saqarTvelos respublikis kanoni cxinvalisa da yornisis raionebis gauqmebis Sesaxeb

saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWo adgens:

1. gauqmdes cxinvalis raioni da misi teritoria SeuerTdes goris raions.

2. gauqmdes yornisis raioni da misi teritoria SeuerTdes qarelis raions.

3. amoRebul iqnes saqarTvelos respublikis konstituciis (ZiriTadi kanonis) 71-e muxlidan sityvebi @yornisis@ da @cxinvalis@.

saqarTvelos respublikis prezidenti z. gamsaxurdia

Tbilisi, 1991 wlis 27 aprili

(saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWos uwyebebi, 1991, # 4, gv. 82)