Se­Tan­x­me­ba qar­Tul-osu­ri kon­f­liq­tis mSvi­do­bi­a­ni mo­wes­ri­ge­bis pro­ce­sis Sem­d­go­mi gan­­vi­Ta­re­bi­sa da Se­re­u­li sa­kon­t­ro­lo ko­mi­si­is Se­sa­xeb

ey­r­d­no­bi­an ra 1992 wlis 24 iv­niss qar­Tul-osu­ri kon­f­liq­tis mo­wes­ri­ge­bis prin­ci­pe­bis Se­sa­xeb 1992 wlis 24 iv­niss soW­Si xel­mo­we­ril Se­Tan­x­me­bas,

es­w­raf­vi­an ra kon­f­liq­tis mxa­re­ebs So­ris ur­Ti­er­To­bis yo­vel­m­x­riv mo­wes­ri­ge­bas,

xel­m­Z­R­va­ne­lo­ben ra mtki­ce mSvi­do­bi­sa da sta­bi­lu­ro­bis sur­vi­liT,

adas­tu­re­ben ra sa­er­Ta­So­ri­so sa­mar­T­lis prin­ci­pe­bi­sad­mi er­T­gu­le­bas,

moq­me­de­ben ra ada­mi­a­nis uf­le­be­bi­sa da Ta­vi­suf­le­be­bi­sad­mi da ag­reT­ve erov­nu­li um­ci­re­so­be­bi­sad­mi pa­ti­vis­ce­mis su­lis­k­ve­Te­biT,

adas­tu­re­ben ra, rom or­ma wel­ma, ro­me­lic so­Wis Se­Tan­x­me­bis Sem­deg ga­vi­da, po­li­ti­ku­ri di­a­lo­gis win­s­v­la­Si ar­se­bi­Ti Se­de­ge­bi ver mo­i­ta­na.

iT­va­lis­wi­ne­ben ra qar­Tul-osu­ri kon­f­liq­tis srul­mas­S­ta­bi­a­ni mo­wes­ri­ge­bis mom­wi­fe­bul au­ci­leb­lobs,

mxa­re­eb­ma mi­i­Res ga­daw­y­ve­ti­le­ba qar­Tul-osu­ri kon­f­liq­tis Sem­d­go­mi srul­mas­S­ta­bi­a­ni mo­wes­ri­ge­bis au­ci­leb­lo­bis Se­sa­xeb.

1. amas­Tan da­kav­Si­re­biT mxa­re­e­bi aR­niS­na­ven, rom:

a) 1992 wlis 24 iv­ni­sis Se­Tan­x­me­bis Se­sas­ru­leb­lad Seq­m­nil­ma Se­re­ul­ma sa­kon­t­ro­lo ko­mi­si­am (Zi­ri­Ta­dad) Se­as­ru­la Ta­vi­si fun­q­ci­e­bi cec­x­lis Sew­y­ve­tis kon­t­ro­lis uz­run­vel­sa­yo­fad, Se­i­a­ra­Re­bu­li for­mi­re­be­bis ga­say­va­nad da usaf­r­T­xo­e­bis re­Ji­mis da­sa­ca­vad, ri­Tac sa­Ta­ve da­u­do po­li­ti­ku­ri mo­wes­ri­ge­bis pro­cess;

b) mSvi­do­bis Se­nar­Cu­ne­bas uz­run­vel­yo­fen mSvi­do­bis dam­ca­vi Se­re­u­li Za­le­bi, rom­le­bic Seq­m­ni­lia Ssk-Tan 1992 wlis 24 iv­ni­sis Se­Tan­x­me­bis Se­sa­ba­mi­sad.

g) Ssk un­da gar­da­iq­m­nas mud­mi­vad moq­med me­qa­niz­mad, rom geg­ma­zo­mi­e­rad da ko­or­di­ni­re­bu­lad mo­na­wi­le­ob­des mo­wes­ri­ge­bis sxva­das­x­va­na­i­ri _ po­li­ti­ku­ri, sam­xed­ro (sam­S­vi­do­bo), eko­no­mi­ku­ri. hu­ma­ni­ta­ru­li da sxva _ as­peq­te­bis ga­daw­y­ve­ta­Si.

2. srul­mas­S­ta­bi­a­ni po­li­ti­ku­ri mo­wes­ri­ge­bi­sa­ken Sem­d­go­mi win­s­v­lis miz­niT, surT ra ga­a­­um­jo­be­son Se­re­u­li sam­S­vi­do­bo Za­le­bis Za­lis­x­me­vi­sa da eu­Tos mi­si­as­Tan da sxva sa­er­Ta­So­ri­­so or­ga­ni­za­ci­eb­Tan ur­Ti­er­T­q­me­de­bis ko­or­di­na­cia da da­aC­qa­ron da­za­ra­le­bu­li ra­i­o­ne­bis eko­no­mi­ku­ri aR­d­ge­nis sa­kiT­xe­bis praq­ti­ku­li ga­daw­y­ve­ta, ag­reT­ve, xe­li Se­uw­yon ltol­vil­­Ta dab­ru­ne­bis pro­cess, mxa­re­e­bi Se­Tan­x­m­d­nen, da­a­zus­ton Ssk fun­q­ci­e­bi, ga­na­ax­lon da ga­a­far­­To­on mi­si Se­mad­gen­lo­ba.

3. mxa­re­eb­ma mi­i­Res de­bu­le­ba qar­Tul-osu­ri kon­f­liq­tis mo­wes­ri­ge­bis Se­re­u­li sa­kon­t­ro­­lo ko­mi­si­is Se­sa­xeb ...

4. ko­mi­sia aris oT­xi mxa­ris mud­mi­vad moq­me­di or­ga­no, ro­me­lic mo­na­wi­le­obs kon­f­liq­tis mo­wes­ri­ge­ba­sa da mi­si Se­de­ge­bis lik­vi­da­ci­a­Si.

Ssk mu­Sa­o­ba­Si mo­na­wi­le­obs eu­Tos mi­sia sa­qar­T­ve­lo­Si.

es ko­mi­sia mWid­rod ur­Ti­er­T­q­me­debs da Ta­vi­si saq­mi­a­no­bis ko­or­di­na­ci­as ax­dens xe­li­suf­le­bis ad­gi­lob­riv or­ga­no­eb­Tan.

5. kon­f­liq­tis mo­na­wi­le mxa­re­e­bi kvlav adas­tu­re­ben Ta­vi­anT val­de­bu­le­bas yve­la sa­kiT­xi ga­daw­y­vi­ton mxo­lod da mxo­lod mSvi­do­bi­a­ni me­To­de­biT, ar mi­mar­Ton Za­lis ga­mo­ye­ne­bas an mi­si ga­mo­ye­ne­bis mu­qa­ras.

sa­qar­T­ve­los mxa­ris sa­xe­liT v. xa­Wa­pu­ri­Ze, i. me­na­Ra­riS­vi­li.

sam­x­reT oseTis mxa­ris sa­xe­liT v. ga­ba­ra­e­vi.

Crdi­lo­eT ose­Tis mxa­ris sa­xe­liT s. xe­Ta­gu­ro­vi.

ru­se­Tis mxa­ris sa­xe­liT n. med­ve­de­vi, b. pas­tu­xo­vi.

Tandaswre­biT: eu­To­sa­gan hans-iorg ai­fi.

mos­ko­vi, 1994 wlis 31 oq­tom­be­ri.

(sa­qar­T­ve­los sa­ga­reo saq­me­Ta sa­mi­nis­t­ros ar­qi­vi. sa­ku­Ta­ri Tar­g­ma­ni)