qarTul-samxreTosuri konfliqtis mSvidobiani mowesrigebis gegma SemuSavebuli saqarTvelos mTavrobis mier

 

2005

miznebi da amocanebi: rusuli da osuri mxareebis CarTva axal samSvidobo formatSi; erToblivi strategiis SemuSaveba aSS-is, saqarTvelos, evrokavSiri/euTos wevri qveynebis monawileobiT samSvidobo procesis mxardasaWerad; SeTanxmdes saerTo saxelmwifo politika, romelic gaaumjobesebs uwyebaTSoris koordinaciasa da qarTuli mxaris moqmedebis efeqturobas; liublianis ministrebis Sexvedraze mivaRwioT mniSvnelovan progress.

TariRi

saerTaSoriso

moqmedebebi

operatiuli moqmedebebi

SesaTanxmebeli

moqmedebebi

qarTuli calmxrivi     moqmedebebi

 

oqtomberi

 

1. qarTuli mxarisa da partniorebis konsultaciebi samxreT oseTis strategiis Sesaxeb.

 

2. partniorebi akeTeben sajaro gancxadebas prezident saakaSvilis mimarTvis mxardasaWerad

 

3.qarTuli mxaris gamosvlis mxardaWera euTos maRali donis Sexvedraze.

 

1. qveynisadmi mimarTvaSi saqarTvelos prezidenti mixeil saakaSvili asaxelebs calkeul oficialur pirs, romelsac ekisreba samxreT oseTis/cxinvalis regionis mimarT politikis koordinacia da uwyebaTaSorisi koordinaciis meqanizmis marTva; akeTebs gancxadebas Zalis ar gamoyenebis garantiis Sesaxeb.

 

2. koordinatori Sekrebs uwyebaTaSoris jgufs samxreT oseTis/cxinvalis regionze saerTo strategiis misaRebad.

 

3. gaaqtiurdes diskusiebi Ssk-s farglebSi samarTaldamcavi sakiTxebisa da ndobis aRdgenis zomebis Taobaze (satransporto da specialuri sakoordinacio centris gaaqtiurebis sakiTxebze).

 

4. venaSi euTo-s maRali donis Sexvedraze gaJRerdeba qarTuli strategia.

 

1. Sereul samSvidobo komisiaze ganixileba marTlwesrigis ganmtkicebis sakiTxebi. dasturdeba, rom Ssk-is Tanxmobis gareSe SeiaraRebuli formirebebis konfliqtis zonaSi ar iqneba ganlagebuli. SemuSavdeba konkretuli winadadebebi specialuri sakoordinacio centris muSaobis Sesaxeb.

 

2. Ssk-s sxdomaze ganixileba qarTuli samSvidobo batalionis Semadgenlobis raodenobis maqsimumamde Sevseba.

 

3. Ssk-s sxdomaze qarTuli mxare warmoadgens winadadebebs gori-cxinvali-kexvis momarTulebiT sazogadoebrivi transportis mimosvlis aRdgenis Sesaxeb.

 

4. Ssk-sTan TanamSromlobiT daiwyeba erToblivi ormxrivi sapolicio kontrolis sakiTxis ganxilva.

 

1. qveynisadmi mimarTvaSi prezidenti saakaSvili asaxelebs calkeul oficialur pirs, romelsac ekisreba samxreT oseTis/ cxinvalis regionis mimarT politikis koordinaciis meqanizmis marTva (meTauroba). acxadebs Zalis ar gamoyenebis garantias.

 

2. qarTuli mxare uzrunveloyofs, rom samTavrobo sakoordinacio jgufis Sexvedrebma miiRos regularuli xasiaTi.

 

3. saqarTvelos premier0ministri da sxva oficialuri pirebi iwyeben Sexvedreba ruseTis warmomadgenlobasTan TbilisSi da kolegebTan moskovSi.

