რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
კრებულის შესახებ
შესავალი
სარჩევი
ავტორი
ძირითადი ცნობები
კრებულის ჩამოტვირთვა

"რეგიონული კონფლიქტები საქართველოში - სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა (1989-2005). პოლიტიკურ-სამართლებრივი აქტების კრებული", ქართულ ენაზე, მეორე, შევსებული გამოცემა. თბილისი, 2005, 527 გვ. (ამჟამად, კრებულის ელექტრონული ვერსია შევსებულია ახალი დოკუმენტებით და განვრცობილია 2011 წლამდე)


სარჩევი


შინაარსი

1989 წ.

1. სოფელ ლიხნში გამართული აფხაზი ხალხის წარმომადგენელთა კრების დადგენილება, 1989 წლის 18 მარტი
2. სოფელ ლიხნში გამართული აფხაზი ხალხის წარმომადგენელთა კრების მიმართვა სკკპ ცკ გენერალურ მდივანს, სსრკ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარეს ამხ. მ. ს. გორბაჩოვს, ასლი: სსრკ მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარეს ამხ. ნ. ი. რიჟკოვს, სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტს აკადემიკოს გ. ი. მარჩუკს, სკკპ ცკ-სთან არსებული მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტის დირექტორს გ. ლ. სმირნოვს, სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის დირექტორს აკადემიკოს ვ. ნ. კუდრიავცევს, სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის დირექტორს აკადემიკოს ი. ვ. ბრომლეის, 1989 წლის 18 მარტი
3. ა. ჩოჩიევის ("ადამონ ნიხასი") მიმართვა - ძვირფასო აფხაზო მეგობრებო!, 1989 წლის 9 აპრილი
4. საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს განკარგულება # 343 გ, 1989 წლის 14 მაისი
5. სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს მიმართვა საქართველოს კომპარტიის ცენტრალურ კომიტეტს საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრესიდიუმს გაზეთ „ლიტერატურული საქართველოს” რედაქციას, 1989 წლის 6 მაისი
6. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ქალაქ სოხუმში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილიალის შექმნის უკანონო ცდების მიზეზით აფხაზეთის ასს რესპუბლიკაში ეროვ¬ნე¬ბათ¬შო¬რი¬სი ურ¬თი¬ერ¬თო¬ბის არ¬სე¬ბი¬თი გამ¬წ¬ვა¬ვე¬ბის შე¬სა¬ხებ, 1989 წლის 15 ივლისი
7. სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ რესპუბლიკაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ, 1989 წლის 17 ივლისი
8. აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის და მინისტრთა საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ მთელ ტერიტორიაზე მოქალაქეთა ქცევის საგანგებო წესების შემოღების შესახებ, ქ. სოხუმი, 1989 წლის 18 ივლისი
9. აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ავტონომიურ რესპუბლიკაში ერთაშორისი კონფლიქტის გარემოებებისა და მიზეზების გამომძიებელი კომისიის შექმნის შესახებ, 1989 წლის 31 ივლისი
10. საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზი¬დი¬უმის, საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება ქართული ენის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ, 1989 წლის 15 აგვისტო
11. ქართული ენის სახელმწიფო პროგრამა, 1989 წლის 15 აგვისტო
12. საქართველოს კომპარტიის და სამხრეთ ოსეთის საოლქო კომიტეტისა და სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს აღმასკომის დადგენილება ოსური ენის განვითარების სახელმწიფო პროგ¬რამის თაობაზე, 1989 წლის 4 სექტემბერი
13. ოსური ენის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა,1989 წლის 4 სექტემბერი
14. სამხრეთ ოსეთის მეოცე მოწვევის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს მეთერთმეტე სესიის გადაწყვეტილება საქართველოს სსრ კონსტიტუციის (ძირითადი კანონი) ცვლილებათა და დამატებათა თაობაზე, 1989 წლის 26 სექტემებრი
15. წინადადებანი სამხრეთი ოსეთის ავტონომიური ოლქიდან საქართველოს სსრ კონსტიტუციის პროექტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ. მოწონებულია სამხრეთი ოსეთის XX მოწვევის სახალხოდეპუტატთა საოლქო საბჭოს მეთერთმეტე სესიაზე, 1989 წლის 26 სექტემბერი
16. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის გადაწყვეტილება საოლქო აღმასკომის სამუშაო ჯგუფის წინადადებების შესახებ საქართველოს სსრ კონსტიტუციის პროექტში სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქისაგან ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე, 1989 წლის 28 სექტემბერი
17. წინადადებები საქართველოს სსრ კონსტიტუციის პროექტში სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქისაგან ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ. მოწონებულია სამხრეთი ოსეთის XX მოწვევის სახალხოდეპუტატთა საოლქო საბჭოს მეთერთმეტე სესიაზე, 1989 წლის 28 სექტემბერი
18. საქართველოს კომპარტიის აფხაზეთის საოლქო კომიტეტის, აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის, აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება აფხაზური ენის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის შესახებ, 1989 წლის 10 ოქტომბერი
19. აფხაზური ენის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა, 1989 წლის 10 ოქტობერი12. საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება # 515 აფხაზეთის ა. მ. გორკის სახელობის სახელ¬მწიფო უნივერსიტეტისა და თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის კოლექტივების ერთობლივი მიმართვის შესახებ, 1989 წლის 20 ოქტომბერი
20. სა¬ქარ¬თ¬ვე¬ლოს სსრ მი¬ნის¬ტ¬რ¬თა საბ¬ჭოს დად¬გე¬ნი¬ლე¬ბა # 515 (ახალი რედაქცია) აფ¬ხა¬ზე¬თის ა. მ. გორ¬კის სა¬ხე¬ლო¬ბის სა¬ხელ¬მ¬წი¬ფო უნი¬ვერ¬სი¬ტე¬ტი¬სა და თბი¬ლი¬სის ივ. ჯა¬ვა¬ხიშ¬ვი¬ლის სა¬ხე¬ლო¬ბის სა¬ხელ¬მ¬წი¬ფო უნი¬ვერ¬სი¬ტე¬ტის სო¬ხუ¬მის ფი¬ლი¬ა¬ლის გაერთიანების შე¬სა¬ხებ, 1989 წლის 2 ნოემ¬ბე¬რი
21. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მეოცე მოწვევის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს XI I საგანგებო სესიის გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთის სტატუსის ამაღლების შესახებ, 1989 წლის 10 ნოემბერი
22. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მეოცე მოწვევის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს საგანგებო XI I სესიის გადაწყვეტილება “ოსური ენის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის შესახებ” სამხრეთ ოსეთის მეოცე მოწვევის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს 1989 წლის 26 სექტემბრის XI სესიის გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის შეცვლის შესახებ, 1989 წლის 10 ნოემბერი
23. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მეოცე მოწვევის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს XI I საგანგებო სესიის გადაწყვეტილებათა შესახებ, 1989 წლის 16 ნოემბერი
24. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კანონი საქართველოს სსრ კონსტიტუციის (ძირითადი კანონის) ცვლილებისა და დამატებების შესახებ, 1989 წლის 18 ნოემბერი
25. საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება 266 საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სტატუსთან დაკავშირებით დასმულ საკითხთა შემსწავლელი კომისიის არჩევის შესახებ, 1989 წლის 18 ნოემბერი
26. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს დადგენილება საქართველოსა და საბჭოთა რუსეთს შორის 1920 წლის 7 მაისს დადებული ხელშეკრულების დარღვევის პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასების საკითხთა კომისიის დასკვნის შესახებ, 1989 წლის 18 ნოემბერი
27. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ზ. გამსახურდიას მიმართვა სსრ კავშირის პრეზიდენტს მ. ს. გორბაჩოვს, 1991 წლის 12 იანვარი

1990 წ.

28. საქართველოს სსრ მეთერთმეტე მოწვევის უზენაესი საბჭოს რიგგარეშე XI I I სესიის დადგენილება საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვის გარანტიების შესახებ, 1990 წლის 9 მარტი
29. საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის კანონი სსრ კავშირიდან მოკავშირე რესპუბ¬ლიკების გასვლასთან დაკავშირებულ საკითხთა გადაწყვეტის წესის შესახებ, 1990 წლის 3 აპრილი
30. საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის კანონი სსრ კავშირის, მოკავშირე და ავტონომიური რესპუბლიკების ეკონომიკური ურთიერთობის საფუძვლების შესახებ, 1990 წლის 10 აპრილი
31. საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის კანონი სსრ კავშირის და ფედერაციის სუბიექტებს შორის უფლებემოსილებათა გამიჯვნის შესახებ, 1990 წლის 26 აპრილი
32. საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვის გარანტიების შესახებ საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს 1990 წლის 9 მარტის დადგენილებაში დამატებების შეტანის თაობაზე,990 წლის 20 ივნისი
33. საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებ¬ლო¬ბის აღდგენის სამართლებრივი მექანიზმის შექმნის შესახებ, 1990 წლის 20 ივნისი
34. საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს სსრ კონსტიტუციის 77-ე მუხლის საფუძველზე სსრ კავშირის რიგი კანონების შეფასების შესახებ, 1990 წლის 20 ივნისი
35. აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა ჯგუფის წინადადება აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს მოწვევის შესახებ, 1990 წლის 26 ივნისი.
36. საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის ასს რესპუბლიკაში სა¬კითხების შესასწავლად კომისის შექმნის შესახებ, 1990 წლის 26 ივლისი
37. სამხრეთ ოსეთის XX მოწვევის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს მეცამეტე სესიის გადაწყვე¬ტილება 1989 1990 წლებში სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში რთული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური სიტუა¬ციის პერიოდში საბჭოთა სამართალდამცავი ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა საქმიანობის შემსწავლელი კომისიის ცნობის შესახებ, 1990 წლის 10 აგვისტო
38. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს აღმასკომის გადაწყვეტილება რესპუბლიკის სხვა ქალაქებიდან და რაიონებიდან სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში გადმოსახლების მსურველ მოქალაქეთა განცხადებებისა და საჩივრების შემსწავლელი და აღმასკომზე განსახილველად წარსადგენი წინადადებების მომზადების, აგრეთვე ლტოლვილების პრობლემების კომისიის შექმნის შესახებ, 1990 წლის 23 აგვისტო
39. დეკლარაცია აფხაზეთის ასსრ ყველა საფეხურის საბჭოს დეპუტატთა კრებისა აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს X სესიის განსახილველად გამოტანილი საკითხების გამო, 1990 წლის 23 აგვისტო.
40. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის სახელმწიფოებრიობის დაცვის სამართლებრივი გარანტიების შესახებ, 1990 წლის 25 აგვისტო
41. დეკლარაცია აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელმწიფო სუვერენიტეტის შესახებ, 1990 წლის 25 აგვისტო
42. საქართველოს უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს 1990 წლის 25 აგვისტოს გადაწყვეტილების შესახებ, 1990 წლის 26 აგვისტო
43. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ მეთერთმეტე მოწვევის უზენაესი საბჭოს მეათე სესიის შესახებ, 1990 წლის 31 აგვისტო
44. სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების მომზადებასთან დაკავშირებული კონსულტაციების მიმდინარეობის შესახებ, 1990 წლის 1 სექტემბერი
45. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს მეთოთხმეტე სესიის მეოცე მოწვევის 1990 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიულ რესპუბლიკადგარდაქმნის შესახებ, 1990 წლის 20 სექტემბერი
46. დეკლარაცია სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო სუვერენიტეტის შესახებ, 1990 წლის 20 სექტემბერი
47. სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს მეოცე მოწვევის მეთოთხმეტე სესიის გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე მოქმედი კანონების შესახებ, 1990 წლის 20 სექტემბერი
48. სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს მეოცე მოწვევის მეთოთხმეტე სესიის გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთიდან საბჭოთა არმიის რიგებში ახალწვეულთა სამხედრო სამსახურის შესახებ, 1990 წლის 20 სექტემბერი
49. სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს მეოცე მოწვევის მეთოთხმეტე სესიის გადაწყვეტილება ოლქის ტერიტორიაზე სახლების ყიდვა-გაყიდვასა და ჩაწერაზე მორატორიუმის დაწესების შესახებ, 1990 წლის 20 სექტემბერი
50. სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს მეოცე მოწვევის მეთოთხმეტე სესიის გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ეკონომიკური მეწარმეობის თავისუფალ ზონად გამოცხადების შესახებ, 1990 წლის 20 სექტემბერი
51. საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს 1990 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილების შესახებ, 1990 წლის 21 სექტემბერი.
52. სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს დადგენილება კონსულტაციების მიმდინარეობისა და ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების კონცეფციის შემუშავების შესახებ, 1990 წლის 1 ოქტომბერი
53. სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა 15 (1) სესიის გადაწყვეტილება სსრ კავშირის კანონის “სსრ კავშირში საკუთრების შესახებ” თაობაზე, 1990 წლის 16 ოქტომბერი.
54. სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს მე-15 (I) სესიის 1990 წლის 16 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1990 წლის 21 სექტემბრის დადგენილების თაობაზე, 1990 წლის 16 ოქტომბერი
55. სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს მე-15 (I) სესიის გადაწყვეტილება საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს არჩევნებისადმი დამოკიდებულების შესახებ, 1990 წლის 16 ოქტომბერი
56. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს მიერ ოლქის სტატუსის შეცვლის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესახებ, 1990 წლის 22 ნოემბერი
57. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში (ძირითად კანონში) ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1990 წლის 15 ნოემბერი
58. სამხრეთი ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა 16 (2) სესიის გადაწყვეტილება “სამხრეთი ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს მიერ ოლქის სტატუსის შეცვლის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის ახალარჩეული უზენაესი საბჭოს 1990 წლის 22 ნოემბრის დადგენილებისადმი დამოკიდებულების თაობაზე, 1990 წლის 28 ნოემბერი
59. სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს მე-16 (2) სესიის გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკისთვის სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის დარქმევის შესახებ, 1990 წლის 28 ნოემბერი
60. სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს მე-16 (2) სესიის გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს დროებითი აღმასრულებელი კომიტეტის სახელწოდების შეცვლის შესახებ, 1990 წლის 28 ნოემბერი
61. სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის სახალხო დეპუტათა საბჭოს 16(2) სესიის გადაწყვეტილება ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების პროექტის შესახებ, 1990 წლის 28 ნოემბერი
62. სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის სახალხო დეპუტათა საბჭოს 16 (2) სესიის გადაწყვეტილების დანართი. წინადადებები და შენიშვნები ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების პროექტისადმი, 1990 წლის 28 ნოემბერი
63. სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს მე-16 (2) სესიის გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ, 1990 წლის 28 ნოემბერი
64. სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს დადგენილება ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების ზოგადი კონცეფციისა და მისი დადების შემოთავაზებული წესის შესახებ, 1990 წლის 3 დეკემბერი
65. აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კანონი აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუციის (ძირითადი კანონის) ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ, 1990 წლის 4 დეკემბერი
66. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიმართვა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მოსახლეობისადმი, 1990 წლის 8 დეკემბერი
67. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში (ძირითად კანონში) ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1990 წლის 11 დეკემბერი
68. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქისგაუქმების შესახებ, 1990 წლის 11 დეკემბერი
69. სამხრეთი ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს აღმასკომის მიმართვა სამხრეთი ოსეთის მოსახლეობას, 1990 წლის 11 დეკემბერი
70. სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პირველი სესიის გადაწყვეტილება “სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის გაუქმების შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს კანონის ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ, 1990 წლის 13 დეკემბერი
71. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ქ. ცხინვალისა და ჯავის რაიონის ტერიტორიაზე საგანგებო წესების გამოცხადების შესახებ, 1990 წლის 12 დეკემბერი
72. სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის პირველი სესიის გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე კონსტიტუციის (ძირითადი კანონი) მოქმედების შესახებ, 1990 წლის 13 დეკემბერი
73. სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პირველი სესიის გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე სსრ კავშირის კონსტიტუციის (ძირითადი კანონი) მოქმედების შესახებ, 1990 წლის 13 დეკემბერი
74. სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა პირველი მოწვევის პირველ სესიის მიმართვა სსრკ პრეზიდენტს ამხ. მ. ს. გორბაჩოვს, 1990 წლის 13 დეკემბერს
75. სსრკ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიმართვა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საოლქო საბჭოს, 1990 წლის 14 დეკემბერი
76. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის განცხადება, 1990 წლის 15 დეკემბერი
77. სსრკ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიმართვა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საოლქო საბჭოს, 1990 წლის 16 დეკემბერი
78. საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის სახალხო დეპუტატთა ყრილობის დადგენილება ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების ზოგადი კონცეფციისა და მისი დადების წესის შესახებ, 1990 წლის 25 დეკემბერი
79. ჩრდილოეთ ოსეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმს, 1990 წლის 27 დეკემბერი
80. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში (ძირითად კანონში) ცვლილებათა შეტანის შესახებ, 1990 წლის 28 დეკემბერი
81. ჩრდილოეთ ოსეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ა. გალაზოვის მიმართვა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს, 1990 წლის 28 დეკემბერი

1991 წ.

82. საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის პრეზიდენტის ბრძანებულება საქართველოს რესპუბლიკაში 1990 წლის დეკემბერში მიღებული ზოგიერთი საკანონმდებლო აქტის შესახებ, 1991 წლის 7 იანვარი
83. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება სსრ კავშირის პრეზიდენტის 1991 წლის 7 იანვრის ბრძანებულების შესახებ, 1991 წლის 9 იანვარი
84. ჩრდილოეთ-ოსეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსა და ვლადიკავკაზის სახალხო დეპუტატთა საქალაქო საბჭოს ერთობლივი საგანგებო სესიის დადგენილება, 1990 წლის 10 იანვარი
85. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის განცხადება, 1991 წლის 15 იანვარი
86. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ზ. გამსახურდიას მიმართვა სსრ კავშირის პრეზიდენტს მ. ს. გორბაჩოვს, 1991 წლის 12 იანვარი
87. სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს დადგენილება საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კავშირის შენარჩუნების საკითხზე სსრ კავშირის რეფერენდუმის ორგანიზაციისა და მოწყობის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ, 1990 წლის 16 იანვარი
88. სამხრეთ ოსეთის ყველა დონის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს სესიის გადაწყვეტილება, 1991 წლის 18 იანვარი
89. სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება სსრ კავშირის სახალხო დეპუტატთა იმ ჯგუფის ინფორმაციის შესახებ, რომლებიც იყვნენ საქართველოს სს რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთში, 1991 წლის 22 იანვარი
90. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესისსაბჭოს თავმჯდომარის ზ. გამსახურდიას მიმართვა სსრკ პრეზიდენტს, ბატონ მ. გორბაჩოვს, 1991 წლის 25 იანვარი
91. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში (ძირითად კანონში) ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 29 იანვარი
92. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება შინაგანი ჯარების _ ეროვნული გვარდიის რიგებში 1991 წელს წვევამდელთა გაწვევის შესახებ, 1991 წლის 29 იანვარი
93. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი გარდამავალ პერიოდში ადგილობრივი მმართველობის შესახებ, 1991 წლის 29 იანვარი
94. სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატთა პირველი მოწვევის მესამე სესიის გადაწყვეტილება ამხ. ტ. გ. კულუმბეგოვის მიმართ ჩადენილი სამართალ საწინააღმდეგო აქციების შესახებ, 1991 წლის 1 თებერვალი
95. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს მიერ 1991 წლის 29 იანვარს მიღებული ზოგიერთი კანონისა და დადგენილების შესახებ, 1991 წლის 7 თებერვალი
96. აფხაზეთის ასსრ უმაღლესის საბჭოს პრეზიდიუმისა და აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს განცხადება, 1991 წლის 7 თებერვალი
97. რსფსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ჩრდილოეთ ოსეთის მოსახლეობისათვის გადაუდებელი დახმარების შესახებ, 1991 წლის 8 თებერვალი
98. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება რ. ძ. შონიას გალის რაიონის სახალხო დეპუტატთა რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარის მოვალეობისაგან გათავისუფლების შესახებ, 1991 წლის 11 თებერვალი
99. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ე. კ. ჯანჯულიას გალის რაიონის პრეფექტად დანიშვნის შესახებ, 1991 წლის 11 თებერვალი
100. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება გალის რაიონის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს აღმასკომის თავმჯდომარის გათავისუფლებისა და გალის რაიონის პრეფექტის დანიშვნის თაობაზე საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1991 წლის თებერვლის დადგენილების შესახებ, 1991 წლის 13 თებერვალი
101. რსფსრ უზენაესი საბჭოს ეროვნებათა საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის მოვლენებთან დაკავშირებით რსფსრ სახალხო დეპუტატთა ჯგუფის საქართველოში გამგზავრების შედეგების შესახებ, 1991 წლის 14 თებერვალი
102. სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში არსებული მდგომარეობისა და რეგიონში ვითარების სტაბილიზაციის ღონისძიებათა შესახებ, 1991წლის 20 თებერვალი
103. რუსეთის სფსრ უზენაესი საბჭოს მიმართვა საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობას, სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატებს, 1991 წლის 22 თებერვალი
104. სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატთა პირველი მოწვევის საბჭოს პირველი სესიის დადგენილება სამხრეთ ოსეთში 1991 წლის 17 მარტს სსრ კავშირის რეფერენდუმის მომზადებისა და ჩატარების შესახებ, 1990 წლის 26 თებერვალი
105. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში (ძირითად კანონში) ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 27 თებერვალი
106. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს არჩევნების შესახებ, 1991 წლის 27 თებერვალი
107. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება “გარდამავალ პერიოდში ადგილობრივი მმართველობის შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის კანონის მეხუთე მუხლის პირველი პუნქტის მეხუთე ნაწილის განმარტების თაობაზე, 1991 წლის 27 თებერვალი
108. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის ზოგიერთი რაიონის, ქალაქისა და დაბისათვის სახელის გადარქმევის შესახებ, 1991 წლის 27 თებერვალი
109. უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ზ. გამსახურდიას სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს ა. ი. ლუკიანოვს, 1991 წლის 27 თებერვალი
110. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს განცხადება, 1991 წლის 27 თებერვალი
111. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება სსრ კავშირის შენარჩუნების საკითხზე სსრკ რეფერენდუმის ჩატარების ორგანიზაციისა და მისი უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ სსრკ უმაღლესი საბჭოს დადგენილების თაობაზე, 1991 წლის 28 თებერვალი
112. აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კანონი საყოველთაო-სახალხო კენჭისყრის (აფხაზეთის ასსრ რეფერენდუმის) შესახებ, 1991 წლის 28 თებერვალი
113. აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს დადგენილება “აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციაში (ძირითადი კანონი) ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ” აფხაზეთის ასსრ კანონის ამოქმედების წესის თაობაზე, 1991 წლის 28 თებერვალი
114. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს უფლებამოსილების გაგრძელების თაობაზე, 1991 წლის 28 თებერვალი
115. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს მიმართვა გაეროს, მსოფლიოს ქვეყნების ხალხებსა და მთავრობებს, 1991 წლის 28 თებერვალი
116. აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კანონი აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციაში (ძირითადი კანონი) ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 28 თებერვალი
117. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასს რესპუბლიკაში სრულიად საკავშირო რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ, 1991 წლის 28 თებერვალი
118. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება “აფხაზეთის ასსრ ცენტრალური ბანკის (აფხაზეთის ბანკის) შესახებ” აფხაზეთის ასსრ კანონისა და “აფხაზეთის ასსრ-ში ბანკებისა და საბანკო საქმიანობის შესახებ” აფხაზეთის ასსრ კანონის ამოქმედების წესის შესახებ, 1991 წლის 28 თებერვალი
119. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიმართვა აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოსადმი, 1991 წლის 1 მარტი
120. სამხრეთ ოსეთში სსრკ რეფერენდუმის საოლქო კომისიის გადაწყვეტილება, 1991 წლის 1 მარტი
121. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი, საქართველოს რესპუბლიკის, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ზ. გამსახურდიას მიმართვა შიდა ქართლისა და ქ. ცხინვალის მოსახლეობისადმი, 1991 წლის 4 მარტი
122. საქართველოს უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მიმართვა აფხაზი ხალხისადმი, 1991 წლის 12 მარტი
123. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება სსრ კავშირის სა¬ხალხო დეპუტატთა არჩევნების # 669 სოხუმის ტერიტორიული საარჩევნო ოლქის საოლქო სა¬არ¬ჩევნო კომისიის შესახებ, 1991 წლის 16 მარტი
124. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ვ. არძინბას მიმართვა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს ზ. კ. გამსახურდიას, 1991 წლის 19 მარტი
125. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 20 მარტი
126. სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს დადგენილება 1991 წლის 17 მარტის რეფერენდუმის შედეგების შესახებ, 1991 წლის 21 მარტი
127. სსრ კავშირის რეფერენდუმის აფხაზეთის ასსრ ცენტრალური რესპუბლიკური კომისიისა და სსრ კავშირის სახალხო დეპუტატის არჩევნების სოხუმის # 669 ტერიტორიული ოლქის საარჩევნო კომისიის ცნობა, 1991 წლის 22 მარტი
128. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სსრ კავშირის რეფერენდუმის ჩატარებისა და სსრ კავშირის სახალხო დეპუტატთა არჩევნების #669 სოხუმის ტერიტორიულ საარჩევნო ოლქში დეპუტატის არჩევნების შესახებ, 1991 წლის 22 მარტი
129. სამხრეთ ოსეთის ყველა დონის სახალხო დეპუტატთა საბჭოებისა და საზოგადოებრიობის წარმომადგენელთა ერთობლივი კრების გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთში ვითარების სტაბილიზაციის კომიტეტის ჩამოყალიბების შესახებ, 1991 წლის 23 მარტი
130. ოქმი რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარისა და საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის შეხვედრისა და მოლაპარაკების შესახებ, 1991 წლის 23 მარტი
131. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს ვ. არძინბას, 1991 წლის 25 მარტი
132. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ზ. გამსახურდიას მიმართვა ვლადისლავ არძინბას, 1991 წლის 27 მარტი
133. სსრკ პრეზიდენტის მ. გორბაჩოვის მიმართვა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს ზ. გამსახურდიას, 1991 წლის 30 მარტი
134. საქართველოს რესპუბლიკის ცენტრალური სარეფერენდუმო კომისიისაგან, 31 მარტი 1991 წელი
135. რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა ყრილობის დადგენილება “სამხრეთ ოსეთში მდგომარეობის შესახებ”, 1991 წლის 31 მარტი
136. სსრკ უზენაესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში მდგომარეობის შესახებ, 1991 წლის 1 აპრილი
137. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ზ. გამსახურდიას მიმართვა სსრ კავშირის პრეზიდენტს მ. ს. გორბაჩოვს, 1991 წლის 1 აპრილი
138. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიმართვა სსრ კავშირის უზენაეს საბჭოს, 1991 წლის 2 აპრილი
139. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ზ. გამსახურდიას მიმართვა რუსეთის სფს რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა მე-3 საგანგებო ყრილობას, 1991 წლის 4 აპრილი
140. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის განცხადება, 1991 წლის 6 აპრილი
141. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს მიმართვა სსრ კავშირის პრეზიდენტს მ. ს. გორბაჩოვს, სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ა. ი. ლუკიანოვს, 1991 წლის 6 აპრილი
142. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი, 1991 წლის 9 აპრილი
143. საქართველოს რესპუბლიკიდ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ზ. გამსახურდიას მიმართვა სსრკ პრეზიდენტს ბატონ მ. გორბაჩოვს, 1991 წლის 12 აპრილი
144. საქართველოს რესპუბლიკიდ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ზ. გამსახურდიას მიმართვა სსრ კავშირის პრეზიდენტს მ. ს. გორბაჩოვს, სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრს ბ. კ. პუგოს, 1991 წლის 12 აპრილი
145. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანამდებობის დაწესებისა და ამასთან დაკავშირებით საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 14 აპრილი
146. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება საყოველთაო ეროვნული და სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის შესახებ, 1991 წლის 15 აპრილი
147. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს მიერ განხორციელებული ქ. გაგრისადმი ადმინისტრაციულად დაქვემდებარებული ბზიფის სასოფლო საბჭოს სადაბო საბჭოდ გარდაქმნის დამტკიცების შესახებ, 1991 წლის 18 აპრილი
148. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი "გარდამავალ პერიოდში ადგილობრივი მმართველობის შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე, 1991 წლის 23 აპრილი
149. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 23 აპრილი
150. სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს ეროვნებათა საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთში და მის გარშემო ვითარების ნორმალიზაციის წინადადებათა შესახებ, 1991 წლის 24 აპრილი
151. მოკავშირე რესპუბლიკების ერთობლივი განცხადება ქვეყნის მდგომარეობის სტაბილიზაციისა და კრიზისის დაძლევის გადაუდებელ ღონისძიებათა შესახებ, 1991 წლის 25 აპრილი
152. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი ცხინვალისა და ყორნისის რაიონების გაუქმების შესახებ, 1991 წლის 27 აპრილი
153. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება ჯავის რაიონიდან სინაგურის კიროვისა და ჩასავლის სასოფლო საბჭოების გამოყოფის შესახებ, 1991 წლის 27 აპრილი
154. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს და საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიმართვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს პერე დე კუელიარს, მსოფლიოს ხალხებსა და პარლამენტებს, 1991 წლის 27 აპრილი
155. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიმრათვა სსრკ პრეზიდენტს მ. ს. გორბაჩოვს, სსრკ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ა. ი. ლუკიანოვს, სსრკ უმაღლესი საბჭოს ეროვნებათა საბჭოს თავმჯდომარეს, რ. ნ. ნიშანოვს, სსრკ შინაგან საქმეთა მინისტრს ბ. კ. პუგოს, 1991 წლის 27 აპრილი
156. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საოლქო, საქალაქო, რაიონული, სადაბო, სასოფლო საბჭოების კრების დადგენილება სსრკ პრეზიდენტის 1991 წლის 7 იანვრის ბრძანებულებისა და სსრკ უზენაესი საბჭოს 1991 წლის 1 აპრილის დადგენილების შესრულების შესახებ, 1991 წლის 4 მაისი
157. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს 1991 წლის 4 მაისის გადაწყვეტილების შესახებ, 1991 წლის 7 მაისი
158. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიმართვა საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტს ბატონ მ. გორბაჩოვს, საბჭოთა კავშირის უზენაესი საბჭოს ეროვნებათა საბჭოს თავმჯდომარეს ბატონ რ. ნიშანოვს, 1991 წლის 7 მაისი
159. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიმართვა რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ბატონ ბ. ელცინს, 1991 წლის 7 მაისი
160. სსრკ უზენაესი საბჭოს დადგენილება “სსრკ პრეზიდენტის 1991 წლის7 იანვრის ბრძანებულებისა და სსრკ უზენაესი საბჭოს 1991 წლის 1 აპრილის დადგენილების შესრულების შესახებ" სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საოლქო, საქალაქო, რაიონული, სადაბო და სასოფლო საბჭოების დეპუტატთა კრების 1991 წლის 4 მაისის დადგენილების თაობაზე, 1991 წლის 12 მაისი
161. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს მიერ მიღებული განცხადება,1991 წლის 14 მაისი
162. საქართველოს რესპუბლიკიდ პრეზიდენტის ზ. გამსახურდიას მიმართვა სსრკ თავდაცვის მინისტრს დ. იაზოვს, ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სარდალს ვ. პატრიკევს, 1991 წლის 16 მაისი
163. საქართველოს რესპუბლიკიდ პრეზიდენტის ზ. გამსახურდიას მიმართვა სსრკ შინაგან საქმეთა მინისტრს ბ. პუგოს, 1991 წლის 16 მაისი
164. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 23 მაისი
165. სსრკ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება სამხრეთ ოსეთში და მის გარშემო მდგომარეობის სტაბილიზაციის სამთავრობათშორისო კომისიის მუშაობის შესახებ, 1991 წლის 25 ივნისი
166. სსრ კავშირის ფედერაციის საბჭოს წევრთა, (ავტონომიური) რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოების წარმომადგენელთა განცხადება, 1991 წლის მაისი
167. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ქ. გორისა და გორის რაიონის სასამართლოების გაერთიანების, ცხინვალი რაიონის სასამართლოს გაუქმებისა და გორის სასამართლოს შექმნის შესახებ, 1991 წლის 11 ივნისი
168. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ქ. გორისა და გორის რაიონის სასამართლოების გაერთიანების, ცხინვალი რაიონის სასამართლოს გაუქმებისა და გორის სასამართლოს შექმნის შესახებ, 1991 წლის 11 ივნისი
169. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება “საქართველოს რესპუბლიკის შინაგანი ჯარის _ ეროვნული გვარდიის შექმნის შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის კანონის თაობაზე, 1991 წლის 2 ივლისი
170. საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს ბრძანება # 288, 1991 წლის 5 ივლისი
171. აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კანონი აფახაზეთის ასსრ კონსტიტუციაში (ძირითადი კანონი) ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 9 ივლისი
172. აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება სსრკ გენერალური პროკურორის ნ. ს. ტრუბინისადმი მიმართვის თაობაზე, 1991 წლის 2 ივლისი
173. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიმართვა აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დეპუტატებისადმი, 1991 წლის 8 ივლისი
174. აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კანონი აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციაში (ძირითადი კანონი) ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 9 ივლისი
175. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიმართვა აფხაზეთის მოსახლეობისადმი აფხაზეთშის 1989 წლის 15-16 ივლისის მომხდარი ტრაგიკული მოვლენების ორი წლისთავის წინ, 1991 წლის 12 ივლისი
176. აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და მინისტრთა საბჭოს განცხადება, 1991 წლის 16 ივლისი
177. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დეპუტატთა არჩევნების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შექმნის შესახებ, 1991 წლის 20 ივლისი
178. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლი¬ლე¬ბა¬თა და დამატებათა შეტანის შესახებ, 1991 წლის 25 ივლისი
179. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება ყოფილი ცხინვალის რაიონის ტერიტორიაზე მმართველობის დროებითი ორგანოების შექმნისა და საკრებულოთა არჩევნების დანიშვნის შესახებ, 1991 წლის 25 ივლისი
180. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიმართვა ჩრდილოეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს ა. ხ. გალაზოვს, 1991 წლის 26 ივლისი
181. საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს ბრძანება # 342 სკოლამდელ დაწესებულებებსა და სკოლის პირველ კლასებში ჩარიცხვის წესის რეგულირების შესახებ, 1991 წლის 31 ივლისი
182. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 2 აგვისტო
183. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება ჯავის რაიონსა და ცხინვალში სახელმწიფო ხელისუფლებისა და მმართველობის ორგანოების შესახებ, 1991 წლის 2 აგვისტო
184. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციის 92-ე მუხლის მე 14 პუნქტში და 156-ე მუხლში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ აფხაზეთის ასსრ 1991 წლის 9 ივლისის კანონის მოქმედების შეჩერების თაობაზე, 5 აგვისტო 1991 წელი
185. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1991 წლის 20 ივლისის ბრძანებულების მოქმედების შეჩერების შესახებ, 1991 წლის 5 აგვისტო
186. ჩრდილოეთი ოსეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ა. გალაზოვის მიმართვა საქართველოს პრეზიდენტს ზ. გამსახურდიას, 1991 წლის 13 აგვისტო
187. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება 1991 წლის 19-21 აგვისტოს მოვლენების დროს საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს, აფხაზეთის კპ რესპუბლიკური კომიტეტის, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის კპ საოლქო კომიტეტისა და ე. წ. სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატთა გაუქმებული საბჭოს თვითმარქვია აღმასრულებელი კომიტეტის მოქმედებათა შესახებ, 1991 წ. 26 აგვისტო
188. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის შემოღებისა და მასთან დაკავშირებით საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 26 აგვისტო
189. აფხაზეთის ასსრ კანონი აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციაში (ძირითადი კანონი) ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 27 აგვისტო
190. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ 1991 წლის 27 აგვისტოს კანონის “აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციაში (ძირითადი კანონი) ცვლილებების შეტანის შესახებ" სამოქმედოდ შემოღების თაობაზე, 1991 წლის 27 აგვისტო
191. აფხაზეთის ასსრ კანონი აფხაზეთის ასსრ საყოველთაო სახალხო კენჭისყრის (რეფერენდუმის) შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1991 წ. 27 აგვისტო
192. აფხაზეთის ასსრ კანონი “აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დეპუტატთა არჩევნების თაობაზე” აფხაზეთის ასსრ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1991 წ. 27 აგვისტო
193. აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს დადგენილება @საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე@ საქართველოს რესპუბლიკის კანონის შესახებ, 1991 წლის 27 აგვისტო
194. აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება "აფხაზეთის ასსრ 1991 წლის 9 ივლისის კანონის "აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციის 92-ე მუხლის მე-14 პუნქტში და 156-ე მუხლში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულების მოქმედების შეჩერების შესახებ" თაობაზე, 1991 წლის 27 აგვისტო
195. აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს კპ აფხაზეთის რესკომის საქმიანობის შეჩერების შესახებ, 1991 წლის 27 აგვისტო
196. აფხაზეთის ასსრ დროებითი კანონი აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს მიერ ორგანოებისა და თანამდებობის პირების არჩევისა და დანიშვნის წესის შესახებ, 1991 წლის 27 აგვისტო
197. აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ დროებითი კანონის "აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს მიერ ორგანოებისა და თანამდებობის პირების არჩევისა და დანიშვნის წესის შესახებ" ძალაში შესვლის თაობაზე, 1991 წლის 27 აგვისტო
198. აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკაში ფულად-საკრედიტო რეგულირების შესახებ”, “საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნული ბანკის შესახებ” და “ბანკებისა და საბანკო საქმიანობის შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის კანონების თაობაზე, 1991 წლის 30 აგვისტო
199. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს გადაწყვეტილება 1991 წლის 4 მაისის ყველა დონის სახალხო დეპუტატთა კრების გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ, 1991 წლის 1 სექტემბერი
200. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს საგანგებო რიგგარეშე სესიის გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთში საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მდგომარეობის შესახებ, 1991 წლის 1 სექტემბერი
201. საქართველოს რესპუბლიკის გენერალური პროკურორის ვ. რაზმაძის მიმართვა საბჭოთა კავშირის რეფერენდუმის ცენტრალური კომისიისთავმჯდომარეს ბატონ ვ. პ. ორლოვს., 1991 წლის 14 სექტემბერი
202. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკაში სსრ კავშირის შეიარაღებული ძალების სტატუსის შესახებ, 1991 წლის 15 სექტემბერი
203. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული საკავშირო და საკავშირო-რესპუბლიკური დაქვემდებარების საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების სტატუსის შესახებ, 1991 წლის 15 სექტემბერი
204. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება სსრ კავშირის სახელმწიფო საკუთრებაში საქართველოს რესპუბლიკის წილის შესახებ, 1991 წლის 15 სექტემბერი
205. აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს ზოგიერთი აქტის შესახებ,1991 წლის 27 სექტემბერი
206. აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის სუვერენიტეტის ეკონომიკური საფუძვლების უზრუნველყოფის შესახებ, 1991 წლის 27 სექტემბერი
207. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება “აფხაზეთის რესპუბლიკური საბაჟო სამსახურის შექმნის შესახებ" აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1991 წლის 27 სექტემბრის დადგენილების მოქმედების შეჩერების თაობაზე, 1991 წლის 8 ოქტომბერი
208. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება “აფხაზეთის რესპუბლიკური საბაჟო სამსახურის შექმნის შესახებ" აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1991 წლის 27 სექტემბრის დადგენილების თაობაზე, 1991 წლის 8 ოქტომბერი
209. სსრკ საბაჟო კომიტეტის თავმჯდომარე ნ. ერმაკოვის ბრძანებულება # 130 აფხაზეთის საბაჟოს შექმნის შესახებ, 1991 წლის 8 ოქტომბერი
210. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს მიმართვა საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ გორბაჩოვს, რუსეთის საბჭოთა სოციალუსტური ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტს ბატონ ბორის ელცინს, სსრ კავშირის სახელმწიფო საბჭოს, რსფსრ უზენაეს საბჭოს, 1991 წლის 11 ოქტომბერი
211. რსფსრ უზენაესი საბჭოს ეროვნებათა საბჭოს დადგენილება ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ ვითარების შესახებ, 1991 წლის 16 ოქტომბერი
212. რდილოეთ ოსეთის სსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უზენაესი საბჭოსადმი სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს სესიის მიმართვის შესახებ, 1991 წლის 22 ოქტომბერი
213. მიმართვა აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდუმს, 1991 წლის 24 ოქტომბერი
214. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება “აფხაზეთის სუვერენიტეტის ეკონომიკური საფუძვლების უზრუნველყოფის შესახებ" ფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილებისა და “აფხაზეთის ასს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული საკავშირო და საკავშირო-რესპუბლიკური დაქვემდებარების საწარმოთა და ორგანიზაციათა აფხაზეთის ასს რესპუბლიკის იურისდიქციაში გადასვლის ღონისძიებათა შესახებ" აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს 1991 წლის 22 ოქტომბრის დადგენილების მოქმედების შეჩერების თაობაზე, 1991 წლის 24 ოქტომბერი
215. სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატთა სესიის გადაწყვეტილება რსფსრ სახალხო დეპუტატთა მეხუთე ყრილობისათვის მიმართვის შესახებ, 1991 წლის 24 ოქტომბერი
216. რსფსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება ჩრდილოეთ ოსეთში მდგომარეობის შესახებ, 1991 წლის 25 ოქტომბერი
217. რუსეთის საბჭოთა სოციალისტურ ფედერაციული რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა ყრილობის დადგენილება “სამხრეთ ოსეთში მდგომარეობის შესახებ" რსფსრ სახალხო დეპუტატთა I I I (რიგგარეშე) ყრილობის დადგენილების შესრულების მიმდინარეობის თაობაზე, 1991 წლის 1 ნოემბერი
218. კავკასიის მთიელ ხალხთა კონფედერაციის დეკლარაცია, 1991 წლის 1-2 ნოემბერი
219. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიმართვა ჩრდილოეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს, 1991 წლის 1 ნოემბერი
220. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის განცხადება, 1991 წლის 5 ნოემბერი
221. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება საქართველოს რესპუბლიკაში დისლოცირებული სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარების იარაღის, საბრძოლო მასალის, მიმოსვლის საშუალებების, სამხედრო ტექნიკისა და სხვა ქონების შესახებ, 1991 წლის 7 ნოებმერი
222. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დისლოცირებული საბჭოთა არმიის კუთვნილი იარაღის, საბრძოლო მასალის, მიმოსვლის საშუალებების, სამხედრო ტექნიკის, სამხედრო ბაზებისა და სხვა სამხედრო ქონების შესახებ, 1991 წლის 11 ნოემბერი
223. ჩრდილო ოსეთის სსრ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ა. გალაზოვის მიმართვა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს, 1991 წლის 12 ნოემბერი
224. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დისლოცირებული საბჭოთა არმიის კუთვნილი იარაღის, საბრძოლო მასალის, მიმოსვლის საშუალებების, სამხედრო ტექნიკის, სამხედრო ბაზებისა და სხვა სამხედრო ქონების შესახებ, 1991 წლის 16 ნოემბერი
225. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდიაა მიმართვა სსრ კავშირის პრეზიდენტს ბატონ მ. გორბაჩოვს, 1991 წლის 17 ნოემბერი
226. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება ქ. ცხინვალსა და ჯავის რაიონის ტერიტორიაზე საგანგებო წესების გაუქმების შესახებ, 1991 წლის 25 ნოემბერი
227. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დისლოცირებული სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარების იარაღის, საბრძოლო მასალის, მიმოსვლის საშუალებების, სამხედრო ტექნიკისა და სხვა ქონების შესახებ, 1991 წლის 25 ნოემბერი
228. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დისლოცირებული საბჭოთა არმიის, სასაზღვრო ჯარების, სამხედრო-საზღვაო ფლოტის კუთვნილი იარაღის, საბრძოლო მასალის, მიმოსვლის საშუალებების, სამხედრო ტექნიკის, სამხედრო ბაზებისა და სხვა ქონების შესახებ, 1991 წლის 25 ნოემბერი
229. აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთში სამობილიზაციო რეზერვების მდგომარეობისა და ნამდვილ სამხედრო სამსახურში გაწვევის შესახებ, 1991 წლის 27 ნოემბერი
230. აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის შექმნის შესახებ, 1991 წლის 27 ნოემბერი
231. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება შიდა ქართლში შექმნილი მდგომარეობის გამო, 1991 წლის 2 დეკემბერი
232. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დისლოცირებული საბჭოთა არმიის, სასაზღვრო ჯარების, სამხედრო-საზღვაო ფლოტის, სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარების შესახებ, 1991 წლის 3 დეკემბერი
233. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება შიდა ქართლში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ, 1991 წლის 3 დეკემბერი133.
234. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1991 წლის 26 ნოემბრის დადგენილების შესახებ, 1991 წლის 3 დეკემბერი
235. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო მიმართვა გაეროს, 1991 წლის 3 დეკემბერი
236. რსფსრ უზე¬ნა¬ე¬სი საბ¬ჭოს დად¬გე¬ნი¬ლე¬ბა სსრკ შექმნის თაობაზე ხელშეკრულების დენონსირების შესახებ, 1991 წლის 12 დეკემბერი
237. რსფსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთში მდგომარეობის თაობაზე მეხუთე (რიგგარეშე) ყრილობის დადგენილების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ, 1991 წლის 12 დეკემბერი
238. სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთსა და რუსეთს შორის საზღვრების დელიმიტაციის იურიდიული უსაფუძვლობის შესახებ, 1990 წლის 13 დეკემბერი
239. ოსი ხალხის I ყრილობა დეკლარაცია ოსეთის ეროვნულ-პოლიტიკური და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესახებ, 1991 წლის 14 დეკემბერი
240. ალმა-ათის დეკლარაცია, 1991 წლის 21 დეკემბერი
241. დეკლარაცია სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის შესახებ, 1991 წლის 21 დეკემბერი
242. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის რესპუბლიკური გვარდიისა და თავდაცვის კომიტეტის შექმნის შესახებ, 1991 წლის 21 დეკემბერი
243. აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის ტერიტორიაზე სამხედრო ნაწილების, სასაზღვრო და შინაგანი ჯარების, სამხედრო-საზღვაო ძალების დაწესებულებათა დისლოკაციისა და მათი ფუნქციონირების წესებში ცვლილებათა შეტანის შესახებ, 1991 წლის 29 დეკემბერი
244. აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან აფხაზეთის ტერიტორიაზე დისლოცირებული სამხედრო და მილიციის ნაწილების დაქვემდებარებისა და მათი საქმიანობის კოორდინაციის დროებითი სამხედრო საბჭოს შექმნის შესახებ, 1991 წლის 29 დეკემბერი
245. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება, 1991 წლის 29 დეკემბერი
246. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს განცხადება, 1991 წლის 29 დეკემბერი.

