რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭო. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობა. საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი. საქართველოს რესპუბლიკის განათლების მინისტრი
1989 1991 1992 2005 2006 2007 2008 2010
1989
საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს განკარგულება № 343 გ, 1989 წლის 14 მაისი.         
საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება № 515 აფხაზეთის ა. მ. გორკის სახელობით სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის კოლექტივების ერთობლივი მიმართვის შესახებ, 1989 წლის 20 ოქტომბერი.         
საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება № 515 (ახალი რედაქცია) აფხაზეთის ა. მ. გორკის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის გაერთიანების შესახებ, 1989 წლის 2 ნოემბერი.***         
1991
საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს ბრძანება № 288, 1991 წლის 5 ივლისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს ბრძანება № 342 სკოლამდელ დაწესებულებებსა და სკოლის პირველ კლასებში ჩარიცხვის წესის რეგულირების შესახებ, 1991 წლის 31 ივლისი.         
საბჭოთა კავშირის რეფერენდუმის ცენტრალური კომისიის თავმჯდომარეს ბატონ ვ. პ. ორლოვს, 1991 წლის 14 სექტემბერი.         
1992
საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი. დადგენილება № 291 "აფხაზეთის ასსრ ტერიტორიაზე მოქმედი სახელმწიფო ვაჭრობის ზოგიერთი საწარმოსა და ორგანიზაციის აფხაზეთის ასსრ ვაჭრობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადაცემის თაობაზე" აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს 1991 წლის 26 ნოემბრის № 255 დადგენილების შესახებ, 1992 წლის 10 მარტი.         
საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობა. დადგენილება № 753 გორის რაიონის ნიქოზის აეროდრომისა და ქალაქ ცხინვალის მესანგრეთა ქალაქისათვის მიწების გამოყოფაზე საქართველოს მთავრობის დადგენილებათა გაუქმების შესახებ, 1992 წლის 23 ივლისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს 1992 წლის 21 თებერვლის № 19 დადგენილების მოქმედების მოქმედების შეჩერების შესახებ, 1992 წლის 7 აგვისტო.         
საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის განცხადება, 1992 წლის 29 სექტემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობა. დადგენილება № 965 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული ყოფილი საკავშირო–რესპუბლიკური დაქვემდებარების სანატორიუმების, დასასვენებელი სახლებისა და აგარაკების საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის სახელმწიფო კანცელარიის გამგებლობაში გადაცემის შესახებ, 1992 წლის 30 სექტემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის 1992 წლის 30 სექტემბრის № 965 დადგენილების დანართი. სია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული ყოფილი საკავშირო და საკავშირო–რესპუბლიკური დაქვემდებარების სანატორიუმებისა, დასასვენებელი სახლებისა და აგარაკებისა, რომლებიც უნდა გადაეცეს საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის სახელმწიფო კანცელარიის გამგებლობაში, 1992 წლის 30 სექტემბერი.***         
საქართველის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი. დადგენილება № 1129 სოხუმის საზღვაო პორტისა და აეროპორტის სასაზღვრო გამშვები პუნქტების გახსნის შესახებ, 1992 წლის 18 დეკემბერი. ***         
2005
საქართველოს მთავრობის ინიციატივა სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებასთან დაკავშირებით, 2005 წლის 25 იანვარი.         
საქართველოს მთავრობის ინიციატივა სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებასთან დაკავშირებით, 2005 წლის 24 მარტი.         
ქართულ–სამხრეთოსური კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების გეგმა, შემუშავებული საქართველოს მთავრობის მიერ, 2005 წლის 8 ნოემბერი.         
2006
ქართული მხარის მოსაზრებები აფხაზეთში კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი, მშვიდობიანი, პოლიტიკური მოგვარების ერთობლივი საგზაო რუკის ძირითადი პრინციპების განსაზღვრის თაობაზე, 2006 წლის 9 ივნისი.         
2007
საქართველოს მთავრობის მემორანდუმი ცხინვალის რეგიონში/ სამხრეთ ოსეთში (საქართველო) კონფლიქტის საბოლოო მოწესრიგების შთანხმების შესახებ, 2007 წლის მარტი.         
საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 153 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე შექმნილი დროებითი ადმინისტრაციულ–ტერიტორიული ერთეულის საზღვრებში არსებული თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელების შესახებ, 2007 წლის 27 ივლისი.         
2008
საქართველოს მთავრობის არაოფიციალური დოკუმენტი. მოლაპარაკებების ფორმატი ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში, 2008 წლის მარტი.         
ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი, სამშვიდობო მოლაპარაკებების ახალი რეალობა (ქართული მხარის ინიციატივა). დოკუმენტი მომზადებულია საქართველოს რეინტეგრაციის სამინისტროს მიერ, 2008 წლის 12 მარტი.         
2010
საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ: ჩართულობა თანამშრომლობის გზით, 2010 წლის თებერვალი.         
ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა, 2010 წლის 6 ივლისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28259