 

4. saqarTvelos premier-ministri, parlamenti da sagareo saqmeTa saministro amyareben kontaqtebs euTos, evrokavSiris wevr qveynebtan da evropis sabWosTan (oqtombris bolo)

 

 

2005

 

TariRi

 

saerTaSoriso moqmedebebi

 

operatiuli moqmedebebi

 

 

SesaTanxmebeli moqmedebebi

 

qarTuli calmxrivi moqmedebebi

 

noemberi

 

1. partniorebi Tanxmdebian TanamSromlobisaTvis

 

1. saqarTvelo akeTebs gancxadebas, romelSic iTxovs evrokavSiris, ruseTisa da sxvebis daxmarebas.

 

2. qarTuli mxare cdilobs Seaxvedros koordinatori da samxreT oseTis/cxinvalis regionis de-faqto xelmZRvaneli e. kokoiTi

 

3. koordinatorisa da kokoiTis Sexvedra:

mosamzadebeli, strategiis wardgena, Tavisufali da pirdapiri dialogis SeTavazeba, cxeli xazis amoqmedeba.

 

4. Ssk-s farglebs gareT Sedgeba Sexvedrebi, sadac ganixilaven jandacvis, ganaTlebisa da kulturul programebs da a.S

 

1. saxelmwifo ministri uwevs organizebas koordinatorisa da kokoiTis Sexvedras

 

2. saxelmwifo ministri moamzadebs winadadebebs ndobis aRdgenis zomebis Sesaxeb.

 

1. grZeldeba restituciis kanonis miRebis xelSewyoba.

 

2. euTosTan da evrokavSiris sabWosTan TanamSromlobis intensifikacia euTo-s saWiroebis Semswavleli programis gansaxorcieleblad.

 

3. saqarTvelos premierministri da sxva oficialuri pirebi agrZeleben Sexvedrebs ruseTis warmomadgenlobassTan TbilisSi da kolegebTan moskovsi; amyareben kontaqtebs euTo/evrokavSiris wevr qveynebTan.

 

4. daiwyeba konfliqtis zonis soflebis infrastruqturis reabilitacia da zamTrisTvis momarageba (igive SeTavazeba osur soflebs qarTuli mxaris keTili nebis niSnad).

 

 

 

2005

 

TariRi

 

saerTaSoriso moqmedebebi

 

operatiuli moqmedebebi

 

SesaTanxmebeli qmedebebi

 

saqarTvelos calmxrivi moqmedebebi

 

noemberi

 

1. gagrZeldes muSaoba, raTa daarwmunon osuri mxare iTanamSromlon qarTuli iniciativebis mxardasaWerad.

 

2. qarTuli mxaris gamosvlis mxardaWera euTos maRali donis Sexvedraze.

 

1. moewyoba telexidebi da Ria diskusiebi sazogadoebis farTo fenebis monawileobiT.

 

2. grZeldeba gamosvlebi venaSi, euTos maRali donis Sexvedrebze.

 

3. ganaxldeba diskusiebi politikuri mowesrigebis sakiTxebze (badenis paketi 2000)

 

1. Sereuli sakontrolo komisiis farglebSi specialuri sakoordinacio centris Camoyalibeba. damTavrdes policiis stacionaluri saguSagoebis optimizacia. SemuSavdes konkretuli winadadebebi erTblivi sapolicio saqmianobis gansaxorcieleblad.

 

1. gagrZeldeba restituciis kanonis SemuSaveba da konsultaciebi CrdiloeT oseTis mxaresTan.

 

2. euTo-s saWiroebis Sefasebis programis Sesaxeb Sexvedrebis gagrZeleba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

TariRi

 

 

saerTaSoriso moqmedebebi

 

operatiuli moqmedebebi

 

SesaTanxmebeli qmedebebi

 

saqarTvelos calmxrivi moqmedebebi

 

noember-dekemberi

 

1. sajaro gancxadeba restituciis kanonisa da konfliqtis srulmasStabiani mowesrigebis mxardasaWerad.

 

1. gagrZeldeba Sexvedrebi TanamSromlobisa da ndobis Rdgenis zomebis Taobaze; strasburgis iniciativebze yuradrebis gamaxvileba: oficialuri ena, warmomadgenloba parlamentSi, mTavrobasa da sasamarTlo xelisuflebaSi.