1992 წ.

247. საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო საბჭო მიმართვა საქართველოს მოსახლეობისადმი, 1992 წლის 2 იანვარი
248. შიდა ქართლის მოსახლეობისადმი საქართველოს სამხედრო საბჭოს მიმართვიდან, 1992 წლის 3 იანვარი
249. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის საერთო-სახალხო კენჭისყრის (რეფერენდუმის) ჩატარების შესახებ, 1992 წლის 3 იანვარი
250. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის საერთო-სახალხო კენჭისყრის (რეფერენდუმის) ჩატარების შესახებ, 1992 წლის 3 იანვარი
251. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება # 58 საჯარისო ნაწილების 5482, 3697 მეთაურებისათვის ვაკანტური ადგილების დაკავებისა და დანიშვნის უფლების მიცემის შესახებ, 1992 წლის 4 იანვარი
252. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს მიმართვა მოსახლეობას, 1992 წლის 3 იანვარი
253. რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება სამხრეთ ოსეთში მდგომარეობის შესახებ, 1992 წლის 12 იანვარი
254. რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება სამხრეთ ოსეთში მდგომარეობის შესახებ, 1992 წლის 12 იანვარი
255. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთში მართლწესრიგისა და კანონიერების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ, 1992 წლის 13 იანვარი
256. საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო საბჭოს განცხადება, 1992 წლის 17 იანვარი
257. საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო საბჭოს დადგენილება, 1992 წლის 19 იანვარი
258. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის ასსრ რესპუბლიკაში მართლწესრიგისა და კანონიერების უზრუნველყოფის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ, 1992 წლის 20 იანვარი
259. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება სოხუმის ბუნების დაცვის და ტრანსპორტის პროკურატურების აფხაზეთის ასსრ პროკურორისადმი დაქვემდებარების შესახებ, 1992 წლის 24 იანვარი
260. ოქმი # 1 სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის რეფერენდუმის ცენტრალური კომისიისა, 1992 წლის 24 იანვარს
261. ოქმი # 2 სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის რეფერენდუმის ცენტრალური კომისიისა, 1992 წლის 24 იანვარი
262. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის რეფერენდუმის ცენტრალური კომისიის განცხადება, 1992 წლის 24 იანვარი
263. აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის იურისდიქციაში რესპუბლიკის პროკურატურის და შსს ორგანოებისა გადაყვანის შესახებ, 1992 წლის 24 იანვარი
264. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან არსებული საჯარისო და მილიციის ნაწილების საქმიანობის კოორდინაციისა და დაქვემდებარების დროებითი საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ, 1992 წლის 13 თებერვალი
265. დებულება აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან არსებული საჯარისო და მილიციის ნაწილების საქმიანობის კოორდინაციისა და გადაქვემდებარების დროებითი საბჭოს შესახებ, 1991 წლის 13 თებერვალი
266. აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს მიმართავა სამხედრო საბჭოსადმი, 13 თებერვალი
267. საქართველოს რესპუბლიკის დროებითი მთავრობისადმი, 1992 წლის 14 თებერვალი
268. საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო საბჭოს დეკლარაცია, 1992 წლის 21 თებერვალი
269. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1993 წლის 24 თებერვალი
270. საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკაში კანონმდებლობის მოქმედების შესახებ, 1992 წლის 24 თებერვალი
271. აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის კომისარიატების დაქვემდებარების შესახე, 1992 წლის 25 თებერვალი
272. აფხაზეთის ასსრ კანონი “აფხაზეთის ასს რესპუბლიკაში საგანგებო მდგომარეობის სამართლებრივი რეჟიმის თაობაზე" კანონში დამატებათა შეტანის შესახებ, 1992 წლის 26 თებერვალი
273. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთში მართლწესრიგისა და კანონიერების უზრუნველყოფის დამატებით ღონისძიებათაშესახებ, 1992 წლის 26 თებერვალი
274. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა ქცევის განსაკუთრებული რეჟიმის შემოღების შესახებ, 1992 წლის 26 თებერვალი
275. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან არსებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე დისლოცირებული საჯარისო და მილიციის ნაწილების საქმიანობის კოორდინაციის დროებითი საბჭოსშექმნის შესახებ, 1992 წლის 6 მარტი
276. საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება # 291 “აფხაზეთის ასსრ ტერიტორიაზე მოქმედი სახელმწიფო ვაჭრობის ზოგიერთი საწარმოსა და ორგანიზაციის აფხაზეთის ასსრ ვაჭრობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადაცემის თაობაზე” აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს 1992 წლის 26 ნოემბრის # 255 დადგენილების შესახებ, 1991 წლის 10 მარტი
277. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ხელმძღვანელი კადრების დანიშვნის წესის შესახებ, 1992 წლის 17 მარტი
278. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოების უშიშროების სამსახურის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ, 1992 წლის 17 მარტი
279. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება სამხედრო ფიცის ტექსტის დამტკიცების შესახებ, 1992 წლის 17 მარტი
280. სამხედრო ფიცი, 1992 წლის 17 მარტი162. აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა ჩაწერის დროებითი წესის შესახებ, 1992 წლის 24 მარტი
281. აფხაზეთის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს დადგენილება # 46 აფხაზეთის ტერიტორიაზე მდებარე საკავშირო და საკავშირო-რესპუბლიკური დაქვემდებარების საწარმოების, დაწესებულებების და ორგანიზაციების აფხაზეთის რესპუბლიკის იურისდიქციაში აღების და სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების განმგებლობაში მიღების შესახებ, 1991 წლის 24 მარტი
282. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის სახალხო დეპუტატთა VI ყრილობას, 1992 წლის 30 მარტი
283. სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის სახალხო დეპუტატთა VI ყრილობას, 1992 წლის 30 მარტს
284. აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ნამდვილ სამხედრო სამსახურში გაწვევისა და აფხაზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე “საყოველთაო სამხედრო ვალდებულების შესახებ” კანონის დაცვის ღონისძიებათა შესახებ, 1992 წლის 31 მარტი
285. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება @აფხაზეთის ასსრ მთელ ტერიტორიაზე მოქალაქეთა ქცევის საგანგებო წესების შემოღების შესახებ@ აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე, 1992 წლის 10 აპრილი
286. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საკონსტიტუციო კომისიის შესახებ, 1992 წლის 10 აპრილი
287. საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს მი9მართვა ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობას, 1992 წლის 29 აპრილი
288. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება @აფხაზეთის სუვერენიტეტის ეკონომიკური საფუძვლების უზრუნველყოფის შესახებ@ აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების ჩამონათვალში დამატებების შეტანის თაობაზე, 1992 წლის 28 აპრილი
289. აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება 1965-1974 წლებში დაბადებულ მოქალაქეთა 1992 წლის აპრილ-ივნისში ნამდვილ სამხედრო სამსახურში გაწვევის შესახებ, 1992 წლის 30 აპრილი
290. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ, 1992 წლის 5 მაისი
291. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის სასაზღვრო ზონის ფორმირებისა და ფუნქციონირების კომპლექსურ პრობლემათა გადაწყვეტის შესახებ, 1992 წლის 7 მაისი
292. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების ხელმძღვანელების მოვალეობის შემსრულებლების დანიშვნის შესახებ, 1992 წლის 8 მაისი
293. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს განცხადება რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს საბჭოს, ჩრდილოეთ ოსეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს, რუსეთის ფედერაციის საკონსტიტუციო სასამართლოს, 1992 წლის 10 მაისი
294. აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს განცხადება, 1992 12 მაისი
295. კავკასიის მთიელ ხალხთა კონფედერაციის საპრეზიდენტო საბჭოს განცხადება, 1992 წლის 14 მაისი
296. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დადგენილება “აფხაზეთის ტერიტორიაზე განლაგებული საკავშირო და საკავშირო რესპუბლიკური დაქვემდებარების საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების იურისდიქციაში გადაცემისა და გამგებლობაში მიღების შესახებ" აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს 1992 წლის 24 მარტის #46 დადგენილების თაობაზე, 1992 წლის 19 მაისი
297. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს განცხადება მაისის მომხდარი ტრაგედიის შესახებ, 1992 წლის 22 მაისი
298. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დეკრეტი “აფხაზეთის რესპუბლიკის მიწის კოდექსის" პროექტის შესახებ, 1992 წლის 19 მაისი
299. ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უზენაესი საბჭოს საგანგებო სესიის დადგენილება, 1992 წლის 21 მაისი
300. აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება მოქალაქეთა სურვილის მიხედვით მათი გვარისა და ეროვნული კუთვნილების შესახებ საანკეტო ჩანაწერებში ცვლილებების შეტანის ნებართვის შესახებ, 1992 წლის 26 მაისი
301. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება # 59, 1992 წლის 27 მაისი
302. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი დადგენილება ქ. სოხუმში დაშლილი სამხედრო ნაწილის 68087 ქონების აფხაზეთის რესპუბლიკის საკუთრებად გამოცხადების შესახებ, 1992 წლის 28 მაისი
303. რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს დადგენილება რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს მეოთხე სესიის დღის წესრიგში “ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთში მდომარეობის შესახებ” საკითხის შეტანის თაობაზე, 1992 წლის 28 მაისი
304. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადების აქტი, 1992 წლის 29 მაისი
305. ოქმი “სამხრეთ ოსეთში და მის ირგვლივ მდგომარეობის ნორმალიზაციის წინადადებების შესახებ” სსრკ უმაღლესი საბჭოს ეროვნებათა საბჭოს 1991 წლის 24 აპრილის დადგენილების შესაბამისად შექმნილი კომისიისა, 1991 წლის 31 მაისი
306. აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება “საქართველოს რესპუბლიკის სასაზღვრო ზონის ფორმირებისა და ფუნქციონირების კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დადგენილების თაობაზე, 1992 წლის 3 ივნისი
307. ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და სამხრეთ ოსეთი რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის ერთობლივი სხდომის დადგენილება, 1992 წლის 8 ივნისი
308. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის მიმართვა, 1992 წლის 9 ივნისი
309. ოქმი საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის ე. ა. შევარდნაძისა და ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ა. ხ. გალაზოვის შეხვედრისა, 1992 წლის 10 ივნისი
310. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს მიმართვა რუსეთის მოქალაქეებს, სახალხო დეპუტატებს, 1992 წლის 16 ივნისი
311. რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის რ. ხასბულატოვის განცხადება, 1992 წლის 17 ივნისი
312. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის განცხადება, 1992 წლის 19 ივნისი
313. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის განცხადება, 1992 წლის 20 ივნისი
314. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის განცხადება, 21 ივნისი 1992 წელი
315. შეთანხმება საქართველო-ოსეთის კონფლიქტის მოწესრიგების პრინციპების შესახებ, 1992 წლის 24 ივნისი
316. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განცხადება, 1992 წლის 24 ივნისი
317. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ, 1992 წლის 1 ივლისი
318. სამხედრო ნაწილების მოქმედების კოორდინაციის საბჭო. # 021 ბრძანების ამონაწერი, 1992 წლის 2 ივლისი
319. ოქმი მხარეთა წარმომადგენლების შეხვედრისა ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების პრინციპების შესახებ შეთანხმების შესასრულებლად, 1992 წლის 4 ივლისი
320. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 1, 1992 წლის 4 ივლისი
321. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის გადაწყვეტილება # 1, 1992 წლის 4 ივლისი
322. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის გადაწყვეტილება # 2 მეთვალყურეთა ერთობლივი ჯგუფის შექმნის შესახებ, 1992 წლის 4 ივლისი
323. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის გადაწყვეტილება # 3 მრავალმხრივი პრეს-ცენტრის შექმნის შესახებ, 1992 წლის 4 ივლისი
324. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 2, 1992 წლის 6 ივლისი
325. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 2 ოქმის დანართი # 1 გადაწყვეტილება კონფლიქტის ზონაში მშვიდობის დამყარების და მართლწესრიგის დაცვის შერეული ძალების შექმნის და საბრძოლო და ზურგის უზრუნველყოფის ქვედანაყოფების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ, 1992 წლის 6 ივლისი
326. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 2 დანართი # 2 გადაწყვეტილება, 1992 წლის 6 ივლისი
327. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 3, 1992 წლის 12 ივლისი
328. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 3 ოქმის # 1 დანართი კონფლიქტის ზონაში მშვიდობის დამყარების და მართლწესრიგის დაცვის შერეული ძალების დებულება, 1992 წლის 12 ივლისი
329. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობა. დადგენილება # 753 გორის რაიონის ნიქოზის აეროდრომისა და ქალაქ ცხინვალის მესანგრეთა ქალაქისათვის მიწების გამოყოფაზე საქართველოს მთავრობის დადგენილებათა გაუქმების შესახებ, 1992 წლის 22 ივლისი
330. აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის მეთორმეტე მოწვევის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1992 წლის 23 ივლისი
331. აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება ‘აფხაზეთის ასსრ 1978 წლის კონსტიტუციის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ”, 1992 წლის 23 ივლისი
332. აფხაზეთის სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის 1925 წლის 1 აპრილის კონსტიტუცია
333. აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის სახელწოდების შეცვლის შესახებ, 1992 წლის 23 ივლისი
334. აფხაზეთის რესპუბლიკის კანონი აფხაზეთის რესპუბლიკის ახალი სახელმწიფო სიმბოლიკის შესახებ, 1992 წლის 23 ივლისი
335. აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს რესპუბლიკას შორის ხელშეკრულების პროექტის შესახებ, 1992 წლის 23 ივლისი
336. აფხაზეთის რესპუბლიკის კანონი ტრანზიტის გადასახადის შესახებ, 1992 წლის 23 ივლისი
337. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დადგენილება ‘1978 წლის აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ" აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს 1992 წლის 23 ივლისის დადგენილების თაობაზე, 1992 წლის 25 ივლისი
338. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება დეპუტატთა ფრაქცია ‘დემოკრატიული აფხაზეთის" შემდგომი მუშაობის წესის შესახებ, 1992 წლის 29 ივლისი
339. აფხაზეთის ასსრ XI I მოწვევის უზენაესი საბჭოს პირველი სესიის 1992 წლის 23 ივლისის დადგენილების ‘აფხაზეთის ასსრ 1978 წლის კონსტიტუციის მოქმედების შეწყვეტისა და აფხაზეთის სსრ 1925 წლის კონსტიტუციის აღდგენის შესახებ” პოლიტიკურ-სამართლებრივი შეფასება, 1992 წლის 29 ივლისი
340. საქართველოს რესპუბლიკის მიღება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრად, 1992 წლის 31 ივლისი
341. შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილება, 1992 წლის 3 აგვისტო
342. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს 1992 წლის 21 თებერვლის # 19 დადგენილების მოქმედების შეჩერების შესახებ, 1992 წლის 7 აგვისტო
343. ოქმი სამხრეთ ოსეთის ეკონომიკის აღდგენის კომისიისა ქ. ვლადიკავკაზი, 1992 წლის 7 აგვისტო
344. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება რკინიგზის ტრანსპორტზე საგანგებო წესების შემოღების შესახებ, 1992 წლის 10 აგვისტო
345. საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს დადგენილება ‘რკინიგზის ტრანსპორტზე საგანგებო წესების შემოღების შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს პრეზიდიუმის 1992 წლის 10 აგვისტოს დადგენილების თაობაზე, 1992 წლის 11 აგვისტო
346. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოსადმი, 1992 წლის აგვისტო
347. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს საბჭოს, 1992 წ. 16 აგვისტო
348. აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ზრდასრული მოსახლეობის მობილიზაციისა და აფხაზეთის შინაგანი ჯარის პოლკისთვის იარაღის გადაცემის შესახებ, 1992 წლის 14 აგვისტო
349. რესპუბლიკა ყაბარდო-ბალყარეთის უმაღლესი საბჭოს საგანგებო სესიის დადგენილებიდან, 1992 წლის 17 აგვისტო
350. აბარდო-ბალყარეთის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის პოლიტიკური მხარდაჭერისა და ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის შესახებ, 1992 წლის 17 აგვისტო
351. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვ. არძინბას მიმართვა, 1992 წლის 18 აგვისტო
352. კავკასიის მთიელ ხალხთა კონფედერაციის (კმხკ) პარლამენტის საგანგებო (X) გაფართოებული სესიის დადგენილება აფხაზეთში მდგომარეობისა და საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს ჯარის აგრესიულ მოქმედებათა მოგერიების შესახებ, 1992 წლის 18 აგვისტო
353. კავკასიის მთიელ ხალხთა კონფედერაციის მიმართვა მსოფლიო საზოგადოებრიობას, ადამიანის უფლებებისა და ეროვნულ უმცირესობათა დამცველ ორგანიზაციებს, დასავლეთისა და დსთ-ს ქვეყნების ხელმძღვანელობას, ისლამურ სახელმწიფოთა ლიგას, 1992 წლის 18 აგვისტო
354. საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს მიმართვა - ძვირფასო აფხაზო ძმებო და დებო! 1992 წლის 18 აგვისტო
355. მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბ. ელცინს და რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს რ. ხასბულატოვს, 1992 წლის 20 აგვისტო
356. კავკასიის მთიელ ხალხთა კონფედერაციის პრეზიდენტისა და პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებულება, 1992 წლის 21 აგვისტო
357. რუსეთის პრეზიდენტის მიმართვა საქართველოსა და აფხაზეთის ხელმძღვანელობას, 1992 წლის 26 აგვისტო
358. ყაბარდო-ბალყარეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკაში ტრაგიკული მოვლენების შესახებ, 1992 წლის 27 აგვისტო
359. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვ. არძინბას მიმართვა გაეროს გენერალურ მდივანს ბუტროს ბუტროს გალის, 1992 წლის 27 აგვისტო
360. რუსეთის პრეზიდენტის მიმართვა საქართველოსა და აფხაზეთის ხელმძღვანელობას, 1992 წლის 27 აგვისტო
361. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის ედუარდ შევარდნაძის მიმართვა მის აღმატებულებას ბ. ნ. ელცინს, რუსეთის პრეზიდენტს, 1992 წლის 27 აგვისტო
362. საქართველოსა და აფხაზეთს შორის კონფლიქტის მოწესრიგების თაობაზე კონსულტაციების ოქმი, 1992 წლის 29 აგვისტო
363. მემორანდუმი სამხრეთ ოსეთის საზღვრების შესახებ, 1992 წლის 31 აგვისტო
364. მოსკოვის შეხვედრის შემაჯამებელი დოკუმენტი, 1992 წლის 3 სექტემბერი
365. აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება, 1992 წლის 16 სექტემბერი
366. აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება, 1992 წლის 16 სექტემბერი
367. ადიღეს რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბ. ნ. ელცინს, რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს რ. ი. ხასბულატოვს, საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარეს ე. ა. შევარდნაძეს, აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ვ. გ. არძინბას, 1992 წლის 16 სექტემბერი
368. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნების ჩატარების შესახებ, 1992 წლის 21 სექტემბერი
369. რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის მოვლენებთან დაკავშირებით ჩრდილოეთ კავკასიაში შექმნილი ვითარების შესახებ, 1992 წლის 25 სექტემბერი
370. რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება აფხაზეთის მოვლენებთან დაკავშირებით, 1992 წლის 25 სექტემბერი
371. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1993 წლის 27 სექტემბერი.
372. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის განცხადება, 1992 წლის 29 სექტემბერი
373. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული ყოფილი საკავშირო და საკავშირო-რესპუბლიკური დაქვემდებარების სანატორიუმების, დასასვენებელი სახლებისა და აგარაკების საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის სახელმწიფო კანცელარიის გამგებლობაში გადაცემის შესახებ, 1992 წლის 30 სექტემბერი
374. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის # 965 დადგენილების დანართი. სია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული ყოფილი საკავშირო და საკავშირო-რესპუბლიკური დაქვემდებარების სანატორიუმების, დასასვენებელი სახლებისა და აგარაკებისა, რომლებიც უნდა გადაიცეს საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის სახელმწიფო კანცელარიის გამგებლობაში, 1992 წლის 30 სექტემბრის
375. აქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს მიმართვა გაეროს გენერალურ მდივანს მის აღმატებულებას ბატონ ბუტროს-ბუტროს გალის, 1992 წლის 2 ოქტომბერი
376. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს განცხადება, 1992 წლის 3 ოქტომბერი
377. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დისლოცირებული ყოფილი საბჭოთა არმიის, სასაზღვრო ჯარების, სამხედრო სასაზღვრო ფლოტის კუთვნილი იარაღის საბრძოლო მასალის, მომოსვლის საშუალებების, სამხედრო ტექნიკის, სამხედრო ბაზებისა და სხვა სამხედრო ქონების საქართველოს რესპუბლიკის საჯუთრებაში გადაცემის მიმდინარეობის შესახებ, 1992 წლის 3 ოქტომბერი
378. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს მიმართვა ევროპაში (ევროპის) უშიშროებისა და თანამშრომლობის თათბირის უფროს თანამდებობის პირთა კომიტეტს, 1992 წლის 6 ოქტომბერი
379. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის ე. შევარდნაძის მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბატონ ბორის ელცინს, 1992 წლის 6 ოქტომბერი
380. რუსეთის ფედერაციის რესპუბლიკების მიმართვა სოხუმის შეხვედრის მონაწილეებს, 1992 წლის 13 ოქტომბერი
381. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ზენაესი საბჭოს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის სახალხო დეპუტატთა V I I ყრილობას, 1992 წლის 17 ნოემბერი
382. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს საბჭოს, 1992 წლის 19 ნოემბერი
383. სამხრეთ ოსეთი უზენაესი საბჭოს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოსადმი, რუსეთის ფედერაციის სახალხო დეპუტატთა ყრილობისადმი, 1992 წლის 19 ნოემბერი
384. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით, 1992 წლის 26 ნოემბერი
385. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის ზოგიერთი დასახლებული პუნქტის ძირძველი დასახელების აღდგენის შესახებ, 1992 წლის 4 დეკემბერი
386. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1992 წლის 17 დეკემბერი
387. საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება # 1129 სოხუმის საზღვაო პორტისა და აეროპორტის სასაზღვრო გამშვები პუნქტების გახსნის შესახებ, 1992 წლის 18 დეკემბერი
388. რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს დადგენილება “აფხაზეთის მოვლენებთან დაკავშირებით ჩრდილოეთ კავკასიაში შექმნილი ვითარების შესახებ" რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს 1992 წლის 25 სექტემბრის დადგენილების შესრულების მიმდინარეობის თაობაზე, 1992 წლის 25 დეკემბერი

1993 წ.

