saqarTvelos respublikis kanoni saqarTvelos respublikis konstituciaSi cvli­le­ba­Ta da damatebaTa Setanis Sesaxeb

saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWo adgens:

Setanil iqnes saqarTvelos respublikis konstituciaSi Semdegi cvlilebebi da dama­te­be­bi:

1.121² muxlis pirveli nawili Gamoyalibdes  Semdegi redaqciiT:

@saqarTvelos respublikis prezidentad SeiZleba arGeul iqnes dabadebiT saqarTvelos res­publikis moqalaqe, ocdaTxuTmetidan samocdaxuT wlamde asakisa, romelsac saqarTve­lo­Si mudmivad ucxovria aranakleb ukanaskneli xuTi wlisa @.

2. 1214 muxlis me-10 da me-13 punqtebi Gamoyalibdes Semdegi redaqciiT:

@10) xels awers saqarTvelos respublikis kanonebs; ufleba aqvs araugvianes ori kviris va­disa daubrunos kanoni Tavisi sawinaaRmdego mosazrebebiT saqarTvelos respublikis uze­na­es sabWos an avtonomiuri respublikis uzenaes sabWos xelaxali ganxilvisa da kenWisyri­sa­Tvis. Tu saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWo an avtonomiuri respublikis uzenaesi sabWo xmebis ori mesamedis umravlesobiT daadasturebs Tavis mier winaT miRebul gadawyvetilebas, sa­qarTvelos respublikis prezidenti xels awers saqarTvelos respublikis kanons an gamos­cems brZanebulebas avtonomiuri respublikis kanonis moqmedebis SeGerebis moxsnis Sesaxeb, an gadascems maT sareferendumod  @.

@13) ufleba aqvs gaauqmos saqarTvelos respublikis mTavrobis dadgenilebebi da gan­kar­gulebebi, saministroebisa da sxva saqveuwyebo organoTa aqtebi, prefeqtebis gankar­gu­le­bebi da brZanebebi; SeaGeros avtonomiuri respublikis kanonebis, avtonomiuri respublikis uze­naesi sabWos dadgenilebebis da avtonomiuri respublikis ministrTa sabWos dadgeni­le­be­bisa da gankargulebebis moqmedeba, Tu isini ewinaaRmdegebian saqarTvelos respublikis kon­sti­tuciasa da kanonebs @.

saqarTvelos respublikis prezidenti zviad gamsaxurdia

Tbilisi, 1991 wlis 25 ivlisi.

(saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWos uwyebebi, 1991, # 7, gv. 88-89)