 

2. xazi gaesmeba restituciis kanonsa da samSvidobo procesis mxardaWeras maRali donis Sexvedrebze euTosa da dedaqalaqebSi gagrZeldeba maRali donis Sexvedrebi.

 

1. grZeldeba diskusiebi saerTo sapolicio struqturis Sesaxeb. iwyeba ideebis operatiul doneze gadayvana.

 

2. srulad dakompleqtdeba qarTuli samSvidobo batalioni.

 

3. koordinator–kokoiTis Sexvedra

 

1. miiReba restituciis kanoni. iwyeba sazogadoebrivi kampania, rac aseve gulisxmobs osebis CarTvas pirdapir dialogSi kanonis Sesrulebis Sesaxeb da osebis mowvevas pirvandel sacxovrebel adgilebSi

 

2. grZeldeba euTo-sTan TanamSromloba euTo-s saWiroebis Semswavleli programis gansaxorcieleblad.

 

3. grZeldeba regionis soflebis infrastruqturis reabilitacia, samedicino momsaxureba (saswrafo daxmareba) da zamTrisTvis momarageba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

TariRi

 

saerTaSoriso moqmedebebi

 

operatiuli moqmedebebi

 

SesaTanxmebeli qmedebebi

 

saqarTvelos calmxrivi moqmedebebi

 

dekemberi

 

1. mxars uWeren saqarTvelos liublianis ministrebis Sexvedraze

 

2. mxars uWeren cxinvalis regionis statusis ganxilvas axal formatSi

 

1. liublianis Sexvedra. Sedegebze pozitiuri gancxadebis gakeTeba euTo-s ministrebis mier.

 

2. aRniSnul CarCoSi 2006 wels Sedgeba pirveli Sexvedra samxreT oseTis/cxinvalis regionis statusis Sesaxeb. amave dros aucilebelia saerTaSoriso daxmarebis garantiebi euTo-s saWiroebis Semswavleli proeqtebis gansaxorcieleblad.

 

3. gagrZeldeba saqarTvelos mTavrobis mcdeloba cxinvalis regionis mosaxleobis socialuri pirobebis gasaumjobeseblad.

 

4. liublianis Sexvedris Semdgomi koordinatori-kokoiTis Sexvedra.

 

 

 

1. iwyeba TanamSromlobisa da ndobis aRdgenis proeqtebis implementacia.

 

2. dasruldeba euTo-s sawiroebis Semswavleli programa

 

1. pensiebis gacemis sistemis Sefaseba. biujetis Sedgenisas qarTuli mxare gaiTvaliswinebs sapensio davalianebas regionis mosaxleobisadmi.

 

2. xeli Seewyoba pirdapiri kontaqtebis damyarebas saqarTvelos samTavrobo struqturebis da wamyvani saministroebis cxinvalis regionis Sesabamis struqturebTan.

 

3. xeli Seewyoba arasamTavrobo organizaciebis kontaqtebs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

miznebi da amocanebi: srulmasStabiani politikuri mowesrigebisa da qarTul saxelmwifoSi regionis samoqalaqo integraciis Semdgomi xelSewyoba; regionSi garantirebul iqnas kanonis uzenaesobis, demokratiuli ganviTarebisa da ekonomikuri aRorZinebis uzrunvelyofa.

TariRi

saerTaSoriso moqmedebebi

operatiuli moqmedebebi

SesaTanxmebeli qmedebebi

saqarTvelos calmxrivi moqmedebebi

 

ianvar-Tebervali

 

1. Tavisufali savawro zonis Seqmnastan dakavSirebiT eqspertTa daxmarebis uzrunvelyofa.

 

2. akeTben gancxadebas, romelSic mxars uWeren erToblivi qarTul-osuri sareabilitacio fondis Sqmnas.

 

1. eTxovos partniorebs sawiroebis Semswavleli proeqtebis mxardaWra. aseve moiTxoveba mxardaWera euTo-s mudmiv sabWoze.

