amonaweri saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobis sxdomaTa Jurnalidan

28 noemberi 1918 weli

moismines

... moxseneba

...Sinagan saqmeTa ministrisa:

Txovna afxazeTis saqmeTa saministros kancelariisa 10 000 maneTis avansis micemis Sesaxeb kancelariis ama wlis noembris da dekembris xarjebis dasafaravad.

daadgines

gaixsnas Sinagan saqmeTa ministris aT-milioniani fondidan aTi aTasi (10 000) man. krediti afxazeTis saqmeTa saministros kancelariis ama wlis noembris da dekembris xarjebis dasafaravad.

dedenTan sworia _ xelmowerilia

(saqarTvelos centraluri saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1938, anaw. 1, saq. 8, furc. 98)