afxazeTis assr umaRlesi sabWos prezidiumis dadgenileba afxazeTis assr umaRlesi sabWos deputatTa jgufis winadadeba afxazeTis assr umaRlesi sabWos mowvevis Sesaxeb

afxazeTis assr umaRlesi sabWos prezidiumi aRniSnavs, rom deputatebma v. miqanbam, S. Sakaiam, v. axacavam, v. aviZbam, S. lakobam, m. arRunma, k. ozganma, k. dumavam, a. arRunma, S. ajinjalma, l. bganbam, T. koRoniam, p. barcicma, n. aSubam, e. arSbam, b. adleibam, m. lasuriam afxazeTis assr umaRlesi sabWos prezidiumSi Semoitanes winadadeba 1990 wlis 29 ivnisiss afxazeTis assr umaRlesi sabWos mowvevis Sesaxeb. sesiaze SemoTavazebulia ganxilul iqnes Semdegi sakiTxebi: afxazeTis saxelmwifoebriobis dacvis samarTlebrivi garantiebis Sesaxeb; saqarTvelos ekonomikuri damoukideblobis safuZvlebis Sesaxeb kanonis proeqtTan damokidebulebis Taobaze; ssrk, rsfsr, saqarTvelos ssr umaRlesi sabWoebisadmi mimarTvis Sesaxeb; sxvadasxva.

es winadadebebi werilobiT iqna Semotanili a. w. 22. VI-s da gamoTqmuli a w. 25. VI-s deputatTa dasaxelebuli jgufis krebaze. amasTan, amave TaTbirma miiRo qveynis partiuli da sabWoTa organoebis xelmZRvanelTa rekomendacia, skkp XXVIII yrilobis momzadebisa da Catarebis periodSi Tavi SeekavebinaT sesiis gamarTvisagan da Semoitana meore winadadeba - afxazeTis assr umaRlesi sabWo  mowveul iqnes skkp XXVIII yrilobis Semdeg, saorientaciod, 1990 wlis 25 ivliss.

afxazeTis assr umaRlesi sabWos prezidiumi adgens:

1. miRebul iqnes afxazeTis assr umaRlesi sabWos deputatTa jgufis winadadeba, afxazeTis assr umaRlesi sabWo mowveul  iqnes saorientaciod 1990 wlis  25 ivliss.

umaRlesi sabWos mowvevis dasazusteblad miRebul iqnes Sesabamisi brZanebuleba da gamoqveyndes gazeTebSi, radioTi da televiziiT.

X sesiaze gansaxilvelad gatanil iqnes deputatTa jgufis mier warmodgenili winadadebebi.

2. deputatTa jgufi Tavisi iniciativis realizaciisas daeyrdnos sakiTxebis koleqtiur, Tavisufal, sajaro momzadebas sazogadoebrivi azris gaTvaliswinebiT; daazustos mis mier gansaxilvelad Semotanili sakiTxebi da 1990 wlis 15 ivlisamde warmoadginos dRis wesrigSi sabolood Sesatani winadadebebi prezidiumSi da afxazeTis assr umaRlesi sabWos uxucesTa sabWoSi afxazeTis assr umaRlesi sabWos reglamentis me-7 da 22-e muxlebis Sesabamisad.

afxazeTis assr umaRlesi

sabWos prezidumis Tavmjdomare v. kobaxia;

afxazeTis assr umaRlesi

sabWos prezidiumis mdivani i. kviwinia.

q. soxumi, 1990 w. 26 ivnisi.

(Важная веха в истории Абхазии. Сборник документов и материалов. Составитель и автор предисловия акад. Б. Е. Сагария, Сухум, 2002 г. gv. 106-107)