afxazeTis socialisturi sabWoTa respublikis konstitucia

Tavi I .

afxazeTis socialisturi sabWoTa respublikis konstituciis zogadi debuleba

1. afxazeTis teritoriaze yofili saqarTvelos demokratiuli respublikis saxelmwifo xelisuflebis damxobis Semdeg, afxazeTis muSebma, glexebma da wiTelarmielebma Seqmnes afxazeTis socialisturi sabWoTa respublika da daamyares proletariatis diqtatura, gadasces ra mTeli saxelmwifo Zalaufleba muSaTa, glexTa da wiTelarmielTa deputatTa sabWoebs.

3. ... afxazeTis socialisturi sabWoTa respublikis teritoriaze:

a) uqmdeba kerZo sakuTreba miwaze da mTeli miwis fondi cxaddeba saerTo-saxalxo sakuTrebad da usasyidlod gadaecema mSromelebs gamaTanabrebeli miwaTsargeblobis sawyisebze;

b) saerTo-saxelmwifo mniSvnelobis mTeli tyeebi, wiaRi da wylebi cxaddeba erovnul sakuTrebad;

4. afxazeTis ssr, nebayoflobiT gaerTianda ra saqarTvelos ssr-Tan gansakuTrebuli xelSekrulebis safuZvelze, misi meSveobiT Sedis amierkavkasiis socialistur federaciul sabWoTa respublikaSi da am ukanasknelis SemadgenlobaSi _ sabWoTa socialisturi respublikebis kavSirSi.

(...)

Tavi II.

5. afxazeTis ssr aris suverenuli saxelmwifo, romelic Tavis teritoriaze saxelmwifo xelisuflebas axorcielebs sxva raime xelisuflebisagan damoukideblad. afxazeTis ssr suvereniteti, asfsr-sa da ssr kavSirSi misi nebayoflobiTi Sesvlis gamo _ SezRudulia mxolod am kavSirebis konstituciebSi miTiTebul farglebSi da sagnebze.

afxazeTis ssr moqalaqeebi inarCuneben respublikis moqalaqeobas da arian a/k sfsr da ssr kavSiris moqalaqeebi.

afxazeTis ssr inarCunebs Tavisufali gasvlis uflebas rogorc a/k sfsr Semadgenlodan, ise ssr kavSiridan.

afxazeTis ssr-is teritoria ar SeiZleba Seicvalos mis Tanxmobis gareSe.

6. afxazeTis ssr saxelmwifo dawesebulebaTa enad aRiarebulia rusuli ena.

SeniSvna: afxazeTis ssr mosaxle yvela erovnebisaTvis uzrunvelyofilia mSobliuri enis Tavisufali ganviTarebisa da gamoyenebis ufleba rogorc Tavis erovnul-kulturul, ise saeTo-saxelmwifo dawesebulebebSi.

7. afxazeTis ssr yvela centraluri saxelmwifo dawesebulebis rezidencias qalaqi soxumi warmoadgens.

8. afxazeTis ssr, aRiarebs ra moqalaqeebis Tanabar uflebebs miuxedavad maTi rasobrivi da erovnuli kuTvnilebisa, respublikis ZiriTad kanonebTan sawinaaRmdegod acxadebs amis safuZvelze raime privilegiebisa da upiratesobebis dadgenas an daSvebas, aseve erovnul umciresobaTa raimenair Cagvras an maTi Tanasworuflebianobis SezRudvas.

Tavi III.

14. afxazeTis ssr aZlevs Tavis teritoriaze TavSesafars yvela ucxoels, romelic idevneba socialisturi revoluciis sasargeblo politikuri an religiuri mrwamsisaTvis.

Tavi V.

centraluri xelisuflebis organizacia

muSebis, glexebis da wiTelarmielebis deputatTa yrilobebis Sesaxeb

17. afxazeTis ssr saxelmwifo xelisuflebis umaRles organos warmoadgens afxazeTis ssr muSebis, glexebis da wiTelarmielebis deputatTa sabWoebis yriloba.

18. afxazeTis ssr sabWoebis yriloba Sedgeba samazro sabWoebis yrilobaTa da soxumis qalaqis sabWos warmomadgenlebisagan _ im angariSiT, rom yoveli samazro yrilobisagan erTi deputati 1000 mcxovrebze da soxumis qalaqis sabWosagan _ erTi deputati 100 amomrCevelze.

