saqarTvelos respublikis kanoni saqarTvelos respublikis konstituciaSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb

`prefeqturis Sesaxeb saqarTvelos respublikis kanonis miRebasTan dakavSirebiT saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWo adgens:

Setanil iqnes saqarTvelos respublikis konstituciaSi Semdegi cvlilebebi da damatebebi:

(...)

2. 146-e muxlis me-2 nawili Camoyalibdes Semdegnairad:

`prefeqti angariSvaldebulia saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWos, saqarTvelos respublikis prezidentisa da saqarTvelos respublikis mTavrobis winaSe, xolo avtonomiur respublikaSi _ agreTve avtonomiuri respublikis uzenaesi sabWosa da ministrTa sabWos winaSec. gamgeoba da gamgebeli angariSvaldebulni arian Sesabamisi sakrebulosa da prefeqtis winaSe~,

saqarTvelos respublikis prezidenti z. gamsaxurdia.

Tbilisi, 1991 wlis 23 aprili.

(saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWos uwyebebi, # 4, 1991, gv. 61)