saqarTvelos mTavrobis dadgenileba # 153 yofili samxreT oseTis avtonomiuri olqis teritoriaze Seqmnili droebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis sazRvrebSi arsebuli TviTmmarTvelobis organoebis saqmianobis saxelmwifo zedamxedvelobis ganxorcielebis Sesaxeb

1. adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis saqmianobis saxelmwifo zedamxedvelobis Sesaxeb saqarTvelos kanonis me-3 muxlis me-2 punqtis Sesabamisad yofili samxreT oseTis avtonomiuri olqis teritoria-ze Seqmnili droebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis sazRvrebSi arsebuli TviTmmarTvelobis orga-noebis saqmianobis saxelmwifo zedamxedvelobis dadge-nili wesiT ganxorcieleba daekisros droebiTi adminis-traciul-teritoriuli erTeulis administraciis xelmZRvanels dimitri sanakoevs.

2. dadgenileba amoqmeddes 2007 wlis 1 agvistodan.

premier-ministri zurab noRaideli

2007 wlis 27 ivlisi, q. Tbilisi

(saqarTvelos prezidentis saxelmwifo arqivi)