19. afxazeTis ssr sabWoebis yrilobas iwvevs afxazeTis centraluri aRmasrulebeli komiteti weliwadSi erTxel.

20. afxazeTis ssr sabWoebis sagangebo yrilobas iwvevs afxazeTis centraluri aRmasrulebeli komiteti Tavisi iniciativiT, an im adgilobrivi sabWoebis moTxovniT, romelnic Seadgenen respublikis mTeli mosaxleobis ara nakleb erTi mesamedisa.

21. afxazeTis ssr sabWoebis yriloba irCevs afxazeTis centralur aRmasrulebel komitets raodenobiT araumetes 100 (asisa).

Tavi VI.

afxazeTis ssr centraluri aRmasrulebeli komitetis Sesaxeb

22. centraluri aRmasrulebeli komiteti warmoadgens afxazeTis socialisturi sabWoTa respublikis umaRles sakanonmdeblo, ganmkargulebel da makontrolebel organos.

23. centraluri aRmasrulebeli komiteti yrilobebs Soris periodSi warmoadgens respublikis umaRles xelisuflebas.

24. centraluri aRmasrulebeli komiteti aZlevs saerTo mimarTulebas qveyanaSi muSur-glexuri mTavrobisa da sabWoTa xelisuflebis yvela organos saqmianobas, aerTianebs da aTanxmebs muSaobas kanonmdeblobaze da marTvaze da Tvalyurs adevnebs sabWoTa konstituciis, afxazeTis ssr sabWoebis yrilobebis da sabWoTa xelisuflebis centraluri organoebis dadgenilebebis cxovrebaSi gatarebas.

25. centraluri aRmasrulebeli komiteti ganixilavs da amtkicebs dekretebis proeqtebs da saxalxo komisarTa sabWos an calkeuli saxkomebis mier Semotanil sxva dadgenilebebsa da gankargulebebs, agreTve gamoscems dekretebsa da gankargulebebs sakuTari iniciativiT.

26. centraluri aRmasrulebeli komiteti gansakuTrebiT ganixilavs yvela im dekrets, romelic exeba politikuri da ekonomikuri cxovrebis saerTo normebis dadgenas, agreTve im dekretebs, romelTac SeaqvT Zireuli cvlilebebi saxelmwifo organoebis arsebul praqtikaSi.

27. centraluri aRmasrulebeli komiteti axorcielebs kontrols uwyebebisa da adgilobrivi sabWoebis muSaobaze, risTvisac ayenebs Tavis sesiebze saxalxo komisarTa angariSebs centraluri aRmasrulebeli komitetis specialuri komisiebis mier maTi muSaobis winaswari gamokvlevis Semdeg, agreTve calkeuli samazro aRmaskomebis angariSebs.

28. centraluri aRmasrulebeli komiteti mTlianad pasuxismgebelia afxazeTis ssr sabWoebis yrilobis winaSe.

29. centraluri aRmasrulebeli komiteti iwvevs afxazeTis ssr sabWoebis yrilobas, romelsac warudgens angariSs Tavisi saqmianobis Sesaxeb da moxsenebebs saerTo politikisa da saerTo-saxelmwifoebrivi xasiaTis calkeul sakiTxebze.

30. centraluri aRmasrulebeli komiteti hqmnis saxalxo komisarTa sabWos afxazeTis socialisturi sabWoTa respublikis saqmeebis saerTo xelmZRvanelobisaTvis da calkeul saxalxo komisariatebs marTvis Sesabamisi dargebis xelmZRvanelobisaTvis.

31. centraluri aRmasrulebeli komiteti uflebamosilia gaauqmos an SeaCeros saxalxo komisarTa sabWos nebismieri dadgenileba an gadawyvetileba.

Tavi VII.

afxazeTis ssr centraluri aRmasrulebeli komitetis prezidiumis Sesaxeb

32. centraluri aRmasrulebeli komiteti irCevs centraluri aRmasrulebeli komitetis prezidiums.

33. centraluri aRmasrulebeli komitetis prezidiums Seaqvs dekretebis proeqtebi centraluri aRmasrulebeli komitetis plenumis gansaxilvelad.