389. ჩრდილოეთ-ოსეთის სსრ უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ჩრდილოეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატებისადმი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვის შესახებ, 1993 წლის 13 იანვარი
390. კომუნიკე საქართველოს რესპუბლიკის, რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს ეროვნებათა საბჭოს თავმჯდომარის რ. გ. აბდულატიპოვის და რუსეთის ფედერაციის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილის ს. მ. შახრაის სამუშაო ვიზიტის შედეგების შესახებ, 1993 წლის 18 თებერვალი
391. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციას შორის ურთიერთობათა საკითხებზე საქართველოს პარლამენტში გამართული დისკუსიის გამო, 1993 23 თებერვალი
392. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1993 წლის 24 თებერვალი
393. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის ტერიტორიაზე მყოფი რუსეთის საჯარისო ნაწილების შესახებ, 1993 წლის 25 თებერვალი
394. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება “საქართველოს რესპუბლიკაში რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს ეროვნებათა საბჭოს თავმჯდომარის რ. გ. აბდულატიპოვის და რუსეთის ფედერაციის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილის ს. მ. შახრაის სამუშაო ვიზიტის შედეგების შესახებ” კომუნიკეს თაობაზე, 1993 წლის 4 მარტი
395. ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ცნობის შესახებ, 1993 წლის 6 მარტი
396. საქართველოს პარლამენტის მიმართვა რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი საბჭოს, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბატონ ბორის ელცინს, 1993 წლის 10 მარტი
397. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს საბჭოს, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბ. ნ. ელცინს, 1993 წლის 11-12 მარტი
398. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთს შორის საზღვრის დადგენის შეუძლებლობის შესახებ, 1993 წლის 12 მარტი
399. საქართველოს პარლამენტის მიმართვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას, ევროპარლამენტს, მსოფლიოს ქვეყნების პარლამენტებს, რუსეთის ფედერაციის უზენაეს საბჭოს, 17 მარტი 1993 წელი
400. რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საჭოს დადგენილება "სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ცნობის შესახებ" ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ დადგენილების თაობაზე, 1993 წლის 22 მარტი
401. რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, 1993 წლის 22 მარტი
402. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა მსოფლიოს საზოგადოების ხალხებსა და სახელმწიფოთა მთავრობებს, 1993 წლის 23 მარტი
403. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ კანონის სამოქმედოდ შემოღების თაობაზე, 1993 წლის 25 მარტი
404. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ, 1993 წლის 25 მარტი
405. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება შეიარაღებული კონფლიქტის ზონაში მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლისა და უსაფრთხოების დასაცავად აუცილებელ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ, 1993 წლის 1 აპრილი
406. საქართველოს პარლამენტის მიმართვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას, ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის თათბირს, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციებს, 1993 წლის 1 აპრილი
407. საქართველოს რესპუბლიკის და რუსეთის ფედერაციის სამთავრობო დელეგაციების მოლაპარაკებათა ოქმი, 1993 წლის 9 აპრილი
408. საქართველოს პარლამენტის მიმართვა აფხაზ ხალხს, 1993 წლის 22 აპრილი
409. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის საჯარისო ნაწილების აფხაზეთის კონფლიქტის ზონიდან გაყვანის თაობაზე, 1993 წლის 27 აპრილი
410. რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს ეროვნებათა საბჭოს დადგენილება “აფხაზეთის მოვლენებთან დაკავშირებით ჩრდილოეთ კავკასიაში ვითარების შესახებ" რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს 1992 წლის 25 სექტემბრისა და “აფხაზეთის მოვლენებთან დაკავშირებით ჩრდილოეთ კავკასიაში მდგომარეობის შესახებ” რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს 1992 წლის 25 სექტემბრის დადგენილების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ" 1992 წლის 25 დეკემბრის დადგენილებების რეალიზაციის თაობაზე, 1993 წლის 30 აპრილი
411. რუსულ-აფხაზური კონსულტაციების კომუნიკე, 1993 წლის 5-6 მაისი.
412. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თვმჯდომარის ვ. არძინბას მიმართავა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბ. ნ. ელცინს, 1993 წლის 15 მაისი
413. საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის ბრძანებულება გორის რაიონის ქურთისა და ერედვის თემების შექმნის შესახებ. დროებითი დებულება გორის რაიონის ქურთის თემის გამგეობის შესახებ. დროებითი დებულება გორის რაიონის ერედვის თემის გამგეობის შესახებ1993 წლის 18 მაისი
414. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვ. არძინბას მიმართვა გაეროს გენერალურ მდივანს ბ-ნ ბუტროს ბუტროს გალის, 1993 წლის 21 მაისი
415. ოსი ხალხის მეორე ყრილობის დადგენილება, 1993 წლის 21-22 მაისი
416. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკიდან რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების უმოკლეს ვადაში გაყვანის შესახებ, 1993 წლის 1 ივნისი
417. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის განცხადება, 1993 წლის 20 ივნისი
418. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი "საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, 1993 წლის 24 ივნისი
419. საქართველოს პარლამენტის მიმართვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს ბატონ ბუტროს გალის, რუსეთის პრეზიდენტს ბატონ ბორის ელცინს, რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს საბჭოს, 24 ივნისი 1993 წელი
420. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსში დამატებითი მუხლების შეტანის შესახებ, 1993 წლის 8 ივლისი
421. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 849 (1993), 1993 წლის 9 ივლისი
422. შეთანხმება აფხაზეთში ცეცხლის შეწყვეტისა და მისი დაცვის კონტროლის მექანიზმის შესახებ, 1993 წლის 27 ივლისი
423. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის მიმართვა, 1993 წლის 27 ივლისს
424. ოქმი ქ. გაგრაში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების შემოწმებისა, 1993 წლის 9 აგვისტო
425. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 854 (1993), 1993 წლის 6 აგვისტო
426. ოქმი # 1 ლტოლვილთა, დევნილებისა და სამხედრო ტყვეთა პრობლემების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის (ლდს სჯ) სხდომისა დანართი # 4 გაერთიანებული კომისიის 1993 წლის 12 აგვისტოს სხდომის # 5 ოქმისა, 1993 წლის 12 აგვისტო
427. საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის ბრძანებულება ქარელის რაიონის თიღვის თემის შექმნისა და თიღვის თემის გამგეობის დროებითი დებულების დამტკიცების შესახებ. ქარელის რაიონის თიღვის თემის გამგეობის დროებითი დებულება, 1993 წლის 13 აგვისტო
428. აქტი აფხაზეთში კონფლიქტის მოწესრიგების გაერთიანებული კომისიისათვის კონფლიქტის მხარეთა სამხედრო ტყვეების სიების გადაცემისა, 1993 წლის 13 აგვისტო
429. ოქმი # 3 ლტოლვილთა, დევნილილთა და სამხედრო ტყვეთა პრობლემების შემსწავლელი ჯგუფის სამუშაო შეხვედრისა, 17 აგვისრო 1993 წ.
430. ოქმი ლტოლვილთა, დევნილებისა და სამხედრო ტყვეთა პრობლემების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფისა ქალაქებში თბილისში, ზესტაფონსა და ქუთაისში გაწეული მუშაობის შესახებ, 1993 წლის 22 აგვისტო
431. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 858 (1993), 1993 წლის 24 აგვისტო
432. ოქმი # 4 ლტოლვილთა, დევნილებისა და სამხედრო ტყვეთა პრობლემების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის სხდომისა, 1993 წლის 25 აგვისტო
433. რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთ სამინისტროს განცხადება, 8 სექტემბერი (993 წელი
434. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის განცხადება, 1993 წლის 8 სექტემბერი
435. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვ. არძინბას მიმა¬რთვა აფხაზეთში მოწესრიგების გაერთიანებულ კომისიას, 1993 წლის 11 სექტემბერი
436. რუსეთის ფედერაციის მინისტრთა საბჭოს - მთავრობის დადგენილება ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოწესრიგების შემდგომი ღონისძიებების შესახებ, 993 წლის 13 სექტემბერი
437. შეთანხმება რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს შორის ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში რაიონების ეკონომიკური აღდგენის შესახებ, 1993 წლის 14 სექტემბერი
438. საქართველოს პარლამენტის მიმართვა მსოფლიოს ყველა ქვეყნის პარლამენტებსმ, 1993 წლის 2 ოქტომბერი
439. რუსეთის ფედრაციის მთავრობის განცხადება, 1993 წლის 2 ოქტომბერი
440. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საბაჟო საზღვარზე გამშვები პუნქტების შესახებ, 1993 წლის 8 ოქტომბერს
441. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 876 (1993), 1993 წლის 19 ოქტომბერი
442. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვ. არძინბას მიმართვა გაეროს გენერალურ მდივანს კოფი ანანს, 1993 წლის 16 სექტემბერი
443. რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება, 1993 წლის 17 სექტემბერი
444. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის განცხადება, 1993 წლის 16 სექტემბერი
445. რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, 17 სექტემბერი 1993 წელი
446. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვ. არძინბას მიმართვა ჩრდილო კავკასიის ხალხებსა და რესპუბლიკების, მხარეებისა და ოლქების ხელმძღვანელებს, 1993 წლის 18 სექტემბერი
447. რუსეთის ფედერაციის მინისტრთა საბჭოს _ მთავრობის განცხადება, 1993 წლის 19 სექტემბერი
448. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვ. არძინბას მიმართვა რუსეთის ფედერაციის მთავრობის თავმჯდომარეს ვ. ს. ჩერნომირდინს, 1993 წლის 21 სექტემბერი
449. ედუარდ შევარდნაძის განცხადება, 1993 წლის 1 ოქტომბერი
450. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის განცხადება, 1993 წლის 14 ოქტომბერი
451. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის კონსტიტუცია (ძირითადი კანონი), 1993 წლის 2 ნოემბერი
452. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 881 (1993), 1993 წლის 4 ნოემბერი
453. გაგების მემორანდუმი, მიღებული ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის ჟენევის მოლაპარაკებებზე, 1993 წლის 1 დეკემბერი
454. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 892 (1993), 1993 წლის 22 დეკემბერი

1994 წ.

455. კომუნიკე ჟენევაში ქართველთა და აფხაზთა მოლაპარაკების მეორე რაუნდის შესახებ, 1994 წლის 13 იანვარი
456. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 896 (1994), 1994 წლის 31 იანვარი
457. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ბ. ნ. ელცინის და საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარის _ სახელმწიფოს მეთაურის ერთობლივი წერილი გაეროს გენერალური მდივნის სახელზე, 1994 წლის 3 თებერვალი
458. საქართველოს პარლამენტის მიმართვა გაეროს გენერალურ მდივანს ბატონ ბუტროს-ბუტროს გალის, ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის თათბირის თავმჯდომარეს ბატონ ბენიამინო ანდეატას, 1994 წლის 8 თებერვალი
459. მიმართვა რუსეთის ფედერაციის ფედერალურ კრებას, 1994 წლის 8 თებერვალი
460. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წესდებასთან საქართველოს რესპუბლიკის შეერთების შესახებ, 1994 წლის 1 მარტი
461. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 901 (1994), 1994 წლის 4 მარტი
462. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აპარტეიდული და რასისტული საკანონმდებლო პრაქტიკის შესახებ, 1994 წლის 10 მარტი
463. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 906 (1994), 1994 წლის 25 მარტი
464. ოთხმხრივი შეთანხმება ლტოლვილთა და ადგინაცვალ პირთა ნებაყოფლობითი დაბრუნების შესახებ, 1994 წლის 4 აპრილი
465. განცხადება ქართველ-აფხაზთა კონფლიქტის პოლიტიკური მოწესრიგების ღონისძიებათა შესახებ, 1994 წლის 4 აპრილი
466. განცხადება ლტოლვილთა და ადგილნაცვალ პირთა ნებაყოფლობითი დაბრუნების საკითხზე ოთხმხრივი კომისიის პირველი შეხვედრის შედეგების შესახებ, 1994 წლის 9 აპრილი
467. დეკლარაცია დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მონაწილე სახელმწიფოების სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და საზღვრების ხელშეუხლებლობის დაცვის შესახებ, 1994 წლის 15 აპრილი
468. დსთ სახელმწიფოთა მეთაურების საბჭოს განცხადება ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში მშვიდობის მხარდაჭერის (სამშვიდობო) ოპერაციის განხორციელების შესახებ, 1994 წლის 15 აპრილი
469. საქართველოს რესპუბლიკისა და ჩრდილოეთი ოსეთის რესპუბლიკის სრულუფლებიანი დელეგაციების შეხვედრის ოქმი ქართულ-ოსური ურთიერთობების მოწესრიგების თაობაზე, 1994 წლის 26 აპრილი
470. ლტოლვილებისა და ადგილნაცვალი პირების ნებაყოფლობით დაბრუნების საკითხთა ოთხმხრივი კომისიის მეორე შეხვედრის მონაწილეთა განცხადებ, 1994 წლის 27 აპრილი
471. აფხაზეთში, საქართველო, მდგომარეობის შესახებ გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენების დანართი I I ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგების პოლიტიკურ-სამართლებრივი ელემენტების წინადადებათა თაობაზე, 1994 წლის 3 მაისი
472. წინადადება საკოორდინაციო კომისიის შექმნის თაობაზე, 1994 წლის 11 მაისი
473. შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტისა და ძალთა დაშორიშორების შესახებ, 1994 წლის 14 მაისი
474. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1994 წლის 24 მაისი
475. ერთობლივი განცხადება, 1994 წლის 14 ივნისი
476. გაროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 934 (1994), 1994 წლის 30 ივნისი
477. ოქმი მორიგებისა საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობას და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში რაიონების ეკონომიკური აღდგენის შესახებ რუსეთის ფედერაციის მთავრობას და საქართველოს მთავრობას შორის 1993 წლის 14 სექტემბერს ხელმოწერილი შეთანხმებისა, 1994 წლის 5 ივლისი
478. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 937 (1994), 1994 წლის 21 ივლისი
479. გაეროს დამკვირვებელთა მისიის მანდატი, მიღებული გაეროს უშიშროების საბჭოს 937-ე რეზოლუციით, 1994 წლის 21 ივლისი
480. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის დებულება, 1994 წლის 26 ივლისი
481. ხელშეკრულება აფხაზეთის რესპუბლიკასა და თათარსტანის რესპუბლიკას შორის მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ, 1994 წლის 17 აგვისტო
482. ხელშეკრულება ბაშკორტოსტანის რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ, 1994 წლის 18 აგვისტო
483. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში კოლექტიური სამშვიდობო ძალების გამოყენების შესახებ, 1994 წლის 22 აგვისტო
484. განცხადება ლტოლვილთა-ადგილნაცვალ პირთა ნებაყოფლობითი დაბრუნების საკითხის გამო, 1994 წლის 2 სექტემბერი
485. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის ზოგიერთი დასახლებული პუნქტის ძველი სახელწოდებების აღდგენის შესახებ, 1994 წლის 9 სექტემბერი
486. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1994 წლის 12 ოქტომბერი.
487. გადაწყვეტილება ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში სამშვიდობო ოპერაციის ჩასა¬ტა¬რებ¬ლად მანდატის დამტკიცების შესახებ, 1994 წლის 21 ოქტომბერი
488. მანდატი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში სამშვიდობო ოპერაციის ჩატარებისათვის, 1994 წლის 21 ოქტომბერი
489. შეთანხმება ქართულ-ოსური კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების პროცესის შემდგომი განვითარებისა და შერეული საკონტროლო კომისიის შესახებ, 1994 წლის 31 ოქტომბერი
490. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის დებულება, 1994 წლის 31 ოტომბრის
491. ამონარიდი ჩრდილოეთ ოსეთ _ ალანიის რესპუბლიკის კონსტიტუციიდან, 1994 წლის 12 ნოემბერი
492. აფხაზეთის რესპუბლიკის კონსტიტუცია, 1994 წლის 26 ნოემბერი
493. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1994 წლის 1 დეკემბერი
494. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 3, 1994 წლის 6 დეკემბერი
495. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილება ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყოფი საქართველოს რესპუბლიკის შიდა რაიონებიდან ლტოლვილების დაბრუნების პრობლემის გადაწყვეტის ღონისძიებებათა შესახებ, 1994 წლის 6 დეკემბერი
496. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილება, 1994 წლის 6 დეკემბერი
497. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილება შერეული სამშვიდობო ძალების შესახებ, 6 დეკემბერი 1994 წელი
498. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკური აღდგენის შესახებ, 1994 წლის 6 დეკემბერი
499. შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილების დანართი # 1. დებულება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ვითარების ნორმალიზაციისათვის განკუთვნილი სამხედრო კონტინგენტებისა და სამხედრო მეთვალყურეთა ჯგუფების საქმიანობის ძირითადი პრინციპების შესახებ, 1994 წლის 6 დეკემბერი
500. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ვითარების ნორმალიზაციისათვის განკუთვნილი სამხედრო კონტინგენტებისა და სამხედრო მეთვალყურეთა ჯგუფების საქმიანობის ძირითადი პრინციპების შესახებ დებულების დანართი # 1. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების სარდლის უფლებები და მოვალეობები, 1994 წლის 6 დეკემბერი
501. ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის ბუდაპეშტის შეხვედრის რეზოლუცია, 1994 წლის 6 დეკემბერი
502. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება აზერბაიჯანის რესპუბლიკასთან და საქართველოს რესპუბლიკასთან რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის დროებითი შეზღუდვის ღონისძიებათა შესახებ, 1994 წლის 19 დეკემბერი
503. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება “აზერბაიჯანის რესპუბლიკასთან და საქართველოს რესპუბლიკასთან რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის დროებითი შეზღუდვის ღონისძიებათა შესახებ” რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 1994 წლის 19 დეკემბრის # 1394 დადგენილებით გათვალისწინებული ცალკეული შეზღუდვების მოხსნის თაობაზე, 1994 წლის 27 დეკემბერი

1995 წ.

504. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 971(1995), 1995 წლის 12 იანვარი
505. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს მემორანდუმი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში მშვიდობისა და სტაბილურობის მხარდაჭერის შესახებ, 1995 წლის 10 თებერვალი
506. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოს შესახებ, 1995 წლის 24 თებერვალი
507. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის დადგენილება აფხაზეთის მოსახლეობის მოთხოვნებისადმი ჰუმანური დამოკიდებულების შესახებ, 1995 წლის 24 თებერვალი
508. საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის ბრძანებულება # 55 შიდა ქართლის მხარეში საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის სახელმწიფო რწმუნებულის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე, 1995 წლის 6 მარტი
509. საქართველოს სახელმწიფო მეთაურის ბრძანებულება # 70 მცხეთა-მთიანეთის მხარეში საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის სახელმწიფო რწმუნებულის დებულების დამტკიცების შესახებ, 1995 წლის 19 მარტი
510. ევროპის უშიშროების და თანამშრომლობის ორგანიზაციის წინადადებები. სამხრეთ ოსეთის კონსტიტუციური სტატუსი. წინადადებები, 1995 წლის 6 აპრილი
511. სამუშაო ოქმი ქართულ-აფხაზური მოწესრიგების თაობაზე, 1995 წლის 6 მაისი
512. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 993 (1995), 1995 წლის 12 მაისი
513. ხელშეკრულება აფხაზეთის რესპუბლიკასა და ყაბარდო ბალყარეთის რესპუბლიკას შორის მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ, 1995 წლის 19 მაისი
514. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება “აზერბაიჯანის რესპუბლიკასთან და საქართველოს რესპუბლიკასთან რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის დროებითი შეზღუდვის ღონისძიებათა შესახებ” რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 1994 წლის 19 დეკემბრის # 1394 დადგენილების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ, 1995 წლის 24 მაისი
515. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება აფხაზეთში, საქართველოს რესპუბლიკა, კოლექტიური სამშვიდობო ძალების მანდატის დაზუსტებისა და გაგრძელების შესახებ, 1995 წლის 26 მაისი
516. აფხაზეთის, საქრთველოს რესპუბლიკა, კონფლიქტის ზონაში კოლექტიური სამშვიდობო ძალების მანდატის დაზუსტებისა და გაგრძელების შესახებ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურების საბჭოს 1995 წლის 26 მაისის გადაწყვეტილების დანართი, 1995 წლის 26 მაისი
517. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება აფხაზეთში, საქართველოს რესპუბლიკა, კონფლიქტის მოსაწესრიგებლად შეთანხმებული მოქმედებების თაობაზე წინადადებათა შესახებ, 1995 წლის 26 მაისი
518. აფხაზეთში, საქართველოს რესპუბლიკა, კონფლიქტის მოწესრიგების შესაძლო პოლიტიკური ნაბიჯების შესახებ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილების დანართი 1, 1995 წლის 26 მაისი
519. აფხაზეთში, საქართველოს რესპუბლიკა, კონფლიქტის მოწესრიგებაში თანამეგობრობის წევრი-სახელმწიფოების მონაწილეობის ფორმების შესახებ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოთა მეთაურების საბჭოს გადწყვეტილების დანართი 2, 1995 წლის 26 მაისი
520. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოთა მეთაურების საბჭოს განცხადება კონფლიქტის შესახებ აფხაზეთში, საქართველოს რესპუბლიკა, 1995 წლის 26 მაისი
521. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 4, 1995 წლის 9 ივნისი
522. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 4 ოქმის დანართი # 1. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სამშენებლო აღდგენითი სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ, 1995 წლის 9 ივნისი
523. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 4 ოქმის დანართი # 2. გადაწყვეტილება შერეული სამშვიდობო ძალების შესახებ შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილებათა შესრულების მიმდინარეობის თაობაზე, 1995 წლის 9 ივნისი
524. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 4 .ოქმის დანართი # 3. გადაწყვეტილება ჩრდილოეთ ოსეთის-ალანიას რესპუბლიკიდან საქართველოს რესპუბლიკის შიდა რაიონებში ლტოლვილების დაბრუნებისათვის ღონისძიებების შემუშავების შესახებ, 1995 წლის 9 ივნისი
525. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობაში აფხაზეთიდან არჩეული საქართველოს პარლამენტის წევრების შესახებ, 995 წლის 14 ივნისი
526. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება კრასნოდარის მხარის ფარგლებში რუსეთ-საქართველოს საზღვრის გადაკვეთაზე რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 1994 წლის 19 დეკემბრის # 1394 დადგენილებით დაწესებული ცალკეული შეზღუდვების მოხსნის შესახებ, 1995 წლის 7 ივლისი
527. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის დადგენილება აფხაზეთის მოსახლეობისადმი დახმარების შესახებ, 1995 წლის 14 ივლისი
528. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 5, 1995 წლის 19-20 ივლისი
529. შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომის # 5 ოქმის დანართი # 1. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სამშენებლო-აღდგენითი სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ, 1995 წლის 19 ივლისი
530. შერეული საკონტროლო კომისიის შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 5 ოქმის დანართი # 2 გადაწყვეტილება, 1995 წლის 19 ივლისი
531. შერეული საკონტროლო კომისიის ს სხდომის # 5 ოქმის # 2 დანართი. ქართულ-ოსურ კონფლიქტში ჩართული ტერიტორიის მიმართ შერეული საკონტროლო კომისიის ეკონომიკური მუშა ჯგუფის საქმიანობის სფეროს გაფართოების თაობაზე, 1995 წლის 19 ივლისი
532. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 5 ოქმის # 3 დანართი. ჩრდილოეთ ოსეთ-ალანიას რესპუბლიკიდან საქართველოს რესპუბლიკის შიგა რაიონებში ლტოლვილების დაბრუნების პროცესის აქტივიზაციის ღონისძიებების შესახებ, 1995 წლის 19 ივლისი
533. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 5 ოქმის # 4 დანართი. გადაწყვეტილება შერეული სამშვიდობო ძალების შესახებ შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილებათა შესრულების მიმდინარეობის თაობაზე, 1995 წლის 19-20 ივლისი
534. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 5 ოქმის # 5 დანართი. ქართული და სამხრეთ-ოსური მხარეების განცხადება კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების პროცესის შემდგომი განვითარების თაობაზე, 1995 წლის 19 ივლისი
535. ოქმი ქართულ-აფხაზური მოწესრიგების მოლაპარაკებათა მდგომარეობის შესახებ, 1995 წლის 25 ივლისი
536. საქართველოს კონსტიტუცია, 1995 წლის 24 აგვისტო
537. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება “აზერბაიჯანის რესპუბლიკასთან და საქართველოს რესპუბლიკასთან რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის დროებითი შეზღუდვის ღონისძიებათა შესახებ” რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 1994 წლის 19 დეკემბრის # 1394 დადგენილების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ, 1995 წლის 25 აგვისტო
538. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შესახებ, 1995 წლის 1 სექტემბერი
539. ოქმი მოლაპარაკებისა ქართულ-აფხაზური მოწესრიგების შესახებ, 1995 წლის 1 სექტემებრი
540. ოქმი ჩრდილოკავკასიის რკინიგზის სადგურ - 2188-ე კმ., პიკეტი 10 - ვესიოლოეს მონაკვეთზე მიმოსვლის განახლების შესახებ, 1995 წლის 20 ოქტომბერი
541. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისა ქართული, სამხრეთ ოსეთის, რუსეთისა და ჩრდილოეთ ოსეთის მხარეებისა ეუთოს მონაწილეობით, 1995 წლის 30 ოქტომბერი
542. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკებათა მოსამზადებელი ექსპერტთა ჯგუფების სხდომისა, 1995 წლის 31 ოქტომბერი
543. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ, 1995 წლის 25 ნოემბერი
544. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკებათა მოსამზადებელი ექსპერტთა ჯგუფების სხდომისა, 1995 წლის 13 დეკემბერი

1996 წ.

545. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1036 (1996), 1996 წლის 2 იანვარი
546. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის მეგობრობის, კეთილმეზობლობისა და თანამშრომლობის ხელშეკრულების რატიფიკაციის შესახებ, 1996 წლის 17 იანვარი
547. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება აფხაზეთში (საქართველო) კონფლიქტის მოწესრიგების ღონისძიებათა შესახებ, 1996 წლის 19 იანვარი
548. “დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში კოლექტიური სამშვიდობო ძალების შესახებ დებულების დამტკიცების შესახებ” დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიოების გადაწყვეტილების დანართი, 1996 წლის 19 იანვრის
549. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება # 140 აფხაზეთის (საქართველო) ტერიტორიის ფარგლებში რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მონაკვეთზე, სოხუმის საზღვაო ნავსადგურში პორტპუნქტებსა და საზღვაო აკვატორიაში სასაზღვრო და საბაჟო რეჟიმების შესახებ, 1996 წლის 31 იანვარი
550. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მონაწილე სახელმწიფოების საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის, საქართველო, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების საკითხზე საქართველოს პარლამენტის დელეგაციის განცხადების შესახებ, 1996 წლის 17 თებერვალი
551. რუ¬სე¬თის ფე¬დე¬რა¬ცი¬ის ფე¬დე¬რა¬ლუ¬რი კრე¬ბის სა¬ხელ¬მ¬წი¬ფო დუ¬მის დად¬გე¬ნი¬ლე¬ბა რუ¬სე¬თის ფე¬დე¬რა¬ცი¬ის _ რუსეთისათვის სსრ კავშირის შენარჩუნების საკითხზე 1991 წლის 17 მარტის სსრკ რეფერენდუმის შედეგების იურიდიული ძალის შესახებ, 1996 წლის 15 მარტი
552. რუ¬სე¬თის ფე¬დე¬რა¬ცი¬ის ფე¬დე¬რა¬ლუ¬რი კრე¬ბის სა¬ხელ¬მ¬წი¬ფო დუ¬მის დად¬გე¬ნი¬ლე¬ბა სსრ კავშირში გაერთიანებული ხალხების ინტეგრაციის გაღრმავების და სსრკ შექმნის თაობაზე ხელშეკრულების დენონსირების შესახებ@ რსფსრ უზე¬ნა¬ე¬სი საბ¬ჭოს დად¬გე¬ნი¬ლე¬ბის გაუქმების შესახებ, 1996 წლის 15 მარტი
553. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთში კონფლიქტის მოწესრიგების ღონისძიებების შესახებ, 1996 წლის 17 აპრილი
554. ოქმი “ქართულ-ოსური კონფლიქის მხარეთა შორის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ურთიერთნდობის განმტკიცების ღონისძიებათა შესახებ მემორანდუმის” პარაფირების თაობაზე, 1996 წლის 17 აპრილს
555. მემორანდუმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის მონაწილე მხარეთა შორის უშიშროების უზრუნველყოფისა და ურთიერთნდობის განმტკიცების ღონისძიებათა შესახებ, 1996 წლის 16 მაისი
556. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება კოლექტიური სამშვიდობო ძალების აფხაზეთის, საქართველო, კონფლიქტის ზონაში ყოფნის შესახებ, 1996 წლის 17 მაისი
557. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1065 (1996), 1996 წლის 12 ივლისი
558. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 6, 1996 წლის 23-24 ივლისი
559. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 6 ოქმის დანართი # 1. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების მოქმედების შესახებ, 1996 წლის 23 ივლისი
560. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის 1996 წლის 23 ივლისის სხდომის # 6 ოქმის # 1 დანართის დანართი, 1996 წლის 23 ივლისი
561. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 6 ოქმის დანართი # 2. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის შესახებ, 1996 წლის 23 ივლისი
562. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 6 ოქმის დანართი # 3. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონის გაზმომარაგების შესახებ, 1996 წლის 23 ივლისი
563. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 6 ოქმის დანართი # 4. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სამშენებლო აღდგენითი სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ, 1996 წლის 23 ივლისი
564. განცხადება ედუარდ შევარდნაძისა და ლუდვიგ ჩიბიროვის ქალაქ ვლადიკავკაზში გამართული შეხვედრის შედეგების შესახებ, 1996 წლის 27 აგვისტო
565. ოქმი მოლაპარაკებებისა ქართულ-აფხაზური მოწესრიგების თაობაზე, 1996 წლის 12 სექტემბერი
566. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება “აფხაზეთში კონფლიქტის მოწესრიგების ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს პარლამენტის 1996 წლის 17 აპრილის დადგენილების შესრულების თაობაზე, 1996 წლის 2 ოქტომბერი
567. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთში სეპარატისტული რეჟიმის მიერ შექმნილი მძიმე ვითარებისა და უკანონო არჩევნების ანიშვნით გამოწვეული კრიზისული მდგომარეობის დაძლევის ონისძიებათა შესახებ, 1996 წლის 2 ოქტომბერი
568. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში კოლექტიური სამშვიდობო ძალების ყოფნის ვადის გაგრძელებისა და მანდატის დამატებების შესახებ, 1996 წლის 17 ოქტომბერი
569. გაეროს უშიშროების საბჭოს 1077 (1996) რეზოლუცია, 1996 წლის 22 ოქტომბერი
570. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა, იძულებით გადასახლებულ და გადაადგილებულ პირთა, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მხარეთა მიგრაციის შესაბამისი ორგანოების მიერ, ადრინდელ ოფიციალურ საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნების ხელშემწყობი სამუშაო ჯგუფის საკონსულტაციო, 1996 წლის 23 ოქტომბერი
571. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევნილი და ლტოლვილი ამომრჩევლების საერთო-სახალხო გამოკითხვის-პლებისციტის დანიშვნისა და ჩატარების შესახებ, 1996 წლის 31 ოქტომბერი
572. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ-სახელმწიფოთა საპარლამენტთაშორისი ასამბლეის საბჭოს განცხადება, 1996 წლის 2 ნოემბერი
573. ხელშეკრულება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩრდილოეთ ოსეთ-ალანიას რესპუბლიკის მთავრობას შორის სოციალურ-ეკონომიკური, სამეცნიერო-ტექნიკური და კულტურული თანამშრომლობის შესახებ, 1996 წლის 9 ნოემბერი
574. ევროპარლამენტის რეზოლუცია, 1996 წლის 12 ნოემბერი341. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიის ნაწილზე 1996 წლის 10 ნოემბერს გამართული ე. წ. საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ, 1996 წლის 26 ნოემბერი
575. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1996 წლის 26 ნოემბერი
576. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევნილ და ლტოლვილ ამომრჩეველთა პლებისციტის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი, 1996 წლის 28 ნოემბერი
577. ეუთოს უმაღლესი დონის ლისაბონის შეხვედრის დეკლარაციიდან, 996 წლის 2-3 დეკემბერი
578. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ, 1996 წლის 25 დეკემბერი

1997 წ.

579. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1096 (1997), 1997 წლის 30 იანვარი
580. ოქმი შერეული საკონტროლო კომისიის მშვიდობის მხარდამჭერი შერეული ძალების სამუშაო ჯგუფების სხდომისა, 1997 წლის 4 თებერვალი
581. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა პრობლემების გადაწყვეტის სამუშაო ჯგუფის სხდომისა, 1997 წლის 6-7 თებერვალი
582. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 7, 1997 წლის 13 თებერვალი
583. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 7 ოქმის დანართი #1. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების საქმიანობის შესახებ, 1997 წლის 13 თებერვალი
584. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 7 ოქმის დანართი # 2. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ ოფიციალურ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობითი დაბრუნების ღონისძიებათა შესახებ, 1997 წლის 13 თებერვალი
585. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 7 ოქმის დანართი # 3. ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ ოფიციალურ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობითი დაბრუნების წესი, 1997 წლის 13 თებერვალი
586. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 7ოქმის დანართი # 4. გადაწყვეტილება “რუსეთის ფედერაციის მთავრობასა და საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობას შორის ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში რაიონების ეკონომიკური აღდგენის შესახებ შეთანხმების” (1993 წ. ქ. მოსკოვი) შესრულების მიმდინარეობის თაობაზე, 1997 წლის 13 თებერვალი
587. ოქმი შეხვედრისა, მიძღვნილი ქართულ-ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისადმი, 1997 წლის 5 მარტი
588. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 7ოქმის დანართი # 2. ქართულ-ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგების შესახებ მოლაპარაკებებზე სრულუფლებიანი დელეგაციების მუშაობის წესი, 1997 წლის 13 თებერვალი
589. ერთობლივი განცხადება ქართულ-ოსური კოფლიქტის ზონაში ეკონომიკის ადგენისა და განვითარების შემდგომი ღონისძიებების შესახებ, 1997 წლის 5 მარტი
590. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება "აზერბაიჯანის რესპუბლიკასთან და საქართველოს რესპუბლიკასთან რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის დროებითი შეზღუდვის ღონისძიებათა შესახებ" რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 1994 წლის 19 დეკემბრის # 1394 დადგენილებით გათვალისწინებული შეზღუდვების მოხსნის თაობაზე, 1997 წლის 14 მარტი
591. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება აფხაზეთის (საქართველო) კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესის მიმდინარეობის შესახებ, 1997 წლის 28 მარტი
592. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება აფხაზეთის (საქართველო) კონფლიქტის ზონაში მშვიდობის მხარდამჭერი ოპერაციის განვითარების შესახებ, 1997 წლის 28 მარტი
593. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის კონფლიქტის ზონაში დსთ-ს ეგიდით მყოფი რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების შემდგომი ყოფნის თაობაზე, 1997 წლის 30 მარტი
594. ფხაზეთის სახალხო კრების-პარლამენტის დადგენილება ’აფხაზეთში, საქართველო, კონფლიქტის ზონაში სამშვიდობო ოპერაციის განვითარების შესახებ” დსთ-ს წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს 1997 წლის 28 მარტის გადაწყვეტილების თაობაზე, 1997 წლის 1 აპრილი
595. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1119 (1997) ამიერკავკასიაში კონფლიქტების შესახებ, 1997 წლის 22 აპრილი
596. ოქმი ქართულ_ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით გდაადგილებულ პირთა პრობლემების გადაწყვეტის შსკ სამუშაო ჯგუფის სხდომისა, ქ. ბორჯომი 1997 წლის 17-18 აპრილი
597. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების ფედერაციის საბჭოს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბ. ნ. ელცინს, 1997 წლის 15 მაისი
598. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სამართალდამცავი ორგანოების პრობლემების გადაწყვეტის შსკ სამუშაო ჯგუფის სხდომისა, 1997 წლის 22 მაისი
599. საქართველოს პარლამენტის მიმართვა აფხაზი ხალხისადმი, აფხაზეთის მოსახლეობისადმი, 1997 წლის 30 მაისი
600. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ სახელმწიფოთა საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის საბჭოს დადგენილება აფხაზეთში (საქართველო) კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების საკითხზე, 1997 წლის 8 ივნისი
601. ოქმი ქართულ-აფხაზური მოწესრიგების შესახებ (პროექტი), 1997 წლის 13-14 ივნისი
602. ოქმი ქართულ-აფხაზური მოწესრიგების შესახებ (პროექტი), 1997 წლის 18 ივნისი
603. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს განცხადება განსაცდელშო მყოფი აფხაზეთის მოსახლეობის მიმართ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა და ნორმების დარღვევის დაუშვებლობის შესახებ, 1997 წლის 24 ივნისი.
604. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის დადგენილება ’აფხაზეთის გაჭირვებაში მყოფი მოსახლეობის მიმართ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების დარღვევის დაუშვებლობის შესახებ” რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის განცხადების თაობაზე, 1997 წლის 24 ივნისი 360. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია აფხაზეთის (საქართველო) კონფლიქტის შესახებ, 1997 წლის 9 ივლისი
605. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1124 (1997), 1997 წლის 31 ივლისი
606. განცხადება ქართველთა და აფხაზთა მხარეების შეხვედრის შესახებ, 1997 წლის 14 აგვისტო
607. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 8, 1997 წლის 26 სექტემბერი
608. შერეული საკონტროლო კომისიის 1997 წლის 26 სექტემბრის სხდომის # 8 ოქმის დანართი # 1გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების მოქმედების შესახებ
609. შერეული საკონტროლო კომისიის 1997 წლის 26 სექტემბრის სხდომის # 8 ოქმის დანართი # 2 გადაწყვეტილება ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობითი დაბრუნების ხელშეწყობისათვის სპეციალურად შექმნილი კომიტეტის (ad hoc) დებულების პროექტის დამტკიცების შესახებ
610. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 8 ოქმის დანართი # 3 გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის 1993 წ. მოსკოვის შეთანხმების რეალიზაციის შედეგების და კონფლიქტის სოციალურ-ეკონომიკური შედეგების შემდგომი ლიკვიდაციის ახალი პრინციპების და ფორმების თაობაზე წინადადებების შესახებ, 1997 წლის 26 სექტემბრის
611. დებულება ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მათ ადრინდელ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობით დაბრუნების ხელშეწყობისათვის სპეციალურად შექმნილი კომიტეტის (ად ჰოც) საქმიანობისა, 997 წლის 26 სექტემბერი
612. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედებათა შესახებ, 1997 წლის 26 სექტემბერი
613. აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების - პარლამენტის დადგენილება @XIX საუკუნეში აფხაზების (აბაზების) დეპორტაციის აქტის შესახებ@, 1997 წლის 15 ოქტომბერი
614. აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების _ პარლამენტის დადგენილება "საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკისა და საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლების მიერ აფხაზი ხალხისა და აფხაზეთში მცხოვრები სხვა ხალხების წარმომადგენელთა წინააღმდეგ გენოციდისა და სხვა რეპრესიული ზომების დაგმობის და მათი შედეგების დაძლევის შესახებ", 1997 წლის 15 ოქტომბერი
615. აფხაზეთის რესპუბლიკის პარლამენტის სახალხო კრების დადგენილება 1992-1993 წლებში საქართველო-აფხაზეთის ომის დროს საქართველოს სამხედროპოლიტიკური ხელისუფლების მიერ აფხაზეთის მოსახლეობის წინააღმდეგ განხორციელებული გენოციდის, ეთნიკური წმენდისა და სხვა დანაშაულთა დაგმობის შესახებ, 1997 წლის 15 ოქტომბერი
616. აფხაზეთის სახალხო კრების-პარლამენტის რეზოლუცია 1992-1993 წწ. ქართულ-აფხაზური ომის დროს სამშობლოს ღალატისა და ოკუპანტ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის ფაქტების დაგმობის შესახებ, 1997 წლის 20 ოქტომბერი
617. ოქმი # 1 ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობით დაბრუნების ხელშეწყობისათვის შერეული საკონტროლო კომისიის სპეციალურად შექმნილი კომიტეტის (ad hoc) სხდომისა, 1997 წლის 21 ოქტომბერი
618. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება რუსეთის ფედერაციაში ციტრუსებისა და სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი სხვა სახეობის პროდუქციის ტვირთების გატარების შესახებ, 1997 წლის 7 ნოემბერი
619. განცხადება ე. შევარდნაძისა და ლ. ჩიბიროვისა შეხვედრის შედეგების შესახებ, 1997 წლის 14 ნოემბერი
620. ოქმი # 2 ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობით დაბრუნების ხელშეწყობისათვის შერეული საკონტროლო კომისიის სპეციალურად შექმნილი კომიტეტის (ad hoc) სხდომისა, 1997 წლის 25 ნოემბერი
621. დასკვნითი განცხადება 1997 წლის 17-19 ნოემბერს ჟენევაში გამართული ქართული და აფხაზური მხარეების შეხვედრის განახლებული ნაწილის შედეგების თაობაზე, 1997 წლის 19 ნოემბერი
622. ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს პირველი სესიის ოქმი, 1997 წლის 18 დეკემბერი
623. საკოორდინაციო საბჭოს დებულება, 1997 წლის 18 დეკემბერი

1998 წ.

624. ოქმი ქართულ-აფხაზური მოწესრიგების შესახებ (პროექტი), 1998 წლის 12 იანვარი
625. ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს პირველი რიგგარეშე სესიის ოქმი, 1998 წლის 22 იანვარი
626. ქართული და აფხაზური მხარეების I საკოორდინაციო საბჭოს სამუშაო ჯგუფის მეორე სესიის ოქმი სამხედრო მოქმედებების მუდმივ განუახლებლობასთან და უსაფრთხოების პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, 1998 წლის 22 იანვარი
627. გაეროს უშიშროების რეზოლუცია 1150 (1998), 1998 წლის 30 იანვარი
628. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის საბჭოს დადგენილება აფხაზეთში, საქართველო, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების მიმდინარეობის შესახებ, 1998 წლის 28 თებერვალი
629. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1998 წლის 6 მარტი
630. ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს მესამე სესიის ოქმი, 1998 წლის 31 მარტი
631. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1998 წლის 1 აპრილი
632. ოქმი # 3 ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობით დაბრუნების ხელშეწყობისათვის შერეული საკონტროლო კომისიის სპეციალურად შექმნილი კომიტეტის (ად ჰოც) სხდომისა, 1998 წლის 7 აპრილი
633. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება აფხაზეთის, საქართველო, კონფლიქტის მოწესრიგების დამატებით ღონისძიებათა შესახე, 1998 წლის 28 აპრილი
634. ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს მეოთხე (მეორე რიგგარეშე) სესიის ოქმი, 1998 წლის 22 მაისი
635. ოქმი ცეცხლის შეწყვეტის, შეიარაღებულ ფორმირებათა დაშორიშორებისა და ძალისმიერი მოქმედებების დაუშვებლობის გარანტიათა შესახებ, 1998 წლის 25 მაისი
636. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1998 წლის 27 მაისი
637. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მონაწილე-სახელმწიფოთა საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის საბჭოს დადგენილება “აფხაზეთში, საქართველო, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების ღონისძიებათა შესახებ” საკითხის მომამზადებელი საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის კომისიის მუშაობის შესახებ, 1998 წლის 14 ივნისი
638. განცხადება ედუარდ შევარდნაძისა და ლუდვიგ ჩიბიროვის შეხვედრის შედეგების თაობაზე, 1998 წლის 20 ივნისი
639. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრის აფხაზეთის მონაკვეთზე სასაზღვრო და საბაჟო რეჟიმების ნორმალიზების აუცილებლობის შესახებ, 1998 წლის 24 ივნისი
640. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1998 წლის 26 ივნისი
641. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბ. ნ. ელცინს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში რუსეთის ფედერაციის ფედერალური სასაზღვრო სამსახურის ქვედანაყოფების ყოფნისა და აფხაზეთში მშვიდობის მხარდაჭერის კოლექტიური ძალების მანდატის ვადის გაგრძელების აუცილებლობასთან დაკავშირებით, 1998 წლის 16 ივლისი
642. ევროპარლამენტის რეზოლუცია საქართველოში არსებული სიტუაციის შესახებ, 1998 17 ივლისი
643. დასკვნითი განცხადება 1998 წლის 23-25 ივლისს ჟენევაში ჩატარებული ქართული და აფხაზური მხარეების შეხვედრის შედეგების თაობაზე, 1998 წლის 25 ივლისი
644. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1187(1998), 1998 წლის 30 ივლისი
645. ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს მეხუთე სესიის ოქმი, 1998 წლის 2 სექტემბერი
646. ოქმი ქართული და აფხაზური მხარეების შეხვედრისა მხარეთა დაშორიშორების ხაზზე მდგომარეობის სტაბილიზაციის საკითხებზე, 1998 წლის 24 სექტემბერი
647. ქართული და აფხაზური მხარეების ათენის 1998 წლის 16-18 ოქტომბრის შეხვედრა ნდობის განმტკიცების თაობაზე
648. ოქმი # 4 ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობით დაბრუნების ხელშეწყობისათვის შერეული საკონტროლო კომისიის სპეციალურად შექმნილი კომიტეტის (ად ჰოც) სხდომისა, 1998 წლის 30 სექტემბერი
649. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის მთავრობას მდინარე ფსოუს სასაზღვრო პუნქტის გავლით რუსეთის ფედერაციის მიერ აფხაზეთის მოსახლეობისათვის ჰუმანიტარული და სხვა დახმარების გასაწევად სამართლებრივი და სატრანსპორტო პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ, 1998 წლის 4 ნოემბერი
650. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის დადგენილება სამხრეთ ოსეთის, საქართველო, სახალხო მეურნეობის ენერგეტიკული რესურსებით დახმარების აღმოჩენის შესახებ, 1998 წლის 11 ნოემბერი
651. ეუთოს მინისტრთა საბჭოს მე-7, ოსლოს შეხვედრის გადაწყვეტილება საქართველოს შესახებ, 1998 წლის 1 დეკემბერი
652. ოქმი # 5 ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობით დაბრუნების ხელშეწყობისათვის სპეციალურად შექმნილი კომიტეტის (ad hoc) სხდომისა, 1998 წლის 17 დეკემბერი
653. ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს მეექვსე სესიის ოქმი, 1998 წლის 18 დეკემბერი
654. ოქმი საქართველოს და აფხაზური მხარეების შეხვედრისა, 1998 წლის 21 დეკემბერი

1999 წ.

