amonaweri saqarTvelos respublikis mTavrobis sxdomis Jurnalidan

3 agvisto 1918 wlis.

moismines:

moxseneba mTavrobis saqmeTa mmarTvelisa: afxazeTis saqmeebze ministrisaTvis kreditebi

daadgines:

afxazeTis saqmeTa saministros saWiroebisaTvis gaexsnas mTavrobis sammarTvelos 10.000 man krediti aTi milionis fondidan, am fulis gadaricxviT finansTa saministros mier sammarTvelos saxeldaxelo angariSSi.

dedanTan sworia: xelmowerilia

(saqarTvelos centraluri saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1861, anaw. 2, saq. 37, furc. 4)