34. centraluri aRmasrulebeli komitetis prezidiumi gamoscems mmarTvelobis wesiT aucilebel dadgenilebebsa da dekretebs, agreTve Seaqvs cvlilebebi da damatebebi centraluri aRmasrulebeli komitetis mier damtkicebul kodeqsebSi, maTi centraluri aRmasrulebeli komitetis morigi sesiisaTvis dasamtkiceblad aucilebeli wardgeniT.

35. centraluri aRmasrulebeli komitetis sxdomebs Soris prezidiums ufleba aqvs SeaCeros saxalxo komisarTa sabWos dadgenilebebi, maTi gadataniT centraluri aRmasrulebeli komitetis plenumis gansaxilvelad da daniSnos calkeuli saxalxo komisrebi saxalxo komisarTa sabWos wardginebiT.

36. centraluri aRmasrulebeli komitetis prezidiumi axorcielebs urTierTobebs afxazeTis ssr centraluri aRmasrulebeli komitetis saxeliT.

37. centraluri aRmasrulebeli komitetis prezidiumi Tvalyurs adevnebs centraluri aRmasrulebeli komitetis dadgenilebebis Sesrulebas da warmoadgens mTeli samuSaos instruqtirebis xelmZRvanel centrs rogorc centrSi, ise adgilebze.

38. centraluri aRmasrulebeli komitetis prezidiumi wyvets sakiTxebs da konfliqtebs, romelnic exebian urTierTobebs, erTis mxriv, saxkomebsa da sxva centralur organoTa Soris da adgilobriv saxkomebs Soris _ meores mxriv.

39. centraluri aRmasrulebeli komitetis prezidiumis mier wydeba afxazeTis socialisturi sabWoTa respublikis administraciul-sameurneo dayofis sakiTxebi.

40. centraluri aRmasrulebeli komitetis prezidiumi wyvets Suamdgomlobebs Sewyalebis Sesaxeb, amtkicebs wiTeli droSis ordeniT dajildoebas da wyvets sxva sakiTxebs marTvis wesiT.

41. centraluri aRmasrulebeli komitetis prezidiums ekisreba afxazeTis ssr sabWoebis yrilobisa da centraluri aRmasrulebeli komitetis sesiebis momzadeba, amasTan maTTvis aucilebeli yvela masala qveyndeba prezidiumis mier yrilobamde erTi TviT da sesiamde ori kviriT adre.

42. prezidiumi iwvevs centralur aRmasrulebel komitets sasesio sxdomebze ara nakleb samjer weliwadSi.

43. sagangebo sxdomebs iwveven centraluri aRmasrulebeli komitetis prezidiumis iniciativiT, saxkomsabWos winadadebiT an centraluri aRmasrulebeli komitetis wevrebis erTi mesamedis moTxovniT.

Tavi VIII.

saxalxo komisarTa sabWos Sesaxeb

44. afxazeTis socialisturi sabWoTa respublika mmarTvelobis saTaveSi dgas saxalxo komisarTa sabWo gansakuTrebuli piris, _ centraluri aRmasrulebeli komitetis wevris TavmjdomareobiT Semdegi saxalxo komisrebis SemadgenlobiT: 1) Sinagan saqmeTa, 2) iusticiis, 3) ganaTlebis, 4) janmrTelobis dacvis, 5) miwaTmoqmedebis da 6) socialuri uzrunvelyofis.

saxalxo komisarTa sabWoSi Sedian agreTve saxalxo meurneobis umaRlesi sabWos Tavmjdomare da finansTa, muSur-glexuri inspeqciis, Sromisa da saSinao vaWrobis saxalxo komisarTa warmomadgenlebi da sagangebo komisiis Tavmjdomare.

45. sagareo saqmeTa, samxedro-sazRvao saqmeTa, sagareo vaWrobis, gzaTa mimosvlis da fosta da telegrafis mmarTveloba ekuTvnis ssr kavSiris Sesabamis komisariatebs.

46. saxalxo komisarTa sabWo mmarTvelobis wesiT gamoscems dekretebs, dadgenilebebs da instruqciebs da saerTod Rebulobs zomebs, aucilebels saxelmwifo cxovrebis swori mimdinareobisaTvis.

47. yvela dadgenileba da gadawyvetileba, romelsac msxvili saerTo-politikuri mniSvneloba aqvs, saxalxo komisarTa sabWo warudgens gansaxilvelad da dasamtkiceblad centraluri aRmasrulebeli komitets.

