რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: მორიგებები ტერიტორიულ მოწყობასა და რეგიონულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით   >>  
   >>   ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისია
1992 1994 1995 1996 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1992
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 1, 1992 წლის 4 ივლისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის გადაწყვეტილება № 1, 1992 წლის 4 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის გადაწყვეტილება № 2. მეთვალყურეთა ერთობლივი ჯგუფის შექმნის შესახებ, 1992 წლის 4 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის გადაწყვეტილება № 3. მრავალმხვრივი პრეს–ცენტრის შექმნის შესახებ, 1992 წლის 4 ივლისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 2, 1992 წლის 6 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 2 ოქმის დანართი № 1. შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილება კონფლიქტის ზონაში მშვიდობის დამყარების და მართლწესრიგის დაცვის შერეული ძალების შექმნის და საბრძოლო და ზურგის უზრუნველყოფის ქვედანაყოფების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ, 1992 წლის 6 ივლისი.         
(შსკ სხდომის № 2 ოქმის) დანართი № 2. შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის გადაწყვეტილება, 1992 წლის 6 ივლისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 3, 1992 წლის 12 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 3 ოქმის დანართი № 1. კონფლიქტის ზონაში მშვიდობის მხარდაჭერის და მართლწესრიგის დაცვის შერეული ძალების დებულება, 1992 წლის 12 ივლისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილება, 1992 წლის 3 აგვისტო.         
1994
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის დებულება, 1994 წლის 26 ივლისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 3, 1994 წლის 6 დეკემბერი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის 6. 12. 94 წ. გადაწყვეტილების დანართი № 1. დებულება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ვითარების ნორმალიზაციისათვის განკუთვნილი სამხედრო კონტინგენტებისა და სამხედრო მეთვალყურეთა ჯგუფების საქმიანობის ძირითადი პრინციპების შესახებ, 1994 წლის 6 დეკემბერი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ვითარების ნორმალიზაციისათვის განკუთვნილი სამხედრო კონტინგენტებისა და სამხედრო მეთვალყურეთა ჯგუფების საქმიანობის ძირითადი პრინციპების შესახებ დებულების დანართი №1. ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების სარდლის უფლებები და მოვალეობები, 1994 წლის 6 დეკემბერი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილება შერეული სამშვიდობო ძალების შესახებ, 1994 წლის 6 დეკემბერი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილება ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყოფი საქართველოს რესპუბლიკის შიდა რაიონებიდან ლტოლვილების დაბრუნების პრობლემის გადაწყვეტის ღონისძიებათა შესახებ, 1994 წლის 6 დეკემბერი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკური აღდგენის შესახებ, 1994 წლის 6 დეკემბერი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილება, 1994 წლის 6 დეკემბერი.         
ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილების დანართი № 3 , 1994 წლის 6 დეკემბერი.         
1995
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 4, 1995 წლის 9 ივნისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 4 ოქმის დანართი № 1. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში სამშენებლო–აღდგენითი სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ, 1995 წლის 9 ივნისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 4 ოქმის № 2 დანართი. გადაწყვეტილება შერეული სამშვიდობო ძალების შესახებ შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილებათა შესრულების მიმდინარეობის თაობაზე, 1995 წლის 9 ივნისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 4 ოქმის № 3 დანართი. გადაწყვეტილება ჩრდილოეთ ოსეთის–ალანიას რესპუბლიკიდან საქართველოს რესპუბლიკის შიდა რაიონებში ლტოლვილების დაბრუნებისათვის ღონისძიებების შემუშავების შესახებ, 1995 წლის 9 ივნისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 5, 1995 წლის 19-20 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 5 ოქმის № 1დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში სამშენებლო–აღდგენითი სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ, 1995 წლის 19 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 5 ოქმის დანართი № 2. გადაწყვეტილება, 1995 წლის 19 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 5 ოქმის № 2 დანართი–ის დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსურ კონფლიქტში ჩართული ტერიტორიის მიმართ შერეული საკონტროლო კომისიის ეკონომიკური მუშა ჯგუფის საქმიანობის სფეროს გაფართოების თაობაზე, 1995 წლის 19 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის ოქმი № 5 დანართი № 3. ჩრდილოეთ ოსეთ–ალანიას რესპუბლიკიდან საქართველოს რესპუბლიკის შიგა რაიონებში ლტოლვილების დაბრუნების პროცესის აქტივიზაციის ღონისძიებების შესახებ, 1995 წლის 19 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 5 ოქმის № 4 დანართი. გადაწყვეტილება შერეული სამშვიდობო ძალების შესახებ შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილებათა შესრულების მიმდინარეობის თაობაზე, 1995 წლის 19 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 5 ოქმის № 5 დანართი. ქართული და სამხრეთ–ოსური მხარეების განცხადება კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების პროცესის შემდგომი განვითარების თაობაზე, 1995 წლის 19 ივლისი.         
