რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: სხვა (ხელისუფლების) ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტი. საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პრეზიდიუმი
1921 1922 1989
1921
ს.კ.პ. ცენტრალური კომიტეტის პრეზიდიუმის სხდომის № 30 ოქმი, 1921 წლის 17 ნოემბერი.         
ს.კ.პ. ცენტრალური კომიტეტის პრეზიდიუმის № 39 ოქმი, 1921 წლის 12 დეკემბერი.         
1922
ს.კ.პ. ცენტრალური კომიტეტის პრეზიდიუმის სხდომის № 2 ოქმი, 1922 წლის 15 იანვარი.         
1989
საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის, საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება ქართული ენის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ, 1989 წლის 15 აგვისტო.         
ქართული ენის სახელმწიფო პროგრამა, 1989 წლის 15 აგვისტო.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29415