48. saxalxo komisarTa sabWo sruliad pasuxismgebelia afxazeTis ssr sabWoebis yrilobisa da centraluri aRmasrulebeli komitetis winaSe.

49. aranairi organoebs, afxazeTis ssr sabWoebis yrilobis, centraluri aRmasrulebeli komitetis, misi prezidiumis da saxkomsabWos garda, ara aqvT ufleba gamoscen saerTo-saxelmwifoebrivi mniSnelobis sakanonmdeblo aqtebi.

Tavi IX.

saxalxo komisariatebis Sesaxeb

50. saxalxo komisariatebi gamoscemen Tavis dadgenilebebsa da gankargulebebs mxolod Tavisi kompetenciis farglebSi.

53. saxalxo komisrebi sruliad pasuxismgebelni arian saxkomsabWosa da centraluri aRmasrulebeli komitetis winaSe.

54. saxalxo komisarTa gankargulebebi SeiZleba gauqmebul iqnen centraluri aRmasrulebeli komitetis, misi prezidiumis da saxkomsabWos mier.

Tavi X.

centraluri da adgilobrivi xelisuflebis urTierTobis Sesaxeb

55. centraluri uwyebebi awarmoeben yvela saqmeebs adgilebze adgilobrivi aRmaskomebisa da maTi ganyofilebebis meSveobiT. calkeuli dawesebulebebis mimarT gamonaklisi dasaSvebia mxolod centraluri aRmasrulebeli komitetis an misi prezidiumis specialuri dadgenilebebis mixedviT.

56. uSualod aRmaskomebisa da maT prezidiumebisaTvis miTiTebaTa micemis ufleba aqvT mxolod zemdgom aRmaskomebs, maT prezidiumebs, afxazeTis ssr centralur aRmasrulebel komitets, mis prezidiumsa da saxalxo komisarTa sabWos.

SeniSvna: Sinagan saqmeTa saxalxo komisariati warmoadgens centraluri aRmasrulebeli komitetis prezidiumis aparats da Tvalyurs adevnebs yvela adgilobrivi organos organizaciasa da saqmianobas.

57. calkeuli komisariatebis romelime gankargulebis cxovrebaSi gatarebis SeCereba dasaSvebia samazro aRmaskomebis dadgenilebebiT, magram am ukanasknelTa koleqtiuri sasamarTlo pasuxismgeblobiT da mxolod im pirobis arsebobisas, rodesac mocemuli gankarguleba aSkarad ar Seesabameba saxalxo komisarTa sabWos an centraluri aRmasrulebeli komitetis dadgenilebebs.

58. SeCerebisa da mocemuli gankargulebis gauqmebis aucileblobis Sesaxeb Tavis mosazrebebs samazro aRmaskomi dauyovnebliv acnobebs centraluri aRmasrulebeli komitetis prezidiums da saxalxo komisarTa sabWos, agreTve Sesabamis saxalxo komisars.

59. aRmasrulebeli komitetis ganyofileba, Tvlis ra ratomRac Seusruleblad saxalxo komisariatis gankargulebas, valdebulia dauyovnebliv acnobos amis Sesaxeb prezidiums, romelic mocemuli gankargulebis cxovrebaSi gatarebis SeuCereblad, Tavis mosazrebebs am RonisZiebis aucileblobis Sesaxeb waradgens saxalxo komisarTa sabWoSi an centralur aRmasrulebel komitetSi, Tan droulad atyobinebs amas im organos, romlis mierac gacemulia gankarguleba.

Tavi XI.

ekonomikuri sabWos Sesaxeb

60. saxalxo komisariatebis mTeli saqmianobis xelmZRvanelobisa da SeTanxmebisaTvis qveynis sameurneo mSeneblobis sferoSi saxalxo komisarTa sabWosTan fuZndeba ekonomikuri sabWo.

61. ekonomikuri sabWo moqmedebs saxalxo komisarTa sabWos komisiis uflebebiT.

62. ekonomikuri sabWos Semadgenloba ganisazRvreba sagangebo debulebiT.

