amonaridi ruseTis federaciis federaluri krebis saxelmwifo dumis gan­cxa­de­bi­dan saqarTveloSi situaciis Sesaxeb mis teritoriaze aSS samxedro yofnasTan da­kav­SirebiT

(...)

saxelmwifo duma miesalmeba afxazeTisa da samxreT oseTis xelmZRvanelobisa da mo­sax­leobis Tanmimdevrulad gamoxatul ruseTTan ufro mWidro urTierTobebiT dainte­resebas da Tvlis, rom aseTi urTierTobebis damyareba da ganviTareba, maT Soris uSiSroebis sfe­roSi, ar ewinaaRmdegeba ruseTis federaciis xazs saqarTvelos teritoriuli mTlianobis mkacri dacvis mimarT da SeZlebda qarTul-afxazuri da qarTul-osuri konfliqtebis mSvi­do­biani mowesrigebis Sesaxeb molaparakebebze konstruqciuli gadawyvetilebebis Ziebis stimulirebas. movlenebis araxelsayreli ganviTarebis SemTxvevaSi saxelmwifo duma mzadaa ganixilos afxazeTisa da samxreT oseTis saxelmwifoebriobis Semdgomi Camoyalibebis sxva gza maTi xalxebis nebis demokratiuli gamoxatvis safuZvelze da bolo dros msoflio Tana­me­gobrobis mier praqtikaSi gamoyenebuli saerTaSoriso samarTlis normebis Sesabamisad.

(...)

moskovi, 6 marti 2002 w.

(www.duma.ru. sakuTari Targmani)