saqarTvelos respublikis kanoni saqarTvelos respublikis konstituciaSi damatebis Setanis Sesaxeb

saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWo adgens:

saqarTvelos respublokis komstituciis 1244 muxlis me-13 punqtSi sityvebis `avtonomiuri respublikis uzrnaesi sabWos dadgenilebis~ Semdeg daematos sityvebi `avtonomiuti respublikis uzenaesi sabWos prezidiumis aqtebi~.

saqarTvelos respublikis prezidenti zviad gamsaxurdia.

Tbilisi, 1991 wlis 2 agvisto.

(saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWos uwyebebi, # 8, 1991, gv. 82)