63. masze dakisrebuli amocanis ganxorcielebaSi ekonomikuri sabWo gamoscems dadgenilebebs, gankargulebebs, instruqciebs da Rebulobs RonisZiebebs, aucilebels maTi swori da swrafi SesrulebisaTvis, kerZod, adgens afxazeTis socialisturi sabWoTa respublikis erTian sameurneo gegmas, xelmZRvanelobs saxalxo komisarTa sameurneo saqmianobas am gegmis Sesabamisad, Tvalyurs adevnebs mis ganxorcielebas da aucileblobis SemTxvevaSi adgens am gegmidan amonarids.

64. centraluri aRmasrulebeli komiteti da saxalxo komisarTa sabWo uflebamosilni arian gaauqmon an SeaCeron ekonomikuri sabWos dadgenilebebi da gadawyvetilebebi, rogorc calkeul saxalxo komisarTa protestis safuZvelze, aseve sakuTari Sexedulebisamebr.

Tavi XII.

afxazeTis ssr sabWoebis yrilobisa da centraluri aRmasrulebeli komitetis ganmgeblobis sagnebis Sesaxeb

65. afxazeTis ssr sabWoebis yrilobisa da centraluri aRmasrulebeli komitetis ganmgeblobas miekuTvneba saerTo mniSvnelobis yvela sakiTxi, a/k sfsr da ssr kavSiris gamgeblobas mikuTvnebulTa garda, kerZod:

a) afxazeTis socialisturi sabWoTa respublikis mTeli saSinao politikis saerTo xelmZRvaneloba;

b) afxazeTis socialisturi sabWoTa respublikis teritoriis saerTo administraciuli dayofa;

g) afxazeTis socialisturi sabWoTa respublikis teritoriaze mTeli saxalxo meurneobisa da misi calkeuli dargebisaTvis safuZvlebisa da saerTo gegmis dadgena;

d) afxazeTis ssr biujetis ganxilva da amierkavkasiis federaciuli xelisuflebis nebarTviT gadasaxadebisa da mosakreblebis dadgena;

e) saerTo-saxelmwifoebrivi kanonmdebloba, samarTalwarmoeba, samoqalaqo, sisxlis samarTali da sxva;

v) saxalxo komisarTa sabWos rogorc calkeuli wevrebis, ise mTeli saxalxo komisarTa sabWos daniSvna da gaTavisufleba, agreTve saxalxo komisarTa sabWos Tavmjdomaris damtkiceba;

z) afxazeTis ssr teritoriaze amnistiis ufleba, agreTve Sewyalebisa da reabilitaciis ufleba respublikis sasamarTlo da administraciuli organoebis mier sasjelmisjili moqalaqeebis mimarT;

T) saerTo dadgenilebebis gamocema afxazeTis moqalaqeobis uflebis SeZenisa da dakargvis Sesaxeb;

i) da sazogadod, sakiTxebi, romelTac afxazeTis ssr sabWoebis yriloba da centraluri aRmasrulebeli komiteti, Tavisi kompetenciis farglebSi, Tavis ganmgeblobas daqvemdebarebulebad aRiareben.

66. afxazeTis ssr sabWoebis yrilobis gansakuTrebul ganmgeblobas miekuTvneba:

a) afxazeTis ssr konstituciis ZiriTadi sawyisebis dadgena, damateba da Secvla;

b) afxazeTis ssr sazRvrebis Secvlis Sesaxeb sakiTxis ganxilva ssr kavSirisa da asfsr ZiriTadi kanonebiT gansazRvruli wesiT.

Tavi XIII.

sabWoTa xelisuflebis organizacia adgilebze

adgilobrivi sabWoebis yrilobaTa Sesaxeb

67. samazro sabWoebis yrilobebi Sedgeba yvela soflsabWos warmomadgenlebisagan gaangariSebiT erTi deputati 500 mcxovrebze da samazro qalaqebis angariSiT erTi deputati 100 amomrCevelze, magram araumetes 200 deputatisa miel mazraze.

SeniSvna: 1. sajariso nawilebi, damoukideblad maTi adgilmdebareobisa samazro qalaqSi an mis farglebs gareT, agzavnian Tavis delegatebs samazro yrilobaze muSa warmomadgenlobis sawyisebze, anu 100 amomrCevlidan erTi deputati.

SeniSvna: 2. respublikis yvela qalaqebi arCevnebTan dakavSirebiT erTiandebian Sesabamis mazrebTan.

