saqarTvelos respublikis ministrTa kabineti. dadgenileba # 1129. soxumis sazRvao portisa da aeroportis sasazRvro gamSvebi punqtebis gaxsnis Sesaxeb

saqarTvelos respublikis saxelmwifo sabaJo departamentis soxumis sabaJos fun­qci­o­ni­rebis dawyebasTan dakavSirebiT, saqarTvelos respublikis ministrTa kabineti adgens:

1. gaixsnas soxumis sazRvao portisa da aeroportis sasazRvro gamSvebi punqtebi.

2. Zaladakargulad CaiTvalos “saqarTvelos respublikis sabaJo teritoriisa da sabaJo sazRvris  erTianobis uzrunvelyofis Sesaxeb” saqarTvelos mTavrobis 1992 wlis 7 agvistos # 814. dadgenilebis me-2 punqti .

3. saqarTvelos respublikis ministrTa kabinetis saxelmwifo kancelariam informacia miawodos amierkavkasiis sasazRvro olqis xelmZRvanelobas am dadgenilebis Sesrulebis Sesaxeb.

saqarTvelos respublikis premier-ministri T.sigua

1992 wlis 18 dekemberi. q. Tbilisi

(saqarTvelos respublikis ministrTa kabinetis dadgenilebani, 1992 wlis dekemberi, gv. 167)