655. სამხრეთოსური და ქართული მხარეების დელეგაციების შეხვედრის ოქმი, 1999 წლის 9 იანვარი
656. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1225 (1999), 1999 წლის 28 იანვარი
657. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1999 წლის 2 თებერვალი
658. ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს მეშვიდე სესიის ოქმი, 1999 წლის 11 თებერვალი
659. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში მხარეთა სრულუფლებიანი დელგაციების ექსპერტთა ჯგუფების შეხვედრისა, 1999 წლის 16-17 თებერვალს
660. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, დანართი # 1 პროექტი (30. 03.99-ის მდგომარეობით) შეთანხმება - "დეკლარაცია ქართულ-ოსური კონფლიქტის მხარეებს შორის პოლიტიკურ-სამართლებრივი ურთიერთობების საფუძვლების შესახებ, 1999 წლის 5 მარტი
661. ოქმი # 6 ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობითი დაბრუნების ხელშეწყობისათვის სპეციალურად შექმნილი კომიტეტის (ad hoc) სხდომისა, 1999 წლის 30 მარტი
662. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 9, 1999 წლის 31 მარტი
663. შერეული საკონტროლო კომისიის 1999 წლის 31 მარტის სხდომის # 9 ოქმის დანართი # 2 გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენის შესახებ
664. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება აფხაზეთში, საქართველო, კონფლიქტის მოწესრიგების შემდგომი ნაბიჯების შესახებ, 1999 წლის 2 აპრილი
665. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მონაწილე სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭო. “აფხაზეთის, საქართველო, კონფლიქტის მოწესრიგების დამატებით ღონისძიებათა შესახებ” დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭო 1998 წლის გადაწყვეტილების შესრულების თაობაზე (დსთ-ს აღმასრულებელი სამდივნოს ინფორმაცია), 1999 წლის 2 აპრილი
666. ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს მერვე სესიის ოქმი, 1999 წლის 29 აპრილი
667. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1999 წლის 11 მაისი
668. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება # 328 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნავსადგურებში გემების მიმოსვლის დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ, 1999 წლის 19 მაისი
669. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნავსადგურებში გემების მიმოსვლის დროებითი წესი, 1999 წლის 19 მაისი
670. ქართული და აფხაზური მხარის სტამბოლის განცხადება ნდობის ღონისძიებათა შემუშავების შესახებ, 1999 წლის 9 ივნისი
671. ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობით დაბრუნების ხელშეწყობისათვის სპეციალურად შექმნილი კომიტეტის (ad hoc) სხდომის ოქმი # 7, 1999 წლის 22 ივლისი
672. ახალი სახელმწიფო მოწყობის მქონე საქართველოს შემადგენლობაში აფხაზეთის სტატუსის განმსზღვრელი ძირითადი პრინციპები, 1999 წლის 22 ივლისი
673. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 10, 1999 წლის 23 ივლისი
674. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის #10 ოქმის დანართი 1. გადა-წყვეტილება შერეული სამშვიდობო ძალების მოქმედების შესახებ ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მხარეთა სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების შესახებ, 1999 წლის 23 ივლისი
675. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 10 ოქმის დანართი # 2. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენის შესახებ, 1999 წლის 23 ივლისი
676. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 10 ოქმის დანართი # 3. გადაწყვეტილება ლტოლვილთა დაბრუნების მიმდინარეობის შესახებ, 1999 წლის 23 ივლისი
677. შერეული საკონტროლო კომისიის 1999 წლის #10 ოქმის დანართი # 4. გადაწყვეტილება შერეული საკონტროლო კომისიის მუშაობაში ეკონომიკური ბლოკის აკითხების განხილვისას ევროკომისიის წარმომადგენლების დამკვირვებლების სახით მონაწილეობის შესახებ, 1999 წლის 23 ივლისი
678. შერეული საკონტროლო კომისიის 1999 წლის 23 ივლისის სხდომის #10. ოქმის დანართი # 5 გადაწყვეტილება “ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მოსახლეობის ანაბრების ინდექსაციისა და გაცემის შესახებ
679. შერეული საკონტროლო კომისიის
680. შერეული საკონტროლო კომისიის # 10 ოქმის დანართი # 6. გადაწყვეტილება “ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მომიჯნავე ტერიტორიებზე მიწათსარგებლობის პრობლემების მოწესრიგების სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ, 1999 წლის 23 ივლისი
681. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 10. ოქმის დანართი # 7. გადაწყვეტილება “სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დასახლებულ პუნქტებს შორის მარშრუტებით ტვირთების გადაზიდვის განხორციელების შესახებ, 1999 წლის 23 ივლისი
682. პროექტი. შე¬თან¬ხ¬მე¬ბა რუ¬სე¬თის ფე¬დე¬რა¬ცი¬ის მთავ¬რო¬ბასა და სა¬ქარ¬თ¬ვე¬ლოს მთავ¬რო¬ბა¬სა შო¬რის ქარ¬თულ-ოსუ¬რი კონ¬ფ¬ლიქ¬ტის ზო¬ნა¬ში ეკო¬ნო¬მი¬კის აღ¬დ¬გე¬ნი¬სა და ლტოლ¬ვილ¬თა დაბ¬რუ¬ნე¬ბა¬ში ურ¬თი¬ერ¬თ¬ქ¬მე¬დე¬ბის შე¬სა¬ხებ, 1999 წლის 23 აპრილი
683. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1255 (1999), 1999 წლის 30 ივლისი
684. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილებათა ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ, 1999 წლის 9 სექტემბერი
685. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის ძალადაკარგულ დადგენილებათა ჩამონათვალი, 1999 წლის 9 სექტემბერი
686. პროექტი დანართი # 1 ქართულ-ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგების შუალედური დოკუმენტის დებულებები, შეთანხმებული მხარეების ექსპერტთა ჯგუფების შეხვედრაზე. (199 წლის 10 სექტემბრის მდგომარეობით)
687. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში მხარეთა სრულუფლებიანი დელგაციების ექსპერტთა ჯგუფების მეორე შეხვედრისა, 1999 წლის 10-11 სექტემბერი
688. აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი, 1999 წლის 12 ოქტომბერი
689. დანართი 14. რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს ერთობლივი განცხადება, 1999 წლის 17 ნოემბერი
690. ევ¬რო¬პის უშიშ¬რო¬ე¬ბი¬სა და თა¬ნამ¬შ¬რომ¬ლო¬ბის ორ¬გა¬ნი¬ზა¬ცი¬ის უმაღ¬ლე¬სი დო¬ნის სტამ¬ბო¬ლის შეხ¬ვედ¬რის დეკ¬ლა¬რა¬ცი¬ი¬დან, 1999 წლის 19 ნო¬ემ¬ბე¬რი
691. ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის უმაღლესი დონის სტამბოლის შეხვედრის დეკლარაციიდან, 1999 წლის 19 ნოემბერი
692. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ, 1999 წლის 20 ნოემბერი

2000 წ.

693. ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს მეცხრე სესიის ოქმი, 2000 წლის 19 იანვარი
694. ოქმი ერთობლივი ჯგუფისა 1994 წლის მოსკოვის შეთანხმებისა და პოლიტიკურად მოტივირებული კანონსა¬წი¬ნააღმდეგო მოქმედებების ფაქტების გამოვლენისა და შესწავლის თაობაზე, 2000 წლის 19 იანვარი
695. ოქმი ენერგეტიკის სამუშაო კომისიისა, 2000 წლის 19 იანვარი
696. უგზოუკვლოდ დაკარგულთა მოძიების აფხაზეთის და საქართველოს სახელმწიფო კომისიების განცხადება, 2000 წლის 19 იანვარი
697. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1287 (2000), 2000 წლის 31 იანვარი
698. ოქმი ქართული და აფხაზური მხარეების 1998 წლის 24 სექტემბრის ოქმის რეალიზაციის თაობაზე სოხუმის შეხვედრისა და უშიშროებისა და შეიარაღების შეზღუდვის ზონებში ვითარების სტაბილიზაციის. სხვა ღონისძიებათა შესახებ, 2000 წლის 3 თებერვალი
699. ოქმი საქართველოს და რუსეთის ფედერაციას შორის სავიზო რეჟიმის შემოღების საკითხზე საქართველოს და რუსეთის მხარეთა ექსპერტების საკონსულტაციო შეხვედრისა, 2000 წლის 20 აპრილი
700. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მხარეთა სრულუფლებიანი დელეგაციების მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში ექსპერტთა ჯგუფების მესამე შეხვედრისა, 2000 წლის 31 მაისი
701. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება კოლექტიური სამშვიდობო ძალების აფხაზეთში( საქართველო( კონფლიქტის ზონაში ყოფნის ვადის გაგრძელების შესახებ, 2000 წლის 21 ივნისი
702. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგების შუალედური დოკუმენტის პროექტზე წინადადებების გაცვლის შესახებ, 2000 წლის 21 ივნისი
703. საქართველოს და აფხაზეთის მხარეების გალის შეხვედრის ოქმი უსაფრთხოებისზონაში მდგომარეობის სტაბილიზაციის საკითხებზე, 2000 წლის 11 ივლისი
704. ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს მეათე სესიის ოქმი, 2000 წლის 11 ივლისი
705. საკოორდინაციო საბჭო. უგზოუკვლოდ დაკარგულთა მოძიების აფხაზეთის დააქართველოს სახელმწიფო კომისიების განცხადება, 2000 წლის 11 ივლისი
706. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში მხარეთა სრულუფლებიანი დელგაციების ექსპერტთა ჯგუფების მეოთხე შეხვედრისა, 2000 წლის 10-13 ივლისი
707. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1311 (2000), 2000 წლის 28 ივლისი
708. პირველი სამუშაო ჯგუფის მეოთხე სესიის ერთობლივი განცხადება, 2000 წლის 20 აგვისტო
709. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოების მოქალაქეთა მისი წევრების ტერიტორიაზე უვიზო გადაადგილების შესახებ შეთანხმებიდან გამოსვლის თაობაზე, 2000 წლის 30 აგვისტო
710. პირველი სამუშაო ჯგუფის მეხუთე სესიის ერთობლივი განცხადება, 2000 წლის 4 ოქტომბერი
711. ოქმი “ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მხარეთა სამართალდამცავი ორგანოების დამნაშავეობასთან ბრძოლის საქმიანობის შესახებ”, 2000 წლის 17 ნოემბერი
712. ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს მეთერთმეტე სესიის ოქმი, 2000 წლის 24 ოქტომბერი
713. საქართველოს პარლამენტის განცხადება რუსეთსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის შემოღების თაობაზე, 2000 წლის 24 ნოემბერი
714. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის განკარგულება, 2000 წლის 30 ნოემბერი
715. პირველი სამუშაო ჯგუფის მეექვსე სესიის ერთობლივი განცხადება, 2000 წლის 13 დეკემბერი
716. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენისა და ლტოლვილთა დაბრუნებაში ურთიერთქმედების შესახებ, 2000 23 დეკემბერი

2001 წ.

717. ევ¬რო¬პარ¬ლა¬მენ¬ტის რე¬ზო¬ლუ¬ცია რუ¬სე¬თის ფე¬დე¬რა¬ცი¬ის მი¬ერ სა¬ქარ¬თ¬ვე¬ლოს მი¬მართ სა¬ვი¬ზო რე¬ჟი¬¬მის შე¬მო¬ღე¬ბას¬თან და¬კავ¬ში¬რე¬ბით, 2001 წლის 18 იან¬ვარს
718. ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს მეთორმეტე სესიის ოქმი, 2001 წლის 23 იანვარი
719. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1339 (2001), 2001 წლის 31 იანვარი
720. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გადაწყვეტილება აფხაზეთის საქართველო, თაობაზე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სპეციალური კომიტეტის დაარსების შესახებ, 2001 წლის 23 თებერვალი
721. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მოსაზღვრე ტერიტორიებზე მიწათსარგებლობის პრობლემების მოწესრიგების შსკ სამუშაო ჯგუფის სხდომისა, 2001 წლის 26 თებერვალი
722. განცხადება სოხუმის სეპარატისტული რეჟიმის მიერ 2001 წლის 10 მარტისთვის დაგეგმილი ე. წ. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების შესახებ, 2001 წლის 2 მარტი
723. ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის ნდობის განმტკიცების მოქმედებათა პროგრამა, 2001 წლის 15-16 მარტი
724. ქართული და აფხაზური მხარეების იალტის განცხადება, 2001 წლის 15-16 მარტი
725. ოქმი შსკ შერეული სამშვიდობო ძალების საქმიანობისა და ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების საკითხთა ჯგუფების 2001 წლის 20-22 მარტის სხდომისა
726. საქართველოს პარლამენტის განცხადება ცხინვალის სეპარატისტული რეჟიმის მიერ 2001 წლის 9 აპრილისათვის დაგეგმილი ე. წ. რეფერენდუმის შესახებ, 2001 წლის 30 მარტი
727. ოქმი შსკ ეკონომიკური საკითხების სამუშაო ჯგუფის თბილისის (ტაბახმელა) სხდომისა, 2001 წლის 4-6 აპრილი
728. შსკ ეკონომიკურ საკითხთა ჯგუფი. საქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედების რუსეთ-საქართველოს პროგრამის ფორმირებისა და რეალიზაციის მექანიზმი, დანართი # 2-1, 2001 წლის 4-6 აპრილი
729. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის კონსტიტუცია (ძირითადი კანონი), 2001 წლის 8 აპრილი
730. ოქმი # 8 ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობით დაბრუნების ხელშეწყობისათვის სპეციალურად შექმნილი კომიტეტის (ad hoc) სხდომისა, 2001 წლის 20-21 აპრილი
731. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 11, 2001 წლის 21 აპრილი
732. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 11 ოქმის დანართი # 1. გადაწყვეტილება შერეული სამშვიდობო ძალების საქმიანობის შესახებ და ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დამნაშავეობის წინააღმდეგ ბრძოლაში მხარეთა სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების შესახებ, 2001 წლის 21 აპრილი
733. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 11 ოქმის დანართი # 2 გადაწყვეტილება, 2001 წლის 21 აპრილი
734. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედების რუსეთ-საქართველოს პროგრამის ფორმირებისა და რეალიზაციის მექანიზმი, შსკ მე-11 სხდომის ოქმისდანართი # 2-1, 2001 წლის 21 აპრილი
735. შერეული საკონტროლო კომისიის ს სხდომის #11 ოქმის დანართი # 3. გადაწყვეტილება ლტოლვილთა დაბრუნების მიმდინარეობის შესახებ, 2001 წლის 21 აპრილი
736. გადაწყვეტილება შერეული საკონტროლო კომისიის საქმიანობის სრულყოფის ზომების შესახებ შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის #11 ოქმის დანართი #., 2001 წლის 21 აპრილი
737. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის #11 ოქმის დანართი. შერეულ საკონტროლო კომისიასთან არსებული ქართულ-ოსური კონფლიქტისზონაში სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების პეციალური საკოორდინაციო ცენტრის დებულება, 2001 წლის 21 აპრილი
738. შსკ სხდომის დანართი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მშვიდობის მხარდამჭერიკონფლიქტის მოწესრიგების შერეული ძალების (მმშძ) ორგანიზაციის სქემა, 2001 წლის 21 აპრილი
739. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მხარეთა სრულუფლებიანი დელეგაციების მოლაპრაკების პროცესის ფარგლებში ექსპერტთა ჯგუფების მეხუთე შეხვედრისა, 2001 წლის 22-23 აპრილი
740. შერეულ საკონტროლო კომისიასთან არსებული ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების სპეციალური საკოორდინაციო ცენტრის დებულება, 2001 წლის 11 მაისი
741. ოქმი 2000 წლის 12 ივლისის შეთანხმების პლატფორმის ფარგლებში, “ვარდნილჰესსა” (ელექტროსადგური) და “იუგოოსეთენერგოს” შორის 2001 წლის 15 მაისი
742. მემორანდუმი ლ. ა. ჩიბიროვისა და ი. მ. ლუჟკოვის მოლაპარაკებათა შედეგების შესახებ, 2001 წლის 21 მაისი
743. აფხაზეთის რესპუბლიკის კანონი სსრ კავშირისა და რესპუბლიკების სამოქალაქო კანონმდებლობის საფუძვლების ამოქმედების შესახებ, 2001 წლის 15 ივნისი
744. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის შედეგების ოქმი # 2, 2001 წლის 3 ივლისი
745. შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის # 2 ოქმის დანართი # 1. გადაწყვეტილება შერეული სამშვიდობო ძალების საქმიანობის შესახებ, 2001 წლის 3 ივლისი
746. შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის # 2 ოქმის დანართი # 2. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედების სამთავრობათშორისო პროგრამის შემუშავებისა და რეალიზაციის შემდგომი ღონისძიებების შესახებ, 2001 წლის 3 ივლისი
747. შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის # 2 ოქმის დანართი. # 3 გადაწყვეტილება ლტოლვილთა დაბრუნების შესახებ, 2001 წლის 3 ივლისი
748. შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის # 2 ოქმის დანართი # 4. გადაწყვეტილება ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარეობის და ევროპის კავშირის წინადადებების შესახებ, 2001 წლის 3 ივლისი
749. პირველი სამუშაო ჯგუფის მეშვიდე სესია. ერთობლივი განცხადება, სოხუმი, 2001 წლის 10 ივლისი
750. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მიერ ეუთოს 1999 წლის სტამბოლის ერთობლივი განცხადების შეუსრულებლობის თაობაზე, 2001 წლის 18 ივლისი
751. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1364 (2001), 2001 წლის 31 ივლისი
752. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი # 3, 2001 წლის 2 აგვისტო
753. შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის № 3 ოქმის დანართი # 1. გადაწყვეტილება შერეული სამშვიდობო ძალების საქმიანობის შესახებ და ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დანაშაულებათა წინააღმდეგ ბრძოლაში მხარეთა სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების შესახებ, 2001 წლის 2 აგვისტო
754. შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის # 3 ოქმის დანართი # 2. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედების სამთავრობათშორისო პროგრამის შემუშავებისა და რეალიზაციის ღონისძიებების შესახებ, 2001 წლის 2 აგვისტო
755. შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის # 3 ოქმის დანართი # 3. გადაწყვეტილება ლტოლვილთა დაბრუნების შესახებ, 2001 წლის 2 აგვისტო
756. შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის #3 ოქმის დანართი # 4 . გადაწყვეტილება ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარეობის და ევროპის კავშირის წინადადებების შესახებ, 2001 წლის 2 აგვისტო
757. ქართული და აფხაზური მხარეების გალის შეხვედრის ოქმი, 2001 წლის 14 აგვისტო
758. 2001 წლის 14 აგვისტოს ოქმის დანართი. უკანონოდ დაკავებულ პირთა სია
759. პირველი სამუშაო ჯგუფის მერვე სესია ერთობლივი განცხადება, 2001 წლის 11 სექტემბერი
760. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგების მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში მხარეთა სრულუფლებიანი დელგაციების ექსპერტთა ჯგუფების მეექვსე შეხვედრისა, 2001 წლის 14-19 სექტემბერი
761. საქართველოს პარლამენტის განცხადება მომდინარე წლის 24 ნოემბერს ე.წ. სახალხო კრების - აფხაზეთის რესპუბლიკის პარლამენტის არჩევნების ჩატარების შესახებ სოხუმის რეჟიმის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე, 2001 წლის 27 სექტემბერი
762. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის ტერიტორიაზე შექნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, 2001 წლის 11 ოქტომბერი
763. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ვ. ვ. პუტინს, 2001 წლის 12 ოქტომბერი
764. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი # 4, 2001 წლის 25 ოქტომბერი
765. შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის # 4 ოქმის დანართი # 1 გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების მოლაპარაკებების პროცესის ზოგიერთი საორგანიზაციო საკითხის და მათი საფინანსო უზრუნველყოფის შესახებ, 2001 წლის 25 ოქტომბერი
766. შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის # 4 ოქმის დანართი # 2 გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების სარდლის დანიშვნის შესახებ, 2001 წლის 25 ოქტომბერი
767. საქართველოს პარლამენტის განცხადება ცხინვალის რეგიონის სეპარატისტული რეჟიმის მიერ 2001 წლის 18 ნოემბერს დაგეგმილი ე. წ. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ, 2001 წლის 10 ნოემბერი
768. ეუთო. მინისტრთა საბჭოს მეცხრე შეხვედრა . მინისტრთა საბჭოს განცხადება. გადაწყვეტილება # 2, 2001 წელი 3 და 4 დეკემბერი

2002 წ.