68. sabWoebis yvela morig yrilobas iwveven sabWoTa xelisuflebis Sesabamisi aRmasrulebeli organoebi (aRmasrulebeli komitetebi) am ukanasknelTa Sexedulebisamebr an im adgilebis sabWoebis moTxovniT, romelnic iTvlian mocemuli raionis mTeli mosaxleobis aranakleb erT mesameds, ara nakleb weliwadSi erTxel.

69. soxumis saqalaqo sabWosa da soflsabWoebis gadarCevnebi warmoebs weliwadSi erTxel.

70. samazro sabWoebis yriloba irCevs Tavis aRmasrulebel organos aRmasrulebel komitets, romlis wevrTa ricxvi ar unda iyos 15-ze meti da 11-ze naklebi. samazro aRmasrulebeli komitetebis organizacia da funqciebi ganisazRvrebian sagangebo debulebiT.

71. aRmasrulebeli komiteti pasuxismgebelia misi amrCevi sabWoebis yrilobis winaSe.

72. Tavisi kompetenciis farglebSi sabWoebis yriloba aris umaRlesi xelisufleba mocemuli teritoriis farglebSi, yrilobebs Soris periodSi aseT xelisuflebas aRmasrulebeli komiteti warmoadgens.

73. samazro sabWoebis yrilobaTa dadgenilebebi SeiZleba gauqmebul iqnen mxolod afxazeTis ssr sabWoebis yrilobis, centraluri aRmasrulebeli komitetis da misi prezidiumis mier.

samazro aRmaskomebisa da maTi prezidiumebis dadgenilebebi SeiZleba gauqmebul iqnen zemdgomi yrilobebis, centraluri aRmasrulebeli komitetis, misi prezidiumisa da saxkomsabWos mier.

Tavi XIV.

deputatTa sabWoebis Sesaxeb

74. qalaqi soxumi irCevs qalaqis sabWos normiT erTi deputati 100 amomrCevelze da agzavnis Tavis deputatebs afxazeTis sabWoebis yrilobaze uSualod.

soxumis qalaqis sabWosa da misi aRmasrulebeli komitetis organizacia da moqmedebis wesi ganisazRvreba sagangebo debulebiT.

75. sasoflo sabWoebi Sedgebian angariSiT erTi deputati 100 mcxovrebze.

76. deputatTa uflebamosilebis vadaa erTi weli.

77. mimdinare samuSaoebisaTvis deputatTa sasoflo sabWoebi Tavis Semadgenlobidan irCeven aRmasrulebel organos (aRmasrulebel komitets) sami wevris SemadgenlobiT.

soflsabWoebis organizacia da moqmedebis wesi ganisazRvreba sagangebo debulebiT.

78. deputatTa sabWoebs iwvevs an aRmasrulebeli komiteti Tavisi iniciativiT, an sabWos wevrebis aranakleb naxevris moTxovniT aranakleb TveSi erTxel.

79. Tavisi kompetenciis farglebSi deputatTa sabWoebi aris umaRlesi xelisufleba mocemuli teritoriis farglebSi.

Tavi XV.

adgilebze sabWoTa xelisuflebis organoebis

ganmgeblobis sagnebis Sesaxeb

80. sabWoTa xelisuflebis samazro organoebsa da deputatTa adgilobriv sabWoebs Tavisi saqmianobis sagnad gaaCniaT:

a) sabWoTa xelisuflebis umaRlesi organoebis yvela dadgenilebebis cxovrebaSi gatareba;

b) mocemuli teritoriis aRorZineba kulturuli da sameurneo TvalsazrisiT;

g) yvela kamaTis gadawyveta, romelTac adgilobrivi (mocemuli teritoriisaTvis) mniSvneloba aqvT;

g) mTeli sabWoTa saqmianobis gaerTianeba mocemuli teritoriis farglebSi.

()

Tavi XVI.

sasamarTlos Sesaxeb

82. revoluciuri kanonierebis ganmtkicebis da proletaruli revoluciis monapovarTa, saxelmwifosa da moqalaqeebis interesebis dacvis mizniT, afxazeTis ssr ayalibebs saxalxo sasamarTlos erTian sistemas.

