soxumi, afxazeTis assr uzenaesi sabWos Tavmjdomares v. arZinbas

saqarTvelos respublikis konstituciis 79, 82, 104 (p.8) da `referendumis Sesaxeb~ saqarTvelos respublikis kanonis Sesabamisad ganxorcielda saWiro RonisZiebebi raTa uzrunvelvyoT afxazeTis ass respublikis teritoriaze saqarTvelos saxelmwifo damoukideblobis aRdgenis Sesaxeb saqarTvelos respublikis mosaxleobis gamokiTxvis mowyoba, romelic 1991 wlis 31 martisaTvis daniSnulia saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWos 1991 wlis 28 Tebervlis # 166-1 dadgenilebiT.

saqarTvelos respublikis

uzenaesi sabWos Tavmjdomare z. gamsaxurdia.

1991 wlis 27 marti.

(gazeTi "afxazeTis xma", # 54, 1991 wlis 27 marti)