saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWos dadgenileba ssr kavSiris saxelmwifo sakuTrebaSi saqarTvelos respublikis wilis Sesaxeb

saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWo adgens:

saqarTvelos respublikis ministrTa kabinetma daiwyos molaparakeba ssr kavSiris saxelmwifo marTvis organoebTan.

ssr kavsiris saxelmwifo sakuTrebaSi arsebul qonebaSi (oqrosa da almasis fondebi, savaluto rezervebi, samxedro-samrewvelo kompleqsi, Tavdacvis obieqtebi da sxv.) saqarTvelos respublikis wilis gansazRvrisa da miRebis pirobebis Sesaxeb.

ssr kavSiris saSinao da sagareo valebSi saqarTvelos respublikis wilis gansazRvrisa da aRebuli valdebulebebis Sesrulebis wesebisa da pirobebis Sesaxeb.

saqarTvelos respublikis

uzenaesi sabWos Tavmjdomare akaki asaTiani

Tbilisi, 1991 wlis 15 seqtemberi.

(saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWos uwyebebi, #9, 1991, gv. 20)