რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  

სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"
სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"
სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"

დოკუმენტები

      აფხაზეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები
აფხაზი ხალხის ყრილობა
აფხაზთა სახალხო საბჭო
აფხაზეთის კომისარიატი
აფხაზეთის სახალხო საბჭო
აფხაზეთის მშრომელთა ყრილობა
სრულიად აფხაზეთის (სსრ) საბჭოების ყრილობა
აფხაზეთის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტი (ცაკ)
აფხაზი ხალხის წარმომადგენელთა კრება
აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭო. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭო. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე
აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი. აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი
აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭო. აფხაზეთის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭო
აფხაზეთის ასსრ ყველა საფეხურის საბჭოების დეპუტატთა კრება
აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი
აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრება–პარლამენტი
აფხაზეთის რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო (სარეფერენდუმო) კომისია

სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"
www.un.org
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29415