რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
კრებულის შესახებ
შესავალი
სარჩევი
ავტორი
ძირითადი ცნობები
კრებულის ჩამოტვირთვა

"აფხაზეთის და სამხრეთ-ოსეთის ავტონომიური რეგიონების სტატუსი საქართველოს შემადგენლობაში (1917-1988). პოლიტიკურ-სამართლებრივი აქტების კრებული", ქართულ-რუსულ ენებზე. თბილისი, 2004, 410 გვ.


სარჩევი1917 წ.

1. ჩრდილოეთ კავკასიის გაერთიანებულ მთიელთა და დაღესტნის კავშირის ყრილობაზე მიღებული კონსტიტუცია, 1917 წლის 7 მაისი
2. კაზაკთა ჯარების, კავკასიის მთიელთა და სტეპების თავისუფალ ხალხთა სამხრეთ-აღმოსავლეთის კავშირის სამოკავშირეო ხელშეკრულება, 1917 წლის 20 ოქტომბერი
3. ამონაწერი ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის სხდომათა ჟურნალიდან, 1917 წლის 30 ოქტომბერი
4. აფხაზეთის სახალხო საბჭოს კონსტიტუცია, 1917 წლის 8 ნოემბერი
5. აფხაზი ხალხის ყრილობის დეკლარაცია, 1917 წლის 8 ნოემბერი
6. კაზაკთა ჯარების, კავკასიის მთიელთა და სტეპების თავისუფალ ხალხთა სამხრეთ-აღმოსავლეთის კავშირის დეკლარაცია გაერთიანებული მთავრობის შექმნის შესახებ, 1917 წლის 28 ნოემბერი
7. კავკასიის მთიელთა დროებითი მთავრობის დეკრეტი, 1917 წ ლის 4 დეკემბერი
8. ამიერკავკასიის კომისარიატის დადგენილება, 1917 წლის 7 დეკემბერი
9. კავკასიის მთიელთა კავშირის დროებითი მთავრობის დეკრეტი დეკრეტი, 1917 წლის 11 დეკემბერი

1918 წ.

