amonaweri saqarTvelos respublikis mTavrobis sxdomis Jurnalidan

6 agvisto 1918 weli

moismines: Sesaxeb saministroebis urTierTobis wesisa afxazeTTan

daadgines: principialurad miRebul iqnas winadadeba afxazeTis saqmeTa ministrisa, rom urTierToba calke uwyebaTa afxazeTTan swarmoebdes xolme afxazeTis saqmeTa ministris cnobiT da gansazRvrul SemTxvevaSi, mis SuamavlobiT, dawvrilebiT ganxilva sakiTxisa gadaidos Semdegi krebisaTvis da am droisaTvis daevalos ministrebs warmoadginon Tavisi mosazreba Tu ra saxiT SeiZleba afxazeTTan urTierTobis gansazRvra calke uwyebaTaTvis.

dedanTan sworia: (xelmowerilia)

(saqarTvelos centraluri saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1891, anaw. 1, saq. 75, furc. 128; iqve, f. 1938, anaw. 1. saq. 7, furc. 47)