რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   საქართველოს დამფუძნებელი კრება. საქართველოს დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმი
1919 1920 1921
1919
(საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების რეზოლუცია), 1919 წლის 21 მარტი.         
კანონი ხაზინის შემოსავლის გასაძლიერებლად ზოგიერთი ღონისძიების მიღებისა, 1919 წლის 27 მაისი.         
კანონი უძრავი ქონების იძულებით ჩამორთმევისა, დროებით დაჭერისა და მის სარგებლობაში მონაწილეობის უფლების დაწესებისა სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის, 1919 წლის 11 ივლისი.         
კანონი სამხედრო ბეგარისა და შეიარაღებულ ძალთა შევსებისა, 1919 წლის 29 ივლისი.         
დეკრეტი სამუსულმანო საქართველოს, აფხაზეთის, სვანეთის სა სხვა განაპირა კუთხის მოსწავლე ახალგაზრდობისათვის სტიპენდიების დასანიშნავად (200 000) მანეთის გადადების, 1919 წლის 13 დეკემბერი.         
დეკრეტი აფხაზეთის სახალხო საბჭოსათვის სამი მილიონი მანეთის სესხის მიცემისა, 1919 წლის 31 დეკემბერი.         
1920
დეკრეტი აფხაზეთის კომისარიატის საჭიროებისათვის ყოველთვიურად 1 000 000 მანეთის გადადებისა, 1920 წლის 6 აპრილი.         
ამონაწერი საქართველოს დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის სხდომის ჟურნალიდან, 1920 წლის 23 ივნისი.         
პარიტეტული კომისიის შეთანხმების პროექტი აფხაზეთის მმართველობის ძირითადი დებულებების შესახებ, 1920 წლის 7 ივლისი.         
ამონაწერი საქართველოს დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის 1920 წლის 26 ივლისის სხდომის ჟურნალიდან         
დეკრეტი ქალაქ სოხუმის თვითმმართველობისათვის ოთხი მილიონი მანეთის სესხის მიცემისა, 1920 წლის 10 აგვისტო.         
ამონაწერი საქართველოს დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის 1920 წლის 10 აგვისტოს სხდომის ჟურნალიდან         
ამონაწერი საქართველოს დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის 1920 წლის 6 ნოემბრის სხდომის ჟურნალიდან         
ამონაწერი საქართველოს დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის 1920 წლის 6 დეკემბრის სხდომის ჟურნალიდან         
დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის სხდომის ჟურნალი. აფხაზეთის ავტონომიური მმართველობის დებულება, 1920 წლის 31 დეკემბერი.         
აფხაზეთის ავტონომიური მმართველობის დებულება, 1920 წლის 31 დეკემბერი.         
1921
საქართველოს კონსტიტუცია მიღებული საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების მიერ, 1921 წლის 21 თებერვალი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29296