10. ამონაწერი საქართველოს ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის ოქმიდან, 9 თებერვალი 1918 წლის
11. ამონაწერი საქართველოს ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელიკომიტეტის სხდომის ჟურნალიდან, 1918 წლის 9 თებერვალი
12. შეთანხმება საქართველოს ეროვნულ საბჭოსა და აფხაზთა სახალხო საბჭოს, 1918 წლის 9 თებერვალი
13. დეკლარაცია ჩრდილოეთ კავკასიისა და დაღესტნის (მთის რესპუბლიკის) მთიელთა კავშირის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადების შესახებ, 1918 წლის 11 მაისი
14. საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, 1918 წლის 26 მაისი
15. აფხაზთა სახალხო საბჭოს დადგენილება საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან ურთიერთობის საკითხზე მოლაპარაკებების წარმოების შესახებ, 1918 წლის 2 ივნისი
16. აფხაზთა სახალხო საბჭოს დადგენილება ამიერკავკასიის სეიმის დაშლის სალიკვიდაციო კომისიაში მისი წარმომადგენლების მონაწილეობის შესახებ, 1918 წლის 2 ივნისი
17. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალი, 1918 წლის 6 ივნისი
18. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომათა ჟურნალიდან, 1918 წლის 8 ივნისი
19. ხელშეკრულება საქართველოსა და აფხაზეთს შორის, 1918 წლის 8 ივნისი
20. ხელშეკრულება საქართველოსა და აფხაზეთს შორის, 1918 წლის 11 ივნისი
21. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომათა ჟურნალიდან, 1918 წლის 13 ივნისი
22. აფხაზთა სახალხო საბჭოს დადგენილება სოჭისა და ტუაფსეს ოლქების დაკავების აუცილებლობის შესახებ, 1918 წლის 24 ივნისი
23. კანონი საგუბერნიო საგლეხო საქმეთა საკრებულოების და მომრიგებელ შუამავალთა ინსტიტუტის გაუქმებისა, 1918 წლის 9 ივლისი
24. აფხაზთა სახალხო საბჭოს სხდომის ოქმიდან _ აფხაზეთში ქართული ჯარების ყოფნის აუცილებლობის და მათი შტაბის მიმართ ნდობის შესახებ, 1918 წლის17 ივლისი
25. აფხაზთა სახალხო საბჭოს სხდომის ოქმიდან _ საქართველოს და აფხაზეთს შორის ურთიერთობების შესახებ, 1918 წლის 25 ივლისი
26. ამონაწერი აფხაზთა სახალხო საბჭოს სხდომის ოქმიდან, 1918 წლის 28 ივლისი
27. კანონი საგუბერნიო, საქალაქო და სამაზრო ადმინისტრაციის შტატისა, 1918 წლის 2 აგვისტო
28. აფხაზთა სახალხო საბჭოს დადგენილება სამთავრობო დაწესებულებათა ნაციონალიზაციის საკითხზე, 1918 წლის 3 აგვისტო
29. ამონაწერი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალიდან, 1918 წლის 3 აგვისტო
30. ამონაწერი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალიდან, 1918 წლის 6 აგვისტო
31. ამონაწერი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალიდან, 1918 წლის 6 აგვისტო
32. ძირითადი დებულება საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო ბეგარისა და მუდმივი ჯარის შევსებისა, 1918 წლის 20 აგვისტო
33. კანონი საბაჟო დაწესებულებათა მოწყობისა, 1918 წლის 30 აგვისტო
34. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალიდან, 1918 წლის 3 სექტემბერი
35. კანონი ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენლობისა საქართველოს ეროვნულ საბჭოში, 1918 წლის 13 სექტემბერი
36. კანონი სამასწავლებლო ინსტიტუტის და სემინარიების გაეროვნებისა, 1918 წლის 13 სექტემბერი
37. დებულება რესპუბლიკის დროებითი საგანგებო სასამართლოსი, 1918 წლის 20 სექტემბერი
38. ქალაქ სოჭის მოქალაქეთა რეზოლუცია საქართველოსთან შეერთების შესახებ, 1918 წლის 20 სექტემბერი
39. კანონი მომრიგებელ მოსამართლეთა ინსტიტუტისა, 1918 წლის 24 სექტემბერი
40. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომათა ჟურნალიდან, 1918 წლის 25 სექტემბერი
41. კანონი საქართველოს სახელმწიფო ენისა, 1918 წლის 1 ოქტომბერი
42. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალიდან, 1918 წლის 10 ოქტომბერი
43. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის დამატება წესი ენის ხმარებისა, 1918 წლის 15 ოქტომბერი
44. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალიდან, 1918 წლის 17 ოქტომბერი
45. ამონაწერი აფხაზთა სახალხო საბჭოს სხდომის ოქმიდან, 1918 წლის 20 ოქტომბერი
46. კანონი სახელმწიფო ხაზინის მოწყობისა, 1918 წლის 12 ნოემბერი
47. დებულება გამფუძნებელი კრების არჩევისა, 1918 წლის 22 ნოემბერი
48. კანონი გადასახადთა აკრეფისა, 1918 წლის 26 ნოემბერი
49. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომათა ჟურნალიდან, 1918 წლის 28 ნოემბერი
50. სოჭის გლეხობის საოლქო ყრილობის რეზოლუცია, 1918 წლის 1 დეკემბერი
51. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალიდან, 1918 წლის 17 დეკემბერი
52. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომათა ჟურნალიდან, 1918 წლის 17 დეკემბერი
53. დებულება ქალაქის საბჭოების ხმოსანთა არჩევნებისა, 1917 წლის 17 დეკემბერი
54. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომათა ჟურნალიდან, 1918 წლის 25 დეკემბერი
55. დებულება აფხაზეთის სახალხო საბჭოს არჩევნებისა, 1918 წლის 27 დეკემბერი

1919 წ.