1996
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 6, 1996 წლის 23-24 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 6 ოქმის № 1 დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების საქმიანობის შესახებ, 1996 წლის 23 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 6 ოქმის № 1 დანართის დანართი. შერეული საკონტროლო კომისიის მიერ 9.06.96 წ. დამტკიცებული შტატის თანახმად ქართული და ოსური მხარეების მიერ გამოყოფილი საავტომობილო ტრანსპორტი, 1996 წლის 23 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 6 ოქმის № 2 დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის შესახებ, 1996 წლის 23 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 6 ოქმის № 3 დანართი. გადაწყვეტილება კონფლიქტის ზონის გაზმომარაგების შესახებ, 1996 წლის 23 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 6 ოქმის № 4 დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში სამშენებლო–აღდგენითი სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ, 1996 წლის 23 ივლისი.         
1997
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 7, 1997 წლის 13 თებერვალი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის № 7 სხდომის № 1 ოქმის დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების საქმიანობის შესახებ, 1997 წლის 13 თებერვალი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 7 ოქმის № 2 დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის შესდეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ ოფიციალურ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობითი დაბრუნების ღონისძიებათა შესახებ, 1997 წლის 13 თებერვალი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის ოქმი № 7 დანართი № 3. ქართულ–ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ ოფიციალურ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფილობითი დაბრუნების წესი, 1997 წლის 13 თებერვალი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 7 ოქმის № 4 დანართი. გადაწყვეტილება რუსეთის ფედერაციის მთავრობასა და საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობას შორის ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში რაიონების ეკონომიკური აღდგენის შესახებ შეთანხმების (1993 წ. ქ. მოსკოვი) შესრულების მიმდინარეობის თაობაზე, 1997 წლის 13 თებერვალი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 8, 1997 წლის 26 სექტემბერი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 8 ოქმის № 1 დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კოფფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების საქმიანობის შესახებ, 1997 წლის 26 სექტემბერი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 8 ოქმის № 2 დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის შდეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობითი დაბრუნების წესის რეალიზაციის მიმდინარეობის და ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობითი დაბრუნების ხელშეწყობისათვის შერეული საკონტროლო კომისიის სპეციალურად შექმნილი კომიტეტის (ad hoc) დებულების პროექტის დამტკიცების შესახებ , 1997 წლის 26 სექტემბერი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 8 ოქმის № 3 დანართი. გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედების შესახებ შეთანხმების (1993 წ. ქ. მოსკოვი) რეალიზაციის შედეგების და კონფლიქტის სოციალურ–ეკონომიკური შედეგების შემდგომი ლიკვიდაციის ახალი პრინციპების და ფორმების თაობაზე წინადადებების შესახებ, 1997 წლის 26 სექტემბერი.         
1999
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 9, 1999 წლის 31 მარტი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის ოქმი № 9 დანართი № 2. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენის შესახებ, 1999 წლის 31 მარტი.         