769. ქართული და აფხაზური მხარეების შეხვედრის ოქმი კონფლიქტის ზონაში სიტუაციის სტაბილიზაციის საკითხებზე, 2002 წლის 17 იანვარი
770. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1393 (2002), 2002 წლის 31 იანვარი
771. ქართული და აფხაზური მხარეების შეხვედრის ოქმი, 2002 წლის 11 თებერვალი
772. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 2002 წლის 28 თებერვალი
773. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი # 5, 2002 წლის 1 მარტი
774. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის მიმართვა რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს, 2002 წლის 1 მარტი
775. ამონარიდი რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის განცხადებიდან საქართველოში სიტუაციის შესახებ მის ტერიტორიაზე აშშ სამხედროების ყოფნასთან დაკავშირებით, 2002 წლის 6 მარტი
776. საქართველოს განათლების მინისტრის ბ-ნ ალ. კარტოზიას და აფხაზეთის დე-ფაქტო განათლების მინისტრის ბ-ნ ბ. დბარის შეხვედრის ოქმი, 2002 წლის 11 მარტი
777. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთში არსებული ვითარების შესახებ, 2002 წლის 20 მარტი
778. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთში სახელმწიფო ქონების და ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კერძო საკუთრების უკანონო გასხვისების შესახებ, 2002 წლის 20 მარტი
779. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 2002 წლის 20 მარტი
780. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის განცხადება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარშემო დაძაბულობის ზრდის შესახებ, 2002 წლის 22 მარტი
781. ქართულ და აფხაზურ მხარეთა შეხვედრის ოქმი, 2002 წლის 29 მარტი
782. ოქმი # 9 ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობით დაბრუნების ხელშეწყობისათვის სპეციალურად შექმნილი კომიტეტისა (ad hoc) სხდომისა, 2002 წლის 14-15 მაისი
783. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი # 6, 2002 წლის14-16 მაისი
784. შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის # 6 ოქმის დანართი # 1. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების პრინციპების თაობაზე რუსულ-ქართული შეთანხმების ხელმოწერისა და შერეული სამშვიდობო ძალების მოქმედების დაწყების 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების შესახებ, 2002 წლის 14-16 მაისი
785. შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის # 6 ოქმის დანართი # 2. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედების შესახებ, 2002 წლის14-16 მაისი
786. შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის # 6 ოქმის დანართი # 3. გადაწყვეტილება ლტოლვილთა დაბრუნების პროცესის მდგომარეობის შესახებ, 2002 წლის 14-16 მაისი
787. ანტიტერორისტული თანამშრომლობის შესახებ პრეზიდენტ ვ. ვ. პუტინისა და პრეზიდენტ ჯ. ბუშის ერთობლივი განცხადებიდან, 2002 წლის 24 მაისი
788. ერთობლივი დეკლარაცია აშშ-რუსეთის ახალი ურთიერთობების შესახებ 2002 წლის 24 მაისი
789. ამონარიდი ფედერალური კანონიდან "რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობის შესახებ", 2002 წლის 31 მაისი
790. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო ომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი # 7, 2002 წლის 5 ივნისი
791. შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის # 7 ოქმის დანართი # 1. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების პრინციპების თაობაზე რუსულ-ქართული შეთანხმების ხელმოწერისა და შერეული სამშვიდობო ძალების მოქმედების დაწყების 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების შესახებ, 2002 წლის 5 ივნისი
792. შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის # 7 ოქმის დანართი # 2. გადაწყვეტილება, 2002 წლის 5 ივნისი
793. ოქმი # 10 შერეული საკონტროლო კომისიის ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების ყოფილ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობით დაბრუნების საკითხებზე სპეციალურად შექმნილი კომიტეტის შეხვედრისა, 2002 წლის 7 ივნისი
794. I I I სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი, 2002 წლის 25 ივნისი
795. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მშვიდობის მხარდამჭერი შერეული ძალების საქმიანობისა და მხარეთა სამართალდამცავ ორგანოების ურთიერთქმედების საკითხებში შსკ სამუშაო ჯგუფის სხდომისა, 2002 წლის 5 ივნისი
796. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 23, 2002 წლის 9 ივლისი
797. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 23 ოქმის დანართი #1. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენის შესახებ, 2002 წლის 9 ივლისი
798. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. რეკომენდაცია1570 (2002). ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობის შესახებ აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში, 2002 წლის 27 ივნისი
799. ოქმი # 11 ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობით დაბრუნების ხელშეწყობისათვის სპეციალურად შექმნილი კომიტეტის (ad hoc) სხდომისა, 2002 წლის 8-9 ივლისი
800. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 23 ოქმის დანართი # 2. გადაწყვეტილება ლტოლვილთა, იძულებით გადაადგილებულ და ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ სხვა პირთა დაბრუნების, მოწყობის, ინტეგრაციისა და რეინტეგრაციის რუსულ-ქართული სამთავრობათშორისი პროგრამის პროექტის შესახებ, 2002 წლის 9 ივლისი
801. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 23 ოქმის დანართი #3. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომების აღრიცხვის მოწესრიგების შესახებ, 2002 წლის 9 ივლისი
802. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 23 ოქმის დანართი # 4. გადაწყვეტილება ევროკომისიის წინადადების შესახებ, 2002 წლის 9 ივლისი
803. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის მიმართვა ევროკომისიისადმი, 2002 წლის 9 ივლისი
804. ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს I I სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი, 2002 წლის 20 ივლისი
805. პირველი მუშა ჯგუფის მეთორმეტე სესია. ერთობლივი განცხადება, 2002 წლის 20 ივლისი
806. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1427 (2002), 2002 წლის 29 ივლისი
807. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის საგანგებო სხდომის ოქმი # 24, 2002 წლის 30 ივლისი
808. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 24 ოქმის დანართი # 1 გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების მართვის სისტემის დარღვევის ფაქტებისა და მათი ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესახებ, 2002 წლის 30 ივლისი
809. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 24 ოქმის დანართი # 2 გადაწყვეტილება შერეული სამშვიდობო ძალების პასუხისმგებლობის ზონის ტერიტორიაზე საფრენი აპარატების არასანქცირებული ფრენების შესახებ, 2002 წლის 30 ივლისი
810. განცხადება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების მართვის სისტემის დარღვევის ფაქტებისა და მათი ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესახებ, 2002 წლის 30 ივლისი
811. ქართული და აფხაზური მხარეების ერთობლივი განცხადება, 2002 წლის 4 აგვისტო
812. გადაწყვეტილება მშვიდობის მხარდაჭერის ოპერაციის გაგრძელების შესახებ კონფლიქტის ზონაში აფხაზეთი, საქართველო, 2002 წლის 3 სექტემბერი
813. ევროპის საბჭოს ასამბლეა. ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია 1580 (2002) 1. საქართველოში სიტუაციის თაობაზე და კავკასიის რეგიონის სტაბილურობის შედეგების შესახებ, 2002 წლის 25 სექტემბერი
814. სამხრეთი ოსეთის პარლამენტის დადგენილება სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის შესახებ, 2002 წლის 2 ოქტომბერი
815. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 25, 2002 წლის 3-4 ოქტომბერი
816. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში მხარეთა სრულუფლებიანი დელგაციების ექსპერტთა ჯგუფების მეშვიდე შეხვედრისა, 2002 წლის 4 ოქტომბერს
817. საქართველოს კონსტიტუციური კანონი საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ, 2002 წლის 10 ოქტომბერი
818. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში მხარეთა სრულუფლებიანი დელგაციების ექსპერტთა ჯგუფების მერვე შეხვედრისა, 2002 წლის 26-29 ოქტომბერი
819. ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს III სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი, 2002 წლის14 ნოემბერი

2003 წ.

820. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ვ. ვ. პუტინს, ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარეს, ს. მ. მირონოვს, სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარეს გ. ნ. სელეზნიოვს, 2003 წლის 15 იანვარი
821. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 2003 წლის 30 იანვარი
822. გაეროს უშიშროების საბჭორეზოლუცია 1462 (2003), 2003 წლის 30 იანვარი
823. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 26, 2003 წლის 9-10 თებერვალი
824. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 26 ოქმის დანართი # 2. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების საქმიანობისა და მხარეთა სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების შესახებ, 2003 წლის 10 თებერვალი
825. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 26 ოქმის დანართი # 3. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში რეაბილიტაციის პროექტების რეალიზაციის საქმეში ევროკომისიის 2003 წლის გეგმების შესახებ ევროკომისიის დელეგაციის ინფორმაციის თაობაზე, 2003 წლის 10 თებერვალი
826. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 26 ოქმის დანართი # 4. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგების მოლაპარაკების ფარგლებში მხარეთა სრულუფლებიანი დელეგაციების საექსპერტო ჯგუფების V I I I შეხვედრის რეკომენდაციების რეალიზაციის შესახებ (ლისაბონი, 2002 წ.), 2003 წლის 10 თებერვალი
827. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 26 ოქმის დანართი # 5. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების მოლაპარაკების პროცესის ზოგიერთი ორგანიზაციული საკითხისა და მათი ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ, 2003 წლის 10 თებერვალი
828. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვ. ვ. პუტინის და საქართველოს პრეზიდენტის ე. შევარდნაძის შეხვედრების შემაჯამებელი განცხადება, 2003 წლის 7 მარტი
829. აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების მიმართვა რუსეთის ფედერაციიის ფედერაციის საბჭოს და ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს, 2003 წლის 18 მარტი
830. თბილისსა და სოხუმს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის ძირითადი პრინციპები (ბოდენის დოკუმენტი), 2003 წლის მარტი
831. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოთა მეთაურების საბჭოს გადაწყვეტილება აფხაზეთში, საქართველო, კონფლიქტის ზონაში კოლექტიური სამშვიდობო ძალების ყოფნის ვადის გაგრძელების თაობაზე, 2003 წლის 22 მარტი
832. შსკ კომისიის მშვიდობის მხარდამჭერი შერეული ძალების საქმიანობისა და ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედებისსაკითხთა სამუშაო ჯგუფის სხდომის დანართი # 1, ეუთოს წინადადება, 2003 წლის 18 აპრილი
833. ოქმი შსკ კომისიის მშვიდობის მხარდამჭერი შერეული ძალების საქმიანობისა და ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების საკითხთა სამუშაო ჯგუფის სხდომის, 2003 წლის 18 აპრილი
834. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 27, 2003 წლის 14-16 მაისი
835. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 27 ოქმის დანართი #1. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედებისა და ლტოლვილთა დაბრუნების თაობაზე რუსეთის ფედერაციის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის 2000 წლის 23 დეკემბრის შეთანხმების რეალიზაციის ღონისძიებათა შესახებ, 2003 წლის 14-16 მაისი
836. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 27 ოქმის დანართი # 2. გადაწყვეტილება ევროკომისიის სარეაბილიტაციო პროგრამის რეალიზაციის შესახებ, 2003 წლის 14-16 მაისი
837. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 27 ოქმის დანართი #3. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების საქმიანობის და მხარეთა სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების შესახებ, 2003 წლის 14-16 მაისი
838. ელექტროენერგეტიკის ობიექტების რეაბილიტაციის საკითხებზე თათბირის ოქმი, 2003 წლის 16 მაისი
839. ეკონომიკურ საკითხებზე საკონსულტაციო შეხვედრის ოქმი, 2003 წლის 16 ივნისი
840. ონომიკურ საკითხებზე საკონსულტაციო შეხვედრის ოქმის დანართი # 1, 2003 წლის 16 ივნისი
841. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 28, 2003 წლის 23-26 ივნისი
842. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 28 ოქმის დანართი #1. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ლტოლვილთა, იძულებით გადაადგილებულ და სხვა პირთა დაბრუნების, მოწყობის, ინტეგრაციისა და რეინტეგრაციის რუსულ-ქართული სახელმწიფოთშორისი პროგრამის პროექტისა და დაბრუნების რაიონებში მეურნეობის აღსადგენ ღონისძიებათა შესახებ, 2003 წლის 23-24 ივნისი
843. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 28 ოქმის დანართი # 2. გადაწყვე ტილება რუსეთის ფედერაციის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედებისა და ლტოლვილთა დაბრუნების თაობაზე 2000 წლის 23 დეკემბრის შეთანხმების რეალიზაციის ღონისძიებათა შესახებ, 2003 წლის 23-24 ივნისი
844. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 28 ოქმის დანართი #3. “ევროკომისიის სარეაბილიტაციო პროგრამის რეალიზაციის შესახებ” შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილების შესრულების თაობაზე, 2003 წლის 23-24 ივნისი
845. შერეული საკონტროლო კომისიისსხდომის # 28 ოქმის დანართი # 4. გადაწყვეტი ლება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედებისა და ლტოლვილთა დაბრუნების თაობაზე რუსეთის ფედერაციის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის 2000 წლის 23 დეკემბრის შეთანხმების მე-4 მუხლისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებში რუსულ-ქართული კომისიის 2000 წლის 23 დეკემბრის სხდომის ოქმი # 4-ის 12.2 პუნქტის შესრულების შესახებ, 2003 წლის 23-24 ივნისი
846. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 28 ოქმის დანართი # 5. გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოლაპარაკების პროცესის ზოგიერთი საორგანიზაციო საკითხისა და მისი ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ, 2003 წლის 23-24 ივნისი
847. სამახსოვრო ჩანაწერი სოჭი-თბილისის სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენის საკითხთა ქართულ-რუსული სამუშაო ჯგუფის შეხვედრისა, 2003 წლის 26 ივნისი
848. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 29, 2003 წლის 14-15 ივლისი
849. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში მხარეთა სრულუფლებიანი დელგაციების ექსპერტთა ჯგუფების მეცხრე შეხვედრისა, 2003 წლის 15 ივლისი
850. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთში გაეროს წესდების VI I თავის ამოქმედების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ, 2003 წლის 16 ივლისი
851. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1494 (2003), 2003 წლის 30 ივლისი
852. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობისსახელმწიფოთა მეთაურების საბჭოს განცხადება, 2003 წლის 19 სექტემბერი
853. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა სამუშაო შეხვედრის ოქმი, 2003 წლის 2 ოქტომბერი
854. ოქმი კონფლიქტის ზონაში დაძაბულობის განმუხტვისა და უსაფრთხოების მექანიზმების გაუმჯობესების თაობაზე, 2003 წლის 8 ოქტომბრი

2004 წ.

855. უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული გალის 2004 წლის 19 იანვრის შეხვედრის ოქმი, 2004 წლის 19 იანვარი
856. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1524 (2004), 2004 წლის 30 იანვარი
857. ოქმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულირეაბილიტაციის მესამე პროგრამის რეალიზაციის შესახებ, 2004 წლის 31 იანვარი
858. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული მესამე პროგრამის ოქმის დანართი # 3. პროგრამის განხორციელების მექანიზმის ძირითადი პრინციპების, 2004 წლის 31 იანვარი
859. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული მესამე პროგრამის ოქმის დანართი # 1, 2004 წლის 31 იანვარი
860. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეების შეხვედრის ოქმი # 30, 2004 წლის 16 აპრილი
861. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 30 ოქმის დანართი # 1 დებულება ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის საინფორმაციო ბიულეტენის შესახებ, 2004 წლის 16 აპრილი
862. შერეული საკონტროლო კომისიის მიმართვა რუსეთის ფედერაციის მთავრობას, საქართველოს მთავრობას, 2004 წლის 16 აპრილი
863. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა განცხადება, 2004 წლის 16 აპრილი
864. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის (შსკ) თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი # 31, 2004 წლის 14 მაისი
865. ქართულ-ოსურ კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა განცხადება, 2004 წლის 14 მაისი
866. ოქმი საქართველოს დელეგაციასა და რუსეთის ფედერაციის დელეგაციას შორის, 2004 წლის 28 მაისი
867. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის განცხადება სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარების შეყვანასთან დაკავშირებით, 2004 წლის 2 ივნისი
868. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 32, 2004 წლის 2 ივნისი
869. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა განცხადება, 2004 წლის 2 ივნისი
870. საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 2004 წლის 4 ივნისი
871. სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროსადმი “სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ” სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის მიმართვის თაობაზე, 2004 წლის 5 ივნისი
872. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის მიმართვა რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს, 2004 წლის 5 ივნისი
873. ოქმი # 12 მშვიდობის მხარდამჭერი შერეული ძალების სარდლობისა და მხარეთა სამართალდამცავი ორგანოების გაფართოებული თათბირისა, 2004 წლის 18 ივნისი
874. რეზოლუცია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მეცამეტე ყოველწლიური სესიისა. ქართველი მშვიდობისმყოფელები სამხრეთ ოსეთში, 2004 წლის 5-9 ივლისი
875. რუსეთის ფედერაციის ფედერალურუ კრების სახელმწიფო დუმის განცხადება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ვითარების გამწვავებასთან დაკავშირებით და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები და იქ მყოფი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისა და რუსეთის თანამემამულეების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის ღონისძიებათა შესახებ, 2004 წლის 10 ივლისი
876. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1554 (2004), 2004 წლი ს 29 ივლისი
877. ოქმი # 35 ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის (შსკ) თანათავმჯდომარეთა შეხვედრისა, 2004 წლის 31 ივლისი
878. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის განცხადება კავკასიაში სიტუაციის შესახებ, 2004 წლის 5 აგვისტო
879. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება 1992 წლის არჩევნების შედეგად აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან არჩეულ საქართველოს პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილების არცნობის შესახებ, თბილისი, 2004 წლის 10 აგვისტო
880. ოქმი # 36 ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის (შსკ) საგაგებო სხდომისა, 2004 წლის 13-14 აგვისტო
881. ოქმი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, 2004 წლის 13 აგვისტოს
882. ოქმი # 37 ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის (შსკ) თანათავმჯდომარეთა შეხვედრისა, 2004 წლის 18 აგვისტო
883. ევროკავშირის თავმჯდომარის სახელით მიღებული დეკლარაცია სამხრეთ ოსეთში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით, 2004 წლის 20 აგვისტო,
884. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოების მეთაურთა გადაწყვეტილება აფხაზეთში, საქართველო, კონფლიქტის მოწესრიგების შესახებ, 2004 წლის 16 სექტემბერი
885. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული რეაბილიტაციის მესამე პროგრამის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმის რატიფიცირების თაობაზე, 2004 წლის 16 სექტემბერი
886. ურთიერთგაგების მემორანდუმი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული რეაბილიტაციის მესამე პროგრამის შესახებ, 2004 წლის 29 სექტემბერი
887. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული რეაბილიტაციის მესამე პროგრამის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმის დანართი 1, 2004 წლის 29 სექტემბერი
888. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული რეაბილიტაციის მესამე პროგრამის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმის დანართი # 3 პროგრამის განხორციელების მექანიზმის ძირითადი პრინციპები, 2004 წლის 29 სექტემბერი
889. ოქმი # 38 ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის ფარგლებში შეხვედრისა, 2004 წლის 30 სექტემბერი
890. შსკ სხდომის # 38 ოქმის დანართი # 1. გადაწყვეტილება ცეცხლის შეწყვეტის, უკანონო შეიარაღებულ ფორმირებათა გაყვანის, კონფლიქტის ზონაში ვითარების შემდგომი სტაბილიზაციის შესახებ ადრე მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულების მიმდინარეობის შესახებ, 2004 წლის 30 სექტემბერ-2 ოქტომბერი
891. ევროპარლამენტის რეზოლუცია საქართველოსთან დაკავშირებით, 2004 წლის 13 ოქტომბერი
892. აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ვ. ვ. პუტინს, 2004 წლის 16 ოქტომბერი
893. ოქმი # 39 ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრისა, 2004 წლის 20 ოქტომბერი
894. განცხადება ზ. ბ. ჟვანიასა და ე. ჯ. კოკოითის შეხვედრის შედეგების მიხედვით, 2004 წლის 5 ნოემბერი
895. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი # 40, 19-20 ნოემბერი 2004 წელი
896. შერეული საკონტროლო კომისიის # 40 ოქმის დანართი შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა რწმუნებულების შეხვედრების დებულება, 2004 წელის 19-20 ნოემბერი
897. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი # 41, 2004 წლის 22-23 დეკემბერი
898. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის # 41 ოქმის დანართი # 1. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა განცხადება, 2004 წლის 22-23 დეკემბერი

2005 წ.

899. ოქმი ვალდებულებების შესახებ, 2005 წლის 24 იანვარი
900. გაეროს უშისროების საბჭოს რესზოლუცია 1582 (2005), 2005 წლის 28 იანვარი
901. საქართველოს მთავრობის ინიციატივა სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებასთან დაკავშირებით, 2005 წლის 25 იანვარი
902. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ბაზების შესახებ, 2005 წლის 10 მარტი
903. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის საგანგებო სხდომის ოქმი # 42, 2005 წლის 16-17 მარტი
904. შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა # 42 ოქმის დანართი გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის მიერ ადრე მიღებული გადაწყვეტილებების რეალიზაციისა და კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესის შემდგომი განვითარების შესახებ, 2005 წლის 16-17 მარტი
905. საქართველოს მთავრობის ინიციატივა სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებასთან დაკავშირებით, 2005 წლის 24 მარტი
906. მაღალ დონეზე გალის შეხვედრის ოქმი უშიშროების საკითხებზე, 2005 წლის 12 მაისი
907. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიისსაგანგებო სხდომის ოქმი # 43, 2005 წლის 30-31 მაისი
908. შსკ-ის 2005 წლის 30-31 მაისის სხდომის # 43 ოქმის დანართი # 2 გადაწყვეტილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების საქმიანობისა და მხარეთა სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების შესახებ
909. ქართულ-ოსურიონფლიქტის მოგვარების შერეულისაკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა საგანგებო შეხვედრის ოქმი # 44, 2005 წლის 22-23 ივნისი
910. შერეული საკონტროლო კომისიის 2005 წლის 22-23 ივნისის ოქმის დანართი ოქმი მხარეთა სამართლდამცავი ორგანოების ხელმძღვანელთა შეხვედრის შედეგების შესახებ
911. ევროპის უშიშროების და თანამშრობლობის ორგანიზაციის რეზოლუცია, 2005 წლის 1-5 ივლისი
912. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1615 (2005), 2005 წლის 29 ივლისი
913. სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ე. კოკოითისა და ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკა-ალანიას მეთაურის თ. მამსუროვის ერთობლივი განცხადება, 2005 წლის 18 სექტემბერი
914. ოქმი # 45 ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის რიგგარეშე სხდომისა, 2005 წლის 24-25 ოქტომბერი
915. ოქმი # 46 ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომისა, 2005 წლის 15-16 ნოემბერი
916. სამხრეთი ოსეთის პრეზიდენტის ინიციატივა ქართულ-ოსური კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგებისათვის 2005 წლის 12 დეკემბერი
917. ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია მინისტერიალის საბჭო., განცხადება საქართველოს შესახებ, 2005 წლის დეკემბერი
918. ოქმი ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხთა ქართულ-რუსული კომისიის მეექვსე სხდომისა, ქ. თბილისი, 2005 წლის 16 დეკემბერი
919. საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, 2005 წლის 16 დეკემბერი
920. ოქმი ვალდებულებების შესახებ, 2005 წლის 24 იანვარი
921. ოქმი # 47 ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომისა, 2005 წლის 27-28 დეკემბერი

2006 წ.

922. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1656 (2006), 2006 წლის 31 იანვარი
923. სახელმწიფო დუმის განცხადება “ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში არსებული მდგომარეობისა და სამშვიდობო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ” საქართველოს პარლამენტის დადგენილებასთან დაკავშირებით, 2006 წლის 17 თებერვალი
924. ოქმი # 48 ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის (შსკ) სხდომისა, 2006 წლის 27-29 მარტი
925. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1666 (2006), 2006 წლის 31 მარტი
926. სამხრეთი ოსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური ცნობა სამხრეთი ოსეთის 2006 წლის 12 ნოემბრის რეფერენდუმის შედეგების შესახებ, 2006 წლის 14 ნოემბერი
927. ჵვროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. რეზოლუცია 1497 (2006) აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ, 2006 წლის 13 აპრილი
928. ოქმი ვესელოე-ინგირის მარშრუტით მატარებლების ორმხრივი (გამჭოლი) მოძრაობის აღდგენის საერთაშორისო კონსორციუმის შექმნის საკითხზე სამუშაო ჯგუფის სხდომისა, 2006 წლის 3-4 მაისი
929. ქართული მხარის მოსაზრებები აფხაზეთში კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი, მშვიდობიანი, პოლიტიკური მოგვარების ერთობლივი "საგზაო რუკის" ძირითადი პრინციპების განსაზღვრის თაობაზე, 2006 წლის 9 ივნისი
930. ფხაზური მხარის წინადადებები ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ყოვლისმომცველი მოწესრიგების შესახებ.“მომავლის გასაღები”, 2006 წლის 10 მაისი
931. ოქმი # 50 ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა სხდომისა, 2006 წლის 22 ივნისი
932. აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების - პარლამენტის განცხადება. 2006 წლის 19 ივლისი
933. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1716 (2006), 2006 წლის 13 ოქტომბერი
934. აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების-პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების _ პარლამენტის მიმართვის შესახებ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის და რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრებისადმი აფხაზეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარებისა და რუსეთის ფედერაციასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის ასოცირებულ ურთიერთობათა დამყარების თაობაზე, 2006 წლის 18 ოქტომბერი
935. სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის განცხადება, 2006 წლის 17 ნოემბერი

2007 წ.

936. სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის განცხადება სამხრეთი ოსეთის ე. წ. “ალტერნატიული მთავრობის” შესახებ, 2007 წლის 14 მარტი
937. აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების დადგენილება “1992-93 წლებში საქართველოს მიერ აფხაზეთის წინააღმდეგ გაჩაღებული ომის სამართლებრივი შეფასების შესახებ”, 2007 წლის 14 მარტი
938. (საქართველოს მთავრობის) მემორანდუმი ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში (საქართველო) კონფლიქტის საბოლოო მოწესრიგების შეთანხმების შესახებ ( პროექტი), 2007 წლის მარტი
939. საქართველოს კანონი ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისათვის სათანადო პირობების შექმნის შესახებ, 2007 წლის 13 აპრილი
940. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1752 (2007), 2007 წლის 13 აპრილი
941. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის შექმნის შესახებ, 2007 წლის 8 მაისი
942. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება # 296 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის შექმნის, საქმიანობის წესისა და ფარგლების შესახებ, 2007 წლის 10 მაისი
943. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება # 297 დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ტერიტორიაზე სახელმწიფო მმართველობის განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ, 2007 წლის 10 მაისი
944. მიმართვა აფხაზი და სამხრეთი ოსეთის ხალხების სახელით კოსოვოს საკითხზე, 2007 წლის 6 ივნისი
945. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება # 406 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის დებულების დამტკიცების შესახებ, 2007 წლის 27 ივნისი
946. სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის დებულება, დამტკიცებულია საქართველოს პრეზიდენტის # 406 ბრძანებულებით, 2007 წლის 27 ივნისი
947. საქართველოს მთავრობის დადგენილება # 153 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე შექმნილი დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის საზღვრებში არსებული თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელების შესახებ, 2007 წლის 27 ივლისი
948. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1781 (2007), 2007 წლის 15 ოქტომბერი

2008 წ.

