რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭო. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი. საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭო
1961 1971 1978 1979 1980 1982 1989 1990
1961
კანონი საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და საქართველოს სსრ მშრომელთა დეპუტატების ადგილობრივი საბჭოების საბიუჯეტო უფლებების შესახებ, 1961 წლის 27 დეკემბერი.         
1971
საქართველოს სსრ სახალხო დეპუტატთა რაიონული საბჭოების შესახებ საქართველოს სსრ 1971 წლის 9 დეკემბრის კანონი         
საქართველოს სსრ სახალხო დეპუტატთა საქალაქო, ქალაქის რაიონული საბჭოს შესახებ საქართველოს სსრ 1971 წლის 9 დეკემბრის კანონი, 1971 წლის 9 დეკემბერი.         
1978
საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუცია (ძირითადი კანონი), 1978 წლის 15 აპრილი.         
საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს შესახებ საქართველოს სსრ 1978 წლის 21 დეკემბრის კანონი         
1979
საქართველოს სსრ სახალხო დეპუტატთა ადგილობრივი საბჭოების არჩევნების შესახებ საქართველოს სსრ, 1979 წლის 15 ივნისის კანონი.         
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ საქართველოს სსრ, 1979 წლის 15 ივნისის კანონი.         
1980
კანონი საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკისა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შესახებ, 1980 წლის 12 ნოემბერი.         
1982
დებულება საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის საკითხების გადაწყვეტის წესის შესახებ, 1982 წლის 17 მარტი.         
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ( სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სტატუსთან დაკავშირებით საქართველოს სსრ რიგ კანონებში ცვლილებათა შეტანის შესახებ), 1982 წლის 23 ივნისი.         
1989
საქართველოს კომპარტიის ცკ–ის, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის, საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება ქართული ენის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ, 1989 წლის 15 აგვისტო.         
ქართული ენის სახელმწიფო პროგრამა, 1989 წლის 15 აგვისტო.         
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მეოცე მოწვევის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს XII საგანგებო სესიის გადაწყვეტილებათა შესახებ, 1989 წლის 16 ნოემბერი.         
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს დადგენილება საქართველოსა და რუსეთს შორის 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულების დარღვევის პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასების საკითხთა კომისიის დასკვნის შესახებ, 1989 წლის 18 ნოემბერი.         
საქართველოს სსრ კანონი საქართველოს სსრ კონსტიტუციის (ძირითადი კანონის ) ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ, 1989 წლის 18 ნოემბერი.         
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სტატუსთან დაკავშირებით დასმულ საკითხთა შემსწავლელი კომისიის არჩევის შესახებ, 1989 წლის 18 ნოემბერი.         
1990
საქართველოს სსრ მეთერთმეტე მოწვევის უზენაესი საბჭოს რიგგარეშე XIII სესიის დადგენილება საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვის გარანტიების შესახებ, 1990 წლის 9 მარტი         
საქართველოს სსრ უზენაესის საბჭოს დადგენილება საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვის გარანტიების შესახებ საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილებაში დამატებების შეტანის თაობაზე, 1990 წლის 20 ივნისი.         
საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის სამართლებრივი მექანიზმის შექმნის შესახებ, 1990 წლის 20 ივნისი.         
საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს სსრ კონსტიტუციის 77–ე მუხლის საფუძველზე სსრ კავშირის რიგი კანონების შეფასების შესახებ, 1990 წლის 20 ივნისი.         
საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის ასს რესპუბლიკაში საკითხების შესასწავლად კომისიის შექმნის შესახებ, 1990 წლის 26 ივლისი.         
საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს 1990 წლის 25 აგვისტოს გადაწყვეტილებათა შესახებ, 1990 წლის 26 აგვისტო.         
საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს 1990 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილების შესახებ, 1990 წლის 21 სექტემბერი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28246