qar­Tu­li enis sa­xel­m­wi­fo prog­ra­ma

qar­Tu­li enis kon­s­ti­tu­ci­u­ri sta­tu­si

1. qar­Tu­lis, ro­gorc sa­xel­m­wi­fo enis, kon­s­ti­tu­ci­u­ri sta­tu­sis uz­run­vel­yo­fa sa­qar­T­ve­los sab­Wo­Ta so­ci­a­lis­tu­ri res­pub­li­kis yve­la sa­xis par­ti­ul, sab­Wo­Ta, ad­mi­nis­t­ra­ci­ul, sa­mec­ni­e­ro-sas­wav­lo, kul­tu­rul, sa­me­ur­neo da­we­se­bu­le­beb­sa da sa­war­mo­eb­Si, sa­zo­ga­do­eb­riv or­ga­ni­za­ci­eb­Si.

2. sa­qar­T­ve­los ssr umaR­les sab­Wos­Tan ko­mi­si­is Seq­m­na Se­sa­ba­mi­si uf­le­ba­mo­si­le­biT _ kon­t­ro­li ga­u­wi­os qar­Tu­lis, ro­gorc res­pub­li­kis sa­xel­m­wi­fo enis, fun­q­ci­o­ni­re­bas.

3. sa­qar­T­ve­los ssr mi­nis­t­r­Ta sab­Wos­Tan ar­se­bu­li qar­Tu­li sa­li­te­ra­tu­ro enis mud­mi­vi sa­xel­m­wi­fo ko­mi­si­is Seq­m­na Se­sa­ba­mi­si uf­le­ba­mo­si­le­biT _ kon­t­ro­li ga­u­wi­os qar­Tu­li sa­li­te­ra­tu­ro enis fun­q­ci­o­ni­re­bi­sa da siw­min­dis dac­vas; Se­i­mu­Sa­os qme­di­Ti Ro­nis­Zi­e­ba­ni sa­li­te­ra­tu­ro enis nor­ma­Ta da­sam­k­vid­reb­lad.

4. res­pub­li­kis yve­la qa­laq­sa da ra­i­o­nul cen­t­r­Si sa­xal­xo de­pu­tat­Ta sab­Wo­e­bis aR­mas­ru­le­bel ko­mi­te­teb­Tan qar­Tu­li enis fun­q­ci­o­ni­re­bi­sa da da siw­min­dis dac­vis sa­ze­dam­xed­ve­lo da sa­kon­sul­ta­cio ko­mi­si­e­bis Seq­m­na.

5. qar­Tul ena­ze yve­la dar­gis sa­mec­ni­e­ro da sas­wav­lo li­te­ra­tu­ris (maT So­ris _ sa­di­ser­­­ta­cio naS­ro­me­bis) Seq­m­ni­sa da ga­mo­ce­mis or­ga­ni­za­cia.

6. res­pub­li­ka­Si mcxov­re­bi qar­Tu­li enis ar­m­cod­ne mo­qa­la­qe­TaT­vis qar­Tu­li enis da­sa­uf­leb­lad xel­Sem­w­yo­bi pi­ro­be­bis Seq­m­na (fi­nan­su­ri da sas­wav­lo-me­To­du­ri uz­run­vel­yo­fa) yve­la da­we­se­bu­le­ba­sa da sa­war­mo­Si.

(...)

I I I. qar­Tu­li eni­sa da li­te­ra­tu­ris swav­le­ba sko­lam­del da­we­se­bu­le­beb­Si, sa­Su­a­lo da umaR­les sas­wav­leb­leb­Si

1. sko­lam­de­li da­we­se­bu­le­be­bis sxva­das­x­va asa­kob­ri­vi jgu­fe­bi­saT­vis qar­Tu­li met­y­ve­le­bis gan­vi­Ta­re­bis prog­ra­me­bis Sed­ge­na, sa­Ta­na­do li­te­ra­tu­ri­sa da Tval­sa­Ci­no ma­sa­lis mom­za­de­ba qar­Tul enaze.

2. pe­da­go­gi­u­ri in­s­ti­tu­te­bi­sa da da sa­Su­a­lo-spe­ci­a­lu­ri sas­wav­leb­le­bis sko­lam­de­li aR­z­r­dis spe­ci­a­lo­bi­saT­vis qar­Tu­li enis ga­nax­le­bu­li sas­wav­lo prog­ra­me­bis, geg­me­bis da sa­xel­m­Z­R­va­ne­lo­e­bis da­mu­Sa­ve­ba.

