afxazeTis avtonomiuri  sabWoTa socialisturi respublikis kanoni afxazeTis assr konstituciaSi (ZiriTadi kanoni) cvlilebebis Setanis Sesaxeb

afxazeTis assr uzenaesi sabWo adgens:

Setanil iqnes afxazeTis assr konstituciaSi (ZiriTadi kanoni) Semdegi cvlilebebi:

1.      muxli 143 Camoyalibdes axali redaqciiT:

(...)

afxazeTis assr raionuli (saqalaqo) sasamarTloebis mosamarTleebs niSnavs afxazeTis assr umaRlesi sabWos prezidiumi afxazeTis assr iusticiis saministros wardginebiT da saqarTvelos respublikis iusticiis saministrosTan SeTanxmebiT, 10 wlis vadiT.

III. daematos 144-e muxlis me-3, me-4, me-5 da me-6 nawilebi Semdegi SinaarsiT:

(...)

afxazeTis assr umaRlesi sasamarTlos Tavmjdomares da mis moadgiles irCevs afxazeTis assr uzenaesi sabWo 10 wlis vadiT. afxazeTis assr umaRlesi sasamarTlos wevrebs irCevs afxazeTis assr uzenaesi sabWo afxazeTis umaRlesi sasamarTlos Tavmjdomaris wardginebiT da saqarTvelos respublikis iusticiis saministrosTan SeTanxmebiT, 10 wlis vadiT. afxazeTis assr umaRlesi sasamarTlos msajulebs irCevs afxazeTis assr uzenaesi sabWo 5 wlis vadiT.

(...)

afxazeTis assr umaRlesi sabWos Tavmjdomare v. arZinba

q. soxumi, 1991 wlis 28 Tebervali.

(gazeTi "afxazeTis xma", # 59, 1991 wlis 4 aprili)