sa­qar­T­ve­los ssr mi­nis­t­r­Ta sab­Wos gan­kar­gu­le­ba # 343 g

1. af­xa­ze­Tis sa­xel­m­wi­fo uni­ver­si­tet­Si Seq­m­ni­li gan­sa­kuT­re­bu­li mdgo­ma­re­o­bis ga­mo dak­ma­yo­fil­des qar­T­vel pro­fe­sor-mas­wav­le­bel­Ta da stu­den­t­Ta mi­er da­ye­ne­bu­li sa­kiT­xi Tbi­li­sis sa­xel­m­wi­fo uni­ver­si­te­tis fi­li­a­lis Seq­m­nis Se­sa­xeb q. so­xum­Si.

2. da­e­va­los af­xa­ze­Tis assr mi­nis­t­r­Ta sab­Wos ga­mo­yos fi­li­a­li­saT­vis Se­sa­ba­mi­si Se­no­ba.

3. da­e­va­los Tbi­li­sis sa­xel­m­wi­fo uni­ver­si­te­tis req­tors amx. n. s. amaR­lo­bels a.w. 15 ma­­i­si­dan Se­ud­ges fi­li­a­lis or­ga­ni­za­ci­as da aRad­gi­nos sas­wav­lo pro­ce­si yve­la fa­kul­tet­ze.

4. da­e­va­los sa­qar­T­ve­los ssr sa­xal­xo ga­naT­le­bis sa­mi­nis­t­ros kon­t­ro­li ga­u­wi­os yve­la das­mu­li sa­kiT­xis ope­ra­ti­ul ga­daw­y­ve­tas.

sa­qar­T­ve­los ssr mi­nis­t­r­Ta sab­Wos Tav­m­j­do­ma­ris mo­ad­gi­le o. qvi­li­Ta­ia.

1989 wlis 14 ma­i­si.

(af­xa­ze­Tis sa­kiT­xi ofi­ci­a­lur do­ku­men­teb­Si. sa­qar­T­ve­los sa­ka­non­m­deb­lo, aR­mas­ru­lebe­li xe­li­suf­le­ba, sa­er­Ta­So­ri­so or­ga­ni­za­ci­e­bi. 1989-1999 w. w. na­wi­li I. 1989-1995 w. w., avto­re­bi da sa­re­daq­cio ko­le­gia: vax­tang yol­ba­ia, Te­i­mu­raz Wax­ra­kia, ra­fi­el ge­lan­tia, da­viT la­cuz­-ba­ia, Tbi­li­si, 2000, gv. 51)