af­xa­ze­Tis assr ka­no­ni “af­xa­ze­Tis ass res­pub­li­ka­Si sa­gan­ge­bo mdgo­ma­re­o­bis sa­mar­T­leb­ri­vi re­Ji­mis Ta­o­ba­ze~ ka­non­Si da­ma­te­ba­Ta Se­ta­nis Se­sa­xeb

“af­xa­ze­Tis ass res­pub­li­ka­Si sa­gan­ge­bo mdgo­ma­re­o­bis sa­mar­T­leb­ri­vi re­Ji­mis Se­sa­xeb~ ka­no­nis me-2 muxls da­e­ma­tos Sem­de­gi Si­na­ar­sis na­wi­li:

“kon­k­re­tu­li ga­re­mo­e­bis­da mi­xed­viT, af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­ums Se­uZ­lia Se­mo­i­Ros mo­qa­la­qe­Ta qce­vis gan­sa­kuT­re­bu­li re­Ji­mi sa­gan­ge­bo mdgo­ma­re­o­bis cal­ke­u­li ele­men­te­bis ga­mo­ye­ne­biT, sa­mi dRe-Ra­mis gan­mav­lo­ba­Si af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos gan­sa­xil­ve­lad Sem­d­go­mi Se­mo­ta­niT~.

af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos Tav­m­j­do­ma­re v. ar­Zin­ba.

1992 wlis 26 Te­ber­va­li.

(ga­ze­Ti “af­xa­ze­Tis xma~, # 27, 1992 wlis 29 Te­ber­va­li)