af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis ka­no­ni `af­xa­ze­Tis res­pub­li­ka­Si sa­xel­m­wi­fo mmar­T­ve­lo­bis zo­gi­er­Ti or­ga­nos daq­vem­de­ba­re­bis Se­sa­xeb~

(...)

es ka­no­ni ad­gens af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis sa­xel­m­wi­fo mmar­T­ve­lo­bis zo­gi­er­Ti or­ga­nos daq­vem­de­ba­re­bas.

(...)

mux­li 1. af­xa­ze­Tis uSiS­ro­e­bis ko­mi­te­tis re­or­ga­ni­za­ci­as­Tan da­kav­Si­re­biT ga­mo­ta­nil iq­nes igi af­xa­ze­Tis mi­nis­t­r­Ta sab­Wos or­ga­no­e­bis struq­tu­ri­dan da da­eq­vem­de­ba­ros af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis uze­na­es sab­Wos.

mux­li 2. res­pub­li­ka­Si gan­sa­xel­m­wi­fo­e­bi­sa da pri­va­ti­za­ci­is Ca­ta­re­bis nor­ma­lu­ri pi­ro­be­bis uz­run­vel­yo­fis miz­niT sa­xel­m­wi­fo qo­ne­bi­sa da pri­va­ti­za­ci­is sax­ko­mi­te­ti ga­mo­ta­nil iq­nes af­xa­ze­Tis mi­nis­t­r­Ta sab­Wos or­ga­no­e­bis struq­tu­ri­dan da da­eq­vem­de­ba­ros af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis uze­na­es sab­Wos.

mux­li 3. iT­va­lis­wi­nebs ra eko­lo­gi­u­ri vi­Ta­re­bis ga­u­a­re­se­bis ten­den­ci­a­sa da mis ga­sa­um­jo­be­seb­lad ra­di­ka­lu­ri zo­me­bis mi­Re­bi­sa da res­pub­li­kis rek­re­a­ci­u­li re­sur­se­bis dac­vis au­ci­leb­lo­bas, ga­re­mos dac­vis sax­ko­mi­te­ti ga­mo­ta­nil iq­nes af­xa­ze­Tis mi­nis­t­r­Ta sab­Wos or­ga­no­e­bis struq­tu­re­bi­dan da da­eq­vem­de­ba­ros af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis uze­na­es sab­Wos.

(...)

af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos Tav­m­j­do­ma­re v. ar­Zin­ba.

1992 wlis 5 mar­ti.

(T. nadareiSvili, ­Геноцид в Абхазии, 1998, gv. 58_59. sakuTari Targmani)