, afxazeTis assr umaRlesi sabWo adgens:

1. saqarTvelos respublikis kanoni @saqarTvelos respublikis konstituciaSi cvli­le­be­bisa da damatebebis Setanis Taobaze@ CaiTvalos iuridiuli Zalis armqoned da ar daeqvem­de­baros aRsrulebas.

2. viTarebis stabilizaciis da erTaSorisi daZabulobis zrdis dauSveblobis mizniT, da­u­yovnebliv gaigzavnos saqarTvelos respublikaSi afxazeTis assr umaRlesi sabWos Tavmjdo­ma­ris pirveli moadgile amx. v. g. yolbaia afxazeTis assr konstituciis (ZiriTadi kanonis) dar­RveviT miRebuli sakanonmdeblo aqtebis gauqmebis sakiTxis dasayeneblad.

afxazeTis assr umaRlesi sabWos Tavmjdomare v. arZinba

qal. soxumi, 27 agvisto 1991 weli.

(Semdgenlis piradi arqividan. sakuTari Targmani)