Se­Tan­x­me­ba sa­qar­T­ve­los mTav­ro­ba­sa da ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is mTav­ro­bas So­ris qar­Tul-osu­ri kon­f­liq­tis zo­na­Si eko­no­mi­kis aR­d­ge­ni­sa da ltol­vil­Ta dab­ru­ne­ba­Si ur­Ti­er­T­q­me­de­bis Se­sa­xeb

sa­qar­T­ve­los mTav­ro­ba (sa­qar­T­ve­lo­saT­vis _ aR­mas­ru­le­be­li xe­li­suf­le­ba) da ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is mTav­ro­ba, Sem­d­gom­Si ~mxa­re­e­bi~,

~qar­Tul-osu­ri kon­f­liq­tis mo­wes­ri­ge­bis prin­ci­pe­bis Se­sa­xeb~ 1992 wlis 24 iv­ni­sis Se­Tan­­x­me­bis (so­Wi), ~qar­Tul-osu­ri kon­f­liq­tis mxa­re­ebs So­ris usaf­r­T­xo­e­bis uz­run­vel­yo­fi­sa da ur­Ti­er­T­n­do­bis gan­m­t­ki­ce­bis Ro­nis­Zi­e­ba­Ta Se­sa­xeb~ 1996 wlis 16 ma­i­sis me­mo­ran­du­mi­sa (mos­ko­vi) da qar­Tul-osu­ri kon­f­liq­tis srul­mas­S­ta­bi­a­ni mo­wes­ri­ge­bi­sad­mi miZ­R­v­ni­li Sex­ved­ris 1997 wlis 5 mar­tis oq­mis (mos­ko­vi) de­bu­le­be­bi­dan ga­mom­di­na­re,

qar­Tul-osu­ri kon­f­liq­tis Se­de­gad da­za­ra­le­bu­li ra­i­o­ne­bis eko­no­mi­kis aR­d­ge­ni­sa da gan­­vi­Ta­re­bis, ag­reT­ve, ltol­vil­Ta da iZu­le­biT ga­da­ad­gi­le­bul pir­Ta (iZu­le­biT ga­da­sax­le­­bul­Ta) ad­rin­del mud­miv sac­xov­re­bel ad­gi­leb­Si or­ga­ni­ze­bu­li dab­ru­ne­bi­saT­vis pi­ro­be­bis Seq­m­nis miz­niT,

Se­Tan­x­m­d­nen Sem­deg­ze:

mux­li 1. mxa­re­e­bi adas­tu­re­ben qar­Tul-osu­ri kon­f­liq­tis zo­na­Si sa­mu­Sa­o­Ta Sem­d­go­mi da­fi­nan­se­bis au­ci­leb­lo­bas da sam­x­reT-osur da Crdi­lo-osur mxa­re­Ta uf­le­ba­mo­si­li war­mo­mad­gen­le­bis mo­na­wi­le­o­biT Se­i­mu­Sa­ve­ben:

_ qar­Tul-osu­ri kon­f­liq­tis zo­na­Si eko­no­mi­kis aR­d­ge­na­Si ur­Ti­er­T­q­me­de­bis sa­xel­m­wi­fo­Ta­So­ri­so prog­ra­mas;

_ ltol­vil­Ta dab­ru­ne­bis, mow­yo­bis, in­teg­ra­ci­i­sa da re­in­teg­ra­ci­is sa­xel­m­wi­fo­Ta­So­ri­so prog­ra­mas, ro­me­lic Se­i­cavs Ro­nis­Zi­e­bebs me­ur­ne­o­bis aR­d­ge­ni­saT­vis im ra­i­o­neb­Si, sa­dac brun­de­bi­an ltol­vi­le­bi.

mxa­re­e­bi mi­i­Re­ben zo­mebs ze­mo­aR­niS­nu­li prog­ra­me­bis re­a­li­za­ci­i­saT­vis sa­er­Ta­So­ri­so or­ga­ni­za­ci­e­bis mo­zid­viT.

sa­qar­T­ve­los mxa­re sa­er­Ta­So­ri­so sa­mar­T­lis nor­me­bis Se­sa­ba­mi­sad mi­i­Rebs zo­mebs ltol­vil­Ta da iZu­le­biT ga­da­ad­gi­le­bul pir­Ta uf­le­be­bis aR­sad­ge­nad maT mi­er ad­re da­ka­ve­bul sac­xov­re­bel­ze.

mxa­re­e­bi xels Se­uw­yo­ben sa­er­Ta­So­ri­so or­ga­ni­za­ci­e­bis Za­lis­x­me­vas kon­f­liq­tis Se­de­gad da­za­ra­le­bul ra­i­o­neb­Si so­ci­a­lu­ri, eko­no­mi­ku­ri da hu­ma­ni­ta­ru­li prog­ra­me­bis re­a­li­za­ci­is mi­mar­Tu­lebiT.