 

2. Setanxmebul axal formatSi osur mxaresTan molaparakebis pirveli raundi.

 

3. gagrZeldes koordinator-kokoiTis Sexvedrebi axal formatTan dakavSirebiT.

 

4. qarTveli da osi arasamTavrobo organizaciebisa da politikosebis Sexvedrebis SeTavazeba.

 

5. ndobis aRdgenis zomebis miRema Ssk-is formatis farglebs gareT

 

1. Ssk-is sxdomebze gagrZeldeba saerTo sapolicio struqturis sakiTxebis ganxilva.

 

2. grZeldeba ndobis aRdgenis zomebis ganviTareba da implementacia.(regulirebuli ergneTis bazrobis gaxsna rokis gvirabis kontrolis/monitoringis SeTanxmebiT)

 

3. iwyeba pirdapiri dialogi osur mxaresTan restituciis kanonis implementaciisa da ltolvilTa dabrunebis Sesaxeb.

 

4. ganixileba euTos sabWoebis Semswavleli programis qarTuli mxridan Tanadafi8nansebis sakiTxi.

 

5. garantirebul iqnas demilitarizaciis procesi, romelic daiwyeba konfliqtis zonidan da SemdgomSi gavrceldeba regionis mTel teritoriaze.

 

6. erToblivi sareabilitacio fondis Seqmna, ofisebiT Tbilissa da cxinvalSi

 

1. qarTveli da osi arasamTavrobo organizaciebisa da pasuxismgebeli pirebis araformaluri Sexvedrebis SeTavazeba.

 

2. CaerTos saerTaSoriso organizaciebi, magaliTad evrokavSiri, gaero-s ltolvilTa umaRlesi komisari, euTo, restituciis kanonis implementaciisa da ltolvilTa dabrunebis procesSi.

 

3. eTxovos aSS-s Tanadgoma raTa Seiqmnas Tavisufali savaWro zona, romelic damokidebuli iqneba gaZlierebuli sazRvris kontrolsa (rokis gvirabi) da politikuri mowesrigebis ganviTarebaze.

 

4. gaaqtiurdeba pirdapiri kontaqtebi saqarTvelos samTavrobo struqturebis da wamyvani saministroebis cxinvalis regionis Sesabamis struqturebTan.

 

5. Seiqmnas erToblivi qarTul-osuri sareabilitacio fondi donorebis daxmarebiT (aSS, evrokavSiri, ruseTi)

 

 

 

 

                                                                                     2006

 

TariRi

 

saerTaSoriso moqmedebebi

 

operatiuli moqmedebebi

 

SesaTanxmebeli qmedebebi

 

saqarTvelos calmxrivi moqmedebebi

 

Tebervali-marti

 

1. mxars uWeren samxreT-oseTis/cxinvalis regionis ekonomikuri, socialuri da infrastruqturis reabilitaciis proeqtebs.

 

1. saqarTveloSi Catardeba konferencia euTo-s saWiroebis Semswavleli proeqtebis mxardamWerTa jgufisaTvis.

 

1. grZeldeba ndobis Rdgenis zomebis ganviTareba da implementacia (mag. specialuri savaWro zonis Seqmna).

 

2. Ssk-is farglebSi iwyeba saerTo sapolicio struqturis moqmedeba da wvrTna.

 

3. gagrZeldes pirdapiri dialogi ltolvilTa, iZulebiT gadaadgilebul pirTa dabrunebis da restituciis implementaciis Sesaxeb.

 

4. donorebsa da euTo-sTan TanamSromlobiT iwyeba euTo-s saWiroebis Semswavleli programis proeqtebis proeqtebis ganxorcieleba.

 

5. miiRweva SeTanxmeba restituciis kanonis implementaciisa da dabrunebis grafikis Sesaxeb.

 

6. Ssk-is farglebSi JRerdeba winadadeba saerTo sapolicio struqturis moqmedebis rokis gvirabamde gafarToebis Sesaxeb.

 

1. regionSi iwyeba pensionrebis registracia.