5. sa­Su­a­lo sko­le­bis I-XI kla­seb­Si qar­Tu­li enis eta­pob­ri­vi swav­le­bis er­Ti­a­ni geg­mis Se­mu­Sa­ve­ba (mar­T­l­we­ra da met­y­ve­le­ba, fo­ne­ti­ka, qar­Tu­li enis gra­ma­ti­kis sa­fuZ­v­le­bi, qar­Tu­li enis sti­lis­ti­ki­sa da da leq­si­ko­lo­gi­is Zi­ri­Ta­di sa­kiT­xe­bi, enaT­mec­ni­e­re­bis Te­o­ri­u­li sa­­kiT­xe­bi).

7. res­pub­li­kis yve­la sa­Su­a­lo sko­la­Si, pro­fe­si­ul-teq­ni­kur da sa­Su­a­lo-spe­ci­a­lur sas­wav­leb­leb­Si qar­Tu­li eni­sa da li­te­ra­tu­ris ka­bi­ne­te­bis Seq­m­na da ma­Ti aR­Wur­va ax­lad ga­mo­su­li sa­mec­ni­e­ro da pe­da­go­gi­u­ri li­te­ra­tu­riT.

8. res­pub­li­kis yve­la umaR­les sas­wav­le­bel­Si qar­Tu­li eni­sa da li­te­ra­tu­ris ka­Ted­re­bis Ca­mo­ya­li­be­ba, qar­Tu­li met­y­ve­le­bis kul­tu­ri­sa da qar­Tu­li li­te­ra­tu­ris is­to­ri­is mi­mo­xil­vi­Ti kur­se­bis Se­mo­Re­ba yve­la spe­ci­a­lo­bis stu­den­te­bi­saT­vis.

9. res­pub­li­kis umaR­le­si sas­wav­leb­le­bis hu­ma­ni­ta­ru­li pro­fi­lis fa­kul­te­teb­ze Sem­s­v­le­li abi­tu­ri­en­te­bi­saT­vis qar­Tul ena­sa da li­te­ra­tu­ra­Si sa­val­de­bu­lo we­ri­Ti da ze­pi­ri ga­moc­de­bis da­we­se­ba. sam­xat­v­ro aka­de­mi­a­Si, Te­at­ra­lur in­s­ti­tut­sa da kon­ser­va­to­ri­a­Si, ag­reT­­ve sa­bu­ne­bis­met­y­ve­lo da teq­ni­kur spe­ci­a­lo­beb­ze Sem­s­v­le­li abi­tu­ri­en­te­bi­saT­vis qar­Tul ena­sa da li­te­ra­tu­ra­Si sa­val­de­bu­lo we­ri­Ti ga­moc­dis da­we­se­ba.

13. kon­k­re­tul wi­na­da­de­ba­Ta Se­mu­Sa­ve­ba res­pub­li­kis ara­qar­Tul sko­leb­Si qar­Tu­li enis sa­val­de­bu­lo swav­le­bis Se­mo­Re­bis Se­sa­xeb.

14. sa­qar­T­ve­los ssr umaR­les sas­wav­leb­leb­Si fi­lo­lo­gi­is fa­kul­te­tis ara­qar­Tul seq­to­reb­ze qar­Tu­li enis praq­ti­ku­li sti­lis­ti­ki­sa da qar­Tu­li li­te­ra­tu­ris is­to­ri­is kur­se­bis Se­mo­Re­ba.

15. sa­qar­T­ve­los ssr umaR­les sas­wav­leb­leb­Si fi­lo­lo­gi­is fa­kul­te­tis ara­qar­Tul seq­to­reb­ze qar­Tu­li enis praq­ti­ku­li sti­lis­ti­ki­sa da qar­Tu­li li­te­ra­tu­ris is­to­ri­is kur­se­bis Se­mo­Re­ba.

17. qar­Tu­li enis sas­ko­lo gan­mar­te­bi­Ti, or­Tog­ra­fi­u­li, xa­to­van sit­y­va-Tqma­Ta sag­nob­riv-ilus­t­ri­re­bu­li, ter­mi­no­lo­gi­u­ri, uc­xo sit­y­va­Ta da Tar­g­m­ni­Ti (qar­Tul-ru­su­li da ru­sul-qar­Tu­li, qar­Tul-af­xa­zu­ri da af­xa­zur-qar­Tu­li, qar­Tul-osu­ri da osur-qar­Tu­li, qar­­Tul-som­xu­ri da som­xur-qar­Tu­li, qar­Tul-azer­ba­i­ja­nu­li da azer­ba­i­ja­nul-qar­Tu­li) leq­­si­ko­ne­bi­sa da Se­sa­ba­mi­si sa­sa­ub­ro­e­bis da­mu­Sa­ve­ba da ga­mo­sa­ce­mad mom­za­de­ba.

23. qar­Tu­li enis Ses­wav­lis msur­vel­TaT­vis kul­tu­rul-sa­gan­ma­naT­leb­lo da­we­se­bu­le­beb­­Tan (klu­beb­Tan, bib­li­o­Te­keb­Tan) qar­Tu­li enis wre­e­bis Ca­mo­ya­li­be­ba da ma­Ti ma­Ral­k­va­li­fi­­ci­u­ri pe­da­go­ge­biT uz­run­vel­yo­fa.