56. 55. კანონი ადგილობრივ თვითმმართველობათა ორგანოებში ენის ხმარებისა, 1919 წლის 14 იანვრის
57. დებულება ნაფიც-მსაჯულთა სასამართლოსი, 1919 წლის17 იანვარი
58. კანონი ყოფილი სანადელო, სახაზინო და სხვა მიწების კერძო საკუთრებად გამოცხადებისა, 1919 წლის 28 იანვარი
59. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალიდან, 1919 წლის 8 თებერვალი
60. ამონაწერი აფხაზეთის სახალხო საბჭოს ოქმიდან, 1919 წლის 12 თებერვალი
61. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობისსხდომის ოქმიდან, 1919 წლის 1 მარტი
62. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალიდან, 1919 წლის 13 მარტი
63. აფხაზეთის სახალხოს საბჭოს სხდომის ანგარიშიდან, 1919 წლის 20 მარტი
64. აქტი აფხაზეთის ავტონომიის შესახებ, 1919 წლის 20 მარტი
65. (საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების რეზოლუცია), 1921 წლის 21 მარტი
66. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომათა ჟურნალიდან, 1919 წლის 29 მარტი
67. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომათა ჟურნალიდან, 1919 წლის 12 აპრილი
68. აფხაზეთის სახალხო საბჭოს განცხადება ინგლისელთა სარდლობისადმი მოხალისეთა არმიის მემორანდუმის შესახებ, 1919 წლის 15 აპრილი
69. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომათა ჟურნალიდან, 1919 წლის 29 აპრილი
70. კანონი ხაზინის შემოსავლის გასაძლიერებლად ზოგიერთი ღონისძიების მიღებისა, 1919 წლის 27 მაისი
71. კანონი უძრავი ქონების იძულებით ჩამორთმევისა, დროებით დაჭერისა და მის სარგებლობაში მონაწილეობის უფლების დაწესებისა სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის, 1919 წლის 11 ივლისი
72. ანგარიში აფხაზეთის სახალხო საბჭოს ჩატარებული სხდომის შესახებ, 1919 წლის 21 ივლისი
73. აფხაზეთის კომისარიატის პროექტი. ავტონომიური აფხაზეთის კონსტიტუცია, 1919 წლის 21 ივლისი
74. კანონი სამხედრო ბეგარისა და შეიარაღებულ ძალთა შევსებისა, 1919 წლის 29 ივლისი
75. აფხაზეთის კომისარიატის დეკრეტი აფხაზეთის მართლმადიდებლური ეკლესიების მმართველობის შესახებ, 1919 წლის 5 სექტემბერი
76. აფხაზეთის კომისარიატის სხდომის ოქმი, 1919 წლის 5 სექტემბერი
77. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალიდან, 1919 წლის 8 სექტემბერი
78. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალიდან, 1919 წლის 4 ოქტომბერი
79. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომათა ჟურნალიდან, 1919 წლის 14 ოქტომბერი
80. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალიდან, 1919 წლის 4 ნოემბერი
81. აფხაზეთის სახალხო საბჭოს სხდომის ოქმიდან ჴ დისკუსია სკოლებში ქართული ენის შემოღებასთან დაკავშირებით, 1919 წლის 18 ნოემბერი
82. ამონაწერი აფხაზეთის სახალხო საბჭოს სხდომის ოქმიდან, 1919 წლის 28 ნოემბერი
83. დეკრეტი სამუსლიმანო საქართველოს, აფხაზეთის, სვანეთის და სხვა განაპირა კუთხის მოსწავლე ახალგაზრდობისათვის სტიპენდიების დასანიშნავად (200 000) მანეთის გადადების, 1919 წლის 13 დეკემბერი
84. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალიდან, 1919 წლის 20 დეკემბერი
85. აფხაზეთში აგრარული რეფორმის გატარების და სახელმწიფო ქონების მართვის დროებითი დებულება, 1919 წლის 20 დეკემბერი
86. ამონაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომათა ჟურნალიდან, 1919 წლის 23 დეკემბერი
87. დეკრეტი აფხაზეთის სახალხო საბჭოსათვის სამი მილიონი მანეთის სესხის მიცემისა, 1919 წლის 31 დეკემბერი

1920 წ.

88. აფხაზეთის სახალხო საბჭოს რეზოლუცია ბათუმში და ბათუმის ოლქში მდგომარეობის შესახებ, 11920 წლის 9 მარტი
89. დეკრეტი აფხაზეთის კომისარიატის საჭიროებისათვის ყოველთვიურად 1 000 000 მანეთის გადადებისა, 1920 წლის 6 აპრილი
90. ხელშეკრულება საქართველოსა და რუსეთს შორის, 1920 წლის 7 მაისი
91. აფხაზეთის სახალხო საბჭოს რეზოლუცია რუსეთის მხრიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის ცნობასთან დაკავშირებით, 1920 წლის 18 მაისი
92. მანდატი, 1919 წლის 21 მაისი
93. ამონაწერი საქართველოს დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის სხდომის ჟურნალიდან, 1920 წლის 23 ივნისი
94. პარიტეტული კომისიის შეთანხმების პროექტი აფხაზეთის მმართველობის ძირითადი დებულებების შესახებ, 1920 წლის 7 ივლისი
95. ამონაწერი საქართველოს დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის სხდომის ჟურნალიდან, 1920 წლის 26 ივლისი
96. დეკრეტი ქალაქ სოხუმის თვითმმართველობისათვის 4 000 000 მან. სესხის მიცემისა, 1920 წლის 10 აგვისტო
97. ამონაწერი დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის სხდომის ჟურნალიდან, 1920 წლის 10 აგვისტო
98. ავტონომიური აფხაზეთის კონსტიტუციის პროექტი. მიღებული აფხაზეთის სახალხო საბჭოს მიერ, 1920 წლის 16 ოქტომბერი
99. ამონაწერი დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის წლის სხდომის ჟურნალიდან, 1920 წლის 6 ნოემბერი
100. ამონაწერი დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის სხდომის ჟურნალიდან, 1920 წლის 6 დეკემბერი
101. დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის სხდომის ჟურნალი, 1920 წლის 31 დეკემბერი
102. აფხაზეთის ავტონომიური მმართველობის დებულება, 1920 წლის 31 დეკემბერი

