amonaweri afxazTa saxalxo sabWos sxdomis oqmidan

1918 wlis 28 ivlisi

afxazTa saxalxo sabWos 28 ivlisis dadgenilebis safuZvelze, rwmunebebi eniWebaT sabWos wevrebs giorgi daviTis Ze Tumanovs da simon petres Ze basarias, raTa rogorc mrCevelni Sevidnen saqarTvelos diplomatiur misiaSi konstantinopolis konferenciaze, misiis muSaobaSi monawileobisa da im sakiTxTa garkvevisaTvis, romlebic ukavSirdeba TurqeTis teritoriaze mcxovreb gadasaxlebul afxazTa samSobloSi dabrunebas.

(Tamaz nadareiSvili, daviT Citaia, paata daviTaia, separatizmis problema saqarTveloSi, (istoria da Tanamedroveoba), wigni I. Tb. 2003, gv. 196)