mux­li 2. mxa­re­e­bi wi­nam­de­ba­re Se­Tan­x­me­biT na­kisr val­de­bu­le­ba­Ta Se­sas­ru­leb­lad sa­er­Ta­So­ri­so sa­mar­T­lis nor­me­bis Se­sa­ba­mi­sad ga­mo­i­ye­ne­ben yve­la Se­saZ­leb­lo­bas qar­Tul_osu­ri kon­f­liq­tis zo­na­Si fu­la­di da sxva re­sur­se­bis mo­sa­zi­dad, xels Se­uw­yo­ben in­ves­ti­ci­e­bis, Se­Ra­va­Ti­a­ni kre­di­te­bi­sa da sub­si­di­e­bis mo­zid­vas, maT So­ris sa­er­Ta­So­ri­so da uc­xo­u­ri or­ga­ni­za­ci­e­bi­sa­gan, me­sa­me qvey­ne­bi­sa­gan, ag­reT­ve, xels Se­uw­yo­ben er­Tob­li­vi sa­war­mo­e­bis (sa­me­ur­neo sa­zo­ga­do­e­be­bis) Seq­m­nas, sa­kuT­re­bis sxva­das­x­va for­mis mqo­ne sa­war­mo­Ta So­ris pir­da­pi­ri sa­me­ur­neo kav­Si­re­bis gan­vi­Ta­re­bas, kon­f­liq­tis zo­na­Si gan­la­ge­bul sa­war­mo­eb­Tan sa­war­moo ko­o­pe­ra­ci­is CaT­v­liT.

mux­li 3. mxa­re­e­bi mxars da­u­We­ren sa­qar­T­ve­lo­sa da ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is ad­mi­nis­t­ra­ci­ul-te­ri­to­ri­u­li or­ga­no­e­bis, sa­war­mo­e­bi­sa da or­ga­ni­za­ci­e­bis ini­ci­a­ti­vas, aR­mo­u­Ci­non dax­ma­re­ba sam­x­reT-osur mxa­res aR­d­ge­ni­Ti sa­mu­Sa­o­e­bis Ca­ta­re­ba­Si da xels Se­uw­yo­ben sax­s­re­bis mo­zid­vas eko­no­mi­kis Sem­d­go­mi gan­vi­Ta­re­bis miz­niT.

mux­li 4. mxa­re­e­bi aR­niS­na­ven 1998 wels da 1999 wlis I kvar­tal­Si mi­wo­de­bu­li eleq­t­ro­e­ner­gi­i­saT­vis ru­se­Tis sa­aq­cio sa­zo­ga­do­e­ba ~ees ro­si­is~ wi­na­Se qar­Tul-osu­ri kon­f­liq­tis zo­­na­Si myof mom­x­ma­re­bel­Ta da­va­li­a­ne­bis da­far­vis sa­kiT­xis ga­daw­y­ve­tis mwva­ve au­ci­leb­lo­bas. sa­qar­T­ve­los mxa­re iRebs val­de­bu­le­bas da­fa­ros es da­va­li­a­ne­ba res­t­ruq­tu­ri­za­ci­is pi­ro­biT. da­va­li­a­ne­bis da­far­vis gra­fi­ki ga­ni­saz­R­v­re­ba cal­ke oq­miT.

mxa­re­e­bi ga­ni­xi­la­ven kon­f­liq­tis zo­na­Si eleq­t­ro­e­ner­gi­is mim­di­na­re mi­wo­de­bis uz­run­vel­yo­fas, ro­gorc aR­d­ge­ni­Ti pro­ce­si­sa da ltol­vil­Ta dab­ru­ne­bis um­niS­v­ne­lo­va­nes faq­tors. eleq­t­ro­e­ner­gi­is mi­wo­de­bis sqe­ma da am mi­wo­de­bis anaz­Ra­u­re­bis me­qa­niz­mi ga­ni­saz­R­v­re­ba Se­sa­ba­mi­si kon­t­raq­te­biT.

mux­li 5. wi­nam­de­ba­re Se­Tan­x­me­ba Se­saZ­le­be­lia Sev­se­bul iq­nes mi­si re­a­li­za­ci­is me­qa­niz­mis da­ma­zus­te­be­li oq­me­biT.

am Se­Tan­x­me­biT gaT­va­lis­wi­ne­bu­li prog­ra­me­bis Ses­ru­le­bis kon­t­ro­li ekis­re­ba qar­Tul-osu­ri kon­f­liq­tis mo­wes­ri­ge­bis Se­re­ul sa­kon­t­ro­lo ko­mi­si­as.

mux­li 6. wi­nam­de­ba­re Se­Tan­x­me­ba Za­la­Si Se­dis xel­mo­we­ris Ta­ri­Ri­dan.

Ses­ru­le­bu­lia q. Tbi­lis­Si 2000 wlis 23 de­kem­bers or eg­zem­p­la­rad, Ti­To­e­u­li qar­Tul da ru­sul eneb­ze...

sa­qar­T­ve­los mTav­ro­bis sa­xe­liT g. ar­se­niS­vi­li.

ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is mTav­ro­bis sa­xe­liT i. kle­ba­no­vi.

(sa­ga­reo saq­me­Ta sa­mi­nis­t­ros ar­qi­vi. sa­ku­Ta­ri Tar­g­ma­ni)