1921 წ.

103. საქართველოს კონსტიტუცია, 1921 წლის 21 თებერვალი
104. საქართველოს სსრ რევოლუციური კომიტეტის ბრძანება მთელი ძალაუფლების ხელში აღების შესახებ, 1921 წლის 26 თებერვალი
105. ბათუმის თათბირის ოქმი აფხაზეთში საბჭოთა ხელისუფლების და კომპარტიის სტრუქტურის საკითხის შესახებ, 1921 წლის 28 მარტი
106. დეკრეტი საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის რევოლუციონური კომიტეტისა ხელისუფლების ორგანიზაციის შესახებ, 1921 წლის 21 აპრილი
107. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის რევოლუციური კომიტეტის დეკლარაცია აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის შესახებ, 1921 წლის 21 მაისი
108. აფხაზეთის მშრომელთა პირველი ყრილობის რეზოლუცია აფხაზეთის რევკომის თავმჯდომარის მოადგილის ნ. ლაკობას მოხსენებაზე აფხაზეთში ეროვნული საკითხის შესახებ, 1921 წლის 28 მაისი
109. აფხაზეთის მშრომელთა პირველი ყრილობის რეზოლუცია რევკომის თავმჯდომარის ე. ეშბას მოხსენებაზე საბჭოთა მშენებლობის შესახებ, 1921 წლის 28 მაისი
110. რკპ(ბ) ცკ კავბიუროს პლენუმის რეზოლუციიდან ამიერკავკასიის რესპუბლიკების პოლიტიკური მდგომარეობის შესახებ, 1921 წლის 2-3 ივლისი
111. დებულება საქართველოს ს. ს. რესპუბლიკის სახალხო სასამართლოსი, 30 ივლისი1921 წლის
112. აფხაზეთის რკპ (ბ) ორგბიუროს, რევკომის და პასუხისმგებელ მუშაკთა ერთობლივი სხდომის დადგენილებიდან აფხაზთის სსრ-ის დამოუკიდებლობის შესახებ, 1921 წლის 15 ოქტომბერი
113. რკპ(ბ) ცკ-ს კავბიუროს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთსა დასაქართველოს შორის ურთიერთობების შესახებ, 1921 წლის 16 ნოემბერი
114. საქართველოს კომპარტიის ცკ პრეზიდიუმის სხდომის ოქმი, 17 ნოემბერი 1921 წლის
115. საქართველოს სსრ რევოლუციონური კომიტეტისა დეკრეტი საზღვაო ტრანსპორტის მმართველობის საქართველოს რევოლუციონური კომიტეტისადმი უშუალოდ დაქვემდებარებისა და საქართველოს და აფხაზეთის სოციალისტურ საბჭოთა რესპუბლიკების საზღვაო ტრანსპორტთა გაერთიანების შესახებ, 1921 წლის 18 ნოემბერი
116. რკპ(ბ) ცკ-ს კავბიუროს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის რკპ(ბ) ორგბიუროს და სკპ ცკ-ს ურთიერთობების შესახებ, 1921 წლის 24 ნოემბერი
117. საქართველოს კომპარტიის ცკ პრეზიდიუმის ოქმი, 1921 წლის 12 დეკემბერი
118. სამოკავშირეო ხელშეკრულება საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკასა და აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკას შორის, 1921 წლის 16 დეკემბერი

1922 წ.