83. saxalxo sasamarTlos erTian sistemaSi Sedian:

a) saxalxo sasamarTloebi, romelnic moqmedeben saxalxo mosamarTlisa da ori saxalxo msajulis SemadgenlobiT;

b) respublikis umaRlesi sasamarTlo da umaRlesi kolegiebiT.

84. mSromelTa uflebebis dacvisa da Sromis dacvisaTvis saxalxo sasamarTloebSi yalibdebian sagangebo sasamarTloebi SromiT saqmeebze.

85. sasamarTlo mowyoba, samarTalwarmoebis wesi, sisxlis samarTlisa da samoqalaqo saqmeebis qvemdebareoba da saxelmwifo braldebisa da dacvis organizacia ganisazRvreba Sesabamisi kodeqsebiT da debulebiT samarTalwarmoebis Sesaxeb.

86. saqmeTa gadawyvetisas saxalxo sasamarTlo iyenebs afxazeTis ssr teritoriaze moqmed kodeqsebs, dekretebs da dadgenilebebs, xolo sakanonmdeblo normebis ararsebobisa da amgvarTa arasrulyofilebis SemTxvevaSi, xelmZRvanelobs sabWoTa kanonmdeblobis saerTo sawyisebiT da muSur-glexuri mTavrobis saerTo politikiT.

Tavi XX.

sabiujeto ufleba

102. afxazeTis socialisturi sabWoTa respublikis saxelmwifo Semosavlebi da xarjebi erTiandebian saerTosaxelmwifo masStabiT da nawildebian Semdegi biujetebis mixedviT:

a) saxelmwifo da

b) adgilobriv.

103. xarjTaRricxvebi saxelmwifo (afxazeTis respublikis) da adgilobrivi biujetebis mixedviT muSavdeba calkeuli uwyebebis mier, ganixilebian afxazeTis ssr finsaxkomis rwmunebulTan da saxsagegmo komitetTan arsebul sabiujeto komisiaSi da afxazeTis ssr saxalxo komisarTa sabWosa da centraluri aRmasrulebeli komitetis Tavs iyrian saxelmwifo Semosavlebisa da xarjebis ganweraSi da mtkicdebian dadgenili wesiT asfsr da ssr kavSiris centraluri organoebis mier.

104. afxazeTis Semosavlebis da gasavlebis xarjTaRricxvebis gatarebis wesi, romelnic sakavSiro da amierkavkasiis federaciuli biujetebiT gadian, ganisazRvrebian ssr kavSirisa da asfsr.

105. yvela saxarjTaRricxvo Semosavlebi da xarjebi saxelmwifo da adgilobriv biujetebSi dgindeba da nawildeba erTiani sakavSiro safinanso kanonmdeblobiT.

106. aranairi gadasaxadebi da mosakreblebi ar SeiZleba SemoRebul da amoRebul iqnen sakavSiro safinanso kanonmdeblobiT dadgenili wesebis dacvis gareSe.

Tavi XXI.

afxazeTis sabWoTa socialisturi respublikis Rerbisa da droSis Sesaxeb

115. afxazeTis sabWoTa socialisturi respublikis saxelmwifo Rerbi Sedgeba oqros namglisa da uros gamosaxulebisagan afxazeTis peizaJis fonze warwera afxazur enaze: @afxazeTis assr@ zemo nawilSi gamosaxulia wiTeli xuTqimiani varskvlavi mzis sxivebSi. Rerbi garSemortymulia ornamentiT, romelic gamoxatavs gvirgvins simindis, Tambados da yurZnisagan da garSemovlebulia wiTeli arSiiT warweriT afxazur enaze: @proletarebo yvela qveynisa, SeerTdiT!@.

muxli 116. afxazeTis sabWoTa socialisturi respublikis saxelmwifo droSa Sesdgeba wiTeli an alisferi qsovilisagan mis zeda kuTxeSi tarTan oqros namglisa da uros gamosaxulebisagan da maT Tavze wiTeli xuTqimiani varskvlavi, garSemovlebuli oqros arSiiT, romlis qveSac oTxi asoa afxazur enaze @a.s.s.r@. siganis Sefardeba sigrZesTan 1:2.

1 aprili 1925 w.

(Съезды Советов Союза ССР, союзных и автономных Советских Социалистических Республик, т. 6. Съезды Советов союзных и автономных Советских Социалистических Республик Закавказья, 1923-1937 г.г., 1964, стр. 686-701)