(შერეული საკონტროლო კომისიის № 10 ოქმის დანართი) შეთანხმება რუსეთის ფედერაციის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენისა და ლტოლვილთა დაბრუნებაში ურთიერთქმედების შესახებ. პროექტი, 1999 წლის 23 ივლისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 10, 1999 წლის 23 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 10 ოქმის № 1 დანართი. გადაწყვეტილება შერეული სამშვიდობო ძალების მოქმედების შესახებ. ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში მხარეთა სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების შესახებ, 1999 წლის 23 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 10 ოქმის № 2 დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენის შესახებ, 1999 წლის 23 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 10 ოქმის № 3 დანართი. გადაწყვეტილება ლტოლვილთა დაბრუნების მიმდინარეობის შესახებ, 1999 წლის 23 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 10 ოქმის № 4 დანართი. გადაწყვეტილება შერეული საკონტროლო კომისიის მუშაობაში ეკონომიკური ბლოკის საკითხების განხილვისას ევროკომისიის წარმომადგენლების დამკვირვებლის სახით მონაწილეობის შესახებ, 1999 წლის 23 ივლისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტრლო კომისიის სხდომის ოქმი № 10 დანართი № 5. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში მოსახლეობის ანაბრების ინდექსაციისა და გაცემის შესახებ, 1999 წლის 23 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის № 10 ოქმის № 6 დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში მომიჯნავე ტერიტორიებზე მიწათსარგებლობის პრობლემების მოწესრიგების სამუშაო ჯგუფის შესახებ, 1999 წლის 23 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 10 ოქმის № 7 დანართი. გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დასახლებულ პუნქტებს შორის მარშრუტებით ტვირთების გადაზიდვის განხორციელების შესახებ, 1999 წლის 23 ივლისი.         
2001
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 11, 2001 წლის 21 აპრილი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 11 ოქმის № 1 დანართი. გადაწყვეტილება შერეული სამშვიდობო ძალების საქმიანობის შესახებ და ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში დამნაშავეობის წინააღმდეგ ბრძოლაში მხარეთა სამართლდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების შესახებ, 2001 წლის 21 აპრილი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 11 ოქმის დანართი № 2. გადაწყვეტილება, 2001 წლის 21 აპრილი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 11 ოქმის№ 3 დანართი. გადაწყვეტილება ლტოლვილთა დაბრუნების მიმდინარეობის შესახებ, 2001 წლის 21 აპრილი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის № 11 ოქმის დანართი № 4. გადაწყვეტილება შერეული საკონტროლო კომისიის საქმიანობის სრულყოფის ზომების შესახებ, 2001 წლის 21 აპრილი.         
დანართი 2-1 ქართულ ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 11 ოქმისა. ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედების რუსეთ–საქართველოს პროგრამის ფორმირებისა და რეალიზაციის მექანიზმი, 2001 წლის 21 აპრილი.         
შერეულ საკონტროლო კომისიის № 11 სხდომის ოქმის დანართი. შერეულ საკონტროლო კომისიასთან არსებული ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში სამართლდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების სპეციალური საკოორდინაციო ცენტრის დებულება, 2001 წლის 21 აპრილი.         
ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის № 11 ოქმის დანართი. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მშვიდობის მხარდამჭერი შერეული ძალების ორგანიზაციის სქემა, 2001 წლის 21 აპრილი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის შედეგების ოქმი № 2, 2001 წლის 3 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის № 2 ოქმის № 1 დანართი. გადაწყვეტილება შერეული სამშვიდობო ძალების საქმიანობის შესახებ, 2001 წლის 3 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის № 2 ოქმის № 2 დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედების სამთავრობათშორისო პროგრამის შემუშავებისა და რეალიზაციის შემდგომი ღონისძიებების შესახებ, 2001 წლის 3 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის № 2 ოქმის № 3 დანართი. გადაწყვეტილება ლტოლვილთა დაბრუნების შესახებ, 2001 წლის 3 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა № 2 ოქმის დანართი № 4. გადაწყვეტილება ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარეობის და ევროპის კავშირის წინადადებების შესახებ, 2001 წლის 3 ივლისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი № 3, 2001 წლის 2 აგვისტო.         
შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის № 3 ოქმის № 1 დანართი. გადაწყვეტილება შერეული სამშვიდობო ძალების საქმიანობის შესახებ და ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში დანაშაულებათა წინააღმდეგ ბრძოლაში მხარეთა სამართლდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების შესახებ, 2001 წლის 2 აგვისტო.         
შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის № 3 ოქმის № 2 დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედების სამთავრობათშორისო პროგრამის შემუშავებისა და რეალიზაციის ღონისძიებების შესახებ, 2001 წლის 2 აგვისტო.         
შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის № 3 ოქმის № 3 დანართი. გადაწყვეტილება ლტოლვილთა დაბრუნების შესახებ, 2001 წლის 2 აგვისტო.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის № 3 ოქმის № 4 დანართი. გადაწყვეტილება ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარეობის და ევროპის კავშირის წინადადებების შესახებ, 2001 წლის 2 აგვისტო.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი № 4, 2001 წლის 25 ოქტომბერი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის № 4 ოქმის № 1 დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების მოლაპარაკებების პროცესის ზოგიერთი საორგანიზაციო საკითხის და მათი საფინანსო უზრუნველყოფის შესახებ, 2001 წლის 25 ოქტომბერი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის № 4 ოქმის № 2 დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების სარდლის დანიშვნის შესახებ, 2001 წლის 25 ოქტომბერი.         
2002
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი № 5, 2002 წლის 28 თებერვალი-1 მარტი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი № 6, 2002 წლის 14-16 მაისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის № 6 ოქმის დანართი № 1. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების პრინციპების თაობაზე რუსულ–ქართული შეთანხმების ხელმოწერისა და შერეული სამშვიდობო ძალების მოქმედების დაწყების 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების შესახებ, 2002 წლის 14-16 მაისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 6 ოქმის № 2 დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედების შესახებ, 2002 წლის 14-16 მაისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის № 6 ოქმის № 3 დანართი. გადაწყვეტილება ლტოლვილთა დაბრუნების პროცესის მდგომარეობის შესახებ, 2002 წლის 16 მაისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი № 7, 2002 წლის 5 ივნისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა სეხვედრის № 7 ოქმის დანართი № 1. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების პრინციპების თაობაზე რუსულ–ქართული შეთანხმების ხელმოწერისა და შერეული სამშვიდობო ძალების მოქმედების დაწყების 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების შესახებ, 2002 წლის 5 ივნისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის № 7 ოქმის № 2 დანართი. გადაწყვეტილება, 2002 წლის 5 ივნისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 23, 2002 წლის 9 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 23 ოქმის № 1 დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენის შესახებ, 2002 წლის 9 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 23 ოქმის № 2 დანართი. გადაწყვეტილება ლტოლვილთა, იძულებით გადაადგილებულ და ქართულ–ოსური კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ სხვა პირთა დაბრუნების, მოწყობის, ინტეგრაციისა და რეინტეგრაციის რუსულ–ქართული სამთავრობათშორისო პროექტის შესახებ, 2002 წლის 9 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის № 23 ოქმის დანართი № 3. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომების აღრიცხვის მოწესრიგების შესახებ, 2002 წლის 9 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 23 ოქმის დანართი № 4. გადაწყვეტილება ევროკომისიის წინადადების შესახებ, 2002 წლის 9 ივლისი.         
ქართულ ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის მიმართვა ევროკომისიისადმი, 2002 წლის 9 ივლისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის საგანგებო სხდომის ოქმი № 24, 2002 წლის 30 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 24 ოქმის № 1 დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების მართვის სისტემის დარღვევის ფაქტებისა და მათი ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესახებ, 2002 წლის 30 ივლისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის ხსდომის № 24 ოქმის დანართი № 2. გადაწყვეტილება შერეული სამშვიდობო ძალების პასუხისმგებლობის ზონის ტერიტორიაზე საფრენი აპარატების არასანქცირებული ფრენების შესახებ, 2002 წლის 30 ივლისი.         
