afxazeTis respublikis uzenaesi sabWos  dadgenileba sakonstitucio ko­misiis Sesaxeb

uzenaesi sabWo adgens:

afxazeTis respublikis axali konstituciis proeqtis SesamuSaveblad Seiqmnas sakonsti­tu­cio komisia Semdegi SemadgenlobiT:

komisiis Tavmjdomare arZinba vladislav grigolis Ze, komisiis Tavmjdomaris moadgile topolianci albert gasparis Ze, komisiis mdivani kvicinia iuri tarielis Ze, komisiis wevrebi: 1. aviZba ema oTaris asuli, 2. anqvabi aleqsandre zolotinskis Ze, 3. arziani eduard Zukus Ze, 4. arSba aleqsandre ionas Ze, 5. arSba Salva keskinjis Ze, 6. aCba zurab konstantines Ze, 17. barganjia daur andrias Ze, 18. beniZe oTar grigolis Ze, 19. voronovi iuri nikolozis Ze, 10. gamaxaria jemal orestes Ze, 11. gamzardia merab valerianes Ze, 12. horizontova liudmila borisis asuli, 13. jergenia anri mixeilis Ze, 14. zelilovi ivane qristofores Ze, 15. kakuevi alfred leonides Ze, 16. qecba vaxtang vladimiris Ze, 17. yolbaia vaxtang gabrielis Ze, 18. yolbaia giorgi nikolozis Ze, 19. qoiava giorgi didimis Ze, 20. lakoba stanislav zosimes Ze, 24. lominaZe givi nikolozis Ze, 25. lorTqifaniZe Temur sergis Ze, 26. mesxia napo Salvas Ze, 27. mxiTaria giorgi ardaSes Ze, 28. nadareiSvili Tamaz vladimiris Ze, 29. ozgani konstantine konstantines Ze, 30. facacia malxaz SoTas Ze, 31. facia merab giorgis Ze, 32. saRaria bajgur espates Ze, 33. Sengelia Temur xutas Ze, 34. tyebuCava aleqsi nestoris Ze, 35. iaremko genadi aleqsandres Ze.

afxazeTis respublikis uzenaesi sabWos Tavmjdomare v. arZinba

q. soxumi, 10 aprili 1992 weli

(ga­ze­Ti «Республика Абхазия»,  79, 6 maisi 1992 w. sakuTari Targmani)