949. საქართველოს პარლამენტის განცხადება რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მიმდინარე წლის 6 მარტს გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით - «დსთ-ის სახელმწიფოს მეთაურთა მიერ მიღებული 1996 წლის 19 იანვრის გადაწყვეტილებიდან რუსეთის ფედერაციის გასვლის შესახებ», 2008 წლის 14 მარტი
950. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის დადგენილება გაეროს გენერალური მდივნის, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის, რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების ფედერალური საბჭოს, რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს, დსთ სახელმწიფოთა მეთაურებისა და პარლამენტების და ევროკავშირის ქვეყნებისადმი “სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ” მიმართვის თაობაზე, 2008 წლის 4 მარტი,
951. აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების-პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის საბჭოსა და რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმისადმი აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების_ პარლამენტის მიმართვის თაობაზე “აფხაზეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ”, 2008 წლის 7 მარტი
952. ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთი ოსეთი. სამშვიდობო მოლაპარაკებების ახალი რეალობა. დოკუმენტი მომზადებულია საქართველოს რეინტეგრაციის სამინისტროს მიერ, 2008 წლის 12 მარტი
953. სახელმწიფო სათათბიროს განცხადება აფხაზეთთან, სამხრეთ ოსეთთან და დნესტრისპირეთთან დაკავშირებით რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკის შესახებ, 2008 წლის 21 მარტი
954. საქართველოს პრეზიდენტის სამშვიდობო ინიციატივა, 2008 წლის 28 მარტი
955. საქართველოს მთავრობის არაოფიციალური დოკუმენტი მოლაპარაკების ფორმატი ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში, 2008 წლის მარტი
956. რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.რუსეთის პრეზიდენტის ვ. ვ. პუტინის პასუხი აფხაზეთის პრეზიდენტის ს. ვ. ბაღაფშისა და სამხრეთი ოსეთის პრეზიდენტის ე. ჯ. კოკოითის წერილზე, 2008 წლის 3 აპრილი
957. ქართული მხარის დოკუმენტი, ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში კონფლიქტის მოწესრიგები ფორმატი (განახლებული და მომავლის პერსპექტივის გათვალისწინებით), 2008 წლის მარტი-აპრილი
958. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1808 (2008), 2008 წლის 15 აპრილი
959. რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ინფორმაციისა და ბეჭდვის დეპარტამენტი ცნობები მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისათვის რუსეთის ფედერაციის მთავრობისადმი აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებული რუსეთის პრეზიდენტის დავალებების შესახებ, 2008 წლის 16 აპრილი
960. რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში დსთ-ს მშვიდობის მხარდაჭერის კოლექტიური ძალების გაძლერების ღონისძიებათა შესახებ, 2008 წლის 29 აპრილი
961. რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრო ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონებში არსებული მდგომარეობის შესახებ, 2008 წლის 29 აპრილი
962. აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების _ პარლამენტის მიმართვა აფხაზეთის პრეზიდენტს ს. ბაღაფშს ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებში დაძაბული მდგომარეობისა (სიტუაციისა) და საერთაშორისო საზოგადოების პოზიციის შესახებ, 2008 წლის 30 აპრილი
963. ქართული და აფხაზური მხარეების განცხადება უსაფრთხოების საერთაშორისო გარანტიებისა და საბრძოლო მოქმედებათა განუახლებლობის საკითხებზე, ქართული მხარის წინადადება, 2008 წლის 12 მაისი
964. გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია [მთავარ კომიტეტებში გადაცემის გარეშე (A/62/L/45)] 62/249. აფხაზეთიდან, საქართველო, გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა მდგომარეობა, 2008 წლის 15 მაისი
965. ვროპარლამენტის რეზოლუცია საქართველოში არსებული სიტუაციის შესახებ, 2008 წლის 5 ივნისი
966. რეზოლუცია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მეჩვიდმეტე ყოველწლიური სესიისა. შეშფოთება საქართველოში უსაფრთხოების მდგომარეობის გამო, 2008 წლის 29 ივნისი-3 ივლისი
967. (საქართველო/აფხაზეთი). კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების ელემენტები ("შტაინმაიერის გეგმა"-რედ) არაოფიციალური დოკუმენტი, 2008 წლის 30 ივნისი
968. დღის წესრიგი მშვიდობიანი მოწესრიგების შემდგომი ნაბიჯების განსაზღვრა შესახებ (ქართული მხარის ინიციატივა), 2008 წლის ივნისი
969. საქართველოს პარლამენტის მიმართვა საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტებისადმი, 2008 წლის 11 ივლისი
970. ოქმი # 33 შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა სპეციალური სხდომისა, 2004 წლის 14-15 ივლისი
971. საქართველოს პარლამენტის მიმართვა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას, 2008 წლის 8 აგვისტო
972. საქართველოს პარლამენტის მიმართვა საერთაშორისო თანამეგობრობას, 2008 წლის 8 აგვისტო
973. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება # 402 საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობისა და სრული მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ, 2008 წლის 9 აგვისტო
974. საქართველოს პარლამენტი დადგენილება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობისა და სრული მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 9 აგვისტოს # 402 ბრძანებულების დამტკიცების თაობაზე, 2008 წლის 9 აგვისტო
975. საქართველოს პარლამენტი დადგენილება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობისა და სრული მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 9 აგვისტოს # 402 ბრძანებულების დამტკიცების თაობაზე, 2008 წლის 9 აგვისტო
976. აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება “გალის რაიონის, ტყვარჩელის რაიონის, ოჩამჩირის რაიონის, გულრიფშის რაიონის და ნაწილობრივ, სოხუმის რაიონის დასახლებული პუნქტების: ფსხუს, აგრას, გუმას, აკაფას, ძიგუთას, ზემო კელასურის საზღვრებში ტერიტორიებზე სამხედრო მდგომარეობის შემოღების შესახებ”, 2008 წლის 10 აგვისტო
977. აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების დადგენილება “გალის რაიონის, ტყვარჩელის რაიონის, ოჩამჩირის რაიონის, გულრიფშის რაიონის და ნაწილობრივ სოხუმის რაიონის დასახლებული პუნქტების: ფსხუს, აგრას, გუმას, აკაფას, ძიგუთას, ზემო კელასურის საზღვრებში ტერიტორიებზე სამხედრო მდგომარეობის შემოღების შესახებ” აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულების (პბ-131, 2008 წლის 10 აგვისტო) დამტკიცების თაობაზე, 2008 წლის 10 აგვისტო
978. აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ს. ბაღაფშის მიმართვა, 2008 წლის 10 აგვისტო
979. აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების _ პარლამენტის განცხადება სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკაში ომის დაწყების შესახებ, 2008 წლის 10 აგვისტო
980. შეთანხმების ოქმი, 2008 წლის 12 აგვისტო
981. ევროკავშირის საბჭოს დასკვნა საქართველოში შექმნილი სიტუაციის შესახებ, 2008 წლის 13 აგვისტო
982. საქართველოს პარლამენტის მიმართვა საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი, 2008 წლის 14 აგვისტო
983. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „ეკონომიკური კავშირის შექმნის შესახებ 1993 წლის 24 სექტემბრის ხელშეკრულების“ მოქმედების საქართველოს მიმართ შეწყვეტის თაობაზე, 2008 წლის 14 აგვისტო
984. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის შექმნის შესახებ 1991 წლის 8 დეკემბრის შეთანხმების“ მოქმედების საქართველოს მიმართ შეწყვეტის თაობაზე, 2008 წლის 14 აგვისტო
985. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს 1993 წლის 22 იანვრის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წესდების“ მოქმედების საქართველოს მიმართ შეწყვეტის თაობაზე, 2008 წლის 14 აგვისტო
986. ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია. მუდმივმოქმედი საბჭო. გადაწყვეტილება # 861. სამხედრო მონიტორინგის ოფიცერთა რაოდენობის გაზრდა ეუთო-ს მისიაში, საქართველოში, 2008 წლის 19 აგვისტო
987. განცხადება ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე ნატო-ს შტაბ-ბინაში, 2008 წლის 19 აგვისტო
988. აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების _ პარლამენტის მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს დ. ა. მედვედევს, რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების ფედერაციის საბჭოს, რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ, 2008 წლის 20 აგვისტო
989. აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სერგეი ბაღაფშის მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს დ. ა. მედვედევს, რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების ფედერაციის საბჭოს, რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს, 2008 წლის 20 აგვისტო
990. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობისა და სრული მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 9 აგვისტოს # 402 ბრძანებულებით გამოცხადებული საომარი მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე, 2008 წლის 23 აგვისტო
991. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება # 408 საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ, 2008 წლის 23 აგვისტო
992. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს დადგენილება „სამხრეთ ოსეთზე საქართველოს შეიარაღებულ თავდასხმასთან დაკავშირებით გაერთიანებულიო ერების ორგანიზაციის წევრი-სახელმწიფოების პარლამენტებს და საერთაშორისო საპარლამენტო ორგანიზაციებისადმი“ რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს მიმართვის თაობაზე, 2008 წლის 25 აგვისტო
993. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს მიმართვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრი-სახელმწიფოების პარლამენტებს და საერთაშორისო საპარლამენტო ორგანიზაციებისადმი სამხრეთ ოსეთზე საქართველოს შეიარაღებულ თავდასხმასთან დაკავშირებით, 2008 წლის 25 აგვისტო
994. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს დადგენილება “რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს დ. ა. მედვედევს სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკისა და აფხაზეთის რესპუბლიკის აღიარების აუცილებლობის შესახებ” რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს მიმართვის თაობაზე, 2008 წლის 25 აგვისტო
995. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს დ. ა. მედვედევს სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკისა და აფხაზეთის რესპუბლიკის აღიარების აუცილებლობის შესახებ, 2008 წლის 25 აგვისტო
996. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების ფედერაციის საბჭოს მიმართვა რუსეთის პრეზიდენტს დ. ა. მედვედევს სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ, 2008 წლის 25 აგვისტო
997. რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების ფედერაციის საბჭოს დადგენილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მშვიდობისა და უსაფრთხოების მხარდასაჭერად დამატებითი მშვიდობისყოფის ძალების, რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების გამოყენების შესახებ, 2008 წლის 25 აგვისტო
998. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ბრძანებულება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის აღიარების შესახებ, 2008 წლის 26 აგვისტო
999. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ბრძანებულება აფხაზეთის რესპუბლიკის აღიარების შესახებ, 2008 წლის 26 აგვისტო
1000. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის განცხადება, 2008 წლის 26 აგვისტო
1001. ჩრდილო ატლანტიური საბჭოს განცხადება რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარების შესახებ, 2008 წლის 27 აგვისტო
1002. ქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ, 2008 წლის 28 აგვისტო
1003. ევროკავშირის სახელმწიფო მეთაურთა საგანგებო საბჭოს სხდომის შედეგები, 2008 წლის 1 სექტემბერი
1004. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება # 425 საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობის ვადამდე გაუქმების შესახებ, 2008 წლის 3 სექტემბერი
1005. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადებული საომარი მდგომარეობის ვადამდე გაუქმებისა და საქართველოს ცალკეულ ტერიტორიებზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 3 სექტემბრის # 424 ბრძანებულების დამტკიცების თაობაზე, 2008 წლის 3 სექტემბერი
1006. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობისა და სრული მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 9 აგვისტოს # 402 ბრძანებულებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადებული და „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 23 აგვისტოს # 408 ბრძანებულებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გაგრძელებული საომარი მდგომარეობის მოქმედების ვადამდე გაუქმებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე, 2008 წლის 3 სექტემბერი
1007. ნიკარაგუას რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება აფხაზეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ, 2008 წლის 3 სექტემბერი
1008. ევროპარლამენტის რეზოლუცია საქართველოში არსებული სიტუაციის შესახებ, 3 სექტემბერი, 2008 წელი
1009. (2008 წლის 12 აგვისტოს გეგმის განხორციელება), 2008 წლის 9 სექტემბერი
1010. ევროპის კავშირის საბჭო, საგარეო საქმეთა საბჭოს 2889-ე შეხვედრა. საბჭოს დასკვნები საქართველოს საკითხზე, 2008 წლის 15-16 სექტემბერი
1011. საბჭოს ერთობლივი მოქმედება 2008/736/CFSP, 2008 წლის 15 სექტემბერი, საქართველოში ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის შესახებ, 2008 წლის 15 სექტემბერს
1012. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება # 452 საქართველოს ცალკეულ ტერიტორიებზე საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ, 2008 წლის 18 სექტემბერი
1013. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადებული საომარი მდგომარეობის ვადამდე გაუქმებისა და საქართველოს ცალკეულ ტერიტორიებზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 3 სექტემბრის # 424 ბრძანებულებით გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე, 2008 წლის 18 სექტემბერი
1014. საბჭოს ერთობლივი მოქმედება 2008/760/CFSP საქართველოს კრიზისში ევროპის კავშირის სპეციალური წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ, 2008 წლის 25 სექტემბერს
1015. საბჭოს ერთობლივი მოქმედება 2008/759/CFSP, 2008/736/CFSP ერთობლივი მოქმედების შესწორება საქართველოში ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის შესახებ (EUMM Gეორგია), 2008 წლის 25 სექტემბერი
1016. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობის შესახებ, 2008 წლის 26 სექტემბერი
1017. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ, 2008 წლის 26 სექტემბერი
1018. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. რეზოლუცია 1631 (2008). რუსეთის დელეგაციის დამტკიცებულ უფლებამოსილებათა არსებითი საფუძვლებით გადასინჯვა, 2008 წლის 1 ოქტომბერი
1019. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება # 476 საქართველოს ცალკეულ ტერიტორიებზე საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ, 2008 წლის 2 ოქტომბერი
1020. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადებული საომარი მდგომარეობის ვადამდე გაუქმებისა და საქართველოს ცალკეულ ტერიტორიებზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 3 სექტემბრის # 424 ბრძანებულებით გამოცხადებული და „საქართველოს ცალკეულ ტერიტორიებზე საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 18 სექტემბრის # 452 ბრძანებულებით გაგრძელებული საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე, 2008 წლის 2 ოქტომბერი
1021. რეზოლუცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია #1633. რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგები, 2 ოქტომბერი 2008 წელი
1022. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაცია 1846 (2008) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის შედეგები, 2008 წლის 2 ოქტომბერი
1023. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1839 (2008), 2008 წლის 9 ოქტომბერი
1024. დავების პრევენციისა და გადაწყვეტის შუალედური მექანიზმი - ტექნიკური შეთანხმება საქართველოს შინაგან საქმეთასამინისტროსა და ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელს შორის, 2008 წლის 10 ოქტომბერი
1025. ევროკავშირის საბჭო. საბჭოს დასკვნები საქართველო/რუსეთის შესახებ. საგარეო ურთიერთობათა 2897-ე შეხვედრა, 2008 წლის 13 ოქტომბერი
1026. საბჭოს ერთობლივი მოქმედება 2008/796/CFSP, 2008 წლის 13 ოქტომბერი სამხრეთ კავკასიაში ევროპის კავშირის სპეციალური წარმომადგენლის მანდატის შესწორების შესახებ, 2008 წლის 13 ოტომბერი
1027. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადებული საომარი მდგომარეობის ვადამდე გაუქმებისა და საქართველოს ცალკეულ ტერიტორიებზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 3 სექტემბრის # 424 ბრძანებულებით გამოცხადებული და „საქართველოს ცალკეულ ტერიტორიებზე საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 18 სექტემბრის # 452 და „საქართველოს ცალკეულ ტერიტორიებზე საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 2 ოქტომბრის # 476 ბრძანებულებებით გაგრძელებული საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე, 2008 წლის 16 ოქტომბერი
1028. ევროკავშირის საბჭო, თავმჯდომარეობის დასკვნები. ევროპული საბჭოს 2008 წლის 1 სექტემბრის დამატება, 2008 წლის 15 და 16 ოქტობერი
1029. საქართველოს პარლამენტის განცხადება რუსეთის ფედერაციის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის ფაქტების თაობაზე, 23 ოქტომბერი 2008 წელი
1030. საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, 2008 წლის 23 ოქტომბერი
1031. სჱქართველოს პარლამენტის განცხადება რუსეთის ფედერაციის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის ფაქტების თაობაზე, 2008 წლის 23 ოქტომბერი
1032. საბჭოს 2008 წლის 24 ოქტომბრის დადგენილება 2008/877/ჩFშP, ევროპის კავშირსა და საქართველოს შორის ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებით საქართველოში ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის სტატუსის შესახებ, 2008 წლის 24 ოქტომბერი
1033. შეთანხმება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის საქართველოში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის სტატუსის შესახებ, 2008 წლის 3 ნოემბერი
1034. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დეკლარაცია 337. საქართველოსა და რუსეთის კონფლიქტი, 2008 წლის 18 ნოემბერი
1035. ევროკავშირის საბჭო საბჭოს გადაწყვეტილება 2008/901/CFSP საქართველოში მომხდარ კონფლიქტთან დაკავშირებული ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის შესახებ , 2008 წლის 2 დეკემბერი
1036. საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე ჩრდილო ატლანტიკის საბჭოს ბრიუსელის შეხვედრის საბოლოო კომუნიკე, 2008 წლის 3-4 დეკემბერი
1037. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნის შესახებ, 2008 წლის 19 დეკემბერი
1038. რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების სემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნა, 2008 წლის დეკემბერი

2009 წ

1039. შუალედური წესი ინფორმაციის გაცვლისთვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიას შორის, 2009 წლის 26 იანვარი
1040. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1648 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის ჰუმანიტარული შედეგები, 2009 წლის 28 იანვარი
1041. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1647 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის შედეგების შესახებ 1633 (2008) რეზოლუციის განხორციელება, 2009 წლის 28 იანვარი
1042. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაცია 1857 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის ჰუმანიტარული შედეგები, 2009 წლის 28 იანვარი
1043. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1866 (2009), 2009 წლის 13 თებერვალი
1044. ევროპის პარლამენტის 2009 წლის 19 თებერვლის რეზოლუცია ევროპის პარლამენტისადმი საბჭოს ყოველწლიური ანგარიშის შესახებ ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითადი ასპექტებისა და არჩევანის თაობაზე 2007 წელს, რომელიც ევროპის პარლამენტს წარედგინა 2006 წლის 17 მაისის უწყებათაშორისი ხელშეკრულების 43-ე მუხლის "G" პუნქტის საფუძველზე, 2009 წლის 19 თებერვალი
1045. საბჭოს ერთობლივი მოქმედება 2009/294/CFSP, 2009 წლის 23 მარტი შესწორება - ერთობლივი მოქმედება 2008/736/CFSP საქართველოში ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის შესახებ (EUMM Georgia), 2009 წლის 23 მარტი
1046. ევროპის პარლამენტის 2009 წლის 2 აპრილის რეკომენდაცია ევროკავშირი-რუსეთის საბჭოს ახალი ხელშეკრულების შესახებ ((2009/2216 (INI)), 2009 წლის 2 აპრილი
1047. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაცია 1869 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის ჰუმანიტარული შედეგები: რეზოლუცია 1648 (2009) - ის განგრძობა, 2009 წლის 29 აპრილი
1048. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1664 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის ჰუმანიტარული შედეგები: რეზოლუცია 1648 (2009)-ის განგრძობა, 2009 წლის 29 აპრილი
1049. დავების პრევენციისა და გადაწყვეტის შუალედური მექანიზმი - ტექნიკური შეთანხმება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანლს შორის, რომელიც 2008 წლის 10 ოქტომბერს გაფორმდა, დანართი, 2009 წლის 22 მაისი
1050. საქართველოს პარლამენტის განცხადება რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონო შემოსვლასთან დაკავშირებით, 2009 წლის 15 ივლისი
1051. ევროპის კავშირის საბჭო. საბჭოს დასკვნები საქართველოში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის საქმიანობის შესახებ, 2009 წლის 27 ივლისი
1052. საბჭოს ერთობლივი მოქმედება 2009/572/CFSP, 2009 წლის 27 ივლისიშესწორება და გავრცობა 2008/736/CFSP ერთობლივი მოქმედებისა საქართველოში ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის (EUMM Georgia) შესახებ, 2009 წლის 27 ივლისი
1053. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1683 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომი: ერთი წლის შემდეგ, 2009 წლის 29 სექტემბერი
1054. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა. რეზოლუცია 1687 (2009). რუსეთის დელეგაციის ადრე დამტკიცებულ უფლებამოსილებათა არსებითი საფუძვლების გადასინჯვა (ასამბლეის რეგლამენტის (პროცედურების წესი) მე-9 მუხლი), 2009 წლის 1 ოქტომბერი
1055. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის მიერ რეზოლუცია, 2009 წლის 9 სექტემბერი
1056. საქართველოში მომხდარ კონფლიქტთან დაკავშირებული ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის ანგარიში, ტომი I, 2009 წლის სექტემბერი
1057. ევროპის პარლამენტის რეზოლუცია 2009 წლის 18 ნოემბერს სტოკჰოლმში ევროკავშირი-რუსეთის სამიტის მომზადების შესახებ, 2009 წლის 12 ნოემბერი
1058. სჱქართველოს პარლამენტის განცხადება საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის უკანონო ქმედებების გახშირებასთან დაკავშირებით, 2009 წლის 15 დეკემბერი

2010 წ

1059. ევროპარლამენტის რეზოლუცია სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სტრატეგიის საჭიროების შესახებ (2009/2216 (INI)), 2010 წლის 20 მაისი
1060. ლიტვის რესპუბლიკის სეიმი რეზოლუცია საქართველოში შექმნილი ვითარების შესახებ, 2010 წლის 1 ივნისი
1061. რუმინეთის პარლამენტი. სენატი. რეზოლუცია საქართველოში არსებული სიტუაციის შესახებ, 2010 წლის 28 ივნისი
1062. ევროკავშირის მონიტორინგის მისიისა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შორის შემდგომი განხილვების შედეგად, მათ შორის ინფორმაციის გაცვლის დროებითი სქემის 2.3 დ 2.9 პუნქტების შესწორება, 2010 წლის 2 ივლისი
1063. ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა, 2010 წლის 6 ივლისი
1064. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია მეზობელ და მოსაზღვრე ტერიტორიებზე ეროვნული შეიარაღებული ძალების გამოყენების დაუშვებლობის თაობაზე, 2010 წლის 6-10 ივლისი
1065. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის შესახებ, 2010 წლის 21 ივლისი
1066. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა. რეზოლუცია 382 საქართველოში ვითარების შესახებ, 2010 წლის 16 ნოემბერი

2011 წ

1067. ევროპის პარლამენტის რეზოლუცია ევროკავშირის შავი ზღვის პოლიტიკის შესახებ (2009/2216 (INI)), 2011 წლის 20 იანვარი
1068. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1801 (2011) საქართველოს მიერ ვალდებულებების შესულება, 2011 წლის 13 აპრილი
1069. ევროპის პარლამენტის რეზოლუცია ევროკავშირი-რუსეთის სამიტის შესახებ, 2011 წლის 9 ივნისი
1070. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის მიღებული რეზოლუცია, 2011 წლის 27 მაისი
1071. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის რეზოლუცია, 2011 წლის 27 ივლისი

    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29296