რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  

სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"
სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"

დოკუმენტები

      სსრ კავშირის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები
სსრ კავშირის საბჭოების ყრილობა
სსრ კავშირის სახალხო კომისართა საბჭო
სსრ კავშირის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტი. სსრ კავშირის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის პრეზიდიუმი
სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭო. სსრ კავშირის უზენაესი საბჭო
სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი. სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი
სსრ კავშირის სახალხო დეპუტატთა ყრილობა
სრ კავშირის მთავრობა. სსრ კავშირის პრეზიდენტი
სსრ კავშირისა და მოკავშირე რესპუბლიკების ხელმძღვანელობა

სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"
www.crisisgroup.org
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29298