განცხადება ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების მართვის სისტემის დარღვევის ფაქტებისა და მათი ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ, 2002 წლის 30 ივლისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 25, 2002 წლის 3-4 ოქტომბერი.         
2003
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 26, 2003 წლის 9-10 თებერვალი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის № 26 ოქმის დანართი № 2. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების საქმიანობისა და მხარეთა სამართლდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების შესახებ, 2003 წლის 10 თებერვალი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 26 ოქმის დანართი № 3. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში რეაბილიტაციის პროექტების რეალიზაციის საქმეში ევროკომისიის 2003 წლის გეგმების შესახებ ევროკომისიის დელეგაციის ინფორმაციის თაობაზე, 2003 წლის 10 თებერვალი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 26 ოქმის დანართი № 4. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგების მოლაპარაკების ფარგლებში მხარეთა სრულუფლებიანი დელეგაციების საექსპერტო ჯგუფების VIII შეხვედრის რეკომენდაციების რეალიზაციის შესახებ (ლისაბონი, 2002 წ.), 2003 წლის 9-10 თებერვალი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 26 ოქმის დანართი № 5. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების მოლაპარაკების პროცესის ზოგიერთი ორგანიზაციული საკითხისა და მათი ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ, 2003 წლის 9-10 თებერვალი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 27, 2003 წლის 14-16 მაისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 27 ოქმის დანართი № 1. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედებისა და ლტოლვილთა დაბრუნების თაობაზე რუსეთის ფედერაციის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის 2000 წლის 23 დეკემბრის შეთანხმების რეალიზაციის ღონისძიებათა შესახებ, 2003 წლის 14-16 მაისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 27 ოქმის № 2 დანართი. გადაწყვეტილება ევროკომისიის სარეაბილიტაციო პროგრამის რეალიზაციის შესახებ, 2003 წლის 14-16 მაისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის № 27 ოქმის დანართი № 3. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების საქმიანობის და მხარეთა სამართლდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების შესახებ, 2003 წლის 14-16 მაისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 28, 2003 წლის 23-26 ივნისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 28 ოქმის დანართი № 1. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ლტოლვილთა, იძულებით გადაადგილებულ და სხვა პირთა დაბრუნების, მოწყობის ინტეგრაციისა და რეინტეგრაციის რუსულ–ქართული სახელმწიფოთაშორისი პროგრამის პროექტისა და დაბრუნების რაიონებში მეურნეობისაღსადგენ ღონისძიებათა შესახებ, 2003 წლის 23-26 ივნისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 28 ოქმის № 2 დანართი. გადაწყვეტილება რუსეთის ფედერაციის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედებისა და ლტოლვილთა დაბრუნების თაობაზე 2000 წლის 23 დეკემბრის შეთანხმების რეალიზაციის ღონისძიებათა შესახებ, 2003 წლის 23-26 ივნისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 28 ოქმის დანართი № 3. გადაწყვეტილება ევროკომისიის სარეაბილიტაციო პროგრამის რეალიზაციის შესახებ (შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 27 ოქმის დანართი № 2 2003 წლის 14–16 მაისი, ქ. გორი) შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილების შესრულების შესახებ, 2003 წლის 23-26 ივნისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 28 ოქმის დანართი № 4. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედებისა და ლტოლვილთა დაბრუნების თაობაზე რუსეთის ფედერაციის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის 2000 წლის 23 დეკემბრის შეთანხმების მე–4 მუხლისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებში რუსულ–ქართული კომისიის 2000 წლის 23 დეკემბრის სხდომის ოქმის № 4–ს 12.2 პუნქტის შესრულების შესახებ, 2003 წლის 23-26 ივნისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 28 ოქმის დანართი № 5. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოლაპარაკებების პროცესის ზოგიერთი საორგანიზაციო საკითხისა და მისი ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ, 2003 წლის 23-26 ივნისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 29, 2003 წლის 14-15 ივლისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა სამუშაო შეხვედრის ოქმი, 2003 წლის 2 ოქტომბერი.         