119. საქართველოს სსრ რევოლიუციონური კომიტეტის დადგენილება ხელისუფლების ორგანოთა ურთიერთობრივი დამოკიდებულების შესახებ, 1922 წლის 10 იანვარი
120. საქართველოს კომპარტიის ცკ პრეზიდიუმის სხდომის ოქმი, 1921 წლის 15 იანვარი
121. აფხაზეთის საბჭოების პირველი ყრილობის რეზოლუცია ამიერკავკასიის საბჭოთა რესპუბლიკების ფედერაციის და აფხაზეთის სსრ და საქართველოს სსრ ფედერაციის შესახებ, 17 თებერვალი 1922 წლის
122. საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის კონსტიტუცია, 1922 წლის 2 მარტი
123. ამიერკავკასიის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების სამოკავშირეო ხელშეკრულება, 1922 წლის 12 მარტი
124. დეკრეტი სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა და საქართველოს სახალხო კომისართა საბჭოსი სამხრეთ-ოსეთის ავტონომიური ოლქის მოწყობის შესახებ, 1922 წლის 20 აპრილი
125. დებულება საქართველოს სსრ სახალხო კომისართა საბჭოსი საქართველოს სახელმწიფო ნავოსნობის შესახებ, 1922 წლის 20 სექტემბერი
126. დადგენილება სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა საქართველოს სოც. საბჭ. რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის შემოღების შესახებ, 1922 წლის 9 ნოემბერი
127. დადგენილება სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა პროკურატურის შემოღების შესახებ, 1922 წლის 11 ნოემბერი
128. დებულება სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა პროკურატურის შესახებ, 1922 წლის 11 ნოემბერი
129. ამიერკავკასიის სოციალისტური ფედერატიული საბჭოთა რესპუბლიკის კონსტიტუცია (ძირითადი კანონი), 1922 წლის 13 დეკემბერი
130. ხელშეკრულება საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის შექმნის შესახებ, 1922 წლის 30 დეკემბერი

1923 წ.

131. სსრ კავშირის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის დებულება, 1923 წლის 12 ნოემბერი

1924 წ.

132. საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის ძირითადი კანონი (კონსტიტუცია), 1924 წლის 31 იანვარი
133. დეკრეტი რესპუბლიკის სახელმწიფო დაწესებულებებში სახელმწიფო ენის და მცხოვრებთა უმრავლესობისა და ეროვნული უმცირესობის ენის ხმარების შესახებ, 1924 წლის 4 აპრილი
134. სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის დადგენილება საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის სამოქმედოდ შემოღების შესახებ, 1924 წლის 11 აპრილი
135. დადგენილება საქართველოს სოც. საბჭ. რესპუბლიკის სასამართლოს წყობილების დებულების ზოგიერთი ცვლილებისა და დამატების შესახებ, 1924 წლის 19 აპრილი
136. დადგენილება სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა,1924 წლის 12 დეკემბერი

1925 წ.

137. დებულება სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა, 1925 წლის 12 იანვარი
138. დებულება საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკების სახალხო კომისართა საბჭოსი, 1925 წლის 12 იანვარი
139. ზოგადი დებულება საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის სახალხო კომისარიატებისა, 1925 წლის 12 იანვარი
140. დებულება საქართველოს სოც. საბჭ. 1925 წლის
141. დებულება საქართველოს სოც. საბჭ. რესპუბლიკის განათლების სახალხო კომისარიატისა, 1925 წლის 12 იანვარი
142. დებულება საქართველოს სოც. საბჭ. რესპ. შრომის სახალხო კომისარიატისა, 1925 წლის 12 იანვარი
143. დებულება საქართველოს სოც. საბჭ. რესპუბლიკის სახალხო მეურნეობის უმაღლესი საბჭოსი, 1925 წლის 12 იანვარი
144. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მუშათა და გლეხთა დეპუტატების საოლქო საბჭოს V ყრილობის ოქმი, 1925 წლის 31 მარტი
145. აფხაზეთის სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის კონსტიტუცია, 1925 წლის 1 აპრილი
146. სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის მესამე მოწვევის მეორე სესიის დადგენილება ჩრდილო და სამხრეთ ოსეთის გაერთიანების შესახებ, 1925 წლის 15 ივლისი
147. ამონაწერი ა/კ ცაკ-ის პრეზიდიუმის ოქმიდან, 1925 წლის 7 აგვისტო
148. დადგენილება სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა სასამართლო წყობილების დებულების ცვლილებისა და დამატებების შესახებ, 1925 წლის 30 ოქტომბერი
149. ამონაწერი სსრ კავშირის ცაკ-ის სხდომის ოქმიდან, 1925 წლის 27 ნოემბერი
150. ამონაწერი ა/კ ცაკ-ის სხდომის ოქმიდან, 1925 წლის 14 დეკემბერი

1926 წ.

