saqarTvelos respublikis mTavroba. dadgenileba # 814. afxazeTis assr ministrTa sabWos 1992 wlis 21 Tebervlis # 19 dadgenilebis moqmedebis SeCerebis Sesaxeb

saqarTvelos respublikis sabaJo teritoriisa da sabaJo sazRvris  erTianobis uzrun­vel­­yofis mizniT saqarTvelos respublikis mTavroba adgens:

1. SeCerdes afxazeTis assr ministrTa sabWos iurisdiqcias daqvemdebarebuli e.w. af­xa­ze­Tis respublikuri sabaJos Seqmnis Sesaxeb afxazeTis assr ministrTa sabWos1992 wlis 21 Te­ber­vlis # 19 dadgenilebis moqmedeba, vinaidan saqarTvelos respublikis kanonmdeblobis Se­sabamisad sabaJo organoebis, sawarmoebisa da organizaciebis Seqmna da likvidacia saqarTve­los respublikis mTavrobis gamgeblobas ganekuTvneba.

2. droebiT, saqarTvelos respublikis finansTa saministrosTan arsebuli saxelmwifo sabaJo departamentis soxumis sabaJos formirebisa da funqcionirebis dawyebamde, daixuros soxumis sazRvao navsadgurisa da aeroportis sasazRvro-gamSvebi punqtebi.

3. saqarTvelos respublikis mTavrobis saxelmwifo kancelariam am dadgenilebis Sesaxeb acno­bos amierkavkasiis sasazRvro olqis sardlobas da daawesos kontroli misi Sesrule­bi­sad­mi.

saqarTvelos respublikis mTavrobis

Tavmjdomaris – premier-ministris movaleobis Semsrulebeli T. sigua

saqarTvelos respublikis mTavrobis saxelmwifokancelariis

marTvelis pirveli moadgilis movaleobis Semsrulebeli k. gelaSvili

1992  wlis 7 agvisto. q. Tbilisi

(saqarTvelos respublikis mTavrobis dadgenilebani, 1992 wlis agvisto, gv. 88-89)