2004
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი № 30, 2004 წლის 16 აპრილი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 30 ოქმის დანართი № 1. დებულება ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის საინფორმაციო ბიულეტენის შესახებ, 2004 წლის 16 აპრილი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეების განცხადება, 2004 წლის 16 აპრილი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 30 ოქმის დანართი. საქართველოს მთავრობა 2004 წლის 16 აპრილი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 30 ოქმის დანართი. რუსეთის მთავრობა 2004 წლის 16 აპრილი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი № 31, 2004 წლის 14 მაისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეების განცხადება, 2004 წლის 14 მაისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის ბიულეტენის გამოცემის ხარჯთაღრიცხვა, 2004 წლის 14 მაისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი № 32, 2004 წლის 2ივნისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეების განცხადება, 2004 წლის 2 ივნისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სპეციალური სხდომის ოქმი № 33, 2004 წლის 14–15 ივლისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი № 35, 2004 წლის 31 ივლისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის საგანგებო სხდომის ოქმი № 36, 2004 წლის 13–14 აგვისტო.         
ოქმი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, 2004 წლის 13 აგვისტო.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი № 37, 2004 წლის 18 აგვისტო.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სპეციალური სხდომის ოქმი № 38, 2004 წლის 30 სექტემბერი–2 ოქტომბერი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 38 ოქმის დანართი № 1. გადაწყვეტილება ცეცხლის შეწყვეტის, უკანონო შეიარაღებულ ფორმირებათა გაყვანის, კონფლიქტის ზონაში ვითარების შემდგომი სტაბილიზაციის შესახებ ადრე მიღებულ გადაწყვეტილებატა სესრულების მიმდინარეობის შესახებ, 2004 წლის 30 სექტემბერი–2 ოქტომბერი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი № 39, 2004 წლის 20 ოქტომბერი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სპეციალური სხდომის ოქმი № 40, 2004 წლის 19-20 ნოემბერი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის № 40 ოქმის დანართი. შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა რწმუნებულების შეხვედრების დებულება, 2004 წლის 19-20 ნოემბერი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თავათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი № 41, 2004 წლის 22-23 დეკემბერი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 41 ოქმის № 1 დანართი. ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა განცხადება, 2004 წლის 22-23 დეკემბერი.         
2005
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი № 42, 2005 წლის 16-17 მარტი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის № 42 ოქმის დანართი. გადაწყვეტილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგეის შერეული საკონტროლო კომისიის მიერ ადრე მიღებული გადაწყვეტილებების რელიზაციისა და კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესის შემდგომი განვითარების შესახებ, 2005 წლის 16-17 მარტი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის საგანგებო სხდომის ოქმი № 43, 2005 წლის 30-31 მაისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 43 ოქმის № 2 დანართი. გადაწყვეტილება კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალების საქმიანობისა და მხარეთა სამართლდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების შესახებ, 2005 წლის 30-31 მაისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა საგანგებო შეხვედრის ოქმი № 44, 2005 წლის 22-23 ივნისი.         
შერეული საკონტროლო კომისიის № 44 ოქმის დანართი. ოქმი მხარეთა სამართლდამცავი ორგანოების ხელმძღვანელთა შეხვედრის შედეგების შესახებ, 2005 წლის 22-23 ივნისი.         
ოქმი № 45 ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის რიგგარეშე სხდომისა, 2005 წლის 24–25 ოქტომბერი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 46, 2005 წლის 15–16 ნოემბერი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 47, 2005 წლის 27–28 დეკემბერი.         
2006
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 48, 2006 წლის 27–29 მარტი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ოქმი № 49, 2006 წლის 11–13 მაისი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრის ოქმი № 50, 2006 წლის 22 ივნისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29296