saqarTvelos ssr saxalxo deputatTa adgilobrivi sabWoebis arCevnebis Sesaxeb saqarTvelos ssr 1979 wlis 15 ivnisis kanoni

(...)

muxli 1. saarCevno sistemis safuZvlebi

saqarTvelos ssr konstituciis Sesabamisad saqarTvelos ssr saxalxo deputatTa yvela adgilobrivi sabWos: samxreT oseTis saxalxo deputatTa avtonomiuri olqis, raionuli, saqalaqo, qalaqis raionuli, sadabo da sasoflo sabWoebis deputatTa arCevnebi tardeba sayovelTao, Tanaswori da pirdapiri saarCevno uflebis safuZvelze faruli kenWisyriT.

(...)

muxli 12. saqarTvelos ssr saxalxo deputatTa adgilobrivi sabWoebis arCevnebis daniSvna

saqarTvelos ssr saxalxo deputatTa yvela adgilobrivi sabWos arCevnebi erTdroulad tardeba da maT niSnavs saqarTvelos ssr umaRlesi sabWos prizidiumi....

muxli 13. saarCevno olqebis Seqmna

saqarTvelos ssr saxalxo deputatTa adgilobrivi sabWoebis deputatTa arCevnebisaTvis iqmneba saarCevno olqebi:

samxreT oseTis avtonomiuri olqis saxalxo deputatTa sabWoSi 140 saarCevno olqi;

(...)

am muxliT dadgenili normebis farglebSi saarCevno olqebis ricxvs samxreT oseTis avtonomiuri olqis saxalxo deputatTa sabWos, saxalxo deputatTa yoveli raionuli, saqalaqo (respublikuri daqvemdebarebis qalaqis) sabWos arCevnebisaTvis gansazRvravs saqarTvelos ssr umaRlesi sabWos prezidiumi, xolo saxalxo deputatTa yoveli saqalaqo (raionuli daqvemdebarebis qalaqis), qalaqis raionuli, sadabo, sasoflo sabWos arCevnebisaTvis _ saxalxo deputatTa zemdgomi sabWos aRmasrulebeli komiteti, amasTan mxedvelobaSi miiReba mosaxleobis raodenoba, teritoria da sxva adgilobrivi pirobebi.

saarCevno olqebs qmnis saxalxo deputatTa Sesabamisi sabWos aRmasrulebeli komiteti mosaxleobis Tanabari raodenobiT mTel teritoriaze, romelsac aerTianebs saxalxo deputatTa es sabWo.

saarCevno olqebis sazRvrebis dadgenisas mxedvelobaSi miiReba administraciul-teritoriuli dayofa da sxva Taviseburebani.

(...)

(...)

muxli 22. saqarTvelos ssr saxalxo deputatTa adgilobrivi sabWoebis arCevnebis saarCevno komisiebi

samxreT oseTis avtonomiuri olqis saxalxo deputatTa sabWos, saqarTvelos ssr saxalxo deputatTa raionuli, saqalaqo, qalaqis raionuli, sadabo da sasoflo sabWoebis arCevnebis Casatareblad iqmneba saarCevno komisiebi:

samxreT oseTis avtonomiuri olqis saxalxo deputatTa sabWos arCevnebis saolqo saarCevno komisia.,

(...)

muxli 24. saolqo, raionuli, saqalaqo, qalaqebis raionuli, sadabo da sasoflo saarCevno komisiebis Seqmna

samxreT oseTis avtonomiuri olqis saxalxo deputatTa sabWos arCevnebis saarCevno komisia iqmneba Tavmjdomaris, Tavvmjdomaris moadgilis, mdivnis da 12 wevris SemadgenlobiT.

(...)

muxli 25. saolqo saarCevno komisiebis Seqmna

saolqo saarCevno komisia iqmneba samxreT oseTis avtonomiuri olqis saxalxo deputatTa sabWos, saxalxo deputatTa raionuli, saqalaqo, qalaqis raionuli sabWos arCevnebis yovel saarCevno olqSi Tavmjdomaris, Tavmjdomaris moadgilis, mdivnisa da 4-8 wevrisagan, komisiis Semadgenlobas amtkicebs saxalxo deputatTa Sesabamisi sabWos aRmasrulebeli komiteti ara ugvianes meTxutmete dRisa arCevnebis daniSvnis Semdeg.

(...)

1979 wlis 15 ivnisi

(saqarTvelos ssr kanonTa wigni, tomi I, Tb. 1985, gv. 139- 160)