 

2. gagrZeldes restituciis kanonis implementacia Crdiloet oseTis oficialur warmomadgenlebTan da saerTaSoriso organizaciebTan koordinaciiT.

 

3. daregulirdes kontaqtebi saqarTvelos mTavrobas, wamyvan saministroebsa da arasamTavrobo organizaciebs Soris cxinvalis regionSi TavianT kolegebTan.

 

4. Sedges Sexvedra qarTuli da osuri aRmasrulebeli xelisuflebis warmomadgenlebs Soris.

 

5. gagrZeldes konfliqtis zonaSi daxmareba moTxovnilebisa da interesis gaTvaliswinebiT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

TariRi

 

saerTaSoriso moqmedebebi

 

operatiuli moqmedebebi

 

SesaTanxmebeli qmedebebi

 

saqarTvelos calmxrivi moqmedebebi

 

aprili-ivnisi

 

1. agrZeleben diplomatiur dialogs samSvidobos procesis mxardasaWerad.

 

2. euTos saimplementacio proeqtebisaTis Fondebis gamoyofa.

 

1. grZeldeba molaparakebebi 1-2 Tvis intervalebiT, ufro xSirad ewyoba eqspertebis doneze qvejgufebis Sexvedrebi detalebis gansaxilvelad, aseve ewyoba konsultaciebi veneciis komisiasTan. mimdinareobs muSaoba cxinvalis regionis statusis ganmzsazRvrel saboloo Setanxmebis proeqtze.

 

2. grZeldeba prezidentis gamosvlebSi samSvidobo procesis saerTaSoriso mxardaWeris moTxovna.

 

3. grZeldeba diplomatiuri kontaqtebi ruseTTan, aSS-sTan, evrokavSirTan, euTo-s moqmedi Tavmjdomaris ofisTan (belgia), da a.S. samSvidobo procesis mxardasaWerad.

 

4. erToblivi sapolicio qvedanayofebis wvrTna da maTi saqmianobis gagrZeleba regionSi.

 

1. gagrZeldes proeqtebis implementacia, romelic gansazRvrulia saWiroebis Semswavlel proeqtebSi.

 

2. grZeldeba Ssk-sTan aqtiuri TanamSromloba provokaciebis Tavidan asacileblad. 1991-92 wlebis konfliqtis dros mZime danaSaulis saerTo gamoZieba.

 

3. iwyeba restitucia da ltolvilTa/iZulebiT gadaadgilebul pirTa dabruneba grafikis mixedviT.

 

1. grZeldeba prezidentis gamosvlebsa da saerTaSoriso arenaze samSvidobo procesis mxardaWeris moTxovna.

 

2. gagrZeldes kontaqtebi saqarTvelos mTavrobas, wamyvan saministroebsa da arasamTavrobo organizaciebs Soris, cxinvalis regionSi TavianT kolegebTan.

 

3. gagrZeldes qarTveli da osi arasamTavrobo organizaciebisa da pasuxismgebeli pirebis araformaluri Sexvedrebi.

 

4. daiwyeba sapensio davalianebis gacema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     2006

 

TariRi

 

saerTaSoriso moqmedebebi

 

operatiuli moqmedebebi

 

SesaTanxmebeli qmedebebi

 

saqarTvelos calmxrivi moqmedebebi

 

ivlisi-seqtemberi

 

1. briuselis konferencia; agrZeleben diplomatiur mxardaWeras

 

1. konferencia briuselSi, raTa dasruldes cxinvalis regionis statusis ganmsazRvreli dokumentis dasruleba

 

1. iwyeba dialogi Ssk-s  samSvidobo xelSekrulebis saimplementacio gaerTianebul organod gadakeTebis Sesaxeb.

 

1. gaZlierdes osuri kulturuli da eTnikuri  memkvidreoba sxvadasxva saxalxo dResaswaulebis catarebiT.

 

2. gaixsnas qarTuli sapasporto punqti regionSi.

 

3. waxalisdes qarTuli biznes-investiciebi regionSi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 wlis 8 noemberi

(www.uno.org)