IV. ra­di­o­ma­uw­yeb­lo­ba, te­le­vi­zia da ki­ne­ma­tog­ra­fia

4. sa­qar­T­ve­los te­le­vi­zi­is ara­qar­Tu­le­no­va­ni ga­da­ce­me­bis (mi­mo­xil­ve­bis, sa­ub­re­bis, mxat­­­v­ru­li fil­me­bis) qar­Tul ena­ze ga­sax­mo­va­neb­lad sa­qar­T­ve­los te­le­vi­zi­i­sa da ra­di­o­ma­uw­­yeb­lo­bis sa­xel­m­wi­fo ko­mi­te­tis ma­te­ri­a­lur-teq­ni­ku­ri ba­zis gan­m­t­ki­ce­ba, da­ma­te­bi­Ti saS­ta­­to er­Te­u­li­sa da sa­ho­no­ra­ro Tan­xis ga­mo­yo­fa.

5. sa­Su­a­lo da umaR­le­si sas­wav­leb­le­bi­saT­vis sas­wav­lo fil­me­bis Seq­m­na qar­Tul ena­ze; ru­­su­le­no­va­ni sas­wav­lo fil­me­bis gax­mo­va­ne­ba qar­Tu­lad.

6. ru­sul da uc­xo­ur eneb­ze gax­mo­va­ne­bu­li ki­no­fil­me­bi­saT­vis qar­Tu­le­no­va­ni sub­tit­re­­bis Se­saq­m­ne­lad da qar­Tul ena­ze fil­me­bis ga­sax­mo­va­neb­lad ko­nos­tu­dia “qar­Tu­li fil­mis~ ma­te­ri­a­lur-teq­ni­ku­ri ba­zis gan­m­t­ki­ce­ba-ga­far­To­e­ba.

VI I I. sa­ga­mom­cem­lo saq­me

4. Tar­g­m­ni­Ti leq­si­ko­ne­bi­sa da sa­sa­ub­ro­e­bis (ru­sul-qar­Tu­li da qar­Tul-ru­su­li, af­xa­­zur-qar­Tu­li da qar­Tul-af­xa­zu­ri, osur-qar­Tu­li da qar­Tul-osu­ri...som­xur-qar­Tu­li da qar­Tul-som­xu­ri, azer­ba­i­ja­nul-qar­Tu­li da qar­Tul-azer­ba­i­ja­nu­li) ga­mo­ce­ma.

20. qar­Tu­li enis Ses­wav­lis msur­vel­TaT­vis qar­Tu­li enis TviT­mas­wav­leb­le­bi­sa da sa­xel­­m­Z­R­va­ne­lo­e­bis ga­mo­ce­ma.

X. sa­yo­fac­xov­re­bo da sa­in­for­ma­cio mom­sa­xu­re­bis sfe­ro

1. sa­yo­fac­xov­re­bo da sa­in­for­ma­cio mom­sa­xu­re­bis sfe­ro­Si qar­Tu­li enis sa­yo­vel­Ta­od ga­mo­ye­ne­bis uz­run­vel­yo­fa.

2. sa­yo­vel­Tao sar­geb­lo­bi­saT­vis qar­Tul ena­ze ga­for­m­des yve­la blan­ki, for­ma, an­ke­ta, qvi­­Ta­ri, abo­ne­men­ti, ta­lo­ni, bi­le­Ti, fir­ni­Si, ab­ra, sa­rek­la­mo war­we­ra, eti­ke­ti, fas­maC­ve­ne­be­­li, afi­Sa, pla­ka­ti, lo­zun­gi, kon­ver­ti, de­pe­Sis blan­ki, Ria da mi­sa­lo­ci ba­ra­Ti, ka­len­da­ri, pi­­ra­do­bis mow­mo­ba; blok­no­ti, wig­na­ki, rve­u­li; in­s­t­ruq­cia-mi­Ti­Te­ba; sa­rek­la­mo da sa­max­sov­ro buk­le­ti; mo­saw­ve­vi ba­ra­Ti.

3. res­pub­li­ka­Si ga­moS­ve­bu­li yve­la sa­xis pro­duq­ci­is qar­Tu­le­no­va­ni in­s­t­ruq­ci­iT uz­run­­vel­yo­fa.

4. kon­t­ro­lis da­we­se­ba res­pub­li­ka­Si dam­za­de­bu­li yve­la sa­xis pro­duq­ci­is sa­xel­wo­de­beb­ze.

(...)

(ga­ze­Ti “ko­mu­nis­ti~, # 196, 1989 wlis 25 ag­vis­to)