dadgenileba sruliad saqarTvelos sabWoTa centraluri aRmasrulebeli komitetisa prokuraturis SemoRebis Sesaxeb

sruliad saqarTvelos centraluri aRmasrulebeli komiteti adgens:

damtkicebul iqnes amasTanave darTuli debuleba prokuraturis Sesaxeb

3. sruliad saqarTvelos sabWoTa centraluri aRmasrulebeli komitetis prezidiumma unda miiRos zomebi, raTa prokuratura SemoRebuli iqnes afxazeTis respublikaSi.

(...)

sruliad saqarTvelos centraluri

aRmasrulebeli komitetis Tavmjdomare f. maxaraZe

sruliad saqarTvelos centraluri

aRmasrulebeli komitetis mdivani T. kalandaZe

1922 wlis 11 noemberi.

(moambe Sinagan saqmeTa saxalxo komisariatisa, # 44, 1922, gv. 6-7)