151. ამონაწერი სსრ კავშირის ცაკ-ის პრეზიდიუმის სხდომის ოქმიდან, 1926 წლის 19 თებერვალი
152. ამონაწერი ა/კ ცაკ-ის პრეზიდიუმის სხდომის ოქმიდან, 1926 წლის 30 მარტი
153. დადგენილება სრულიად საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის ძირითადი კანონის (კონსტიტუციის) დამტკიცებისა და სამოქმედოდო შემოღების შესახებ, 1926 წლის 5 ივლისი
154. საქართველოს სსრ კონსტიტუცია კონსტიტუცია, 1926 წლის 5 ივლისი
155. აფხაზეთის სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკს ძირითადი კანონი (კონსტიტუცია), 1926 წლის 27 ოქტომბერს
156. ინსტრუქცია მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოები არჩევნებისა და საბჭოთა ყრილობების მოწვევის შესახებ, 1926 წლის 22 დეკემბერი

1927 წ.

157. ამონაწერი ა/კ ცაკ-ის მცირე პრეზიდიუმის სხდომის ოქმიდან, 1927 წლის 13 იანვარი
158. დადგენილება სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის პრეზიდიუმისა საქართველოს ს. ს. რ. ქალაქების საბჭოების შესახებ, 1927 წლის 25 იანვარი
159. სამხრეთ-ოსეთის მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საოლქო საბჭოების მეშვიდე ყრილობის ოქმი, 1927 წლის 12/16 მარტი
160. ა/კ ცაკ-ის პრეზიდიუმის სხდომის ოქმი, 1927 წლის 1 ივნისი
161. ამონაწერი ა/კ ცაკ-ის მცირე პრეზიდიუმის სხდომის ოქმიდან, 1927 წლის 15 სექტემებრი

1928 წ.

162. საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის დადგენილება ქალაქის მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოების დებულების დამტკიცების შესახებ, 1928 წლის 29 იანვარი
163. დებულება ქალაქის მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოების შესახებ, 1928 წლის 29 იანვარი
164. ა/კ ცაკ-ის პრეზიდიუმის სხდომის ოქმი, 1928 წლის 6 თებერვალი
165. საქართველოს სსრ ცაკ-ის პრეზიდიუმის სხდომის ოქმი, 1928 წლის 10 თებერვალი
166. განაწესი საქართველოს სსრ სახალხო კომისართა საბჭოს და ეკონომიკური საბჭოს მუშაობისათვის, 1928 წლის 10 აპრილი
167. ამონაწერი სრულიად საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის მცირე პრეზიდიუმის სხდომის ოქმიდან, 1928 წლის 25 ივლისი
168. დებულება საქართველოს სოც. საბჭ. რესპ. ცენტრალური სტატისტიკურისამმართველოს შესახებ, 1928 წლის 31 ოქტომბერი

1929 წ.

169. დებულება საქართველოს სსრ სახელმწიფო სტატისტიკის ადგილობრივი ორგანოების შესახებ, 1929 წლის 30 იანვარი
170. დებულება საქართველოს სსრ-ში რევოლუციური წესრიგის დაცვის საგანგებო ღონისძიებათა შესახებ, 1929 წლის 27 ოქტომბერი

1930 წ.

171. სრულიად საქრთველოს ცაკ-ის და სკს-ს დადგენილება საქართველოს სსრ სახელმწიფო პროკურატურის დებულების დამატებისა და შეცვლის შესახებ, 1930 წლის 22 აგვისტო
172. ინსტრუქცია მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოების არჩევნებისა და საბჭოთა ყრილობების შესახებ, 1930 წლის 9 ნოემბერი

1931 წ.

