amonaweri saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobis sxdomaTa Jurnalidan

25 dekemberi 1918 weli

muxli 2.

moimines:

moxseneba finansTa ministrisa:

a) afxazTa saxalxo sabWosaTvis sesxis micemis Sesaxeb

daadgines:

1) mieces afxazTa saxalxo sabWos eqvsi milioni maneTi sesxad.

2) aRniSnuli Tanxa unda mieces Sinagan saqmeTa saministros, finansTa ministrTan SeTanxmebiT, nawil-nawil eqvsi Tvis ganmavlobaSi.

3) valis gadaxda daiwyos 1922 wlis 1 ianvridan (yovel q-el ianvarsa da 1-el ivliss Seitanos xuTas-xuTasi aTasis (500 000)).

4) Sinagan saqmeTa saministrom Seitanos Sesabamisi dekreti damfuZnebel krebaSi.

(saqarTvelos centraluri saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1891, anaw. 1, saq. 1243, furc. 77)