afxazeTis assr umaRlesi sabWos prezidiumis dadgenileba avtonomiur respublikaSi erTaSorisi konfliqtis garemoebebisa da mizezebis gamomZiebeli komisiis Seqmnis Sesaxeb

afxazeTis assr umaRlesi sabWos prezidiumi adgens:

1. afxazeTis assr konstituciis 108-e muxlisa da sazogadoebrivi azris Sesabamisad afxaz da qarTvel mosaxleobas Soris konfliqtis warmoSobis garemoebebisa da mizezebis gamosaZieblad Seiqmnas afxazeTis assr umaRlesi sabWos komisia Semdegi SemadgenlobiT:

komisiis Tavmjdomare - viqtor aleqsandrovi, afxazeTis assr umaRlesi sabWos deputati, saqarTvelos kp afxazeTis saolqo komitetis inspeqtori.

komisiis Tavmjdomaris moadgileebi - valerian andribava, afxazeTis assr umaRlesi sabWos deputati, afxazeTis assr saxagromrewvis Tavmjdomaris pirveli moadgile;

aleqsei arRuni, afxazeTis assr umaRlesi sabWos deputati, saqarTvelos mecnierebaTa akademiis d. gulias saxelobis afxazeTis enis, literaturisa da istoriis samecniero-kvleviTi institutis ganyofilebis gamge.

komisiis wevrebi nuri rejabisZe akaba - personaluri pensioneri;

hakibei kaJesZe aiba - socialisturi Sromis gmiri, gudauTis raionis sof. lixnis skkp XXIV yrilobis saxelobis kolmeurneobis Tavmjdomare

xuta vasilisZe axalaia - afxazeTis assr umaRlesi sabWos deputati, Jurnalisti;

gegam usikosZe banduriani, afxazeTis assr umaRlesi sabWos deputati, afxazeTis assr saxagromrewvis Tavmjdomaris TanaSemwe;

biWiko isidoresZe gvaramia, gorkis saxelobis afxazeTis saxelmwifo universitetis kaTedris gamge;

rufet maxtosZe butba, afxazeTis assr umaRlesi sabWos deputati, personaluri pensioneri;

davit giorgisZe gogoberiSvili, socialisturi Sromis gmiri, afxazeTis assr umaRlesi sabWos deputati, gudauTis raionis orjonikiZis saxelobis kolmeurneobis gamgeobis Tavmjdomare;

anait vladimeris asuli zadikiani, afxazeTis assr umaRlesi sabWos deputati, q. soxumis gazaparaturis qarxnis muSa;

valeri mixeilisZe qecba, afxazeTis assr umaRlesi sabWos deputati, saqarTvelos ssr mSeneblobis saministros # 6 trestis samSeneblo sammarTvelos brigadiri;

muSni taisZe lasuria, afxazeTis assr umaRlesi sabWos wevri, mwerali;

giorgi sokratesZe musailovi, afxazeTis assr umaRlesi sabWos wevri, soxumis raionuli samrewvelo kombinatis xelosani;

anzor amirnisZe saluqvaZe, afxazeTis assr umaRlesi sabWos deputati, gulrifSis raionis k. leseliZis saxelobis kolmeurneobis mTavari agronomi;

varJenik ovanesisZe sariani, afxazeTis assr umaRlesi sabWos deputati, gagris saqalaqo sabWos sof. mexadiris kolmeurneobis kolmeurne;

vladmier miqtatisZe taria, afxazeTis omisa da Sromis veteranTa respublikuri sabWos Tavmjdomare;

nikifore prokofisZe usovi, socialisturi Sromis gmiri, afxazeTis dosaafis Tavmjdomare;

mirian mixeilisZe cikolia, saqarTvelos mecnierebaTa akademiis d. gulias saxelobis afxazeTis enis, literaturisa da istoriis ski wamyvani specialisti, mwerali;

nikoloz mixeilisZe cxomaria, q. soxumis omisa da Sromis veteranTaA sabWos Tavmjdomare, personaluri pensioneri;

erna nikolozisZe iohansoni, afxazeTis assr umaRlesi sabWos deputati, gagris saqalaqo sabWos sof. salmes kolmeurneobis kolmeurne;

2. afxazeTis assr umaRlesi sabWos komisiam demokratiuli principebisa da sajaroobis safuZvelze, saxalxo deputatTa sabWoebis deputatebTan, mSromelTa koleqtivebTan, sazogadoebriv organizaciebTan, farTo sazogadoebasTan mWidro kontaqtiT warmarTos Tavisi muSaoba. aqtiurad Seuwyos xeli konfliqtis mxareTa Serigebas, miaRwios erTaSorisi urTierTobebis gajansaRebasa da sazogadoebriv-politikuri viTarebis gaumjobesebas avtonomiur respublikaSi.

afxazeTis assr umaRlesi sabWos

prezidiumis Tavmjdomare v. kobaxia

afxazeTis assr umaRlesi

sabWos prezidiumis mdivani i. kviwinia.

1989 wlis 31 ivlisi.

(Важная веха в истории Абхазии. Сборник документов и материалов. Составитель и автор предисловия акад. Б. Е. Сагария, Сухум, 2002 г. gv. 51-53)