173. აფხაზეთის საბჭოების VI ყრილობა კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ, 11 თებერვალი 1931 წლის
174. სრულიად საქართველოს მუშების, გლეხებისა და წითელარმიელების დეპუტატების საბჭოების VI ყრილობის დადგენილება აფხაზეთის სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის საქართველოს სოციალისტურ საბჭოთა რესპუბლიკაში ავტონომიური რესპუბლიკის სახით შესვლის შესახებ, 1931 წლის 19 თებერვალი
175. სრულიად საქართველოს მუშების, გლეხებისა და წითელარმიელების დეპუტატების საბჭოების VI ყრილობის დადგენილება საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის ძირითად კანონში (კონსტიტუციაში) ცვლილებების შეტანის შესახებ, 19 თებერვლის 1931 წლის
176. სსრ კავშირის საბჭოების VI ყრილობის დადგენილება, 1931 წლის 17 მარტი
177. დებულება ა/კ სფსრ ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების და ოლქების საბიუჯეტო უფლებათა შესახებ, 1931 წლის 12 სექტემბერი

1932 წ.

178. საქართველოს სსრ ცაკ-ის დადგენილება სრულიად საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის დებულების მუხლების შეცვლისა, გაუქმებისა და დამატების შესახებ, 1932 წლის 17 ივნისი
179. საქრთველოს სსრ ცაკ-ის დებულება საქართველოს სსრ სახალხო კომისართა საბჭოს შესახებ, 1932 წლის 17 ივნისი
180. საერთო დებულება საქართველოს სსრ სახალხო კომისარიატების შესახებ, 1932 წლის 17 ივნისი

1933 წ.

181. დებულება სსრ კავშირის პროკურატურის შესახებ, 1933 წლის 1935 წლის 17 დეკემბერი
182. აფხაზეთის ავტონომიური სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის ძირითადი კანონი (კონსტიტუცია), 1935 წლის 7 იანვარი
183. დადგენილება საქართველოს სსრ კონსტიტუციაში ზოგიერთი ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1935 წლის 13 იანვარი

1936 წ.

184. საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის კონსტიტუცია (ძირითადი კანონი), 1936 წლის 5 დეკემბერი

1937 წ.

185. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუცია (ძირითადი კანონი), 13 თებერვალი 1937 წლის
186. აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუცია (ძირითადი კანონი), 1937 წლის 2 აგვისტო

1961 წ.

187. კანონი საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და საქართველოს სსრ მშრომელთა დეპუტატების ადგილობრივი საბჭოების საბიუჯეტო უფლებების შესახებ, 1961 წლის 27 დეკემბერი

1971 წ.

188. საქართველოს სსრ კანონი საქართველოს სსრ სახალხო დეპუტატთა რაიონული საბჭოს შესახებ, 1971 წლის 9 დეკემბერი
189. საქართველოს სსრ კანონი საქართველოს სსრ სახალხო დეპუტატთა საქალაქო, ქალაქის რაიონული საბჭოს შესახებ, 1971 წლის 9 დეკემბერი

1977 წ.

190. საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის კონსტიტუცია (ძირითადი კანონი), 1977 წლის 7 ოქტომბერი

1978 წ.

191. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუცია (ძირითადი კანონი), 1978 წლის 15 აპრილი
192. აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუცია (ძირითადი კანონი), 1978 წლის 6 ივნისი
193. საქართველოს სსრ კანონი საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს შესახებ, 1978 წლის 21 დეკემბერი

1979 წ.

194. საქართველოს სსრ კანონი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ, 1979 წლის 15 ივნისი
195. საქართველოს სსრ კანონი საქართველოს სსრ სახალხო დეპუტატთა ადგილობრივი საბჭოების არჩევნების შესახებ, 1979 წლის 15 ივნისი

1980 წ.

196. საქართველოს სსრ კანონი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შესახებ, 1980 წლის 12 ნოემბერი

1982 წ.

197. დებულება საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის საკითხების გადაწყვეტის წესის შესახებ, 17 მარტი 1982 წ.
198. დადგენილება საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა „სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შესახებ” და „საქართველოს სსრ სახალხო დეპუტატთა რაიონული საბჭოს შესახებ” საქართველოს სსრ კანონებში სოფლის მეურნეობისა და აგროსამრეწველო კომპლექსის სხვა დარგების ხელმძღვანელობის საქმეში სახალხო დეპუტატთა საბჭოებისბ უფლებამოსილებათა საკითხებზე ცვლილებათა შეტანის თაობაზე 1982 წლის 23 ივნისი

1988 წ.

199. საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის კანონი სსრ კავშირის კონსტიტუციის (ძირითადი კანონის) ცვლილებათა და დამატებათა შესახებ, 1988 წლის 1 დეკემბერი


    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
27854