რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტი
1922 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1932
1922
დეკრეტი № 2 სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა და საქართველოს სახალხო კომისართა საბჭოსი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მოწყობის შესახებ, 1922 წლის 20 აპრილი.         
დადგენილება სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის შემოღების შესახებ, 1922 წლის 9 ნოემბერი.         
დადგენილება სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა პროკურატურის შემოღების შესახებ, 1922 წლის 11 ნოემბერი.         
დებულება სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა პროკურატურის შესახებ, 1922 წლის 11 ნოემბერი.         
1924
დეკრეტი რესპუბლიკის სახელმწიფო დაწესებულებებში სახელმწიფო ენის და მცხოვრებთა უმრავლესობისა და ეროვნული უმცირესობის ენის ხმარების შესახებ, 1924 წლის 4 აპრილი.         
დადგენილება სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის სამოქმედოდ შემოღების შესახებ, 1924 წლის 11 აპრილი.         
დადგენილება საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის სასამართლოს წყობილების დებულების ზოგიერთი ცვლილებისა და დამატების შესახებ, 1924 წლის 19 აპრილი.         
დადგენილება № 128 სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საოლქო სასამართლოს და საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს რეორგანიზაციის შესახებ, 1924 წლის 12 დეკემბერი.         
1925
დებულება სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა, 1925 წლის 12 იანვარი.         
ზოგადი დებულება საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის სახალხო კომისარიატებისა, 1925 წლის 12 იანვარი.         
დებულება საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატისა, 1925 წლის 12 იანვარი.         
დებულება საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის განათლების სახალხო კომისარიატისა, 1925 წლის 12 იანვარი.         
დებულება საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის შრომის სახალხო კომისარიატისა, 1925 წლის 12 იანვარი.         
დებულება საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის სახალხო მეურნეობის უმაღლესი საბჭოსი, 1925 წლის 12 იანვარი.         
დებულება საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლკის სახალხო კომისართა საბჭოსი, 1925 წლის 12 იანვარი.         
დებულება სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა, 1925 წლის 12 იანვარი.         
( სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის მესამე მოწვევის მეორე სესიის დადგენილება ჩრდილო და სამხრეთ ოსეთის გაერთიანების შესახებ ), 1925 წლის 15 ივლისი.         
დადგენილება № 56 სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა სასამართლო წყობილების დებულების ცვლილებისა და დამატების შესახებ, 1925 წლის 30 ოქტომბერი.         
1926
დადგენილება სრულიად საქართველოს საბჭოების მე–3 მოწვევის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის მე–3 სესიისა საქართველოს სსრ ძირითადი კანონის (კონსტიტუციის) დამტკიცებისა და სამოქმედოდ შემოღების შესახებ, 1926 წლის 5 ივლისი.         
საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის კონსტიტუცია, 1926 წლის 5 ივლისი.         
ინსტრუქცია მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოების არჩევნებისა და საბჭოთა ყრილობების მოწვევის შესახებ, 1926 წლის 22 დეკემბერი.         
1927
დადგენილება სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის პრეზიდიუმისა საქართველოს ს.ს.რ. ქალაქების საბჭოების შესახებ, 1927 წლის 25 იანვარი.         
1928
დადგენილება (მე–IV მოწვევის სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის მე–3 სესიისა) ქალაქის მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოების დებულების დამტკიცების შესახებ, 1928 წლის 29 იანვარი.         
დებულება ქალაქის მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოების შესახებ, 1928 წლის 29 იანვარი.         
ამონაწერი სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის მცირე პრეზიდიუმის სხდომის ოქმიდან, 1928 წლის 25 ივლისი.         
დებულება საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის ცენტრალური სტატისტიკური სამმართველოს შესახებ, 1928 წლის 31 ოქტომბერი.         
1929
დებულება საქართველოს სსრ სახელმწიფო სტატისტიკის ადგილობრივი ორგანოების შესახებ, 1929 წლის 30 იანვარი.         
დებულება საქართველოს სსრ–ში რევოლუციური წესრიგის დაცვის საგანგებო ღონისძიებათა შესახებ, 1929 წლის 27 ოქტომბერი.         
1930
დადგენილება სრულიად საქართველოს ც.ა კ.ს კ.ს. საქართველოს სსრ სახელმწიფო პროკურატურის დებულების დამატებისა და შეცვლის შესახებ, 1930 წლის 22 აგვისტო.         
ინსტრუქცია მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოების არჩევნებისა და საბჭოთა ყრილობების შესახებ, 1930 წლის 9 ნოემბერი.         
1932
დებულება საქართველოს სსრ სახალხო კომისართა საბჭოს შესახებ, 1932 წლის 17 ივნისი.         
დადგენილება ც.ა.კ. (მე–VI მოწვევის მე–2 სესიისა) სრულიად საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის დებულებაში ზოგიერთი ცვლილების შეტანის შესახებ, 1932 წლის 17 ივნისი.         
საერთო დებულება საქართველოს სსრ სახალხო კომისარიატების შესახებ, 1932 წლის 17 ივნისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29412